KSKE 5 To 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 To 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5To/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811010410 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811010410.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Homzovej a sudcov JUDr. Evžena Kelija a JUDr. Kataríny Nemešovej, v trestnej veci obžalovaného Z. J. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák., na verejnom zasadnutí konanom dňa 13. marca 2012, o odvolaní okresného prokurátora proti rozsudku Okresného súdu Rožňava sp.zn. 1 T 155/2011 zo dňa 21.12.201 takto

r o z h o d o l :

Krajský súd - predsedníčka senátu - podľa § 312 ods. 4 Tr. por. berie na vedomie späťvzatie odvolania okresného prokurátora krajským prokurátorom.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom bol obžalovaný Z. J. uznaný vinným prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák. Bol mu za to uložený podľa § 348 ods. 1 Tr. zák., s použitím § 38 ods. 2, § 36 písm. l) , § 37 písm. m) , § 54 Tr.zák. trest povinnej práce v rozsahu 300 hodín.

Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote, čo do výroku o treste podal odvolanie okresný prokurátor.

Krajský prokurátor na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu, po doplnení dokazovania podľa § 312 ods. 2 Tr. por. odvolanie okresného prokurátora zobral späť, a to do doby, než sa odvolací súd odobral na záverečnú poradu.

Podľa § 312 ods. 4 Tr. por. vzatie odvolania späť vzala uznesením na vedomie predsedníčka senátu odvolacieho súdu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.