KSKE 6 Co 12/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/12/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899192 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899192.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov Mgr. Dany Ferkovej a JUDr. Alexandra Husivargu v právnej veci navrhovateľa : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južné nábrežie č. 13, IČO: XX 518 684, I. W. : N. L., Y.. XX.X.XXXX, E. G. Ko, N. Č.. XX, v konaní o vypratanie bytu, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 13C/121/2003-147 zo dňa 22.9.2010

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa uložil odporkyni povinnosť vypratať dvojizbový byt č. 5 s príslušenstvom, nachádzajúci sa na ulici Milosrdenstva č. 23 v R., spolu s tými, čo s ňou bývajú, a odovzdať ho navrhovateľovi do 15 dní od zabezpečenia náhradného ubytovania. Odporkyni uložil povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 33,19 € , a to do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o návrhu, ktorým navrhovateľ požadoval, aby súd zaviazal odporkyňu vypratať dvojizbový byt č. 5, nachádzajúci sa v R., na M.. N. Č.. XX, a to spolu s tými, čo s ňou bývajú do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Vykonaným dokazovaním vzal súd prvého stupňa za preukázané, že odporkyňa sa stala nájomkyňou dvojizbového bytu č. 5, nachádzajúcom sa v R., na M.. N. Č.. XX na základe rozhodnutia bývalého ObNV Košice IV o pridelení náhradného bytu zo dňa 7.12.1990. Dňa 26.10.2001 doručil navrhovateľ odporkyni výpoveď z nájmu bytu podľa ust. § 711 ods. 1 písm. d/ Obč. zák. s 3-mesačnou výpovednou lehotou, z dôvodu, že nezaplatila nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace. Výpovedná lehota uplynula dňa 31.1.2002. Okresný súd Košice II rozsudkom č.k. 24C/5/2002 zo dňa 18.5.2005 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, právoplatným dňa 13.6.2006 návrh odporkyne (v spomínanom konaní ako navrhovateľky) na určenie neplatnosti výpovede z nájmu č. 5, nachádzajúceho sa na M.. N. Č.. XX v R., danej odporcom navrhovateľke dňa 7.1.2002, zamietol. Ku dňu rozhodnutia súdu prvého stupňa na istine dlh odporkyne za neuhrádzané nájomné a platby spojené s užívaním predmetného bytu činil 2.786,22 € (83.937,66 Sk) a penále 732,08 € (22.054,64 Sk) . Zo sumárnej analýzy platieb za obdobie od 1.1.2000 vyplynulo, že posledná platba odporkyňou bola vykonaná v júli 2008, odvtedy odporkyňa za užívanie bytu neuhradila žiadnu sumu. Súd prvého stupňa teda ustálil, že navrhovateľ dal odporkyni platnú výpoveď z nájmu predmetného bytu

a odporkyňa napriek tomu predmetný byt naďalej užíva, za jeho užívanie neplatí, v predmetnom byte teda býva už bez právneho titulu. Súčasne odporkyňa nereagovala ani na výzvy súdu na predloženie lekárskych správ o zdravotnom stave, o zdravotnom stave jej syna a o jej majetkových pomeroch. Aplikáciou ust. § 685 ods. 1, § 686 ods. 1, § 696 ods. 1,2, § 697, § 710 ods. 1, § 710 ods. 3, § 711 ods. 1 písm. d/, § 712 ods. 1,2,3 a § 712c ods. 1,3 Obč. zák. právne uzavrel, že odporkyňa nepreukázala žiaden dôvod, na základe ktorého by jej prislúchalo právo nájmu k predmetnému obecnému bytu, preto návrhu navrhovateľa vyhovel a zaviazal odporkyňu vypratať predmetný byt. Zároveň súd prvého stupňa uviedol, že odporkyni bola poskytnutá dostatočne dlhá doba na vyriešenie vzniknutého problému, avšak ako vyplýva z listinných dôkazov, navrhovateľka okrem písomných prejavov obsahujúcich snahu daný problém vyriešiť, nepreukázala skutočnú snahu o úhradu dlhu voči navrhovateľovi. Aj napriek tomu, že nepredložila súdu potvrdenie o zdravotnom stave, ani o zdravotnom stave jej syna a nepredložila ani dôkazy o svojej finančnej a majetkovej situácii, súd prvého stupňa z pripojeného spisu pod sp. zn. 24C/5/2002 zistil, že navrhovateľka je invalidná dôchodkyňa, jej syn, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti, je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím od 31.5.2002, preto uložil odporkyni predmetný byt vypratať až po zabezpečení náhradného ubytovania. K tomuto záveru dospel na základe toho, že v súčasnosti je zrejme sociálna situácia odporkyne kritická, a v snahe zabezpečiť jej aspoň minimálny bytový štandard priznal jej právo na náhradné ubytovanie.

