KSKE 6 Cbi 35/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Cbi 35/2005

KS v Košiciach, dátum 15.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Cbi 35/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Cbi/35/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 0005200850 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:0005200850.9

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou Mgr. Jolanou Fuchsovou v právnej veci žalobcu L.. L. P., X. 4, M., správcu konkurznej podstaty úpadcu F. a.s., U. XX, M., IČO: XX XXX XXX proti žalovaným 1/ U.. Z. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XX, V., predseda predstavenstva F. a.s., zastúpený opatrovníčkou JUDr. T. G., vyššou súdnou úradníčkou D. súdu M. - okolie, 2/ U. T., nar. XX.X.XXXX, bytom B. XX, F. O. X., člen predstavenstva F. a.s., zastúpený opatrovníčkou P.. M. X., zamestnankyňou D. súdu M. I, 3/ P. F., nar. XX.X.XXXX, člen predstavenstva F. a.s., bytom Z. G. č. XX, X. Z., zastúpený opatrovníkom Mgr. X. L., vyšším súdnym úradníkom D. súdu M. I o zaplatenie sumy 551,02 eur takto

r o z h o d o l :

Žalovaní 1/, 2/, 3/ sú p o v i n n í spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 551,02 eur a úrok z omeškania vo výške 16,5% ročne zo sumy 551,02 eur, a to žalovaný 1/ od 10.5.2005 do zaplatenia, žalovaný 2/ od 24.9.2008 do zaplatenia a žalovaný 3/ od 15.6.2005 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V prevyšujúcej časti žalobu z a m i e t a .

Žalovaní 1/, 2/, 3/ sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 110,55 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou o náhradu škody doručenou súdu dňa 1.3.2005 žalobca, zastúpený JUDr. L. M., advokátkou, navrhol žalovaných 1/, 2/, 3/ zaviazať spoločne a nerozdielne na zaplatenie sumy 16 600,00 Sk, čo v novej mene činí 551,02 eur s úrokom z omeškania vo výške 16,5% od 17.2.2005 do zaplatenia a na náhradu trov konania. Uviedol, že na úpadcu F. a.s. bol uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 6K/40/03-43 vyhlásený konkurz a označení žalovaní boli ako štatutárny orgán v zmysle Zákona o konkurze a vyrovnaní povinní spolupracovať so správcom konkurzu pri zisťovaní konkurznej podstaty úpadcu a citoval ust. § 17 ZKV. Z uvedených zákonných povinností si nesplnili ani jednu povinnosť napriek tomu, že boli na spoluprácu a odovzdanie materiálov a majetku správcom vyzvaní. Z dôvodu neodovzdania materiálov musel žalobca listom zo dňa 21.1.2005 požiadať X. a.s. o zaslanie výpisov zo všetkých účtov vedených v banke, aby sa mohli zosúladiť skutočnosti pri vstupe F. a.s. do konkurzu s účtovným stavom a za dodanie uvedených dokladov si X. vyúčtovala poplatok v celkovej výške 16 600,00 Sk, ktorý bol zaplatený dňa 16.2.2005.

Žalovaný 1/ vo vyjadrení zo dňa 31.5.2005 (č.l. 22) uviedol, že všetku jemu dostupnú ekonomickú a účtovnú agendu spoločnosti odovzdal správcovi konkurznej podstaty v prítomnosti svedkov a zároveň v tom období túto agendu odovzdával aj príslušnému vyšetrovateľovi. Uviedol, že dôkazy sa nachádzajú

u žalovaného, prípadne u vyšetrovateľa a že súhlasí s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania. K podaniu nepripojil žiadne dôkazy. V ďalšom podaní zo dňa 11.12.2008 (č.l. 49) zotrval na odovzdaní dokladov či už žalobcovi alebo orgánom činným v trestnom konaní a navrhol dôkazy vyžiadať od Prezídia Policajného zboru Košice a žalobu navrhol zamietnuť.

Žalovaný 3/ v podaní zo dňa 24.1.2006 (č.l. 39) ospravedlnil neúčasť na pojednávaní a neuviedol žiadne stanovisko k veci, o novom termíne žiadal informovať jeho právnu zástupkyňu JUDr. B. B., avšak plnomocenstvo pre ňu súdu nezaslal.

