KSKE 6 Co 205/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/205/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807202896 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807202896.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: P. S. - L - Stav, so sídlom v Rožňave, Edelényska č. 40, IČO: 33 007 896, zastúpený JUDr. Alexandrom Milkom, advokátom so sídlom v Rožňave, Cyrila a Metoda 4, proti žalovaným: 1.) A.. E. E., E.. XX.XX.XXXX, bytom v M. G. Č.. XXX, 2.) Š. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom v M. G. č. 389, zastúpení JUDr. Jurajom Dubovským, advokátom so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 9 , v konaní o 2.134,73 € s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. 6C/114/2007-236 zo dňa 10.6.2011

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutej zamietavej časti a vo výrokoch o trovách konania účastníkov a štátu a v zrušenom rozsahu v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne uhradiť žalobcovi 302,91 € s 8,00 % ročným úrokom z omeškania od 29.5.2007 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zastavil konanie o zaplatenie 153,04 € s 8,00 % ročným úrokom z omeškania od 17.4.2007 do zaplatenia. Zamietol žalobu o zaplatenie 1.678,78 € s 8,00 % ročným úrokom z omeškania od 17.4.2007 do zaplatenia a 8,00 % ročným úrokom zo sumy 302,91 € od 17.4.2007 do 28.5.2007. Zaviazal žalobcu uhradiť žalovaným v 1. a 2. rade trovy konania vo výške 739,95 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku platbou u právneho zástupcu žalovaných v 1. a 2. rade O.. O. B. . Zaviazal žalobcu uhradiť na účet súdu prvého stupňa trovy štátu vo výške 62,27 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 64.311,- Sk (2.134,73 €) s 8,00 % ročným úrokom z omeškania od 17.4.2007 do zaplatenia titulom úhrady ceny vykonaných stavebných prác za opravu rodinného domu žalovaných.

Vykonaným dokazovaním vzal za preukázané, že žalobca vykonával na základe ústnej dohody so žalovanými stavebné práce na rodinnom dome v ich vlastníctve, ktorých náhradu vyfakturoval faktúrou č. 200712 zo dňa 19.3.2007 v sume 50.750,-Sk a faktúrou č. 200720 zo dňa 2.4.2007 sumou 33.736,50,-Sk. Žalobca preukazoval iba čiastočné plnenie zo strany žalovaných sumou 20.000,-Sk príjmovým pokladničným dokladom zo dňa 24.3.2007 a žalovaní preukazovali zaplatenie sumy 50.750,- Sk príjmovým pokladničným dokladom zo dňa 19.3.2007, teda zaplatenie faktúry 200712 v celom rozsahu. Faktúru č. 200720 neuznávali z dôvodu, že ďalšie stavebné práce si u žalovaného neobjednali. Po vykonaní znaleckého dokazovania na určenie ceny stavebných prác účastníci konania ustálili dohodou cenu vykonaných stavebných prác sumou 59.700,40 Sk, t.j. 1.981,69 €, z ktorého dôvodu v prevyšujúcej časti, t.j. čo do sumy 153,04 € vzal žalobca žalobu späť a žalovaní uznali zaplatenie sumy 302,91 €, predstavujúcej rozdiel medzi dojednanou cenou prác 1981,69 € a nimi zaplatenou sumou 1.678,78 € (1.575,-Sk) . Z toho dôvodu súd konanie v časti o zaplatenie 153,04 € s prísl. v zmysle ust. § 96 ods. 1 O.s.p. zastavil. Spornou zostala výška platby za vykonané práce zo strany žalovaných, keďže

