KSKE 6 Co 182/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 182/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 182/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/182/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611202724 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611202724.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci W. K., N.. XX.XX.XXXX, naposledy bytom S. XX, V., zastúpeného opatrovníčkou pre konanie S. K., súdnou tajomníčkou Okresného súdu Spišská Nová Ves, o návrhu V. K., N.. X.X.XXXX, bývajúceho v V., S. XX/XX, zastúpeného JUDr. Dušanom Pavčíkom, advokátom so sídlom v Košiciach, Kuzmányho č.57, o vyhlásenie za mŕtveho, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 22.5.2012, č.k. 16P/62/2011-80 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len okresný súd ) uznesením zo dňa 22.5.2012, č.k. 16P/62/2011-80 zastavil konanie o vyhlásenie W. K., N.. XX.XX.XXXX, naposledy bytom S. XX, V., za mŕtveho a určenie dňa jeho smrti 31.12.2004. Vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a zároveň Slovenská republika nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že z výpovede svedka W. K. na pojednávaní dňa 19.12.2011 vyplynulo, že s bratom W. K. bol v kontakte zhruba pol roka pred jeho výpoveďou na súde. Uviedol, že W.R. K. mu telefonicky zavolá raz ročne. Osobne sa s ním stretol asi pred dvomi rokmi v Košiciach na Pereši pred reštauráciou. Zo správy Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície, Oddelenia pátrania a výjazdov Spišská Nová Ves zo dňa 13.2.2012 vyplynulo, že dňa 21.12.2006 uvedený orgán obdržal z Prezídia Policajného zboru, Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce, Národnej ústredne Interpol Bratislava správu, že W. K. sa má dostaviť na Korunný súd v Peterboroughu (Anglicko) v súvislosti s vynesením rozsudku pre spáchanie trestného činu falšovania verejnej listiny. Interpol uviedol aj adresu na ktorej menovaný čaká na rozhodnutie Korunného súdu - DOGSTHORPE - ROAD, Peterborough, Cambridgeshire, PE1 3AT. Britská polícia eviduje pobyt W. K. na adrese XXXA R. T.Y., W., E., W. X F.B.. Po citácii § 7 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ) a § 197 O.s.p. súd konštatoval, že s prihliadnutím na vyššie uvedené v danom prípade nie sú splnené podmienky na vyhlásenie W. K., N.. XX.XX.XXXX za mŕtveho, lebo z vykonaného dokazovania nemožno usúdiť, aby menovaný už nežil, a preto konanie zastavil podľa § 197 O.s.p.. Výrok o trovách konania odôvodnil odkazom na § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p., a o trovách štátu podľa § 148 ods. 1 O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podal navrhovateľ V. K. v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol zrušiť napadnuté uznesenie a vyhovieť návrhu (správne malo byť zmeniť napadnuté uznesenie a návrhu vyhovieť v celom rozsahu - poznámka odvolacieho súdu) . Uviedol, že v návrhu na vyhlásenie W. K. za mŕtveho, poukazoval na to, že jeho otec v roku 2004 opustil spoločnú domácnosť a od toho čas nemajú o ňom žiadnu zmienku. W. K. sa nezúčastnil ani svojho vlastného rozvodového konania, lebo sa súdu

nepodarilo zistiť adresu na ktorej sa zdržiava, a tak bol dňa 21.6.2005 v zastúpení súdom určeným opatrovníkom rozvedený. Aj v trestnom konaní bol zisťovaný pobyt W. K. a bolo po ňom vyhlásené aj celoštátne pátranie. Súdu doručené správy o nezvestnom sa týkajú roku 2006, v ktorom je možné, že W.R. K. žil. Výpoveď svedka W. K., ktorý tvrdil, že bol v kontakte s W. K., navrhovateľ nepovažoval za takú dôveryhodnú a podstatnú, z ktorej by mohol súd usúdiť, že W. (správne Pavel-poznámka odvolacieho súdu) K. žije. V správe Národnej ústredne Interpol Bratislava z 19.3.2012 nie je uvedený deň, ku ktorému Interpolom eviduje pobyt W. K. na spomínanej adrese. Z týchto dôvodov považoval napadnuté uznesenie okresného súdu z 22.5.2012 za predčasné, lebo súd nemal dostatočne preukázané, že by nezvestný W.R. K. v jednoročnej lehote od uverejnenia vyhlášky bol nažive.

Opatrovníčka W. K. zostala v odvolacom konaní nečinná.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací na základe podaného odvolania prejednal vec podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania, preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie súdu prvého stupňa je vecne správne, a preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Podrobné, presvedčivé a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto pre úplnosť odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Ani odvolacie námietky navrhovateľa nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého uznesenia. Odvolateľ v odvolaní opakuje dôvody, ktoré uviedol v návrhu na začatie konania, a s ktorými sa súd prvého stupňa vyporiadal počas konania na súde prvého stupňa.

Nepatričná je námietka odvolateľa, že súd nemal svedeckú výpoveď W. K. považovať za dôveryhodnú, lebo svedok W. K. vo svojej výpovedi rozvádzal okolnosti svojho kontaktu s bratom W. K. v roku 2011, ako aj v predchádzajúcich obdobiach.

Odvolací súd zhodne ako súd prvého stupňa nemal dôvod neveriť výpovedi svedka W. K. o jeho telefonických kontaktoch s W. K., ale ani o jeho osobnom stretnutí s bratom W. K. M. K. N. W.. Uvedený svedok presvedčivo vypovedal o svojich kontaktoch s bratom Pavlom.

Len tá skutočnosť, že príslušné úrady neboli schopné zistiť pobyt W. K. nie je dôvodom, aby súd neveril výpovedi spomínaného svedka.

Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvého stupňa správne postupoval, keď potom ako zistil, že nie sú splnené podmienky pre vyhlásenie W. K. za mŕtveho, konanie zastavil.

Podľa § 197 O.s.p., ide o zvláštny spôsob zastavenia konania. Aj keď sa rozhoduje len o osude konania, ide o meritórne rozhodnutie, lebo jeho základom je záver súdu, že nie sú splnené hmotnoprávne podmienky (§ 7 ods. 2 OZ) .

Vecne správne boli aj výroky o náhrade trov konania vo vzťahu medzi účastníkmi, ako aj o náhrade trov vo vzťahu k štátu.

Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov, ktoré obsahuje uznesenie súdu prvého stupňa s ktorými sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, odvolací súd rozhodol tak, ako je to uvedené v enunciáte tohto uznesenia.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ustanovení § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.. Navrhovateľ nemal úspech v odvolacom konaní, a tak mu náhrada trov nepatrí.

Ostatným účastníkom trovy odvolacieho konania nevznikli , a preto odvolací súd rozhodol, že nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1.5.2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.