KSKE 6 Cb 4483/1995 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Cb 4483/1995

KS v Košiciach, dátum 06.09.2012, sp.zn. KSKE 6 Cb 4483/1995

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Cb/4483/1995 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7095899202 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7095899202.7

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: G., s. r. o., X. XX/XX, Q., IČO: XX XXX XXX, zast. AK - TARABČÁK s. r. o., Hlavná 13, 080 01 Prešov proti žalovanému: R.. W. B., Y. 4, XXX XX Z.-I. O., správca konkurznej podstaty M., spotrebné družstvo Z., Štefánikova XXX/X, XXX XX Z., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 103.717,49 eur (3.124.593,- Sk) s prísl. takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Zaplatený súdny poplatok žalobcovi nevracia.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom na začatie konania sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť sumu 103.717,49 eur (3.124.593,- Sk) s príslušenstvom.

Podaním zo dňa 13.8.2012 vzal žalobca návrh na začatie konania späť.

Žiadal konanie zastaviť s tým, že náhradu trov konania súd účastníkom neprizná.

Zároveň žalobca požiadal o vrátenie zaplateného súdneho poplatku.

Správca konkurznej podstaty so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasil.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.

Nakoľko žalobca vzal za konania späť návrh na jeho začatie, súd podľa § 96 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Zaplatený súdny poplatok nebolo možné žalobcovi vrátiť, pretože pre jeho vrátenie neboli splnené podmienky podľa § 11 ods. 3, 4, 9 Zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.