žalobca tvrdil úhradu v sume 20.000,-Sk dňa 24.3.2007 a žalovaní úhradu 50.575,-Sk dňa 19.3.2007. Na základe výsledkov vykonaného dokazovania uzavrel, že žalovaní v konaní preukázali, že dňa 19.3.2007 žalobcovi uhradili 50.575,-Sk, a to predložením originálu príjmového pokladničného dokladu vystaveného žalobcom, ktorý potvrdzoval prijatie uvedenej sumy. Konštatoval, že tento doklad nie je možné spochybňovať svedeckými výpoveďami zamestnancov žalobcu, ktorí mali len počuť, že žalovaný ešte doplatí žalobcovi finančné prostriedky, keď sa vráti zo zahraničia, resp. svedectvo účtovníčky žalobcu, ktorá tvrdila, že v jej prítomnosti žalovaní nevyplatili žiadne finančné prostriedky. Podľa názoru súdu je to v príkrom rozpore s tým, že žalobca vystavil príjmový pokladničný doklad na faktúru, ktorú tiež vystavil toho istého dňa, čím vlastne potvrdil žalovaným, že mu vyplatili finančné prostriedky. Nie je logické, aby odovzdal z ruky doklad potvrdzujúci príjem takej vysokej sumy napriek tomu, že mu suma nebola vyplatená. Žalovaní naviac preukázali, že disponovali s finančnými prostriedkami na účte, resp., že pred úhradou uvedenej sumy finančné prostriedky z účtu vyberali. Preto súd uveril tvrdeniam žalovaných, že riadne vyplatili faktúru na sumu 50.575,-Sk, nakoľko o tom predložili najdôveryhodnejší doklad, aký môže účastník v konaní predložiť, a to príjmový pokladničný doklad podpísaný žalobcom o tom, že prijal od žalovaných uvedené finančné prostriedky. Keďže žalovaní preukázali uhradenie 50.575,-Sk, v tejto časti súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Zaviazal žalovaných iba na doplatenie rozdielu vo výške 302,91 €. O úrokoch z omeškania rozhodol v zmysle ust. § 517 ods. 2 Obč.zákonníka v spojení s nariadením vlády 87/1995 Z.z. a zaviazal žalovaných na zaplatenie úrokov z omeškania od 29.5.2007, teda nasledujúci deň po tom, čo prevzali žalobu a platobný rozkaz a v prevyšujúcej časti návrh ohľadne úrokov z omeškania zamietol. Zamietol návrh žalobcu na doplnenie dokazovania opätovným výsluchom žalovaného v 2.rade a výsluchom svedkyne Burmanovej ohľadne tvrdení žalobcu o úhrade sumy 20.000,-Sk z dôvodu, že svedkyňa Burmanová bola v konaní vypočutá 2 x a rovnako žalobca, ako aj žalovaní boli v konaní vypočutí a v spise sa nachádzajú písomné podania účastníkov, ako aj zápisnica o ich výsluchu a účastníci i svedkyňa dostatočným spôsobom zodpovedali na otázky ohľadne dokazovania úhrady sumy 50.575,-Sk.

O trovách konania účastníkov rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 2 O.s.p. a zaviazal neúspešného žalobcu uhradiť žalovaným v 1. a 2.rade trovy konania v rozsahu ich celkového úspechu, t.j. 70 %.

