KSKE 6 Cb 1636/1996 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Cb/1636/1996 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7096899746 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7096899746.10

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: V. R., a.s., I. XX, S., zast. advokátskou kanceláriou N. & M., s.r.o., A. XX, S. proti žalovanému: Q. D., naposledy bytom N. XX, O., zomrelý dňa XX.X.XXXX o zaplatenie 95 054,11 eur (2 863 600,00 Sk) s príslušenstvom, takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Nevracia žalobcovi súdny poplatok za návrh.

o d ô v o d n e n i e :

Pôvodný žalobca O. sporiteľňa, a.s. S., B. pobočka M. návrhom doručeným súdu dňa 1.8.1996 žiadal, aby súd uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 2 863 600,00 Sk, úroky v sume 1 541 728,70 Sk ku 19.6.1996, 16,33% úrok zo sumy 2 863 600,00 Sk od 20.6.1996 do zaplatenia a náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku 114 544,00 Sk a za úkony podľa sadzobníka SLSP sumu 1186,00 Sk na základe poskytnutého úveru vo výške 4 781 600,00 Sk (úverová zmluva č. XXX/ XXXXXX 0 zo dňa 26.6.1992) .

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci. Jednou z podmienok konania je i spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.)

Podľa § 19 O.s.p., spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Podľa § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p. ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 107 ods. 3 O.s.p. konanie súd preruší najmä vtedy, ak ide o majetkovú vec a navrhovateľ alebo odporca zomrel; v konaní pokračuje s dedičmi účastníka, prípadne s tými, ktorí podľa výsledku dedičského konania prevzali právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve, ak povaha veci nepripúšťa, aby sa v konaní pokračovalo skôr.

Súd zistil, že v priebehu konania dňa 27.8.2011 žalovaný zomrel a konanie o dedičstve, vedené na Okresnom súde v M. pod sp. zn. XD/XXX/XXXX, Dnot XXX/XXXX bolo dňa 7.12.2011 právoplatne skončené uznesením zo dňa 9.11.2011, v ktorom súd konanie zastavil z dôvodu, že poručiteľ v čase svojej smrti nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok.

Podmienkou na to, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania, teda procesnú subjektivitu. Vo všetkých konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu. Hmotnoprávna subjektivita u fyzických osôb vzniká narodením a zaniká smrťou (§ 7 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka) .Vzhľadom k tomu, že žalovaný zomrel a dedičské konanie bolo právoplatne skončené zastavením konania pre nemajetnosť poručiteľa, súd nemá s kým v konaní pokračovať.

Súd preto dospel k záveru, že žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a preto nie je splnená podmienka konania, za ktorej môže vo veci konať.

Splnenie podmienky procesnej subjektivity súd skúma aj bez návrhu po celý čas konania, pričom ide o neodstrániteľný nedostatok, ktorý vedie k zastaveniu konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností súd konanie podľa § 104 ods. 1 O.s.p. zastavil.

Súd rozhodol, že žalobcovi súdny poplatok za návrh nevracia, pretože podľa ust. § 13 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, o vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený. Súdny poplatok 114 544,00 Sk bol zaplatený 19.9.1996.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.