KSKE 6 Co 154/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 154/2012

KS v Košiciach, dátum 25.06.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 154/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/154/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812203227 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812203227.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: GEMMA-LP, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Trieda SNP 42, IČO: 45 952 230, proti odporcom: 1/ F. Q., nar. X.XX.XXXX, bytom A. Č.. XX, 2/ F. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom A. Č.. XX, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcov proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 9C/58/2012-26 zo dňa 30.4.2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa uložil odporcom v 1. a 2.rade zdržať sa akýchkoľvek zásahov do odvodňovacieho kanála na vypúšťanie vôd z bane Mária cez nadabulský prekop do rieky Slaná, čiastočne uloženého na parcele č. 1107/1, zapísanej na liste vlastníctva XXXX, kat.úz. A., v spoluvlastníctve odporcov, najmä zdržať sa konania smerujúceho k odstráneniu alebo inému poškodeniu odvodňovacieho kanála. Uložil navrhovateľovi v lehote 60 dní od doručenia uznesenia podať žalobu na súd o určenie, že odporcovia v 1. a 2.rade sú povinní strpieť uloženie podzemného kanála cez pozemok v ich spoluvlastníctve.

Rozhodol tak o návrhu navrhovateľa podanom pred začatím konania vo veci samej, ktorý navrhovateľ odôvodnil tým, že je vlastníkom nehnuteľností, tvoriacich majetkovú podstatu Mária bane , t.j. banské diela, banské priestory a banské stavby, ktoré nájomnou zmluvou zo dňa 1.7.2011 prenajal firme Gemer - Can, s.r.o., ktorá v bani Mária vykonáva banskú činnosť v zmysle rozhodnutia Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi č. 243-654/2012 o povolení banskej činnosti. Právny predchodca navrhovateľa vypracoval v roku 1994 Plán zabezpečenia dopravného prekopu Nadabula - Mária II, ktorý bol predložený na Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ktorý rozhodnutím č. 564-511-Jk/ Ma/94 zo dňa 24.2.1994 povolil zmenu banskej činnosti pre rok 1994 podľa tohto plánu. Rozhodnutie je právoplatné a na jeho základe bola realizovaná výstavba podzemného potrubného kanálu do rieky Slaná, slúžiaceho na odvádzanie banských vôd. Časť kanála prechádza aj cez pozemok odporcov s parcelným číslom 1107/1, zapísaný na LV XXXX kat.úz. A.. Odporcovia pozemok nadobudli už s existujúcim kanálom. Listom zo dňa 24.1.2012 vyzvali odporcovia Gemer - Can, s.r.o. na zastavenia porušovania ich ústavných práv vypúšťaním vôd z bane cez ich súkromný pozemok a listom zo dňa 20. 03. 2012 oznámili, že banský kanál považujú za čiernu stavbu a ak nebude odstránený, odstránia ju odporcovia na náklady firmy Gemer- Can, s.r.o.. Odstránením odvodňovacieho kanála by odporcovia spôsobili jednak škodu na majetku, ale aj škodu na životnom prostredí v dôsledku nekontrolovaného výtoku banských vôd na povrch. Okrem toho by bola ohrozená aj bezpečnosť prevádzky bane a tým aj bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pracujúcich v tejto banskej prevádzke, pričom by došlo k zatopeniu bane. Návrhom vo veci samej sa navrhovateľ mieni domáhať určenia, že odporcovia sú povinní strpieť uloženie podzemného kanála cez ich pozemok, ktorý je v ich vlastníctve. Do podania žaloby však navrhovateľ má obavu, že odporcovia splnia svoje vyhrážky a kanál odstránia alebo ho inak znefunkčnia, a preto v záujme ochrany svojho majetku, ako aj ochrany životného prostredia a ochrany bezpečnosti pri práci navrhuje vydať toto predbežné opatrenie.

