KSKE 6 Co 120/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/120/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211225347 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211225347.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Alexandra Husivargu a Mgr. Dany Ferkovej v právnej veci navrhovateľov : 1. U. W., A.. X.X.XXXX, W. Q. O., Ž. XX, 2. Š. W., A.. X.X.XXXX, W. Q. O., A. X. X, 3. P. S., A.. X.X.XXXX, W. Q. O., Ž. X, všetci zastúpení JUDr.Ing. Petrom Holéczym, advokátom, so sídlom v Košiciach, Vojenská 5, proti odporcovi : Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Dobrovičova 12, v konaní o 9.553 € s príslušenstvom, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 28C/122/2011-32 zo dňa 30.1.2012

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o povinnosti odporcu zaplatiť každému z navrhovateľov v 1. až 3. rade úrok z omeškania 5 % ročne zo sumy 3.184,33 € u každého z navrhovateľov od 1.1.2011 do 30.11.2011 tak, že návrh na začatie konania v tejto časti z a m i e t a .

Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľom v 1. až 3. rade trovy prvostupňového konania vo výške 991,72 € k rukám ich právneho zástupcu JUDr.Ing. Petra Holéczyho do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, z čoho trovy právneho zastúpenia predstavujú 418,72 € a ostatné trovy 573 €.

V ostatnej časti zostáva rozsudok n e z m e n e n ý .

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi v 1. rade sumu 3.184,33 € s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3.184,33 € od 1.1.2011 do zaplatenia, navrhovateľovi v 2. rade sumu 3.184,33 € s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3.184,33 € od 1.1.2011 do zaplatenia a navrhovateľke v 3. rade sumu 3.184,33 € s úrokmi z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3.184,33 € od 1.1.2011 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zaviazal odporcu nahradiť navrhovateľovi v 1. rade, navrhovateľovi v 2. rade a navrhovateľke v 3. rade trovy konania, spolu v sume 991,72 € do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet právneho zástupcu navrhovateľov JUDr.Ing. Petra Holéczyho, advokáta.

Rozhodol tak o návrhu, ktorým sa každý z navrhovateľov domáhal zaplatenia 3.184,33 € s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne od 1.1.2011 do zaplatenia titulom bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo odporcovi užívaním nehnuteľností v ich podielovom spoluvlastníctve, a to bez právneho dôvodu za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010.

Vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie v zmysle ust. § 153b O.s.p. v spojení s ust. § 114 ods. 3 a ods. 5 O.s.p..

Odporcovi bol návrh na začatie konania spolu s uznesením, ukladajúcim mu povinnosť vyjadriť sa k návrhu v určenej lehote a s poučením o následkoch nesplnenia si tejto povinnosti podľa ust. § 114 ods. 5 O.s.p., doručený do vlastných rúk dňa 30.11.2011. Odporca sa k návrhu na začatie konania v určenej lehote a ani do dňa verejného vyhlásenia rozsudku nevyjadril a v konaní bol nečinný. Za tohto stavu súd v súlade s ust. § 114 ods. 5 O.s.p. rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania rozsudkom pre zmeškanie a rozsudok verejne vyhlásil dňa 30.1.2012. Právne súd posudzoval vec podľa ust. § 489, 451, 456, 458, 559, 563 a 517 ods. 1,2 Obč. zák. a podľa ust. § 3 nar.vl. č. 87/1995 Z.z.. Odporcu takto zaviazal zaplatiť navrhovateľom nimi uplatnenú pohľadávku titulom vydania bezdôvodného obohatenia a priznal im aj úrok z omeškania odo dňa nimi požadovaného, t.j. od 1.1.2011 do zaplatenia.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku, ktorým súd priznal navrhovateľom úrok z omeškania zo sumy 3.184,33 € u každého z nich od 1.1.2011 do 30.11.2011 v zákonnej lehote podal odvolanie odporca z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci súdom prvého stupňa. S poukazom na ust. § 563 Obč. zák. argumentoval tým, že medzi účastníkmi konania čas plnenia nebol dohodnutý, ustanovený právnym predpisom ani určený rozhodnutím a o nároku navrhovateľov na plnenie sa dozvedel až doručením návrhu na začatie konania dňa 30.11.2011. Podľa jeho názoru sa teda dlh stal splatný až týmto dňom, a preto možno priznať úrok z omeškania navrhovateľom až od 1.12.2011. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa v časti týkajúcej sa úroku z omeškania tak, že súd zaviaže odporcu zaplatiť každému z navrhovateľov 3.184,33 € s úrokom z omeškania vo výške 5 % ročne zo sumy 3.184,33 € od 1.12.2011 do zaplatenia.

