KSKE 6 Co 115/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/115/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211206130 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211206130.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa : Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 4, IČO: 00 151 700, proti odporcovi : A. I. - BOMA - TRANS, s miestom podnikania v Košiciach, Toryská 4, IČO: 43 130 933, v konaní o 594,81 € s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 15C 71/2011-97 zo dňa 15.2.2012

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh navrhovateľa na zaplatenie 594,81 € s prísl. titulom náhrady poistného plnenia. Zaviazal navrhovateľa nahradiť odporcovi trovy konania vo výške 35,50 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Z vykonaného dokazovania uzavrel, že nie je možné navrhovateľovi ním uplatnený nárok priznať. Nepovažoval za preukázané jednoznačným a nespochybniteľným spôsobom vznik škody, t.j. aby ku škodovej udalosti 25.1.2010 o 13.30 hod. na motorovom vozidle poškodeného došlo takým spôsobom ako ustálil navrhovateľ a akým spôsobom čas a miesto vzniku poistnej udalosti popísali svedkovi S. a Š.. Obaja účastníci údajnej dopravnej nehody označili zhodne deň a čas vzniku škody dňa 25.1.2010 o 13.30 hod., pričom k poistnej udalosti malo dôjsť na sídlisku E. O.. Vykonaný listinný dôkaz, a to výpis z naskenovaných údajov zo skenera vodiča Š. dňa 25.1.2010 ako zamestnanca odporcu, ktorý vykonával rozvoz poštových zásielok pre spoločnosť DPD však svedčí o tom, že v rozhodnom čase vodič Š. bol s motorovým vozidlom odporcu na O. J. XXX v D., preto jeho vozidlo sa nemohlo nachádzať v tom istom čase na sídlisku E. O. K. D., kde malo dôjsť k vzniku škody. Súd vyhodnotením tohto listinného dôkazu dospel k záveru, že tento dôkaz jednoznačne spochybnil a tým oslabil vierohodnosť výpovedí svedkov Š. W. S. pred súdom o tom, či vôbec došlo k dopravnej nehode a či k nej došlo takým spôsobom, ako opísali svedkovia, z čoho je možné vyvodiť, že nebol preukázaný jednoznačný vznik škodovej udalosti. Za tejto situácie nemožno hovoriť o nesplnení povinnosti odporcu nahlásiť navrhovateľovi vznik poistnej udalosti. Za tejto dôkaznej situácie výpoveď svedkov Š. a S. nemožno považovať za hodnoverné, pretože ich vyvrátil jasný listinný dôkaz od nestrannej spoločnosti DPD SK s.r.o., ktorý dosvedčil, že vodič Š. nemohol byť v rovnakom čase dňa 25.1.2010 o 13.30 hod. v mestskej časti D.-O. a súčasne aj v mestskej časti sídlisko E. O.. Z výpovede svedka Š. vzal súd za preukázané, že nenahlásil poistnú udalosť odporcovi ako zamestnávateľovi, iba telefonicky navrhovateľovi a v tomto smere je možné pochybovať o tom, či táto skutočnosť nie je dôvodom hodným osobitného zreteľa, ktorý bránil odporcovi ako poistníkovi oznámiť vznik škodovej udalosti v zákonnej lehote 15 dní od jej vzniku navrhovateľovi. Z týchto dôvodov návrh zamietol.

