KSKE 5 Sp 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Sp 5/2012

KS v Košiciach, dátum 09.05.2012, sp.zn. KSKE 5 Sp 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200279 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200279.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa W. W. P. U. P. Ž. L. Y. G. É. C. P. , trvale bytom Z., X.. F.Í. XXX/XX, zastúpeného JUDr. PhDr. Ferdinandom Kornom, bytom v Sečovciach, ul. Široká 768/3, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 09. 12. 2011 č. 1621-10/2011-BA takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 15. 01. 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne pod č. 1621-10/2011-BA zo dňa 09. 12. 2011, ktorým mu nebol priznaný nárok na úrazovú rentu podľa ust. § 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 03. 01. 2006.

Písomným podaním zo dňa 01. 05. 2012, navrhovateľ prostredníctvom svojho zástupcu oznámil tunajšiemu súdu, že na podanom návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 15. 01. 2012 netrvá a tento berie späť.

V zmysle ust. § 250h ods. 2 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p., až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť. V zmysle ust. § 250d ods. 3 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ vzal návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) , s použitím § 246c, a §250l ods. 2 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti

ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.