Žalovaný 2/ zásielky súdu nepreberal, preto mu súd uznesením zo dňa 13.2.2006 (č.l. 42) ustanovil opatrovníčku.

Žalobca v podaní zo dňa 16.12.2008 (č.l. 57) uviedol, že listom zo dňa 21.1.2005, teda cca 8 mesiacov po vyhlásení konkurzu, požiadal X. a.s. o opis bankových výpisov, ktoré potreboval k výkonu svojej činnosti, nakoľko z jemu dostupných dokladov nebolo zrejmé, akou sumou disponoval dlžník v období pred vyhlásením konkurzu a z neúplného účtovníctva sa javil rozdiel oproti skutočnosti vo výške cca 7 mil. Sk. Uviedol, že z listu spoločnosti V., s.r.o. zo dňa 19.8.2004, ktorá viedla účtovníctvo vyplýva, že nedisponovala kompletnými účtovnými podkladmi. Žalovaní boli členmi predstavenstva od 8.3.2002 a z uvedeného vyvodil záver, že vedeniu účtovníctva dlhodobo nevenovali pozornosť a negatívne hodnotenie vedenia účtovníctva spoločnosti vyplýva aj z audítorskej správy za rok 2003. Uviedol, že dôkazy o odovzdaní dokladov má predložiť žalovaný 1/.

Prípisom zo dňa 25.10.2005 žalobca oznámil súdu, že na základe vzájomnej dohody bolo ukončené jeho zastupovanie advokátkou JUDr. M..

Na základe oznámenia žalovaného 3/ súd vyzval JUDr. B. B., by predložila plnú moc na zastupovanie žalovaných, alebo niektorého z nich v konaní, JUDr. B. v podaní zo dňa 18.1.2011 oznámila súdu, že v predmetnej veci jej žalovaní splnomocnenie na konanie nepredložili a ani ju nepožiadali o právne zastupovanie, a preto nie je oprávnená žalovaných zastupovať.

Prípisom zo dňa 29.11.2010 (č.l. 83) súd požiadal Prezídium Policajného zboru, Úrad boja proti korupcii o zaslanie záznamu o odovzdaní písomností zo dňa 28.3.2002 ako aj ďalších záznamov, z ktorých vyplýva zoznam dokladov predložených spoločnosťou F. a.s., prípadne jej konateľom Mgr. B., U. T. a P. F. za obdobie od marca 2002 do septembra 2004.

Prezídium Policajného zboru, Úrad boja proti korupcii v prílohe prípisu zo dňa 22.12.2010 zaslalo súdu požadované doklady, ktoré sú v spise založené na č.l. 84-135.

Následne už žalovaní 1/ a 3/ zásielky súdu nepreberali, a preto súd uzneseniami zo dňa 6.12.2011 (č.l. 152) a zo dňa 21.2.2012 (č.l. 161) ustanovil opatrovníkov aj žalovaným 1/ a 3/.

Súd vykonal dokazovanie písomnými dokladmi a písomnými stanoviskami predloženými účastníkmi konania a orgánmi Policajného zboru SR.

Z vykonaného dokazovania súd zistil, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 20.5.2004 bol na majetok dlžníka F. a.s. vyhlásený konkurz a k uvedenému dňu boli v obchodnom registri ako štatutárny orgán - predstavenstvo zapísaní žalovaný 1/ ako predseda predstavenstva a žalovaní 2/ a 3/ ako členovia predstavenstva, a to od 25.3.2002.

Podľa § 192 ods.1 Obch. zák., Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, .... .

Podľa § 4b ods. 1 písm. b/ ZKV, Po doručení návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu súdu alebo po doručení návrhu na vyhlásenie konkurzu súdom dlžníkovi dlžník je povinný na výzvu súdu zostaviť zoznam aktív a pasív s uvedením svojich dlžníkov, veriteľov a ich adries a odovzdať ho súdu v lehote podľa § 12a ods. 2.

Podľa § 4b ods. 2 ZKV, Zoznam aktív a pasív podľa odseku 1 písm. b) musí dlžník podpísať a výslovne uviesť, že je správny a úplný.

