KSKE 6 Co 147/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/147/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710200809 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710200809.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zast. Tomášom Kušnírom, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovaným: 1/ Q. N., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom F. Č.. XX, toho času na neznámom mieste, zastúpený opatrovníčkou Y. W., zamestnankyňou Okresného súdu Michalovce, za účasti vedľajšieho účastníka: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Bratislava - Dúbravka, Ľuda Zúbka 2, IČO: 42 176 778, zast. JUDr. Ambrózom Motykom, advokátom so sídlom v Stropkove, Nám. SNP 7, 2/ U. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom v F., F. D. XX, Č. H., v konaní o zaplatenie 402,81 EUR s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej v 2.rade proti rozsudku Okresného súdu Michalovce č.k. 11C/34/2010-30 zo dňa 30.11.2010

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného v 1.rade a žalovanú v 2.rade, každého z nich zaplatiť žalobcovi sumu 201,40 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 13% ročne z dlžnej sumy od 21.2.2003 do zaplatenia a trovy konania 77,74 EUR na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Tomáša Kušníra, to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovaným zaplatenia sumy 402,81 Eur s prísl. titulom uhradenia dlžných splátok zo zmluvy o prenájme č. 3455307300, ktorú uzavrela právna predchodkyňa žalovaných P. N. s právnym predchodcom žalobcu obchodnou spoločnosťou Quatro a.s., so sídlom v Kežmarku. Spoločnosť Quatro a.s. s účinnosťou od 1.1.2006 bola zrušená bez likvidácie s tým, že jej imanie prešlo na spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom v Kežmarku a zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 15.12.2006 postúpila obchodná spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. svoje pohľadávky, vrátane príslušenstva, voči právnej predchodkyni žalovaných na žalobcu. Predmetná pohľadávka bola prihlásená do dedičského konania po neb. právnej predchodkyni žalovaných P. N. a zahrnutá do pasív dedičstva na základe uznesenia Okresného súdu Michalovce zo dňa 21.11.2007, sp. zn. 13D/828/2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.5.2008, z ktorého vyplýva, že dedičstvo po poručiteľke P. N., vrátane žalovanej pohľadávky nadobudli žalovaní v 1/ a v 2/ rade.

Podľa ust. § 29 ods. 2 O.s.p. súd prvého stupňa ustanovil opatrovníčku žalovanému v 1.rade, pretože po vykonanom šetrení zistil, že žalovaný sa v mieste svojho trvalého bydliska nezdržiava a zdržiava sa na neznámom mieste.

Súd prvého stupňa vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 114 ods. 5 O.s.p. rozsudkom pre zmeškanie podľa ust. § 153b O.s.p., bez použitia ustanovenia § 153 (správne má byť § 153b - poznámka odvolacieho súdu) ods. 1 a ods. 2 písm. a/ a c/ O.s.p., pretože opatrovníčka žalovaného v 1.rade a žalovaná v 2.rade napriek riadnemu doručeniu žaloby s prílohami sa v lehote stanovenej súdom k žalobe nevyjadrili.

Vykonaným dokazovaním vzal súd prvého stupňa za preukázané, že právny predchodca žalobcu uzavrel s právnou predchodkyňou žalovaných P.H. N. dňa 18.6.2011 zmluvu o prenájme č. 3455307300, na základe ktorej sa zaviazala za predmet prenájmu - televízor OVP, zn. CTV 218 a mini systém AIWA, zn. NSX-S750 uhrádzať pravidelné mesačné splátky vo výške 50,35 EUR (1.517,- Sk) . Ku dňu podania žaloby bolo uhradených 12 splátok z 20-ich, pričom predmet prenájmu vrátený nebol. Žalovaná istina preto predstavuje súčet neuhradených splátok 13. až 20., t.j. 8 x 50,35 EUR, spolu 402,81 EUR.

Z pripojeného dedičského spisu Okresného súdu Michalovce bolo zistené, že P. N. dňa 2.5.2002 zomrela a uznesením zo dňa 21.11.2007 sp.zn. 13D/828/2002 nadobudli dedičstvo po poručiteľke obaja žalovaní rovnakým dielom s tým, že predmetom dedičstva sa stala aj žalovaná suma, ktorá pohľadávka bola prihlásená právnym predchodcom žalobcu do dedičstva. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.5.2008. Všeobecná cena dedičstva predstavovala sumu 122.314,-Sk, výška dlhov 47.329,30 Sk a čistá hodnota dedičstva 74.984,70 Sk. Po právnom posúdení veci v zmysle § 470 ods.1,2, § 663 a § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka, uložil žalovaným povinnosť zaplatiť žalovanú sumu 402,81 Eur, každému z nich v polovici z nej, čo predstavuje sumu 201,40 €, pretože obaja žalovaní nadobudli dedičstvo rovnakým dielom, čiže každý z nich po 1/2-ici, nezodpovedajú preto spoločne a nerozdielne.

