KSKE 5 To 63/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5To/63/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811010321 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Homzová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811010321.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Homzovej a sudcov JUDr. Anny Kohútovej a JUDr. Kataríny Nemešovej, v trestnej veci obžalovaného R. P., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods.1 Tr. zák., na neverejnom zasadnutí konanom dňa 15. marca 2012, o sťažnosti okresného prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 7.11.2011 sp.zn. 1 T 120/2011 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 194 ods. 1 písm. b) Tr. por. zrušuje napadnuté uznesenie a ukladá okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením okresný súd podľa § 280 ods. 2 Tr. por. trestnú vec obžalovaného R. P., stíhaného pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 Tr.zák.č. 300/2005 Z.z. v znení zák.č. 576/2009 Z.z., ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že

dňa 30.3.2011 okolo 11,40 hod. riadil osobné motorové vozidlo zn. Š. XXX S. EČ N. XXX G. z obce Krásnohorské podhradie smerom na Rožňavu, kde pred odbočovaním vľavo k parkovisku pred hydinárskou farmou sa dostatočne nepresvedčil o situácii v cestnej premávke, začal odbočovať vľavo v čase, keď už bol predbiehaný motocyklom zn. L. EČ N. XXX G., došlo k zrážke, pri ktorej motocyklista S. H. utrpel zlomeninu oboch kondylov záhlavnej oblasti, krvácanie pod tvrdú plenu mozgovú v pravej čelovej oblasti (subdurálne krvácanie) , otvorenú zlomeninu pravého predlaktia druhého stupňa so zlomeninou krčka hlavičky vretennej kosti vpravo, zlomeninu IV. a V. záprstnej kosti pravej ruky a otvorenú zlomeninu druhého stupňa druhej záprstnej kosti pod hlavičkou, otvorenú zlomeninu druhého stupňa stredného článku štvrtého prsta a základného článku tretieho prsta pravej ruky, zlomeninu krčka stehennej kosti vpravo v oblasti bázy, otvorenú trieštivú zlomeninu druhého stupňa v dolnej časti stehennej kosti vpravo (supra-diakondylickú) , zlomeninu pravého predkolenia a otras mozgu s dobou liečenia a práceneschopnosti od 30.3.2011 až doposiaľ,

postúpil na prejednanie a rozhodnutie Okresnému riaditeľstvu PZ, Okresného dopravného inšpektorátu v Rožňave.

Podľa § 288 ods. 3 Tr. por. súd poškodených T. M. R. a.s. U. a Y. Y. O. s nárokom na náhradu škody odkázal na konanie vo veciach občianskoprávnych.

Proti tomuto uzneseniu v zákonom stanovenej lehote podal sťažnosť okresný prokurátor.

V písomných dôvodoch sťažnosti okresný prokurátor uvádza, že sa nestotožňuje s názorom súdu, pokiaľ tento dospel k záveru, že v danom prípade, vzhľadom na mieru zavinenia obžalovaného, je závažnosť

nepatrná a jeho konanie neposudzoval ako prečin, ale iba ako priestupok. Poukázal na znalecký posudok z odboru dopravy Ing. U., ako aj na jeho výpoveď na hlavnom pojednávaní, z ktorých vyplýva, že obžalovaný začal odbočovať s vozidlom v čase, keď bol motocykel za ním už iba 25,7 m, teda v čase začatia odbočovacieho manévru už bol predbiehaný. Technickou príčinou dopravnej nehody bolo vytvorenie náhlej prekážky motocyklu vozidlom obžalovaného. V prípade, žeby sa obžalovaný pozrel do spätného zrkadla v čase odbočovania, bol by videl, že je predbiehaný motocyklom. On sa však tesne pred odbočovaním vľavo o tejto skutočnosti nepresvedčil, čo vyplýva i z jeho výpovedi.

Podľa § 19 ods. 1 Zák.č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke, vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním a je mu kladená i povinnosť dbať na zvýšenú opatrnosť, t.j. tesne pred odbočovaním sa presvedčiť, či nie je predchádzaný a či môže bezpečne odbočiť, čo obžalovaný neurobil. Je síce pravdou, že aj poškodený porušil ustanovenia cestnej premávky, keď jazdil rýchlosťou vyššou ako 90 km /hodinu, predchádzal na plnej čiare a v blízkosti križovatky, čo možno posúdiť ako priestupok na úseku cestnej premávky, no konanie obžalovaného, ktorý vytvoril náhlu prekážku motocyklu poškodeného, je potrebné hodnotiť ako príčinu dopravnej nehody a jej následku. Z uvedeného dokazovania je podľa názoru prokurátora možné ustáliť, že obžalovaný nesledoval situáciu v cestnej premávke, dopravnú situáciu za sebou nekontroloval, v spätnom zrkadle, nepresvedčil sa pred odbočovacím manévrom, či tento môže urobiť bez ohrozenia ostatných účastníkov cestnej premávky. Nemožno sa stotožniť s názorom súdu, že miera zavinenia obžalovaného je nepatrná, lebo práve porušením dôležitej povinnosti vodiča, uloženej v § 19 ods. 1 vyššie uvedeného zákona, obžalovaný zapríčinil dopravnú nehodu, spôsobil jej následok a naplnil takto svojím konaním zákonné znaky skutkovej podstaty prečinu podľa § 157 ods. 1 Tr zák.

