KSKE 6 Co 140/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 140/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/140/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212204060 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212204060.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov: 1. Z.. N. Y., nar. XX.X.XXXX, U. T. U., H..O..F. XXXX/XX, 2. H.. G. J., nar. X.X.XXXX, bytom T. X., H. 3, 3. EUROLIVE plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Uhrova 18, IČO: 36 795 020, všetci zast. Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Tomášikova 30, proti odporcom: 1. SZM.com, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Dénešova 27, IČO: 36 589 195, 2. Z.. M. W., bytom T. X., X.Á. X/XXXX, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. 24C/32/2012-91 zo dňa 11.3.2012

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutej zamietavej časti tak, že odporcom v 1. a 2. rade ukladá povinnosť zdržať sa zverejnenia, šírenia alebo sprístupnenia obsahu dokumentov s názvom : Chronológia protizákonnej likvidácie spoločnosti za účasti polície a súdu uloženého na internetovej stránke URL adrese , List Prezidentovi Policajného zboru pkl. JUDr. Jaroslavovi Spišiakovi" uloženého na internetovej URL adrese http://www.obcania.szm.com/torok/05.html, a List Ministrovi vnútra SR JUDr. Danielovi Lipšicovi" uloženého na internetovej stránke URL adrese , ďalšej osobe, okrem zástupcu, poskytujúceho odporcom právne služby alebo iné odborné poradenstvo v tejto veci.

V prevyšujúcej zamietavej časti uznesenie p o t v r d z u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa uložil odporcovi v 1. rade povinnosť odstrániť z webovej stránky na internete www.obcania.szm.com dokument s názvom Chronológia protizákonnej likvidácie spoločnosti za účasti polície a súdu" uložený na internetovej URL adrese http://www.obcania.szm.com/torok/08.html, dokument s názvom List Prezidentovi Policajného zboru R.. H.. H. Y." uložený na internetovej URL adrese http://www.obcania.szm.com/torok/05.html, dokument s názvom List Ministrovi vnútra SR H.. D. S." uložený na internetovej URL adrese http://www.obcania.szm.com/torok/04.html a uchovať všetky údaje o osobe, ktorá webovú stránku na internete www.obcania.szm.com registrovala a všetky údaje o osobe, ktorá na internetovej stránke www.obcania.szm.com uložila obsah dokumentov Chronológia protizákonnej likvidácie spoločnosti za účasti polície a súdu", List Prezidentovi Policajného zboru R.. H.. H. Y.", List Ministrovi vnútra SR H.. D. S." až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Navrhovateľom v 1., 2. a 3. rade uložil, aby v lehote 30 dní od doručenia uznesenia podali návrh na začatie konania o ochranu osobnosti.

Rozhodol tak o návrhu navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadali, aby súd uložil odporcovi v 1. rade povinnosť odstrániť z webovej stránky na internete www.obcania.szm.com obsah internetovej URL adresy a dokument s názvom Chronológia protizákonnej likvidácie

spoločnosti za účasti polície a súdu , obsah internetovej URL adresy a dokument s názvom List Prezidentovi Policajného zboru R.. H.. H. Y.", obsah internetovej URL adresy a dokument s názvom List Ministrovi vnútra SR H.. D. S.", zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znamenalo ďalšie zverejnenie, šírenie alebo sprístupnenie obsahu uvedených dokumentov alebo obdobných tvrdení o navrhovateľoch, ktoré nie sú preukázané a potvrdené právoplatným súdnym rozhodnutím ďalšej osobe, okrem zástupcu poskytujúceho odporcovi v 1. rade právne služby alebo iné odborné poradenstvo v tejto veci, povinnosť uchovať všetky údaje o osobe, ktorá webovú stránku na internete www.obcania.szm.com registrovala a všetky údaje o osobe, ktorá na internetovej stránke www.obcania.szm.com uložila obsah uvedených dokumentov. Voči odporcovi v 2. rade sa domáhali uloženia povinnosti zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znamenalo ďalšie zverejnenie, šírenie alebo sprístupnenie obsahu uvedených dokumentov ďalšej osobe, okrem zástupcu poskytujúceho odporcovi v 2. rade právne služby alebo iné odborné poradenstvo v tejto veci a uloženia povinnosti zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znamenalo ďalšie zverejnenie, šírenie alebo sprístupnenie tvrdení alebo informácií totožných s obsahom predmetných dokumentov alebo obdobných tvrdení o navrhovateľoch, ktoré nie sú preukázané a potvrdené právoplatným súdnym rozhodnutím, ďalšej osobe, okrem zástupcu poskytujúceho odporcovi v 2. rade právne služby alebo iné odborné poradenstvo vo veci.