O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a neúspešnú odporkyňu zaviazal nahradiť trovy konania úspešnému navrhovateľovi, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku 33,20 €.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie odporkyňa, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa dňa 9.11.2010 a ktoré doplnila na základe uznesenia súdu prvého stupňa č.k. 13C/121/2003-165 zo dňa 10.11.2010, písomným podaním zo dňa 1.12.2010 a navrhla, aby odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a vrátil mu vec na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania uviedla, že nastali nové skutočnosti, týkajúce sa jej zdravotného stavu a zdravotného stavu jej syna. Nie je pravdou, že by nechcela platiť nájomné, avšak dostala sa do takej zlej finančnej situácie, ktorá trvala dlhšie, ktorá jej nedovoľovala riadne uhrádzať nájomné a ďalšie platby spojené s užívaním predmetného bytu. Kvôli zdravotnému stavu je pre ňu vyhovujúce, že blízko predmetného bytu sa nachádza zdravotné zariadenie - nemocnica, na ktoré je odkázaná. Má vážny záujem odkúpiť predmetný byt do osobného vlastníctva, pričom v súčasnosti rokuje aj s darcami, ktorí kvôli volebným dňom a prípravám na voľby jej sľúbili, že až po voľbách jej pomôžu odkúpiť predmetný byt a vyplatiť dlžoby. Väčšina jej financií ide na lieky, inzulín a zdravotné pomôcky. K odvolaniu pripojila kópie lekárskych správ zo dňa 6.7.2009 a zo dňa 22.7.2009 N.. Z. R., diabetológia, týkajúce sa zdravotného stavu jej syna A. L., rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny zo dňa 8.3.2010, týkajúce sa V. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom v R., N. XX, ktorým sa zvýšila dávka a príspevky na sumu 125,57 € mesačne od 1.2.2010, rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice zo dňa 16.9.2010, týkajúce sa A. L., nar. X.X.XXXX, bytom N. XX G. Ko, ktorým došlo k zvýšeniu peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie na sumu 17,21 € mesačne a kópie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím odporkyne a syna A. L..

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť, pretože od dňa podania návrhu na súde uplynulo už viac ako 7 rokov, čo navrhovateľ považuje za dostatočne dlhú dobu na riešenie bytovej otázky odporkyne. Odporkyňa sa súdnych pojednávaní nezúčastňovala a na výzvy súdu, aby doložila požadované listiny, preukazujúce jej zlý zdravotný stav a stav syna, nereagovala. Súd prvého stupňa postupoval v súlade s právnym poriadkom a vo vzťahu k odporkyni bol nanajvýš zhovievavý a trpezlivý.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie odporkyne bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. z hľadiska uplatneného odvolacieho dôvodu (§ 205 ods. 2 písm. e/ O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolaniu odporkyne nie je možné vyhovieť.

Rozsudok bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach dňa 21.2.2012 o 8.30 hod. v pojednávacej miestnosti č. dv. 202, II. poschodie, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia rozhodnutia boli oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach dňa 8.2.2012 v zmysle ust. § 156 ods. 3 O.s.p..

Rozsudok je vo výroku vecne správny, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Odporkyňa podľa obsahu odvolania namieta odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. e/ O.s.p., t.j., že doteraz zistený skutkový neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti, alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) .

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. e/ O.s.p. je daný vtedy, ak sú tu skutočnosti alebo dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené a ktoré v zmysle ust. § 205a ods. 1 O.s.p. :

a/ sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu alebo obsadenia súdu,

b/ má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ odvolateľ nebol riadne poučený podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p.,

d/ ich účastník konania bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Odvolací súd v prejednávanej veci dospel k záveru, že odporkyňou namietaný odvolací dôvod nie je naplnený.

