KSKE 5 Sp 4/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200226 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200226.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky J. W. C. G. R. I. M. B. G. F. V. T., trvale bytom F. B., P. Č.. X, proti odporcovi Centru právnej pomoci, Kancelária Košice, Moyzesova č. 18, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 21. 02. 2012 č. 3Us 1936/10 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 21. 02. 2012 sp. zn.: 3 Us 1936/10.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 21. 02. 2012 sp. zn.: 3Us/1936/10 odporca podľa ust. § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 8/2005 Z. z. odňal navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia odporcu vyplýva, že na základe predložených dokladov o príjmoch a majetkovej situácii navrhovateľky bolo preukázané, že táto ďalej nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem v súčasnosti vo výške 356,60 eur presahuje výšku 1,4-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76 eur a aj výšku 1,6-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným prepisom pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303,73 eur.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporcu. Uviedla, že dňa 19. 02. 2010 podala na Okresný súd Košice I návrh na začatie konania o vrátenie daru a zároveň aj žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov, ktorej bolo vyhovené. Konanie prebieha pod sp. zn. 39C/27/2010. Aj keď konanie nebolo skončené, vzhľadom na zvýšenie jej priznaného starobného dôchodku od 01. 01. 2011 na sumu 368,40 eur, Centrum právnej pomoci jej odňalo nárok na poskytnutie právnej pomoci v pokračujúcom súdnom konaní. Uviedla, že príjem zo starobného dôchodku je jediný, ktorý v súčasnosti má, pričom tento nestačí ani na pokrytie jej nevyhnutných výdavkov, ktoré špecifikovala. Požiadala o opätovné prehodnotenie splnenia podmienok pre priznanie poskytovania právnej pomoci Centrom právnej pomoci vo vyššie špecifikovanom konaní.

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 25. 04. 2012 navrhol preskúmavané rozhodnutie zo dňa 21. 02. 2012 ako vecne správne potvrdiť. Uviedol, že Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová

organizácia zriadená ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorá poskytuje právnu pomoc v cit. zákone špecifikovaných prípadoch. Jednou z podmienok poskytnutia právnej pomoci Centrom právnej pomoci je materiálna núdza žiadateľa, pričom pri rozhodovaní o nároku na právnu pomoc sa posudzuje aj otázka bezúspešnosti sporu a hodnoty sporu (§ 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z.) . Úspešným žiadateľom v konaní o priznanie nároku na právnu pomoc môže byť iba ten, kto súčasne preukáže splnenie všetkých troch podmienok. Citujúc ustanovenia § 4 ods. 1 písm. i) , ods. 2, § 7 ods. 4 a § 25b ods. 3 citovaného zákona poukázal na to, že ako zástupca v konaní o vrátenie daru, bol navrhovateľke ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 39C/27/2010-22 zo dňa 01. 12. Keďže v zmysle § 7 ods. 4 cit. zákona sa príjem žiadateľa prehodnocuje každých 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci, odporca vyzval navrhovateľku na prehodnotenie príjmovej a majetkovej situácie po uplynutí uvedenej lehoty od právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Košice I č. k. 39C/27/2010-22 zo dňa 01. 12. 2010. Na základe tejto výzvy navrhovateľka predložila odporcovi rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. XXX XXX XXXX zo dňa 09. 12. 2010, ktorým jej bol zvýšený od 01. 01. 2011 starobný dôchodok na sumu 356,60 eur mesačne. Zároveň vo formulári na prehodnotenie príjmovej a majetkovej situácie oprávnenej osoby uviedla, že je rozvedená a nemá nezaopatrené deti. Na základe predložených dokladov o príjmoch a majetkovej situácii navrhovateľky bolo preukázané, že táto ďalej nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem vo výške 356,60 eur (starobný dôchodok) , presahuje sumu 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu , t. j. sumu 265,76 eur a zároveň aj sumu 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303,73 eur. Preto v zmysle § 14 ods. 1 písm. b) cit. zákona Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice napadnutým rozhodnutím odňalo navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci. Zákon č. 327/2005 Z. z. neumožňuje vo svojich ustanoveniach zohľadňovať výdavky žiadateľov o poskytnutie právnej pomoci, preto považuje odvolanie navrhovateľky za nedôvodné.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 29. 02. 2012 nie je dôvodný.