Návrh odôvodnili tým, že podľa obsahu predmetných dokumentov sa navrhovatelia mali údajne dopustiť spáchania viacerých trestných činov a iných nezákonných a nemorálnych činností, napr. navrhovateľ v 1. rade ako konateľ a spoločník spoločnosti Euro - save Finance s.r.o. je dôvodne podozrivý zo sprenevery a spôsobenia mimoriadne vysokej škody porušením povinností pri správe majetku, porušil spoločenskú zmluvu a spolupracovnícku dohodu, porušil Obchodný aj Trestný zákon, spáchal trestné činy pri zakladaní a prevádzkovaní konkurenčnej spoločnosti, sprístupnil databázu klientov a spolupracovníkov konkurenčnej spoločnosti, zadržal databázu klientov, snažil sa likvidovať spoločnosť podvodným úpadkom, pôvodnú spoločnosť vedome likvidoval a premiestnil údaje, majetok, databázu, zisky do protizákonne založenej spoločnosti Eurolive plus, založil, zosnoval a spolupracuje so zločineckou organizáciou Eurolive plus s.r.o" a ďalšie nepravdivé a osočujúce tvrdenia. Žiadne z týchto tvrdení o navrhovateľoch nebolo preukázané a konštatované súdnym ani iným rozhodnutím, v súvislosti s nimi nebolo začaté trestné stíhanie ani vznesené obvinenie. Informácie, nachádzajúce sa v týchto dokumentoch, sú spôsobilé nielen privodiť ujmu v osobnej, ale aj podnikateľskej činnosti navrhovateľov, na základe ktorých už reálne dochádza k negatívnym zásahom do osobného aj podnikateľského života, vo vzťahu k rodinným príslušníkom, známym, spolupracovníkom a obchodným partnerom. Odporca v 1. rade, ktorý je vlastníkom domény www.szm.com a prostredníctvom ktorého bola ako freehosting zriadená internetová stránka www.obcania.szm.com , na ktorej boli zverejnené predmetné dokumenty a odporca v 2. rade, ktorý je autorom nepravdivých a osočujúcich tvrdení o navrhovateľoch, zasahujú do práv navrhovateľov na ochranu osobnosti a práv na ochranu dobrej povesti tým, že obsah predmetných dokumentov s nepravdivými a osočujúcimi tvrdeniami bol sprístupnený verejnosti. Týmto konaním odporcov dochádza a v budúcnosti aj bude dochádzať k zásahu do práv navrhovateľov stále vo väčšom rozsahu a intenzite. Čím dlhšie zostanú nepravdivé a osočujúce tvrdenia o navrhovateľoch zverejnené na www adresách, tým viac subjektov má možnosť sa s nimi v budúcnosti oboznámiť, čím hrozí, že majetková i nemajetková ujma na strane navrhovateľov sa bude neustále zväčšovať. Aj keď v najbližších dňoch sa hodlajú domáhať svojich práv voči odporcom titulom ochrany osobnosti, je nevyhnutné okamžitým zásahom súdu dočasne upraviť pomery medzi účastníkmi, nakoľko iba okamžitým rozhodnutím súdu a okamžitým odstránením zverejnených nepravdivých a osočujúcich tvrdení o navrhovateľoch a zákazom ich ďalšieho rozširovania, môže byť zabezpečená ochrana práv na občiansku česť, ľudskú dôstojnosť a práv na dobrú povesť a súčasne môže byť zabezpečené, aby sa v budúcnosti nezhoršovalo postavenie navrhovateľov, a aby sa nezvyšoval rozsah majetkovej a nemajetkovej ujmy. Nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy spočíva v ďalšom zhoršovaní sa postavenia navrhovateľov v súkromnej, ale aj v profesionálnej sfére ich života a vo zvyšovaní rozsahu majetkovej a nemajetkovej ujmy.

Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 74 ods. 1 a § 76 ods. 1 písm. f/ a ods. 3 O.s.p. dospel k záveru, že zo strany navrhovateľov bolo osvedčené, že predmetné články, zverejnené na www stránke odporcu v 1. rade, ktorých autorom je odporca v 2. rade, sa týkajú údajného protiprávneho a nemorálneho konania, predovšetkým navrhovateľa v 1. rade. Obsah sporných dokumentov sa javí ako nepravdivý

minimálne v tých častiach, v ktorých sa tvrdí, že navrhovatelia páchali a páchajú trestnú činnosť a správajú sa protizákonne, nakoľko z obsahu článkov nevyplýva, že by sa tieto tvrdenia opierali o konkrétne rozhodnutie súdu. Preto, pokiaľ navrhovatelia boli označení ako páchatelia trestných činov a iných nezákonných skutkov bez toho, aby o tom rozhodol súd alebo iný príslušný štátny orgán, je nevyhnutný taký zásah súdu, na základe ktorého predmetné dokumenty budú odstránené z verejne prístupnej webovej stránky na internete, čím sa zabráni ďalším prípadným negatívnym zásahom do osobného aj podnikateľského života navrhovateľov a prípadnému vzniku ujmy na strane navrhovateľov. V tejto časti súd prvého stupňa považoval návrh na nariadenie predbežného opatrenia za dôvodný.

Pokiaľ však ide o uloženie zákazu odporcom v 1. a 2. rade zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znamenalo ďalšie zverejnenie, šírenie alebo sprístupnenie obsahu predmetných dokumentov alebo podobných tvrdení o navrhovateľoch, v tejto časti súd prvého stupňa nepovažoval návrh za dôvodný, pretože navrhovatelia neosvedčili potrebu dočasnej úpravy pomerov v tomto smere. Navrhovatelia sa totiž domáhajú uloženia zákazu akéhokoľvek budúceho konania odporcov súvisiaceho so zverejnením, šírením a sprístupnením predmetných dokumentov alebo podobných tvrdení o navrhovateľoch a takto vymedzený návrh nie je dostatočne určitý, nakoľko nie je z neho zrejmé, aké konkrétne konanie a aké konkrétne tvrdenia by sa mali odporcom zakázať. Navyše navrhovatelia nepreukázali, že existuje reálna hrozba, že aj v budúcnosti dôjde k takémuto konaniu odporcov, a teda, že hrozí zväčšenie ujmy na strane navrhovateľov. Skutočnosť, či odporcovia sa dopustili konania s následkami, ako tvrdia navrhovatelia, bude predmetom dokazovania vo veci samej.

O trovách konania nerozhodoval v zmysle ust. § 151 ods. 1 O.s.p., nakoľko o povinnosti nahradiť trovy konania sa rozhodne v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Proti tomuto uzneseniu, a to v časti, v ktorej bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnutý, podali v zákonnej lehote odvolanie navrhovatelia z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. a navrhli, aby odvolací súd zmenil uznesenie v napadnutej časti tak, že návrhu navrhovateľov v celom rozsahu vyhovie. V dôvodoch odvolania uviedli, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia, a to jeho petit, je dostatočne určitý, nakoľko je v ňom konkrétne špecifikované, na zdržanie akého konania odporcov sa viaže, sú v ňom presne a dostatočne určené dokumenty, ktorých sa majú týkať povinnosti uložené odporcom, pričom povinnosti, ktoré mali byť odporcom uložené predbežným opatrením, sa viažu stále len na dokumenty presne špecifikované v petite návrhu, bez akejkoľvek možnosti ich zámeny. Namietli preto, že súd prvého stupňa sa nezaoberal celým návrhom a celým jeho petitom, teda nedostatočne zistil skutkový stav veci a aj nesprávne vec právne posúdil. Vo vzťahu k existencii reálnej hrozby navrhovatelia majú za to, že existencia takejto hrozby bola preukázaná už v samotnom návrhu, ale aj doplnením dôkazov k návrhu, v ktorom navrhovatelia za účelom preukázania hrozby pokračovania v protiprávnom konaní odporcov predložili súdu dokument vizitka zločineckých gaunerov z vysokej politiky - mafie, likvidujú a podrážajú slušných občanov - prvá časť (dokument zverejnený na internetovej stránke www.necenzurované.vacau.com ) , ktorý bol zverejnený až po podaní návrhu. Práve pokračujúce a ďalšie nové zverejňovanie difamačných informácii o navrhovateľoch odôvodňuje naliehajú potrebu dočasne upraviť pomery účastníkov konania aj do budúcna. Navyše navrhovatelia odôvodňujú podanie návrhu potrebou dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania a nie možnosťou ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, ako nesprávne uvádza súd prvého stupňa vo svojom odôvodnení na strane 5, piaty odsek. Preto aj skúmanie splnenia podmienky nariadenia predbežného opatrenia - ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, je neodôvodnené.