Podľa § 4b ods. 3 ZKV, Ak je dlžníkom právnická osoba, povinnosť podľa odseku 1 písm. b) má jej štatutárny orgán; tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani vtedy, ak sa vzdá svojej funkcie, je z tejto funkcie odvolaný alebo uplynie jeho funkčné obdobie.

Podľa § 17 ods. 1 ZKV, Úpadca je povinný do 15 dní od doručenia výzvy súdu alebo správcu zostaviť a odovzdať správcovi zoznam svojich aktív a pasív s uvedením svojich dlžníkov, veriteľov aj ich adries, odovzdať správcovi svoje obchodné knihy aj všetky potrebné doklady a poskytnúť mu potrebné vysvetlenia. Predložený zoznam aktív a pasív musí úpadca podpísať a výslovne uviesť, že je správny a úplný. Výzva musí obsahovať poučenie o trestnoprávnych následkoch nesplnenia týchto povinností.

Z uvedeného súd vyvodil, že osobami, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva a ktoré sú povinné správcovi konkurznej podstaty predložiť všetky potrebné doklady k jeho činnosti, sú u akciovej spoločnosti, jednotliví členovia predstavenstva, ktorými v danom prípade boli označení žalovaní 1/ až 3/.

Žalobca prípismi zo dňa 6.7.2004 (č.l. 9) , zo dňa 8.7.2004 (č.l. 10) , 12.10.2004 (č.l. 11) , 7.12.2004 (č.l. 12) , 4.11.2004 (č.l. 13) , vyzval predsedu predstavenstva úpadcu, aby mu predstavenstvo odovzdalo vozidlá a viaceré doklady a podľa tvrdenia žalobcu mu neboli odovzdané kompletné účtovné doklady, z čoho vyplynula nutnosť listom zo dňa 21.1.2005 požiadať X. a.s. o zaslanie výpisov za roky 2003 a 2004 zo všetkých účtov vedených v banke, aby sa mohli zosúladiť skutočnosti pri vstupe F. a.s. do konkurzu s účtovným stavom.

Žalovaný 1/ tvrdil, že všetky doklady, ktoré mal k dispozícii, predložil žalobcovi, ako správcovi konkurznej podstaty, prípadne orgánom činným v trestnom konaní. Z dôkazov, ktoré súdu na jeho výzvu zaslalo Prezídium Policajného zboru, Úrad boja proti korupcii však súd zistil, že bankové výpisy z desiatich účtov úpadcu vedených vo X. a.s., za roky 2003 a 2004 neboli orgánom činným v trestnom konaní predložené.

Ako vyplýva z prípisov spoločnosti V. s.r.o., ktorá viedla účtovníctvo úpadcu, zo dňa 19.8.2004 a 31.5.2005, výpisy z účtov úpadcu žalobcovi nepredložila ani táto spoločnosť a potvrdila, že zo strany úpadcu jej nebola predložená ani inventarizácia majetku a záväzkov a závierka za rok 2000 a do 31.5.2003.

Keďže súd nemal preukázané, že žalovaní, ako členovia predstavenstva úpadcu odovzdali žalobcovi, ako správcovi konkurznej podstaty, kompletný zoznam aktív a pasív spoločnosť podľa § 17 ZKV, a ani

výpisy z 10 účtov úpadcu, vedených vo X. a.s., súd mal za to, že žalobca bol nútený o zaslanie opisov uvedených výpisov požiadať X. a.s. Z účtovného dokladu zo dňa 16.2.2005 (č.l. 4) súd zistil, že za dotlač výpisov z účtov v počte 83 po 200,00 Sk, žalobca zaplatil VÚB a.s. sumu 16 600,00 Sk, čo v novej mene činí 551,02 eur.

Podľa § 192 ods. 1 Obch. zák., predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, súčasťou ktorého je aj mať výpisy z účtov spoločnosti vedených v banke a podľa § 17 ods. 1 ZKV je úpadca povinný odovzdať správcovi svoje obchodné knihy aj všetky potrebné doklady a poskytnúť mu potrebné vysvetlenia a podľa § 4b ods. 3 ZKV pri právnickej osobe má túto povinnosť štatutárny orgán.