Podľa ust. § 517 Občianskeho zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z., keďže žalovaní sa dostali do omeškania s plnením peňažného dlhu voči žalobcovi odo dňa nasledujúceho po dni poslednej splátky, t.j. 21.2.2003, od tohto dňa ich zaviazal okrem istiny uhradiť aj zákonný úrok z omeškania vo výške 13 % z dlžnej sumy ročne.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a neúspešným žalovaným uložil povinnosť nahradiť trovy konania úspešnému žalobcovi každému z nich vo výške 77,74 Eur.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalovaná v 2.rade a podľa obsahu odvolania navrhla rozsudok zrušiť a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania uviedla, že televízor a Hifi sústava, ktoré boli predmetom prenájmu boli odcudzené a následne predané žalovaným v 1.rade, jej bratom. Zo strany súdu preto došlo k pochybeniu, pretože sa nezaujímal o to, či predmetné veci sa stratili, a ako bolo s nimi naložené. Z toho dôvodu odmieta uhradiť predmetnú sumu, pokiaľ nebude táto záležitosť vyriešená orgánmi polície.

V priebehu odvolacieho konania podaním zo dňa 1.12.2011 v zmysle ust. § 93 ods. 2 O.s.p. oznámilo Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom v Bratislave - Dúbravka, Ľuda Zúbka 2, IČO: 421 767 78 svoj vstup do konania ako vedľajšieho účastníka na podporu účastníka - žalovaného v 1.rade. Účastníci konania na základe výzvy odvolacieho súdu zo dňa 14.12.2011 k vstupu vedľajšieho účastníka na strane žalovaného v 1.rade nezaujali stanovisko.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu rozsudku, zaoberal sa otázkou, či odvolanie proti tomuto rozsudku je prípustné, t.j., či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému zákon odvolanie pripúšťa.

Napadnutý rozsudok je rozsudkom pre zmeškanie vydaným podľa ust. § 153b O.s.p. v spojení s ust. § 114 ods. 5 O.s.p..

V zmysle ust. § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Podľa ust. § 202 ods. 1 O.s.p. odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Z vyššie citovaného ust. § 201 O.s.p. vyplýva, že rozhodnutie súdu prvého stupňa môže napadnúť odvolaním účastník konania, a to za predpokladu, že to zákon nevylučuje. Prípady vylúčenia odvolania sú taxatívne vymedzené v § 202 O.s.p. a medzi rozhodnutia, proti ktorým odvolanie nie je prípustné, patrí aj rozsudok pre zmeškanie.

Odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie je však prípustné v dvoch prípadoch, a to: a) z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takéhoto rozhodnutia, 2) z dôvodu, že rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací súd preto skúmal, či je daný niektorý z týchto dôvodov, kedy je povinný rozsudok preskúmať v odvolacom konaní.

Splnenie podmienok pre vydanie rozsudku pre zmeškanie ustanovuje § 153b O.s.p. v spojení s ust. § 114 ods. 5 O.s.p.

Podľa ust. § 153b) ods. 1 O.s.p. ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v ods. 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.

Podľa ust. § 153b ods. 2 O.s.p. rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný (§ 79 ods. 4 a § 115 ods. 2) s poučením o následkoch nedostavenia sa, vrátane možnosti rozhodnutia podľa ods. 1, b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti (§ 114 ods. 2) , c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.

Podľa ust. § 153b ods. 3 O.s.p. skutkovým základom rozsudku podľa ods. 1 je žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný.

Podľa ust. § 153b ods. 4 O.s.p. ak sú v jednej veci niekoľkí žalovaní, rozsudkom podľa ods. 1 možno rozhodnúť len vtedy, ak každý z nich spĺňa podmienky uvedené v ods. 2.

Podľa ust. § 153b ods. 5 O.s.p. rozsudkom pre zmeškanie nemožno rozhodnúť za a) vtedy, ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi, b) v spore vzniknutom z medzinárodného obchodného styku, c) v spore, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom, d) v spore, v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky.

V zmysle ust. § 114 ods. 3 O.s.p., ak to povaha veci alebo okolnosti prípadu vyžadujú, môže súd s výnimkou vecí podľa § 120 ods. 2 a § 153b ods. 5) uložiť odporcovi uznesením, aby sa k veci písomne vyjadril a v prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Na podanie vyjadrenia určí súd lehotu.

Podľa ust. § 114 ods. 4 O.s.p. uznesenie podľa ods. 3 sa doručí odporcovi do vlastných rúk. Náhradné doručenie je vylúčené; to neplatí, ak ide o doručovanie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a spor sa týka jej podnikateľskej činnosti.

