KSKE 6 Co 212/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 212/2012

KS v Košiciach, dátum 01.10.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 212/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/212/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512204317 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512204317.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Y. B., a.s., so sídlom v Bratislave, W. X/A, IČO: XX XXX XXX, proti žalovanej: P. H., nar. XX.X.XXXX, bytom v F. W. S.- V. M., M. XXX/XX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej: D. N. Y. Y. B. S., so sídlom M. W., M. XX, IČO: 42 176 778, zastúpený JUDr. P. V., advokátom, so sídlom v Stropkove, N.. B. X, v konaní o 394,67 € s príslušenstvom, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, č.k. 18C/101/2012-58 zo dňa 15.júna 2012

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, z r u š u j e rozsudok a konanie z a s t a v u j e .

N e p r i z n á v a účastníkom ani vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 261,53 € s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne z dlžnej sumy od 3.7.2008 až do zaplatenia, ako aj nahradiť trovy konania v sume 23,50 €, všetko v pravidelných mesačných splátkach po 10 €, počnúc mesiacom júl 2012, vždy do 30. dňa toho ktorého mesiaca až do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok. Konanie v časti istiny 133,13 € zastavil.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie vedľajší účastník a navrhol rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť. V odvolaní vyjadril nesúhlas so späťvzatím žaloby žalobcom a navrhol, aby odvolací súd späťvzatie nepripustil. Navrhol tiež konanie podľa § 109 ods. 1 písm. c) O.s.p. prerušiť a predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálnu otázku tak, ako ju vymedzil v odvolaní.

Odvolanie vedľajšieho účastníka bolo doručené súdu prvého stupňa dňa 16.7.2012.

Po vyhlásení rozsudku (na pojednávaní dňa 15.6.2012) žalobca písomným podaním, doručeným súdu prvého stupňa dňa 20.6.2012, zobral svoju žalobu v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť.

Späťvzatie žaloby bolo doručené žalovanej a vedľajšiemu účastníkovi spolu s rozsudkom vo veci samej.

Ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví (§ 208 O.s.p.) .

V danom prípade k späťvzatiu žaloby došlo až po rozhodnutí súdu prvého stupňa, preto odvolací súd vyzval žalovanú na vyjadrenie, či súhlasí so späťvzatím žaloby s tým, že ak sa v lehote určenej súdom nevyjadrí, súd bude v zmysle ust. § 101 ods. 3 O.s.p. predpokladať, že voči späťvzatiu námietky nemá.

Žalovaná prevzala výzvu na vyjadrenie dňa 7.9.2012 a v lehote určenej súdom a ani do rozhodnutia odvolacieho súdu sa nevyjadrila, preto odvolací súd v zmysle ust. § 101 ods. 3 mal za to, že žalovaná nemá námietky proti späťvzatiu žaloby.

Vedľajší účastník sa vyjadril k späťvzatiu žaloby tak, že so späťvzatím nesúhlasí, keďže však tento úkon odporuje úkonu žalovanej, ktorá so späťvzatím súhlasila, odvolací súd v zmysle ust. § 93 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku na tento úkon vedľajšieho účastníka neprihliadol, keďže je v rozpore so záujmami žalovanej.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby, zrušil napadnutý rozsudok a konanie zastavil.

Vzhľadom na skutočnosť, že konanie vo veci sa končí bez meritórneho rozhodnutia, je návrh vedľajšieho účastníka na prerušenie konania bez právneho významu, preto odvolací súd o ňom nerozhodoval.

Prejudicionálna otázka navrhnutá vedľajším účastníkom nie je pre riešenie daného prípadu relevantná vzhľadom na toto štádium konania, keď súd už nebude rozhodovať vo veci samej. Nie je tu teda žiadna otázka, ktorej vyriešenie by malo z hľadiska prebiehajúceho súdneho konania význam.

O trovách celého konania bolo rozhodnuté v zmysle ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 2 prvej vety O.s.p.

V prejednávanej veci procesne zavinil zastavenie konania žalobca tým, že zobral žalobu späť, pričom z obsahu späťvzatia nevyplýva, že by k jeho späťvzatiu došlo pre správanie sa žalovanej, preto sám nemá právo na náhradu trov konania a je povinný nahradiť trovy konania ostatným účastníkom. Žalovanej trovy konania nevznikli a trovy vedľajšieho účastníka nemožno považovať za účelne vynaložené v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p., preto odvolací súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Vedľajší účastník v konaní pred súdom prvého stupňa vstúpil do konania, avšak nevykonal žiadne úkony (v prospech žalovanej) , smerujúce k bráneniu práv žalovanej, na strane ktorej v konaní vystupoval. Jediným jeho úkonom bolo odvolanie proti rozsudku, ktoré podal v čase, keď už žalobca zobral žalobu späť, naviac proti rozsudku, ktorým súd rozhodol po uznaní pohľadávky žalovanou. V odvolaní dokonca nesúhlasil so späťvzatím žaloby, ktorý úkon nepochybne je v rozpore so záujmami žalovanej, ktorá so späťvzatím súhlasila.

Za tejto situácie trovy spojené s úkonmi vedľajšieho účastníka (príprava a prevzatie zastúpenia, podanie odvolanie) nie sú účelne vynaloženými, preto odvolací súd vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.