KSKE 5 Sp 6/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sp/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200305 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200305.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci navrhovateľky R. B. D. E. T. D. Š. D. X. W. L., trvale bytom v F., D. Č.. XX/XX, proti odporcovi Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, Moyzesova č. 18, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 16. 03. 2012 č. 3 N 734/12 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 16. 03. 2012 sp. zn.: 3 N 734/12.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 16. 03. 2012 sp. zn.: 3 N 734/12 odporca v súlade s ust. § 10 ods. 5 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 8/2005 Z. z. nepriznal navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia odporcu vyplýva, že navrhovateľka nespĺňa jednu z podmienok, ktoré sú nevyhnutným predpokladom priznania nároku na poskytovanie právnej pomoci Centrom právnej pomoci, a síce podmienku materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem vo výške 331,-- eur presahuje od 01. 01. 2012 výšku 1,4-násobku životného minima aj výšku 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, pričom všetky podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporcu. Uviedla, že jej invalidný dôchodok, ktorý poberá, po jeho zvýšení od 01. 01. 2012 predstavuje sumu 331,-- eur mesačne, pričom na pokrytie jej nevyhnutných životných nákladov potrebuje 255,99 eur mesačne. Po odpočítaní všetkých jej nákladov jej ostane na živobytie 75,01 eur. Zdôraznila, že jej súdny spor, prebiehajúci na Okresnom súde v Trebišove pod sp. zn. 14C 346/97 trvá už 15 rokov a že doteraz nebol skončený. Vzhľadom na jej sociálnu a finančnú situáciu nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby jej práva v predmetnom spore hájil platený právny zástupca. Požiadala o opätovné posúdenie jej žiadosti o priznanie bezplatnej právnej pomoci Centrom právnej pomoci.

Odporca v písomnom vyjadrení zo dňa 25. 04. 2012 navrhol preskúmavané rozhodnutie zo dňa 16. 03. 2012 ako vecne správne potvrdiť. Uviedol, že Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová

organizácia zriadená ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorá poskytuje právnu pomoc v cit. zákone špecifikovaných prípadoch. Jednou z podmienok poskytnutia právnej pomoci Centrom právnej pomoci je materiálna núdza žiadateľa, pričom pri rozhodovaní o nároku na právnu pomoc sa posudzuje aj otázka bezúspešnosti sporu a hodnoty sporu (§ 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z.) Úspešným žiadateľom v konaní o priznanie nároku na právnu pomoc môže byť iba ten, kto súčasne preukáže splnenie všetkých troch podmienok. . Citujúc ustanovenia § 4 ods. 1 písm. i) , ods. 2, citovaného zákona poukázal na to, že na základe predložených dokladov o príjmoch a majetkovej situácie navrhovateľky bolo preukázané, že menovaná nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem vo výške 331,-- eur (invalidný dôchodok navrhovateľky) presahuje sumu 1,4-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76 eur a zároveň aj sumu 1,6-násobku sumy životného minima, t. j. sumu 303,73 eur. Preto odporca napadnutým rozhodnutím navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci nepriznal. Podľa jeho názoru zákon č. 327/2005 Z. z. neumožňuje vo svojich ustanoveniach zohľadňovať výdavky žiadateľov o poskytnutie právnej pomoci, preto považuje odvolanie navrhovateľky za nedôvodné.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 29. 03. 2012 nie je dôvodný.

Z administratívneho spisu odporcu súd zistil, že navrhovateľka požiadala odporcu o poskytnutie právnej pomoci žiadosťou zo dňa 6. 3. 2012, ku ktorej pripojila vyplnený dotazník o jej rodinnej, príjmovej a majetkovej situácii, rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava zo dňa 8. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX, ako aj podklady, týkajúce sa súdneho konania, z dôvodu zastupovania v ktorom si uplatnila predmetný nárok. Požiadala o pomoc v rámci prebiehajúceho súdneho konania aj o pomoc pred začatím súdneho konania.

