KSKE 5 To 54/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 To 54/2012

KS v Košiciach, dátum 09.10.2012, sp.zn. KSKE 5 To 54/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5To/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211011552 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211011552.3

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Homzovej a sudcov JUDr. Anny Kohútovej a JUDr. Kataríny Nemešovej, v trestnej veci obžalovaného W. Y.F., pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1 Tr. zák., o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 13.8.2012 sp.zn. 8 T 130/11 na neverejnom zasadnutí konanom dňa 9. októbra 2012 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 316 ods.1 Tr. por. z a m i e t a odvolanie obžalovaného W. Y..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresný súd uznal obžalovaného W. Y. za vinného z prečinu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že

od presne nezisteného času do 05.30 hod. dňa 21.10.2011, kedy bol kontrolovaný hliadkou Colného úradu na ul. Tr. SNP prepravoval a prechovával v OMV zn. Chevrolet Lacetti a v garáži č. XXXX/X za spoločenským pavilónom v rozpore s ustanoveniami § 9 a § 10 zák.č. 106/2004 o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov cigarety v spotrebiteľskom balení v množstve 290 krabičiek zn. Classic Red, 160 krabičiek cigariet zn. Jin Ling a 30 krabičiek zn. Fest bezplatnej kontrolnej známky, čím takto spôsobil Slovenskej republike na spotrebnej dani škodu najmenej 828,38 €.

Bol mu za to uložený podľa § 279 ods. 1 Tr. zák. trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov nepodmienečne.

Podľa § 48 ods. 2 písm. a) Tr. zák. súd zaradil obžalovaného na výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Proti tomuto rozsudku obžalovaný W. Y. podal dňa 21.9.2012 odvolanie, ktoré odôvodnil tak, že prečinu, z ktorého bol uznaný vinným sa nedopustil, rozsudok mu bol doručený 7.9.2012.

Zo zápisnice o hlavnom pojednávaní odvolací súd zistil, že po vyhlásení rozsudku na hlavnom pojednávaní konanom dňa 13.8.2012, po poučení o opravnom prostriedku, obžalovaný W. Y. sa nevyjadril s tým, že si ponechal zákonom stanovenú lehotu na podanie odvolania.

Je pravdou, že obžalovaný W. Y. rozsudok prevzal 7.9.2012, avšak odvolanie mohol podať v lehote do 15 dní odo dňa vyhlásenia rozsudku, teda posledným dňom na podanie odvolania v zákonom stanovenej lehote bol u obžalovaného W. Y. deň 30.8.2012.

Podľa § 309 ods. 1 Tr. por. odvolanie sa podáva na súde, proti ktorého rozsudku smeruje, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku. Oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu treba rozsudok doručiť.

V zmysle tohto zákonného ustanovenia obžalovaný W. Y. podal odvolanie oneskorene, preto Krajský súd v Košiciach jeho odvolanie podľa § 316 ods. 1 Tr. por. zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.