KSKE 6 Cb 5/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Cb/5/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010898628 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010898628.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., Rudé armády 471, 733 23 Karviná-Hranice (predtým JÄKL Karviná a.s. Karviná-Hranice) , IČO: 476 72 781, Česká republika, proti žalovanému: Trebišovské strojárne a.s. v likvidácii, Ruskovská 1034/4, Trebišov, IČO: 31 703 861, o zaplatenie 14 344,34 Kč s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Vracia žalobcovi súdny poplatok za návrh vo výške 12,76 eur prostredníctvom Daňového úradu Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia daňovému úradu.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca návrhom zo dňa 7.10.1997 žiadal, aby súd vydaním platobného rozkazu zaviazal žalovaného uhradiť žalobcovi sumu 14 344,34 Kč s 0,05 % úrokom z omeškania denne od 3.8.1993 do 18.11.1993 zo sumy 12 439,34 Kč a od 19.11.1993 do zaplatenia zo sumy 14 344,34 Kč, ako aj náklady konania spočívajúce v zaplatení súdneho poplatku za návrh a v prípade, že žalovaný podá proti tomuto odpor, aby vyniesol rozsudok v rovnakom znení. Zaplatenia peňažnej sumy sa žalobca domáhal na základe uzavretej kúpnej zmluvy č. 1929-33328 dňa 14.7.1993 na dodávku hutného materiálu, pričom žalovaný uhradil žalobcovi iba zálohovú platbu vo výške 37 960,66 Kč a zvyšnú sumu 12 439,34 Kč a dovozné v sume 1 905,00 Kč ku dňu podania žaloby neuhradil.

Podaním zo dňa 4.10.2012 žalobca zobral návrh na začatie konania v celom rozsahu späť, navrhoval konanie zastaviť a vrátiť žalobcovi zaplatený súdny poplatok na jeho účet IBAN CZ61 2600 0000 0020 2550 0406, SWIFT code CITICZPX. Späťvzatie návrhu odôvodnil skutočnosťou, že konkurzný súd - Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K/323/96-261 zo dňa 18.5.2006 rozhodol o uspokojení pohľadávok veriteľov a pohľadávky veriteľov zaradené v III. triede, teda aj pohľadávka žalobcu uplatnená v tomto konaní, nebola z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov uspokojená.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom pred začatím pojednávania, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Žalobca zaplatil súdny poplatok za návrh v sume 584,00 Sk prevodným príkazom dňa 30.3.1998.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1%, najmenej však 6,63 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Na základe uvedených ustanovení súd vrátil žalobcovi súdny poplatok za návrh (krátený o 1 % najmenej však 6,63 eur) v sume 12,76 eur.

Poplatok vráti žalobcovi na ním uvedený bankový účet v lehote do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia daňovému úradu, príslušný daňový úrad (§11 ods.6 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení) .

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v rozhodnutiach súdov, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách a to v prepočte so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (§ 9 ods. 2 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) .

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.