Navrhovatelia vo vyjadrení k odvolaniu navrhli rozsudok v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdiť a priznať im náhradu trov odvolacieho konania. Poukázali na to, že obvyklý čas plnenia pri nájomnom je ustanovený právnym predpisom a navrhovatelia analogicky žiadajú platenie úhrady nájomného za používanie pozemku mesačne vopred. V skutočnosti sa jedná o mesačný nájom za jednotlivé mesiace roku 2010 a úhrada podľa právneho predpisu by mala byť uskutočnená v mesiacoch december 2009 až november 2010. Navrhovatelia teda majú nárok na plnenie za mesiac január 2010 od 15.12.2009, za mesiac február 2010 od 15.1.2010, za mesiac marec 2010 od 15.2.2010, za mesiac apríl 2010 od 15.3.2010, za mesiac máj 2010 od 15.4.2010, za mesiac jún 2010 od 15.5.2010, za mesiac júl 2010 od 15.6.2010, za mesiac august 2010 od 15.7.2010, za mesiac september 2010 od 15.8.2010, za mesiac október 2010 od 15.9.2010, za mesiac november 2010 od 15.10.2010 a za mesiac december 2010 od 15.11.2010. Kvôli zjednodušeniu výpočtov v rámci súdneho konania však nežiadali úroky z omeškania takto komplikovane, ale žiadali úrok z omeškania až od 1.1.2011 už z celej sumy za predchádzajúci rok.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu rozsudku, zaoberal sa otázkou, či odvolanie proti tomuto rozsudku je prípustné, t.j. či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému zákon odvolanie pripúšťa.

Napadnutý rozsudok je rozsudkom pre zmeškanie vydaným podľa ust. § 153b O.s.p. v spojení s ust. § 114 ods. 5 O.s.p.

V zmysle ust. § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Podľa ust. § 202 ods. 1 O.s.p. odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Z vyššie citovaného ust. § 201 O.s.p. vyplýva, že rozhodnutie súdu prvého stupňa môže napadnúť odvolaním účastník konania, a to za predpokladu, že to zákon nevylučuje. Prípady vylúčenia odvolania sú taxatívne vymedzené v § 202 O.s.p. a medzi rozhodnutia, proti ktorým odvolanie nie je prípustné, patrí aj rozsudok pre zmeškanie.

Odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie je však prípustné v dvoch prípadoch, a to: 1) z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia, 2) z dôvodu, že rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odporca podáva odvolanie z dôvodu, že napadnutý rozsudok v časti priznania úrokov z omeškania za obdobie od 1.1.2011 do 30.11.2011 vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací súd dospel k záveru, že tento odvolací dôvod je daný v zmysle ust. §202 ods. 1 O.s.p., a preto prejednal odvolanie odporcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ustanovením podľa § 212 ods. 1,2 písm. b/, ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Rozsudok bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach dňa 18.9.2012 o 9.05 hod. v pojednávacej miestnosti č. dv. 202, II. poschodie, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia rozhodnutia boli zverejnené dňa 10.9.2012 na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach v zmysle ust. § 156 ods. 1,3 O.s.p..

Právnym posúdením veci je aplikácia príslušnej hmotnoprávnej normy na zistený skutkový stav a nesprávnym právnym posúdením je aplikácia právnej normy, ktorá na daný prípad nedopadá alebo aplikácia síce správnej právnej normy, ktorá je však nesprávne použitá na daný prípad.

V prejednávanej veci súd vec nesprávne právne posúdil v napadnutej časti, ak určil začiatok omeškania odporcu s plnením jednotlivým navrhovateľom titulom bezdôvodného obohatenia (už) dňom 1.1.2011, teda správnu právnu normu (§ 563, 517 ods. 1,2 Obč. zák.) nesprávne interpretoval na daný právny vzťah.

Predmetom odvolacieho konania je zaplatenie úrokov z omeškania titulom omeškania s vydaním bezdôvodného obohatenia jednotlivým navrhovateľom zo sumy 3.184,33 € od 1.1.2011 do 30.11.2011.

Pre rozhodnutie v tejto veci je teda rozhodujúce určenie okamihu splatnosti záväzku z bezdôvodného obohatenia, teda určenie, kedy odporca bol povinný jednotlivým navrhovateľom plniť.

Podstatou odvolacích námietok odporcu je tá skutočnosť, že medzi účastníkmi čas plnenia nebol dohodnutý, ustanovený právnym predpisom ani určený rozhodnutím a odporca sa o nárokoch navrhovateľov dozvedel až doručením návrhu na začatie konania dňom 30.11.2011, preto dlh sa stal splatným až týmto dňom, od ktorého je možné účtovať úrok z omeškania. Súhlasil preto so zaplatením úrokov z omeškania až od 1.12.2011.

Ak čas plnenia nie je dohodnutý, ustanoveným právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa potom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal (§ 563 Obč. zákonníka) .