O trovách štátu rozhodol v zmysle ust. 148 ods. 1 O.s.p. a vzhľadom na výsledok konania zaviazal žalobcu uhradiť pomernú časť celkových trov štátu (88,96 €) vo výške 70 %, čo predstavuje 62,27 €.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku o zamietnutí žaloby a čo do výrokov o trovách konania účastníkov a štátu, v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/,c/, d/ a f/ a v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. navrhol rozsudok v napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietal nedostatočné a neúplné zistenie skutkového stavu, pretože súd nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ďalej namietal, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a že jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Namietal postup súdu, ktorý uznal tvrdenia žalovaných, že žalobcovi uhradili dňa 19.3.2007 sumu 50.575,-Sk. Vychádzal pritom len zo zistenia, že žalovaní v konaní preukázali zaplatenie tejto sumy príjmových pokladničným dokladom, ktorý vystavil žalobca, avšak súd neprihliadol na ďalšie dôkazy vykonané v priebehu dokazovania, preukazujúce opak. Poukázal na výpoveď svedkyne W. I., ktorá vykonávala pre žalobcu účtovnícke práce a ktorá bola prítomná dňa 19.3.2007 pri jednaní žalobcu so žalovanými. Svedkyňa vo svojej výpovedi uviedla, že k odovzdaniu peňazí nedošlo, lebo po vystavení faktúry a príjmového dokladu žalovaní uviedli, že nemajú pri sebe peniaze a že žalobcovi peniaze uhradia ďalší týždeň. Príjmový doklad s faktúrou si žalovaní ponechali. O nevyplateni sumy 50.575,-Sk vypovedali aj svedkovia E., S., S.. Namietal ďalej, že žalovaní zneužívajú to, že im žalobca vydal doklad o zaplatení bez zaplatenia, pričom súd nevykonal žalobcom navrhnuté doplnenie dokazovania za účelom úplného objasnenia skutkového stavu veci. Vo veci došlo k zmene zákonného sudcu i k zmene právneho zástupcu žalobcu z objektívnych dôvodov, z ktorého dôvodu žalobca navrhoval zopakovať výsluch žalovaného v 2.rade, ktorý vo veci po zrušení rozsudku prvostupňového súdu nebol vypočutý a svedkyne I., ktorá bola prítomná pri jednaní dňa 109.3.2007, kedy malo dôjsť k odovzdaniu dokladov a sumy 50.575,-Sk. Opätovný výsluch žalovaného v 2.rade a svedkyne by napomohol objasneniu veci aj v zmysle zásady ústnosti a bezprostrednosti. V rozpore s vykonaným dokazovaním súd uveril tvrdeniam žalovanej v 1.rade, že od 19.3.2007 žalobca nevykonával stavebné práce pre žalovaných. Z odôvodnenia

rozsudku tiež nie je zrejmé, prečo súd neuveril výpovedi svedkyne I., ktorá uviedla, že na účet žalobcu zúčtovala iba sumu 20.000,-Sk, nakoľko žalovaní uhradili len túto sumu a žalobca jej odovzdal príjmový pokladničný doklad zo dňa 24.3.2007 na sumu 20.000,-Sk. Nesúhlasil ani s rozhodnutím o trovách konania účastníkov, pretože výsledok závisel od znaleckého dokazovania a cena diela bola účastníkmi určená dohodou. Žalobca teda svojím správaním nezapríčinil vedenie tohto konania.

Žalovaní vo vyjadrení k odvolaniu navrhli rozsudok v napadnutej časti potvrdiť a priznať im náhradu trov odvolacieho konania. Poukázali na to, že žalobca nespochybnil pravosť príjmového pokladničného dokladu zo dňa 19.3.2007, teda ani pravosť svojich podpisov v kolónkach prijal a schválil , ani netvrdil, že tento doklad od neho niekto vylákal. Svedkyňa I.Á. potvrdila pravosť svojho podpisu v kolónke vystavil . Príjmový pokladničný doklad je základným dôkazom o tom, že niekto prijal platbu a súd prvého stupňa zaujal správne stanovisko, ak takýto dôkaz nepovažoval za vyvrátený výpoveďami svedkov, ktorí o tom mali počuť z druhej ruky. Verzia žalobcu, podľa ktorej dňa 19.3.2007 vydal žalovaným doklad o zaplatení 50.575,-Sk, i keď mu nezaplatili nič a potom, keď mu dňa 24.3.2007 mali zaplatiť 20.000,-Sk, im vydal ďalší príjmový doklad na uvedenú sumu, je nelogická a nepravdivá. Trvali na tom, že nikdy sumu 20.000,-Sk žalobcovi neplatili.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 2 písm. a/, c/, d/, f/ O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania je rozsudok v zamietavej časti a vo výrokoch o trovách konania účastníkov a štátu, lebo v tomto rozsahu žalobca podal odvolanie.

Vo vyhovujúcej a zastavujúcej časti rozsudok nadobudol právoplatnosť a nebol preto predmetom odvolacieho prieskumu.