Z uvedených dokladov vyplýva, že navrhovateľka je účastníčkou občianskoprávneho konania, ktoré prebieha na OS Trebišov pod sp. zn. 14C/346/97. Začaté bolo podaním návrhu dňa 8. 4. 1997 a jeho predmetom je vysporiadanie BSM. Ku dňu podania predmetnej žiadosti toto konanie nebolo skončené.

Navrhovateľka je poberateľkou invalidného dôchodku, ktorý jej bol naposledy zvýšený rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava zo dňa 8. 12. 2011 č. XXX XXX XXXX od 1. 1. 2012 na sumu 331,00 eur.

Z dotazníka o jej rodinnej, príjmovej a majetkovej situácii vyplýva, že je rozvedená, nezaopatrené deti nemá, je poberateľkou invalidného dôchodku, nepoberá príjmy zo závislej činnosti ani zo samostatnej zárobkovej činnosti, nemá príjem z nájmu ani podnájmu nehnuteľností ani hnuteľných vecí, nepoberá žiadne dávky zo zahraničia ani dávky a príspevky v hmotnej núdzi, nie je evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie, nepoberá žiadne výživné a nemá ani iné príjmy.

Keďže účastníci konania boli súdom vyzvaní na písomné vyjadrenie súhlasu s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a zároveň riadne písomne poučení o následkoch nevyjadrenia sa, a keďže títo zhodne (navrhovateľka podaním zo dňa 03. 05. 2012 a odporca podaním zo dňa 25. 04. 2012) uviedli, že súhlasia s prejednaním veci bez nariadenia súdneho pojednávania (§ 250f ods. 2 O. s. p.) , postupoval súd podľa § 250f ods. 1 O. s. p. a vo veci rozhodol bez pojednávania s tým, že tento postup nie je v rozpore s verejným záujmom.

Podľa § 4 ods. 1 písm. i zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Podľa § 4 ods. 2 cit. zákona do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci, sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima; to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením.

Podľa § 6 ods. 1 cit. zákona fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa § 7 ods. 4 zákona príjem na účely tohto zákona sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pritom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, a prehodnocuje sa každých 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Súd preskúmal opravným prostriedkom navrhovateľky napadnuté rozhodnutie odporkyne ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu dospel k záveru, že postup odporcu pri vydaní tohto rozhodnutia bol v súlade s platnou právnou úpravou. Odporca dostatočne zistil skutkový stav veci a na jeho základe vyvodil aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje.

Na základe dokazovania vykonaného v správnom konaní, vyhodnotiac vykonané dôkazy jednotlivo i v ich vzájomnej súvislosti súd konštatuje, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo zákonom stanovených podmienok - stav materiálnej núdze, pre trvanie nároku na právnu pomoc zo strany odporcu, pretože jej započítateľný príjem vo výške 331,-- eur (invalidný dôchodok navrhovateľky) presahuje sumu 1,4- násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76 eur a zároveň aj sumu 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303,73 eur. Žiadne iné kritériá, než sú uvedené v citovaných zákonných ustanoveniach odporca nebol povinný skúmať. Preto tento postupoval správne a v súlade so zákonom, ak navrhovateľke nepriznal nárok na poskytovanie právnej pomoci. Vychádzajúc z uvedeného argumentácia navrhovateľky, že jej jediný príjem - dôchodok jej nepostačuje na pokrytie nevyhnutných výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním jej základných potrieb, špecifikovaných v opravnom prostriedku, ktoré aj dokladovala, je právne irelevantná.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporcu ako zákonné potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola. Odporcovi podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľka už ďalej nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem vo výške 331,-- eur (invalidný dôchodok navrhovateľky) presahuje sumu 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,

t. j. sumu 265,76 eur a zároveň aj sumu 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú oosbu, t. j. sumu 303,73 eur, odporca postupoval správne a v súlade so zákonom, ak jej odňal nárok na poskytovanie právnej pomoci.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporcu ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. navrhovateľke nepriznal, pretože táto v konaní úspešná nebola a odporcovi podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.