Vzhľadom na uvedené prokurátor navrhol, aby Krajský súd v Košiciach zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu v Rožňave a prikázal tomuto súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Krajský súd na podklade takto podanej sťažnosti podľa § 192 ods. 1 Tr. por. pre-skúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť a konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a zistil nasledovné:

Obžalovaný tvrdil, že s vozidlom sa približoval k stredovej čiare pred odbočovaním vo vzdialenosti 100 - 120 metrov, pred odbočením dal znamenie o zmene smeru jazdy vľavo.

Svedok Š. E., ktorý stál s vozidlom v križovatke a sledoval dopravnú situáciu pred sebou potvrdil, že vozidlo, ktoré viedol obžalovaný sa pohybovalo pri strednej čiare. On síce nesledoval, či vozidlo obžalovaného má zapnuté ľavé smerové svetlo, ale uviedol vo svojej výpovedi, že poškodený bezprostredne po nehode uviedol, že smerovku nevidel, lebo mu zasvietilo slnko do očí.

Bude preto povinnosťou okresného súdu znalca z odboru cestnej dopravy na hlavnom pojednávaní podrobne vypočuť, aby z technického hľadiska určil, aký bol potrebný čas na plynulé zaradenie obžalovaného s motorovým vozidlom ku stredovej čiare a kde sa v čase začatia tohto úkonu nachádzal motocyklista a v ktorom okamihu mohol obžalovaný vidieť, že motocyklista ho začne predchádzať a aké opatrenia z technického hľadiska na zabránenie zrážky mohol obžalovaný vykonať.

V tejto súvislosti krajský súd poukazuje už aj na doterajšie závery znaleckého posudku z odboru dopravy (č.l. 104 spisu) , kde znalec konštatuje, že je pravdepodobné, že motocyklista tesne pred zrážkou stihol stočiť riadenie vľavo približne o tri a pol stupňa. Znalec teda konštatuje, že motocykel sa nachádzal na začiatku odbočovacieho manévru v ľavej polovici vozovky a zároveň berie do úvahy, že motocyklista sa pohyboval doľava, teda nešiel priamo. Z analýzy situácie, to však nie je jednoznačné. Vozidlo obžalovaného, ako to vyplýva z vykonaných dôkazov, spomaľovalo a vybočovalo k stredovej čiare, to musel motocyklista vidieť, teda mohol predpokladať už zo samotného spôsobu jazdy vozidla, že v križovatke bude motorové vozidlo odbočovať. Okresný súd na základe dôkaznej situácie mal sa vysporiadať aj s otázkou, či vodič - obžalovaný mal predpokladať, že v mieste, kde sa nachádza plná deliaca čiara, či ho bude niekto predbiehať.

Bude povinnosťou znalca na hlavnom pojednávaní popísať jazdu motocyklistu pred zrážkou, teda či sa tento pohyboval v pravom jazdnom pruhu a kedy začal vykonávať manéver predchádzania, a teda aj z tejto skutočnosti potom odvíjať možnosti obžalovaného vidieť motocyklistu a reagovať na neho a akým spôsobom.

V tejto súvislosti krajský súd zdôrazňuje a to aj vzhľadom na tvrdenie odvolateľa, že obžalovaný mal porušiť dôležitú povinnosť tým, že v spätnom zrkadle nesledoval situáciu za vozidlom, ktoré viedol. Poškodený, ako to nepochybne vyplýva z objektívne vykonaných dôkazov, ako je protokol o nehode v cestnej premávke a k nemu pripojených listinných dôkazov, sa rozhodol predchádzať spomaľujúce a vľavo odbočujúce motorové vozidlo v miestach, kde mu v tom bránila súvislá čiara. V tejto súvislosti treba brať aj zreteľ na dodržanie bočného odstupu od predchádzajúceho vozidla a že s motocyklom motocyklista premával nedovolenou rýchlosťou.

Len po doplnení dokazovania a prípadnom vykonaní dôkazov, ktorých potreba by vyšla najavo a po ich vyhodnotení v zmysle § 2 ods. 12 Tr.por. bude môcť súd zákonne a spravodlivo rozhodnúť.

To boli dôvody, pre ktoré o sťažnosti okresného prokurátora krajský súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.