Žalobca uplatňuje odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/, c/, d/ a f/ O.s.p., t.j. v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a) O.s.p. je daný vtedy, ak v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. c/ O.s.p. je daný vtedy, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností. K tomuto odvolaciemu dôvodu je potrebné uviesť, že súd nie je povinný vykonať všetky navrhnuté dôkazy účastníkmi konania. Najmä nevykoná dôkazy na preukázanie skutočností, ktoré z hľadiska hmotného práva nie sú významné a dôkazy nadbytočné, t.j. ku skutkovým okolnostiam, ktoré už boli preukázané iným spôsobom alebo sú založené na zhodnom tvrdení účastníkov. Neúplné zistenie skutkového stavu je však odvolacím dôvodom len za predpokladu, že príčinou neúplných skutkových zistení bola okolnosť, že súd prvého stupňa nevykonal účastníkom navrhnutý dôkaz, spôsobilý preukázať právne významnú skutočnosť, avšak iba samotná okolnosť, že nevykonal dôkazy účastníkmi navrhnuté, nemôže byť v sporovom konaní spôsobilým odvolacím dôvodom. Z povahy veci vyplýva, že účastník, ktorý v odvolaní uplatní tento odvolací dôvod, súčasne označí dôkaz, ktorý, hoci bol navrhovaný, nebol vykonaný a uvedie právne významné skutočnosti, ktoré hoci boli tvrdené, súd prvého stupňa nezisťoval, najmä preto, že ich nepovažoval za právne významné a ďalej, že musí ísť len o skutočnosti a dôkazy uplatnené už v konaní pred súdom prvého stupňa.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s ust. § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo.

Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p.

K odvolaciemu dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť alebo ak použil síce správny právny predpis, ale nesprávne ho intepretoval na daný prípad.

Odvolací súd dospel k záveru, že v prejednávanej veci sú naplnené odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a) , c) a d) O.s.p.

Súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal všetky dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, v dôsledku čoho je jeho rozhodnutie predčasné (§ 205 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) . Zároveň súd nedodržal postup hodnotenia dôkazov v zmysle ust. § 132 O.s.p., keď neprihliadol na všetky vykonané dôkazy (§ 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) a čiastočne je jeho rozsudok aj nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov (§ 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p.) .

Predmetom konania bolo zaplatenie sumy 1.981,69 € s prísl. titulom úhrady ceny vykonaných stavebných prác na rodinnom dome vo vlastníctve žalovaných, pričom spornou bola úhrada faktúry č. 200712 z 19.3.2007 na sumu 50.575,-Sk.

Žalovaní preukazovali zaplatenie tejto faktúry v celom rozsahu, t.j. 50.575,-Sk (1.678,78 €) príjmovým pokladničným dokladom z 19.3.2007 (č.l. 16) , ktorého pravosť, vrátane pravosti podpisu žalobca nespochybnil. Tvrdil však, že žalovaní, resp. žalovaný v 2.rade mu uhradil iba sumu 20.000,-Sk dňa 24.3.2007, o čom predložil príjmový pokladničný z 24.3.2007 (č.l. 5 spisu) .

Tomuto dôkazu súd v ďalšom konaní nevenoval dostatočnú pozornosť a z odôvodnenia rozsudku nie je zrejmé, ako sa s týmto listinným dôkazom vyporiadal, t.j. z akých dôvodov na existenciu tohto dôkazu neprihliadol, prečo prípadne nepovažoval tento dôkaz za hodnoverný a pod.. Pritom hodnotenie všetkých ostatných dôkazov v ich vzájomnej súvislosti, ako aj jednotlivo je v odôvodnení rozsudku náležite obsiahnuté.

Keďže ide o dôkaz, ktorým žalobca preukazuje svoje tvrdenia, na ktorých zakladá žalobou uplatnený nárok, nemožno hodnotenie tohto dôkazu opomenúť a v ďalšom konaní bude úlohou súdu vyporiadať sa aj s týmto dôkazom.