Z vyššie cit. zák. ust. je zrejmé, že splatnosť pohľadávky môže byť dohodnutá v zmluve, určená v právnom predpise alebo rozhodnutím súdu. Ak však čas plnenia nebol určený žiadnym z týchto spôsobov, má právo určiť čas plnenia veriteľ. Vo všeobecnosti teda platí, že splatnosť dlhu nadväzuje na veriteľovo požiadanie, aby dlžník plnil. Iná splatnosť dlhu musí byť medzi účastníkmi dohodnutá, určená

právnym predpisom alebo súdnym rozhodnutím. Vyššie citované zák. ust. ukladá dlžníkovi povinnosť plniť v deň nasledujúci potom, ako ho o plnenie veriteľ požiadal. Ak veriteľ vo výzve určí čas plnenia, pohľadávka sa stane splatnou uplynutím tejto lehoty. Za výzvu sa považuje aj návrh na začatie súdneho konania podaný veriteľom. V takomto prípade dlh sa stane splatným v deň po doručení návrhu dlžníkovi. Ak dlžník nesplní svoj dlh nasledujúci deň po dni, kedy bol na plnenie vyzvaný, resp. do konca lehoty poskytnutej veriteľom vo výzve na plnenie, bude v omeškaní s plnením a veriteľovi vzniká právo na zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka, ak nie je dlžník podľa zákona povinný platiť poplatok z omeškania.

Keďže v Občianskom zákonníku pri nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je ustanovený čas splnenia, treba podľa ust. § 563 Obč. zákonníka vychádzať z toho, že ten, kto sa bezdôvodne obohatil, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie tomu, na úkor koho sa bezdôvodne obohatil, len čo ho požiadal o splnenie, resp. do konca lehoty, ktorá mu bola vo výzve na plnenie určená. Forma výzvy predpísaná pritom nie je, ale v záujme právnej istoty bude vhodné zachovať písomnú formu. Časom splnenia záväzku vydať bezdôvodné obohatenie je teda prvý deň potom, kedy ten, na úkor koho bezdôvodné obohatenie vzniklo, požiadal o plnenie, ak nie je ním určená iná (dlhšia) lehota na plnenie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ten, kto sa bezdôvodne obohatil, je v omeškaní s plnením záväzku z bezdôvodného obohatenia v zásade vtedy, keď ho nesplní v deň nasledujúci potom, kedy ho ten, na úkor koho sa bezdôvodne obohatil, požiadal, resp. ho nesplní v posledný deň lehoty určenej vo výzve na plnenie. Od tohto dňa je ten, kto sa bezdôvodne obohatil, v omeškaní a je možné od neho požadovať aj úroky z omeškania (§ 517 ods. 1,2 Obč. zák.) .

Navrhovatelia v konaní nepreukázali doručenie výzvy na plnenie odporcovi pred podaním žaloby, preto za prvú výzvu na plnenie možno považovať až doručenie návrhu na začatie konania odporcovi dňa 30.11.2011 (č.l. 25 spisu) .

Odporca bol teda povinný plniť navrhovateľom nasledujúci deň po doručení výzvy na plnenie, t.j. 1.12.2011, a teda prvým dňom omeškania je tento deň (1.12.2011) . Za obdobie od 1.1.2011 do 30.11.2011 preto navrhovateľom úroky z omeškania nepatria a pokiaľ ich súd prvého stupňa priznal, jeho rozhodnutie v tejto časti vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v zmysle ust. § 220 O.s.p. zmenil rozsudok v napadnutej časti, t.j. o zaplatení úrokov z omeškania za obdobie od 1.1.2011 do 30.11.2011 zo sumy 3.183,44 € u každého z navrhovateľov tak, že návrh na začatie konania v tejto časti zamietol.

V ostatnej časti zostáva rozsudok vo veci samej (pokiaľ ide o zaplatenie istiny a ostatných úrokov z omeškania) nezmenený.

Po rozhodnutí odvolacieho súdu je teda odporca povinný zaplatiť každému z navrhovateľov 3.184,33 € s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 3.184,33 € u každého z navrhovateľov od 1.12.2011 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k zmene rozsudku, v zmysle ust. § 224 ods. 2 O.s.p. odvolací súd rozhodoval aj o trovách prvostupňového konania.

V zmysle ust. § 142 ods. 3 O.s.p. priznal navrhovateľom plnú náhradu trov prvostupňového konania, keďže mali v ňom neúspech iba v nepatrnej časti.

Trovy prvostupňového konania navrhovateľov pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku u každého z nich vo výške 191 €, spolu súdny poplatok 573 € a z trov právneho zastúpenia pozostávajúcich z

odmeny za 2 úkony právnej služby, t.j. príprava a prevzatie zastúpenia a podanie návrhu na začatie konania po 201,95 € v zmysle ust. § 10 ods. 1 v spojení s ust. § 13 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov a z režijného paušálu za 2 úkony po 7,41 €, spolu trovy právneho zastúpenia predstavujú 418,72 € a celkové trovy konania predstavujú 991,72 €.

V zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. je odporca povinný tieto trovy zaplatiť k rukám právneho zástupcu navrhovateľov JUDr.Ing. Petra Holéczyho do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

Navrhovatelia boli v odvolacom konaní neúspešní, nemajú preto právo na náhradu trov odvolacieho konania, úspešnému odporcovi trovy odvolacieho konania nevznikli, ani ich náhradu nežiadal priznať, preto odvolací súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.