Z administratívneho spisu odporcu súd zistil, že Centrum právnej pomoci bolo navrhovateľke v právnej veci o vrátenie daru, vedenej na Okresnom súdu Košice I pod sp. zn. 39C/27/2010 ustanovené za zástupcu uznesením zo dňa 01. 12. 2010. V zmysle ust. § 7 ods. 4 zákona Centrum právnej pomoci podaním zo dňa 16. 1. 2010 vyzvalo navrhovateľku na doplnenie údajov za účelom prehodnotenia jej príjmovej a majetkovej situácie.

Na základe uvedenej výzvy navrhovateľka predložila rozhodnutie Sociálnej poisťovne č. XXX XXX XXXX zo dňa 09. 12. 2010, ktorým jej bol od 01. 01. 2011 zvýšený starobný dôchodok na sumu 356,60 eur mesačne, ako aj mesačný zálohový predpis nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu v B. M. P. E. Č.. X, z ktorého vyplýva, že mesačné náklady s uvedeným súvisiace predstavujú 51,91 eur.

Z dotazníka na účel prehodnotenia príjmovej a majetkovej situácie oprávnenej osoby vyplýva, že navrhovateľka je rozvedená dôchodkyňa, ktorá nemá nezaopatrené deti, nepoberá príjmy zo závislej činnosti ani zo samostatnej zárobkovej činnosti, nie je konateľom ani spoločníkom firmy, nemá príjem z nájmu ani podnájmu nehnuteľností ani hnuteľných vecí, nepoberá žiadne dávky zo zahraničia ani dávky a príspevky v hmotnej núdzi, nie je evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie, nepoberá žiadne výživné a nemá ani iné príjmy, je nájomcom bytu.

Keďže účastníci konania boli súdom vyzvaní na písomné vyjadrenie súhlasu s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a zároveň riadne písomne poučení o následkoch nevyjadrenia sa, a keďže títo zhodne (navrhovateľka podaním zo dňa 10. 4. 2012 a odporca podaním zo dňa 25. 4. 2012) uviedli, že súhlasia s prejednaním veci bez nariadenia súdneho pojednávania (§ 250f ods. 2 O. s. p.) , postupoval súd podľa § 250f ods. 1 O. s. p. a vo veci rozhodol bez pojednávania s tým, že tento postup nie je v rozpore s verejným záujmom.

Podľa § 4 ods. 1 písm. i zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Podľa § 4 ods. 2 zákona do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci, sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima; to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením.

Podľa § 6 ods. 1 zákona fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa § 7 ods. 4 zákona príjem na účely tohto zákona sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pritom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, a prehodnocuje sa každých 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona Centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci, ak sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zistí, že oprávnená osoba sa nenachádza v materiálnej núdzi; ustanovenie § 6b tým nie je dotknuté,

Podľa § 25b ods. 3 zákona ak bolo centrum ustanovené za zástupcu súdom, postupuje sa pri prehodnocovaní nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa predpisov účinných od 1. januára 2012.

Súd preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľky napadnuté rozhodnutie odporkyne ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu dospel k záveru, že postup odporcu pri vydaní tohto rozhodnutia bol v súlade s platnou právnou úpravou. Odporca dostatočne zistil skutkový stav veci a na jeho základe vyvodil aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní, vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti súd konštatuje, že navrhovateľka už ďalej nespĺňa jednu zo zákonom stanovených podmienok - stav materiálnej núdze, pre trvanie nároku na právnu pomoc zo strany odporcu, pretože jej započítateľný príjem vo výške 356,60 eur (starobný dôchodok navrhovateľky) presahuje sumu 1,4- násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76 eur a zároveň aj sumu 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303,73 eur. Žiadne iné kritériá, než sú uvedené v citovaných zákonných ustanoveniach odporca nebol povinný skúmať. Preto tento postupoval správne a v súlade so zákonom, ak navrhovateľke odňal nárok na poskytovanie právnej pomoci. Vychádzajúc z uvedeného argumentácia navrhovateľky, že jej jediný príjem - dôchodok jej nepostačuje na pokrytie nevyhnutných výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním jej základných potrieb, špecifikovaných v opravnom prostriedku, prípadne v doplňujúcom podaní zo dňa 21. 03. 2010, je právne irelevantná.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporcu ako zákonné potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola. Odporcovi podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.