Pre jednoznačný záver o výške realizovanej úhrady ceny stavebných prác žalovanými bude potrebné v ďalšom konaní doplniť dokazovanie opätovným výsluchom žalobcu a žalovaných v 1. a 2.rade a ich konfrontáciou tak na okolnosti úhrady sumy 50.575,-Sk, ako aj okolnosti (žalobcom) tvrdenej úhrady sumy 20.000,-Sk žalovaným v 2.rade.

Výsluchom žalobcu v ďalšom konaní bude potrebné zistiť, za akým účelom ho žalovaní navštívili v jeho kancelárii dňa 19.3.2007, či to bolo za účelom úhrady ceny vykonaných prác alebo za iným účelom, prečo im odovzdal vlastnoručne podpísaný príjmový pokladničný doklad z 19.3.2007, potvrdzujúci zaplatenie sumy 50.575,-Sk ak tvrdí, že nemali peniaze a túto sumu mu nezaplatili, prečo vôbec svojím podpisom potvrdil prijatie tejto sumy, keď ju v skutočnosti neprijal, prečo následne po čiastkovej úhrade sumy 20.000,-Sk vystavoval ďalší príjmový pokladničný doklad, keď už predtým potvrdil prijatie tejto sumy, (dokonca vyššej- 50.575,-Sk) , resp. ak vystavil nový príjmový pokladničný doklad, prečo nevyžiadal od žalovaných vystavený príjmový pokladničný doklad z 19.3.2007, podrobným výsluchom ďalej zistí, za akých okolností malo dôjsť k zaplateniu sumy 20.000,-Sk žalovaným v 2.rade, t.j. kde k tomu došlo, kto bol prítomný a pod. a za akých okolností došlo k vystaveniu príjmového pokladničného dokladu z 24.3.2007, či tento odovzdal žalovanému v 2.rade, resp. prečo mu ho neodovzdal.

Na okolnosti zaplatenia sumy 50.575,-Sk bude potrebné opätovne podrobne vypočuť aj žalovaných v 1. a 2.rade a žalovaného v 2.rade aj na okolnosť, či dňa 24.3.2007 zaplatil žalobcovi 20.000,-Sk, lebo doposiaľ k tomuto tvrdeniu vypočutý nebol.

Pokiaľ tvrdenia účastníkov o úhrade týchto súm zostanú naďalej sporné, bude tiež potrebné vykonať ich vzájomnú konfrontáciu.

V konečnom rozhodnutí bude úlohou súdu vyporiadať sa s doposiaľ vykonanými dôkazmi, vrátane príjmového pokladničného dokladu z 24.3.2007, ako aj s dôkazmi novo vykonanými, hodnotiť tieto v zmysle ust. § 132 O.s.p. každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti, prihliadnuť pritom na všetko, čo za konania vyšlo najavo a v odôvodnení rozsudku aj uviesť, akými úvahami sa pri hodnotení (všetkých) dôkazov riadil, z ktorých dôkazov vychádzal a na ktoré dôkazy neprihliadol a z akých dôvodov v zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p..

Zároveň povinnosťou súdu bude v odôvodnení rozsudku uviesť, ako vec právne posúdil, teda akými hmotnoprávnymi ustanoveniami sa riadil pri posudzovaní zisteného skutkového stavu a nároku žalobcu.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok súdu v napadnutej časti podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a vracia vec súdu prvého stupňa v zrušenom rozsahu na ďalšie konanie.

V novom rozhodnutí súd opätovne rozhodne o trovách celého konania účastníkov, vrátane trov tohto odvolacieho konania, ako aj o trovách konania štátu.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že v zmysle ust. § 148 ods. 1 O.s.p. štát má právo na náhradu trov konania, ktoré platil proti účastníkom podľa výsledkov konania, čo znamená, že účastníci sú povinní tieto hradiť každý v rozsahu svojho neúspechu v konaní, pokiaľ u nich nie sú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Nemožno preto na náhradu iba časti trov konania štátu zaviazať iba toho účastníka, ktorý bol celkove v konaní neúspešný a iba v rozsahu tohto jeho neúspechu.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.