O trovách konania rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému odporcovi priznal náhradu trov konania proti neúspešnému navrhovateľovi.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť tak, že súd zaviaže odporcu uhradiť navrhovateľovi 594,81 € s 9% ročným úrokom z omeškania z dlžnej sumy od 8.12.2010 do zaplatenia a trovy celého konania. V dôvodoch odvolania namietal, že súd prvého stupňa vychádzal iba z listinného dôkazu predloženého odporcom a nevykonal hodnotenie dôkazov v súlade s ust. § 132 O.s.p. Konajúci súd vzal do úvahy výlučne obranu odporcu, pričom tento dôkaz nevyhodnotil vo vzájomnej súvislosti s inými dôkazmi a neprihliadol na všetko, čo za konania vyšlo najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania. Navrhovateľ pritom preukázal škodu obhliadkou motorového vozidla, ako aj faktúrou svedčiacou o nákladoch na výmenu čelného skla, pričom preukázal aj skutočnosť, že odporca nenahlásil poistnú udalosť v zákonom určenej lehote. Svedecké výpovede A.. Z. S. a A. Š. jednoznačne a vo vzájomnej zhode potvrdili vznik poistnej udalosti v danom mieste a v danom čase a z týchto svedeckých výpovedí nevyplynul ani jediný rozpor, ktorý by osvedčil, či preukázal ich nevierohodnosť. Súd vôbec nevzal do úvahy, že odporca sám uznal dôvodnosť nároku navrhovateľa tým, že po obdržaní výzvy navrhovateľa stiahol svojmu zamestnancovi z výplaty obnos 500 € a v konaní bol ochotný uznať a zaplatiť 30% z vymáhanej sumy vrátane príslušenstva. Nesúhlasil tiež so záverom súdu, že ak vodič Š. nehlásil poistnú udalosť odporcovi ako zamestnávateľovi, že táto skutočnosť je dôvodom hodným osobitného zreteľa, ktorý bránil odporcovi udalosť včas nahlásiť. Zodpovednosť vodiča podľa pracovnoprávnych predpisov nie je dotknutá a ak teda porušením interných predpisov na strane zamestnávateľa došlo k tomu, že udalosť neoznámil, mal voči nemu odporca možnosť vyvodiť dôsledky, čo napokon aj urobil tým, že mu stiahol z výplaty obnos 500 €. Z týchto dôvodov považoval nárok za preukázaný a žiadal teda návrhu vyhovieť.

Odporca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok potvrdiť. Poukázal na ním predloženú dennú súpisku rozvozu spoločnosti DPD s časmi doručenia elektronickým skenovaním, ktorá je úradným dokladom. Na základe tejto súpisky dochádza aj k fakturácii výkonov. A. Š. nemal pridelené k doručovaniu vrámci jemu pridelenej trasy sídlisko E. O., kde pracoval iný kuriér. Taktiež poprel, že by A. Š. bola v súvislosti s poistnou udalosťou z výplaty stiahnutá čiastka 500 €. Ochota uznať a zaplatiť 30% z vymáhanej sumy bola prejavom dobrej vôle v snahe vyhnúť sa ďalšiemu súdnemu konaniu, s ktorým vznikajú ďalšie náklady. Trval na nepravdivosti výpovede A. Š. a opätovne poukázal na súpisku rozvozu spoločnosti DPD zo dňa 25.1.2010 ako dôkaz o tom, že v čase o 13.30 hod. sa vozidlo nachádzalo na O. J. XXX.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľa bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že z hľadiska uplatneného odvolacieho dôvodu (§ 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) je odvolanie opodstatnené.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s ust. § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo.

Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p.

Odvolací súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci tento odvolací dôvod je naplnený.

Súd prvého stupňa nedodržal postup hodnotenia dôkazov v zmysle ust. § 132 O.s.p., keď svoje rozhodnutie založil na jedinom listinnom dôkaze, ktorý nevyhodnotil vo vzájomnej súvislosti s ostatnými

vykonanými dôkazmi a neprihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo a táto procesná vada mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Predmetom konania je zaplatenie sumy 594,81 € titulom nároku na náhradu poistného plnenia v zmysle § 12 ods. 1 písm. g/ zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Sporným v konaní bolo, či odporca porušil povinnosť v zmysle ust. § 10 ods. 1 písm. a/ cit. zákona do 15 dní po vzniku škodovej udalosti oznámiť navrhovateľovi jej vznik, a to v nadväznosti na preukázanie samotného vzniku poistnej udalosti.

Navrhovateľ preukazoval vznik poistnej udalosti hláseniami (prepismi telefonických hlásení) A.. Z. S. (poškodeného) z 3.2.2010 a A. Š. (vodiča motorového vozidla, z ktorého prevádzky škoda mala vzniknúť) z 12.2.2010 o vzniku poistnej udalosti a ich svedeckými výpoveďami v súdnom konaní, rozsah a výšku škody preukazoval faktúrou za opravu čelného skla poškodeného motorového vozidla a zápisom o poškodení motorového vozidla a plnenie poškodenému preukazoval výpisom zo svojho účtu zo dňa 8.4.2010.

Odporca sa v konaní bránil tým, že v čase poistnej udalosti dňa 25.1.2010 o 13.30 hod. sa jeho zamestnanec A. Š. - vodič ním prevádzkovaného motorového vozidla nemohol nachádzať v mieste vzniku poistnej udalosti na sídlisku E. O., lebo o 13.30 hod. doručoval zásielku spoločnosti KLC s.r.o. na O. J. XXX K. D., a teda nemohol škodu spôsobiť. Tvrdil, že tento vodič doručoval zásielky iba na trase D.U.-T. a v jeho územnej pôsobnosti nebolo sídlisko E. O.. Ako dôkaz predložil súpisku rozvozu z 25.1.2010.