Odporcovia zostali v odvolacom konaní nečinní.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľov bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľov je čiastočne dôvodné.

Odvolaním nebolo napadnuté uznesenie vo vyhovujúcej časti, preto v tejto časti uznesenie nadobudlo právoplatnosť a nestalo sa predmetom odvolacieho prieskumu.

Podľa § 74 ods. 1 O.s.p. pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ust. § 75 ods. 1 O.s.p. predbežné opatrenie nariadi súd na návrh. Návrh nie je potrebný, ak ide o predbežné opatrenie na konanie, ktoré môže súd začať i bez návrhu.

Podľa ust. § 75 ods. 2 O.s.p. návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností, odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej.

Podľa ust. § 75 ods. 6 O.s.p. súd môže vydať rozhodnutie o predbežnom opatrení aj bez výsluchu účastníkov a bez nariadenia pojednávania.

Podľa ust. § 75 ods. 8 O.s.p. o nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd aj bez vyjadrenia ostatných účastníkov. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručí súd ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Ak bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia odmietnutý alebo zamietnutý, nedoručuje súd ostatným účastníkom uznesenie o jeho odmietnutí alebo zamietnutí, ani prípadné odvolanie navrhovateľa; uznesenie odvolacieho súdu im doručí, len ak ním bolo nariadené predbežné opatrenie.

Predbežným opatrením môže súd okrem iného uložiť účastníkovi, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal (§ 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p.) .

Z citovaných zákonných ustanovení, ako aj zo samotnej podstaty predbežných opatrení jednoznačne vyplýva, že tieto upravujú pomery účastníkov konania iba predbežne (dočasne) , resp. zaisťujú nároky doposiaľ právoplatne nepriznané. Účelom predbežných opatrení je dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov, a to do času definitívnej právnej (súdnej) ochrany a predpokladom ich nariadenia je: 1. osvedčenie nároku, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana, 2. osvedčenie naliehavosti potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo osvedčenie obavy z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, t.j. osvedčenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy, 3. preukázanie vzťahu navrhovaného predbežného opatrenia k predmetu konania vo veci samej.

Všetky tieto zákonné podmienky musia byť splnené kumulatívne a je povinnosťou súdu dôsledne skúmať ich splnenie, každý jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti. Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci samej, ale pre jeho nariadenie musia byť osvedčené aspoň základné skutočnosti, umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a musí byť zrejmé, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené. Pred nariadením predbežného opatrenia musí súd zvážiť, či v dôsledku predbežného opatrenia sa nevytvorí nezvratný (nenapraviteľný) stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi a či zásah do práv dotknutého účastníka je primeraný navrhovateľom osvedčenému porušeniu jeho práv a právom chránených záujmov (zásada tzv. primeranosti zásahu) a napokon, či navrhované predbežné opatrenie je prípustné z hľadiska ústavnoprávnych princípov platných v civilnom procese a ochrany ústavou zaručených práv a slobôd odporcu, ktoré by mohli byť obmedzené, vylúčené alebo suspendované výrokom predbežného opatrenia.