Podľa ust. § 114 ods. 5 O.s.p., ak odporca bez vážneho dôvodu nesplní povinnosť uloženú uznesením vydaným podľa ods. 3, môže súd bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o návrhu rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153 b) ; o tomto následku musí byť odporca poučený. Ust. § 153b ods. 1 a ods. 2) písm. a) a c) sa nepoužijú.

Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že súd môže rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie bez nariadenia pojednávania, ak sa odporca bez vážneho dôvodu písomne nevyjadrí k doručenej žalobe v lehote určenej súdom v uznesení, ktorým mu túto povinnosť uloží v zmysle ust. § 114 ods. 3 O.s.p., ak ho súd o tomto následku poučil. V tomto prípade sa nepoužijú ust. § 153b) ods. 1 a ods. 2 písm. a) a c) O.s.p., t.j. tieto ďalšie podmienky pre vydanie rozsudku pre zmeškanie nemusia byť splnené.

V danom prípade z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa doručil opatrovníčke žalovaného v 1.rade dňa 26.10. 2010 a žalovanej v 2.rade dňa 2.7.2010 žalobu spolu s uznesením zo dňa 1.6.2010, vydaným v zmysle vyššie citovaného ust. § 114 ods. 3 O.s.p., ktorým im uložil, aby sa k návrhu na začatie konanie písomne vyjadrili a v prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuznajú, uviedli vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojili k vyjadreniu listiny, ktorých sa dovolávajú, označili dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia. Zároveň boli poučení, že ak bez vážneho dôvodu nesplnia povinnosť uloženú týmto uznesením, môže súd bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o návrhu rozsudkom pre zmeškanie podľa ust. § 153b O.s.p. v spojení s ust. § 114 ods. 5 O.s.p.. Taktiež boli poučení v zmysle ust. § 120 ods. 4 O.s.p., že vo všetkých veciach, okrem vecí podľa ust. § 120 ods. 2 O.s.p., všetky dôkazy a skutočnosti musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a O.s.p.) , najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a O.s.p..

Opatrovníčka žalovaného v 1. rade a žalovaná v 2.rade sa v súdom určenej lehote a ani dodatočne k doručenej žalobe nevyjadrili.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v čase rozhodovania súdu prvého stupňa dňa 30.11.2010 boli splnené všetky zákonom predpísané podmienky pre vydanie rozsudku pre zmeškanie, teda nejde o prípad, kedy odvolanie je prípustné.

Rovnako nie je splnený ani druhý z možných dôvodov prípustnosti odvolania, pretože rozsudok súdu prvého stupňa vychádza zo správneho právneho posúdenia. Právnym posúdením veci je aplikácia príslušnej hmotnoprávnej normy na zistený skutkový stav a nesprávnym právnym posúdením je aplikácia právnej normy, ktorá na daný prípad nedopadá alebo aplikácia síce správnej právnej normy, ktorá je však nesprávne použitá na daný prípad. O žiaden z týchto prípadov v prejednávanej veci nejde, pretože súd použil na právny vzťah účastníkov správny právny predpis a tento aj správne vyložil.

Predmetom konania je úhrada zaplatenie dlžnej sumy na základe zmluvy o prenájme uzavretej právnou predchodkyňou žalovaných, ktorí zodpovedajú za dlhy poručiteľky ako dedičia v rozsahu ceny svojho dedičského podielu, preto správne postupoval súd prvého stupňa pri posudzovaní práv a povinností účastníkov z tohto vzťahu v zmysle Občianskeho zákonníka, pričom v podrobnostiach odvolací súd odkazuje na odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa.

Odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa v písomnom vyhotovení napadnutého rozsudku nesprávne v poučení uviedol, že voči rozsudku je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa

jeho doručenia. Aj napriek pochybeniu súdu prvého stupňa a nesprávnemu poučeniu odvolanie voči tomuto rozsudku v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 202 ods. 1 O.s.p. nie je prípustné, keďže nejde ani o jeden z prípadov uvedených v tomto zákonnom ustanovení. Ani nesprávne poučenie súdu o možnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu nezakladá právo odvolanie podať, keďže zákon takúto možnosť vylučuje.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že nie je daný žiaden z dôvodov prípustnosti odvolania proti rozsudku pre zmeškanie v zmysle citovaného ust. § 202 ods. 1 O.s.p., a preto odvolanie proti rozsudku v zmysle ust. § 218 ods. 2 písm. c) O.s.p. odmietol, keďže smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., keďže v danom prípade odmietnutím odvolania sa konanie skončilo bez toho, aby odvolací súd rozhodoval vo veci samej, a preto je namieste analogické použitie ust. § 146 ods. 1 písm. c/ ako v prípade zastavenia konania, kedy sa taktiež konanie končí bez rozhodnutia súdu vo veci samej.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne ( § 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.