Okrem vyššie uvedených dôkazov (oboznámenie vyššie uvedených listín a výsluch svedkov A. Š. a A.. Z. S.) súd vykonal dokazovanie aj výsluchom odporcu a výpisom zo skenera na trase 211 zo dňa 25.1.2010 (č.l. 71) .

Pri svojom rozhodovaní nakoniec vychádzal z výpisu zo skenera, z ktorého vzal za preukázané, že vodič A. Š. bol 25.1.2010 o 13.30 hod. na O. J. XXX v D., preto sa jeho vozidlo nemohlo nachádzať v tom istom čase na sídlisku E. O. a týmto dôkazom vzal za vyvrátené výpovede svedkov o vzniku poistnej udalosti dňa 25.1.2010 o 13.30 hod. a tieto preto nepovažoval za hodnoverné.

Súd poukázal na to, že ide o listinný dôkaz od nestrannej spoločnosti, ktorý dosvedčil, že vodič A. Š. nemohol byť 25.1.2010 o 13.30 hod. v mestskej časti O. a súčasne aj v mestskej časti sídlisko E. O..

Takýto záver však z uvedeného listinného dôkazu nemožno v tomto štádiu konania (dokazovania) vyvodiť.

Ako totiž vyplýva z výpisu z naskenovaných údajov zo skenera na trase 211 zo dňa 25.1.2010 na č.l. 71, v tomto výpise nie sú uvedené žiadne časové údaje a nie je z neho možné ani zistiť, či skutočne (reálne) došlo k doručeniu zásielok na označenej adrese príjemcu alebo doručenie sa uskutočnilo na inej adrese. Nie je ani zrejmé, ako technicky dochádza k zhromažďovaniu týchto údajov a či teda výstupy z tohto skenera reálne zobrazujú trasu pohybu daného vodiča, akoby to bolo v prípade záznamov z GPS zariadenia.

Časový údaj tak mohol súd zistiť iba zo súpisky rozvozu, avšak vzhľadom na výpoveď svedka A. Š. (č.l. 58 spisu) ohľadne spôsobu vypisovania údajov do tejto súpisky nejde o nevyvrátiteľné údaje.

Svedok A. Š. vo svojej výpovedi uviedol, že čas do súpisky písal buď prijímateľ alebo si ho dopisoval sám, a to až po vrátení sa do depa, keď už boli zásielky doručené a keď chýbal čas.

Súd pritom nezisťoval, či údaje ohľadne doručovania zásielky o 13.30 hod. a 13.59 hod. dňa 25.1.2010 vypisoval príjemca alebo svedok (zastávka č. 54 a 41) .

Ďalej svedok uviedol, že zásielky sa mohli doručiť po dohode s príjemcami aj na inú než príjemcom uvedenú adresu, ak na tejto nebol zastihnuteľný. Či sa to zaznamenalo aj do samotnej súpisky, súd nezisťoval.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že bez zistenia vyššie uvedených údajov nie je možné jednoznačne vylúčiť vznik poistnej udalosti vzhľadom na dôkazy predložené navrhovateľom (listinné dôkazy a výpovede svedkov) .

Úlohou súdu v ďalšom konaní bude doplniť dokazovanie za účelom odstránenia vyššie uvedených rozporov a za účelom zistenia, či obrana odporcu je dôvodná a pokiaľ vznik poistnej udalosti bude po takto doplnenom dokazovaní preukázaný, zaoberať sa aj otázkou, či došlo k porušeniu povinnosti odporcom v zmysle ust. § 10 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z., ktorá zakladá nárok na náhradu poistného plnenia, uplatňovaného v tomto konaní.

Pri hodnotení dôkazov musí súd postupovať podľa ust. § 132 O.s.p., t.j. hodnotiť dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti a prihliadnuť pritom starostlivo na všetko, čo vyšlo za konania najavo včítane toho, čo uviedli účastníci a v odôvodnení rozsudku tieto svoje úvahy aj uviesť.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V novom rozhodnutí súd opätovne rozhodne o trovách celého konania účastníkov, vrátane trov tohto odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.