V prejednávanej veci niet pochýb o tom, že navrhovatelia osvedčili nárok, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana, a to tým, že predmetné dokumenty boli zverejnené na internetových stránkach, teda sprístupnené verejnosti a súčasne, že sú svojim obsahom spôsobilé zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov navrhovateľov na ochranu osobnosti a na ochranu dobrej povesti. Potrebu dočasnej úpravy dotknutých právnych vzťahov účastníkov konania vyvoláva preto tento postup odporcov v 1. a 2. rade, ktorí zverejnením predmetných dokumentov môžu zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov navrhovateľov.

V čase nariadenia predbežného opatrenia bolo preto dostatočne osvedčené porušenie zákonom chránených práv navrhovateľov, ale tiež vážna hrozba, že odporcovia budú vo svojom konaní pokračovať. O zámere odporcu v 2. rade v tomto konaní pokračovať nepochybne svedčí dokument predložený navrhovateľmi súdu prvého stupňa podaním zo dňa 28.2.2012 vizitka zločineckých gaunerov z vysokej politiky - mafie likvidujú a porážajú slušných občanov - prvá časť , zverejnený na internetovej stránke www.necenzurovane.vacau.com po podaní návrhu.

Pokiaľ súd prvého stupňa uzavrel, že zverejnením dokumentov na internetovej stránke došlo k zásahu do práv a oprávnených záujmov navrhovateľov a v tejto súvislosti uložil uvedené dokumenty odstrániť, je potrebné zabrániť aj ďalšiemu rozširovaniu týchto dokumentov aj inou formou, resp. na iných internetových stránkach tak odporcovi v 1. rade, ako aj odporcovi v 2. rade, aby predbežné opatrenie naplnilo svoj účel. Vyhovením návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v širšom rozsahu sa zabráni aj tomu, aby sa predmetné dokumenty zverejňovali prostredníctvom iných domén, alebo iným spôsobom, než prostredníctvom internetu.

V opačnom prípade by odporcovia mohli pokračovať v konaní, ktorým môže dôjsť k zásahom do práv na ochranu osobnosti a dobrej povesti navrhovateľov. Je preto v záujme navrhovateľov, aby až do skončenia konania o ochranu osobnosti, vedeného pred Okresným súdom Košice II sp. zn. 28C/81/2012, predmetom ktorého bude skúmanie, či išlo o zásah do práv a právom chránených záujmov navrhovateľov na ochranu osobnosti a dobrej povesti, sa tieto dokumenty nešírili a verejne nesprístupňovali.

Pokiaľ ide o prevyšujúcu zamietavú časť, t.j. pokiaľ sa navrhovatelia domáhajú uloženia povinnosti odporcom zdržať sa zverejňovania obdobných tvrdení, v tejto časti nebolo možné návrhu vyhovieť z dôvodov, ako ich uviedol súd prvého stupňa. V tejto časti nejde totiž o vymedzenie, ktoré konkrétne informácie týkajúce sa navrhovateľov má súd odporcom zakázať rozširovať. Z ustálenej súdnej praxe je zrejmé, že do osobnostných práv môžu zasahovať len konkrétne výroky, hodnotiace úsudky, ktoré navrhovateľ považuje za nepravdivé a spôsobilé privodiť mu nemajetkovú ujmu. V časti, v ktorej odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie, nejde o konkrétne vymedzenie tvrdení, ktorých šírenia by sa odporcovia mali zdržať, preto takéto všeobecné vymedzenie zákazu by bolo neoprávneným zásahom do práv na slobodu prejavu.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie v napadnutej časti v zmysle ust. § 220 ods. 1 O.s.p. zmenil tak, ako vyplýva z výroku tohto uznesenia a v prevyšujúcej zamietavej časti uznesenie ako vecne správne podľa ust. § 219 ods. O.s.p. potvrdil.

O trovách konania o nariadení predbežného opatrenia rozhodne súd prvého stupňa v zmysle ust. § 145 O.s.p. v konaní vo veci samej.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.