Súd prvého stupňa po oboznámení sa s predloženými listinným dôkazmi a po preskúmaní zákonných podmienok, ktoré sú potrebné pre nariadenie predbežného opatrenia dospel k záveru, že návrh je dôvodný. Právne súd posudzoval vec v zmysle ust. §§ 74 ods. 1, 76 ods. 1 písm. f/, 76 ods. 3,4, 77 ods. 1 písm. a/ O.s.p. a §§ 40 zákona 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva. Z predložených listinných dôkazov uzavrel, že banský odvodňovací kanál bol vybudovaný v roku 1994, je vo vlastníctve navrhovateľa a je uložený čiastočne aj na pozemku v spoluvlastníctve odporcov, ktorý tento nadobudli na základe darovacej zmluvy. Odporcovia pozemok nadobudli s umiestneným odvodňovacím potrubím, ktoré bolo vybudované podľa Plánu zabezpečenia dopravného prekopu Nadabula - Mária II v spojení s rozhodnutím Obvodného banského úradu Spišská Nová Ves v roku 1994. Z listov odporcov nájomcovi bane Mária súd zistil, že odporcovia trvajú na odstránení odvodňovacieho potrubia z ich pozemku a uviedli aj možnosť, že ho odstránia sami na náklady spoločnosti Gemer - Can, s.r.o. Z týchto dôkazov uzavrel, že je nutná dočasná úprava pomerov, nakoľko prípadným zásahom odporcov do podzemného potrubného kanálu by mohla vzniknúť škoda na majetku navrhovateľa i na životnom prostredí pri nekontrolovanom výtoku banských vôd, pričom by mohla byť ohrozená aj činnosť prevádzky bane a mohlo by byť poškodené aj teleso štátnej cesty vedúcej popri pozemku odporcov v 1. a 2.rade. Z týchto dôvodov návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel a v zmysle ust. § 76 ods. 3 O.s.p. uložil navrhovateľovi podať návrh na začatie súdneho konania vo veci samej.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podali odvolanie odporcovia a navrhli napadnuté uznesenie zmeniť a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť. Namietali nesprávne právne posúdenie veci súdom prvého stupňa. Poukázali na to, že navrhovateľ sa snaží osvedčiť pravdepodobnosť nároku tým, že považuje odvodňovací kanál za legálnu stavbu a že odvádza banské vody zákonným spôsobom. Navrhovateľ však neosvedčil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, a teda, že bez okamžitej úpravy pomerov budú práva navrhovateľa ohrozené. Poukázali na to, že nie sú dané obavy navrhovateľa, že naplnia svoje vyhrážky uvedené v listoch zo dňa 24.1.2012 a 20.3.2012, o čom svedčí tá skutočnosť, že dňa 27.4.2012 podali na Okresný súd Rožňava žalobu na odstránenie neoprávnenej stavby, t.j. na odstránenie potrubia slúžiaceho na vypúšťanie banských vôd, nachádzajúcich sa na ich nehnuteľnostiach a zároveň navrhli nariadiť predbežné opatrenie, ktorým by súd zakázal navrhovateľovi vypúšťať banské vody, a teda postupujú vo veci zákonným spôsobom, čím nie je ohrozené žiadne právo navrhovateľa.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu navrhol uznesenie ako vecne správne potvrdiť. Poukázal na listy odporcov, v ktorých sa vyhrážajú, že kanál znefunkčnia, z čoho vyplýva jeho obava pred možným vznikom škôd.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie odporcov bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu odporcov nie je možné vyhovieť.

Uznesenie súdu prvého stupňa je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. v napadnutej časti potvrdil.

Správne a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Ani odvolacie námietky odporcov nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia.

K dôvodom uvedeným súdom prvého stupňa a k odvolacím námietkam odporcov odvolací súd dopĺňa nasledovné:

Z ustanovení §§ 74 ods. 1 O.s.p. a § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p., ktoré sú citované v odôvodnení uznesenia súdu prvého stupňa, ako aj zo samotnej podstaty predbežných opatrení jednoznačne vyplýva,

že tieto upravujú pomery účastníkov konania iba predbežne (dočasne) , resp. zaisťujú nároky doposiaľ právoplatne im nepriznané.

Účelom predbežných opatrení je dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov, a to do času definitívnej právnej (súdnej) ochrany a predpokladom ich nariadenia je:

1. osvedčenie nároku, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana,

2. osvedčenie naliehavosti potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo osvedčenie obavy z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, t.j. osvedčenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy,

3. preukázanie vzťahu navrhovaného predbežného opatrenia k predmetu konania vo veci samej.

Všetky tieto zákonné podmienky musia byť splnené kumulatívne a je povinnosťou súdu dôsledne skúmať ich splnenie, každú jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti.

V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva splnenie všetkých zákonných podmienok pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože navrhovateľ jednak osvedčil danosť nároku, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana, preukázal naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov, t.j. osvedčil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy a preukázal aj vzťah navrhovaného predbežného opatrenia k predmetu konania vo veci samej.

Súd prvého stupňa preto rozhodol vecne správne, pokiaľ návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel.

Navrhovateľ osvedčil svoje právo odvádzať banskú vodu prostredníctvom odvodňovacieho kanála na vypúšťanie banských vôd z bane Mária cez nadabulský prekop do rieky Slaná, čiastočne uloženého aj na pozemku odporcov, a to predložením Plánu zabezpečenia dopravného prekopu Nadabula - Mária II zo 4.2.1994, na základe ktorého bolo vydané povolenie Obvodného banského úradu Spišská Nová Ves č. 564 - 511 -Jk/Na/94, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.1994. Takto navrhovateľ osvedčil, že odvádzanie banských vôd vyššie uvedeným potrubím nevykonáva svojvoľne, pričom pre nariadenie predbežného opatrenia stačí osvedčenie pravdepodobnosti nároku tak, ako na to správne poukázal súd prvého stupňa.

Naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania navrhovateľ osvedčil predložením listov odporcov z 24.1.2012 a 20.3.2012, adresovaných nájomcovi Márie bane, z ktorých vyplýva vôľa odporcov zabrániť vypúšťaniu vôd cez potrubie, nachádzajúce sa na ich nehnuteľnostiach, pričom ako jednu z možností uvádzajú odstránenie kanála, ktorý považujú za čiernu stavbu, na náklady nájomcu. Aj keď od uvedenej doby nevykonali žiadne úkony, smerujúce k znefunkčneniu alebo odstráneniu uvedeného kanála, vzhľadom na možné škody, ktoré by v prípade takého ich konania vznikli tak na majetku navrhovateľa, na telese štátnej cesty, ako aj na životnom prostredí, je odôvodnená dočasná úprava pomerov účastníkov vo forme zdržania sa akýchkoľvek zásahov zo strany odporcov do odvodňovacieho kanála.

Nakoniec navrhovateľ preukázal aj vzťah navrhovaného predbežného opatrenia k predmetu konania vo veci samej, preto zo všetkých vyššie uvedených dôvodov, ako aj z dôvodov uvedených súdom prvého stupňa odvolací súd v zmysle ust. § 219 O.s.p. potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

O trovách konania o predbežnom opatrení, vrátane trov tohto odvolacieho konania, rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej (§ 145 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z.)

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.