Súd prvého stupňa vykonal vo veci dokazovanie v rozsahu dostatočnom pre náležité zistenie skutkového stavu, svoje rozhodnutie založil na skutkových zisteniach, ktoré z tohto dokazovania vyplynuli, prihliadol pritom na všetko, čo počas konania vyšlo najavo, vykonané dôkazy vyhodnotil podľa ust. § 132 O.s.p. a zo zisteného skutkového stavu vyvodil aj správny právny záver, pričom rozsudok aj náležite odôvodnil.

Vecne správne a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého rozsudku, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Odporkyňa v odvolaní neuviedla žiadne také nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by mali za následok vecnú nesprávnosť napadnutého rozsudku. Dôkazy, na ktoré v odvolaní poukazuje, mohla predložiť už v konaní pred súdom prvého stupňa a navyše ani tieto dôkazy nemôžu privodiť priaznivejšie rozhodnutie v jej prospech.

Podstatou odvolacích námietok odporkyne je obrana, že dlh na nájomnom a úhradách spojených s užívaním bytu uhradí v krátkej dobe a súčasne požiada o odkúpenie predmetného bytu do osobného vlastníctva. Súčasne poukazuje na svoj zlý zdravotný stav, keďže je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, na zlý zdravotný stav svojho plnoletého syna A. L., ktorý je taktiež osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, k osobe ktorého doložila lekárske správy z diabetologickej poradnej a rozhodnutie o zvýšení peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

na sumu 17,21 € zo dňa 16.9.2010, ako aj rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Košice týkajúce sa jej plnoletej dcéry V. L., ktorým došlo k zvýšeniu dávky a príspevku v hmotnej núdzi na sumu 125,57 € mesačne od 1.2.2010. Podľa odporkyne ide o také nové skutočnosti a dôkazy, ktoré môžu privodiť priaznivejšie rozhodnutie v jej prospech.

Z vykonaného dokazovania nepochybne vyplynulo, že nájomný vzťah k predmetnému bytu, vzniknutý na základe rozhodnutia o pridelení náhradného bytu zo dňa 7.12.1990, skončil na základe písomnej výpovede doručenej odporkyni dňa 26.10.2001 uplynutím výpovednej doby, teda ku dňu 31.1.2002. Počnúc týmto dňom, keďže medzi účastníkmi konania nedošlo k uzavretiu novej nájomnej zmluvy, odporkyňa spolu s tými, čo s ňou v predmetnom byte bývajú, užíva predmetný byt bez právneho dôvodu, čím neoprávnene zasahuje do práv vlastníka bytu. Preto žaloba o vypratanie bytu je dôvodná (§ 126 ods. 1 Obč. zák.) .

Podľa ust. § 712a ods. 3, ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenie nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.

Podľa ods. 4 vyššie citovaného zákonného ustanovenia, ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v ods. 3 nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa, alebo bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však umožniť dennú dochádzku do práce.

Odvolacia námietka odporkyne, že súd pri rozhodovaní o bytovej náhrade nezobral do úvahy jej sociálnu situáciu a zdravotný stav, zdravotný stav jej syna A. L. a sociálnu situáciu jej dcéry V. L., nie je dôvodná.

Skutočnosť, že k ukončeniu nájmu došlo výpoveďou z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Obč. zák. s odporkyňou ako osobou, ktorá je v hmotnej núdzi, súd zohľadnil pri rozhodovaní o bytovej náhrade, keď priznal odporkyni právo na náhradné ubytovanie v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 712a ods. 3 Obč. zák., a to aj napriek tomu, že odporkyňa potrebné podklady pre posúdenie jej hmotnej núdze nepredložila. Súd si preto podklady pre svoje rozhodnutie zabezpečil sám a na základe vykonania potrebných dôkazov rozhodol o bytovej náhrade tak, že odporkyni priznal právo na náhradné ubytovanie namiesto uloženia povinnosti vypratať byt bez bytovej náhrady.

Právo na náhradný byt by patril odporkyni len v tom prípade, pokiaľ by sa starala o maloleté dieťa, alebo o bezvládnu osobu za splnenia predpokladu, žeby bola v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov. V priebehu konania pred súdom prvého stupňa ani v odvolacom konaní odporkyňa nepreukázala, žeby sa starala o maloleté dieťa, alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jej domácnosti, preto odporkyňa nemá zákonný nárok na náhradný byt.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok vrátane výroku o trovách konania ako vecne správny podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Neúspešná odporkyňa nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešný navrhovateľ si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.