Podľa § 135 ods. 1 Obch. zák. Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Podľa § 135 ods. 2 Obch. zákonníka Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikla tým, že a) poskytli plnenie spoločníkom v rozpore s týmto zákonom, b) nadobudli majetok v rozpore s § 59a. .

Podľa § 135 ods. 3 Obch. zákonníka Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konatelia nezodpovedajú za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Ak má spoločnosť zriadenú dozornú radu, konateľov nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie dozorná rada schválila.

V prejednávanej veci boli žalovaní 1/ až 3/ od 25.3.2002 členmi štatutárneho orgánu a sú nimi aj doposiaľ, a teda boli povinní zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva a toto odovzdať žalobcovi, ako správcovi konkurznej podstaty, vrátane výpisov z účtov za roky 2003 a 2004, a keďže túto povinnosť nesplnili, žalobca bol oprávnený si tieto zabezpečiť sám, čo aj urobil a za ktorú činnosť VÚB a.s. zaplatil sumu 16 600,00 Sk, ktorý výdavok by nevznikol, keby žalovaní riadne plnili svoje zákonné povinnosti. Žalobcom zaplatená suma 16 600,00 Sk predstavuje škodu, ktorú úpadcovi spôsobili žalovaní 1/ až 3/ a ktorú sú podľa § 135 ods. 2 Obch. zák. povinní spoločne a nerozdielne nahradiť. Súd má za to, že žalovaní podľa § 135 ods. 3 Obch. zák. neuniesli dôkazné bremeno na preukázanie, že pri výkone svojej pôsobnosti postupovali s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v záujme spoločnosti, a preto sú povinní uvedenú škodu uhradiť. Taktiež neuniesli dôkazné bremeno na preukázanie, že žalobcovi predložili kompletnú účtovnú dokumentáciu, a preto nebol dôvod, aby si žalobca zabezpečil u X. opisy z výpisov z účtov úpadcu.

Na zaplatenie uvedenej škody, ktorá v novej mene činí 551,02 eur, žalobca vyzval žalovaných až v žalobe, ktorú žalovaný 1/ prevzal dňa 2.5.2005, opatrovník žalovaného 2/ prevzal dňa 16.9.2008 a žalovaný 3/ prevzal dňa 7.6.2005. Preto súd má za to, že žalovaní sa dostali do omeškania so zaplatením vzniknutej škody až 7 dní po prevzatí žaloby, v ktorej ich žalobca vyzval na zaplatenie žalovanej sumy, a nie dňom 17.2.2005, teda dňom nasledujúcim po úhrade sumy 16 600,00 Sk žalobcom na účet X. a.s., ako to požadoval žalobca.

Podľa § 369 ods. 1 Obch. zák., účinného ku dňu vzniku omeškania, Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, sa použije počas celého tohto polroka.

Z prehľadu NBS o priemerných úrokových mierach z úverov obchodných bánk za rok 2005 až 2008 súd zistil, že v prvom kalendárnom dni kalendárnych polrokov do 31.12.2008, boli úvery poskytované za úroky presahujúce 6,5%, preto žalobcom uplatnený úrok vo výške 16,5% ročne považoval za oprávnený.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd zaviazal žalovaných 1/, 2/, 3/, ako členov predstavenstva úpadcu, spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 551,02 eur a úrok z omeškania vo výške 16,5 % ročne zo sumy 551,02 eur, a to žalovaný 1/ od 10.5.2005 do zaplatenia, žalovaný 2/ od 24.9.2008 do zaplatenia a žalovaný 3/ od 15.6.2005 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti požadovaného úroku z omeškania žalobu zamietol.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalovaných 1/, 2/, 3/, ktorí boli neúspešní v rozsahu celej žalovanej istiny, zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania. Tieto tvorí náhrada súdneho poplatku za návrh v sume 27,55 eur, odmena za právne zastupovanie za 2 úkony - prevzatie veci a spracovanie žaloby po 36,52 eur a režijný paušál 2 x 4,98 eur, t.j. celkom v sume 110,55 eur.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.