KSKE 6 Co 105/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/105/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110230862 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110230862.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom v Bratislave, Klemensova 8, IČO: 31 364 501, zastúpeného JUDr. Tiborom Sásfaiom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Fejova 4, proti žalovanému INSPO spol. s r.o., so sídlom v Hrani, Sovietskej armády 195/20, IČO: 36 208 981, zastúpenému JUDr. Helenou Knopovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, o vypratenie nebytového priestoru, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 20. januára 2012, č.k. 19C 57/2010-163, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e odvolacie konanie.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 79,58 €, ktoré je povinný zaplatiť advokátovi žalobcu JUDr. Tiborovi Sásfaimu do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 20.1.2012, č.k. 19C 57/2010-163 uložil žalovanému povinnosť vypratať nebytový priestor o výmere 16,20 m2, kde je umiestnený predajný stánok nachádzajúci sa v objekte budovy Železničnej stanice Košice, Staničné námestie č. 11, Košice, vľavo od vchodu vo vestibule na prízemí stavby súp. č. XXXX zapísanej na LV č. XXXXX vedenom na Katastrálnom úrade G., Správa katastra G., okres G. L., obec G. - Z. O., kat. úz. Z. O., a to parc. č. XXXX/XX, XXXX/XX, XXXX/ XXX, XXXX/XXX, a to v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Zároveň žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 308,35 €, z čoho trovy právneho zastúpenia predstavujú sumu 208,85 €, a to na účet právneho zástupcu žalobcu v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol zrušiť napadnutý rozsudok a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobca v písomnom vyjadrení navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 79,58 €.

Žalovaný podaním zo dňa 3.9.2012, ktoré bolo doručené Krajskému súdu v Košiciach dňa 4.9.2012 oznámil súdu, že svoje odvolanie zo dňa 6.3.2012 berie v celom rozsahu späť.

Dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova (§ 207 ods. 2 O.s.p.) .

Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (§ 207 ods. 3 O.s.p.) .

V prípade späťvzatia odvolania odvolací súd je oprávnený skúmať len to, či skutočne došlo k späťvzatiu odvolania a či tento úkon urobil účastník, ktorý odvolanie podal.

Vzhľadom na to, že žalovaný, ktorý odvolanie podal, odvolanie účinne vzal späť odvolaciemu súdu neostala iná možnosť, len odvolacie konanie zastaviť podľa § 207 ods. 3 O.s.p..

Odvolací súd pre úplnosť poznamenáva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého uznesenia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo (§ 222 ods. 1 O.s.p.) .

Výrok o trovách odvolacieho konania sa zakladá na ustanovení § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. Odvolacie konanie bolo zastavené, lebo žalovaný vzal svoje odvolanie späť a tak zavinil, že odvolacie konanie sa muselo zastaviť. Žalobca v odvolacom konaní podal návrh na rozhodnutie o trovách tohto konania a požadovanú náhradu trov odvolacieho konania aj vyčíslil. Odvolací súd priznal žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania vo výške zodpovedajúcej odmene advokáta za jeden úkon právnej služby (vyjadrenie zo dňa 8. mája 2012 k odvolaniu žalovaného) podľa § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len citovaná vyhláška ) v spojení s § 14 ods. 1 písm. b/ citovanej vyhlášky v sume 58,69 €, a náhradu výdavkov za miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné služby vo výške 1/100 výpočtového základu (za prvý polrok 2011) v sume 7,63 € podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky a zvýšil odmenu a náhradu o 13,26 € (20% DPH) podľa § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky. Trovy odvolacieho konania boli priznané v sume 79,58 €, ktorú je žalovaný povinný zaplatiť advokátovi žalobcu JUDr. Tiborovi Sásfaimu podľa § 149 ods. 1 O.s.p.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.