KSKE 6 Co 217/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 217/2011

KS v Košiciach, dátum 19.03.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 217/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/217/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7608206121 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7608206121.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: C. J., nar. X.X.XXXX, bytom vo E. B., X. XXX/XX, 2/ I. J., nar. X.X.XXXX, bytom Y., Y. XXX, obaja zastúpení JUDr. Martinom Bašistom, advokátom so sídlom v Poprade, Námestie sv. Egídia 95, proti žalovaným: 1/ G. J., nar. XX.X.XXXX, bytom v C., J. XXX/X, 2/ C. Š., nar. XX.X.XXXX, bytom v D. L. E., B.Á. XXXX/XX, 3/ S. K., nar. X.X.XXXX, bytom v G., B.. D. XXXX/XX, 4/ E. Š.Š., nar. X.X.XXXX, bytom vo D. Š., G. XX, všetci zastúpení Mgr. Tomášom Adamcom, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Levočská 3, v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o odvolaní žalovanej v 4.rade proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves, č. k. 7C/56/2008-241 zo dňa 24. júna 2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa zaviazal žalovanú v 4.rade zaplatiť štátu na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves trovy štátu vo výške 413,60 € do 30 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodol tak s poukazom na ust. § 148 ods. 1 O.s.p. a s poukazom na právny názor vyslovený Krajským súdom v Košiciach v uznesení č. k. 6Co/302/2010-237 zo dňa 18.4.2011. Žalovanú v 4.rade zaviazal na náhradu trov konania štátu v celom rozsahu z dôvodu, že bola neúspešná v konaní ako jediná účastníčka a zároveň nepreukázala splnenie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov. V konaní vo veci samej nepožiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov, nebola od súdnych poplatkov oslobodená a v čase rozhodovania v merite veci pri zisťovaní jej osobných a majetkových pomerov bola zamestnaná, okrem spoluvlastníckeho podielu v spornom rodinnom dome bola spoluvlastníčkou nehnuteľnosti v katastrálnom území K., kde v tom čase bývala. Na preskúmanie aktuálnych pomerov súd ju vyzval prostredníctvom jej právneho zástupcu dňa 10.5.2011, na ktorú výzvu žalovaná nereagovala, a preto ju zaviazal na náhradu trov konania štátu, predstavujúcich vyplatené znalečné z prostriedkov štátu.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podala odvolanie žalovaná v 4.rade prostredníctvom právneho zástupcu, ktorý v dôvodoch odvolania uviedol, že má za to, že u žalovanej v 4.rade sú predpoklady, aby bola súdom oslobodená od súdnych poplatkov. Navrhol, aby odvolací súd po vykonaní dokazovania ohľadom zárobkových a majetkových pomerov u žalovanej v 4.rade napadnuté uznesenie zrušil a žalovanú v 4.rade oslobodil od súdnych poplatkov. Zároveň požiadal, aby bolo zaslané príslušné tlačivo na preukázanie týchto pomerov.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovanej v 4.rade bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ustanovením § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu žalovanej v 4.rade nie je možné vyhovieť.

Uznesenie je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Správne a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Súd prvého stupňa správne aplikoval pri rozhodovaní o trovách konania štátu ust. § 148 ods. 1 O.s.p., riadiac sa pritom vysloveným právnym názorom odvolacieho súdu vo vyššie citovanom uznesení a vzhľadom na nepreukázanie predpokladov na oslobodenie od súdnych poplatkov žalovanou v 4.rade túto ako neúspešnú účastníčku správne zaviazal na náhradu trov konania štátu v celom rozsahu.

Z obsahu spisu je zrejmé, že uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 6Co/302/2010-237 zo dňa 18.4.2011 bolo zrušené predchádzajúce rozhodnutie súdu o trovách konania štátu a súdu prvého stupňa bolo uložené, aby rozhodol o trovách konania štátu podľa výsledku konania, t.zn. zaviazal na ich náhradu žalovanú v 4.rade ako neúspešnú účastníčku konania za predpokladu, že u nej nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov.

Vyššie uvedené uznesenie bolo doručené právnemu zástupcovi žalovanej v 4.rade Mgr. Tomášovi Adamcovi dňa 10.5.2011 spolu s výzvou, aby zabezpečil vyplnenie potvrdenia o majetkových a zárobkových pomeroch žalovanej v 4.rade, ktoré tlačivo zároveň súd v prílohe zaslal a doručil ho spolu s uznesením Krajského súdu v Košiciach dňa 10.5.2011, ako to vyplýva z doručenky na č.l. 240 spisu. Na splnenie povinnosti uložil lehotu 15 dní.

V určenej lehote a ani do rozhodnutia súdu prvého stupňa, resp. ani do rozhodnutia odvolacieho súdu žalovaná v 4.rade nezaslala (sama ani prostredníctvom svojho právneho zástupcu) vyplnené potvrdenie o svojich majetkových a zárobkových pomeroch, ani iným spôsobom tieto nedeklarovala a ani ich nepreukázala.

Preukázanie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov je pritom nevyhnutnou podmienkou pre oslobodenie neúspešného účastníka od platenia trov konania štátu. Je preto v záujme účastníka konania, aby svoje osobné, majetkové a zárobkové pomery preukázal. Pri nepreukázaní osobných, majetkových a zárobkových pomerov musí znášať negatívne dôsledky spočívajúce v uložení povinnosti zaplatiť trovy konania štátu.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že aj keď súd prvého stupňa pristúpil k šetreniu osobných a majetkových pomerov žalovanej v 4.rade za účelom zistenia, či nespĺňa predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, toto šetrenie bolo neúspešné z dôvodu pasivity žalovanej v 4.rade, ktorá bola zastúpená kvalifikovaným právnym zástupcom a napriek výzve, aby svoje pomery, ktoré odôvodňujú oslobodenie od súdnych poplatkov, špecifikovala, nevykonala tak ani prostredníctvom obdržaného tlačiva o osobných, majetkových a zárobkových pomerov a ani iným spôsobom.

Za tejto situácie, keďže ani z obsahu spisu nevyplývalo splnenie predpokladov pre oslobodenie žalovanej v 4.rade od súdnych poplatkov vzhľadom na jej majetkové pomery tak, ako sú uvedené v odôvodnení uznesenia súdu prvého stupňa, (ďalšie šetrenie nebol súd prvého stupňa povinný vykonávať, keďže išlo o návrhové konanie) , nemal súd prvého stupňa inú možnosť, ako konštatovať nesplnenie predpokladov pre oslobodenie od súdnych poplatkov a žalovanú v 4.rade zaviazať na náhradu trov konania štátu.

Ani v odvolaní, ktoré podala žalovaná v 4.rade prostredníctvom svojho právneho zástupcu, nijako nie sú špecifikované pomery žalovanej v 4.rade zo zreteľa splnenia podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Odvolanie je odôvodnené iba všeobecným konštatovaním, že u žalovanej v 4.rade sú splnené podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov a žiadosť o zaslanie potvrdenia o osobných a majetkových pomeroch odvolacím súdom je nenáležitá, pretože takáto žiadosť bola už doručená právnemu zástupcovi žalovanej v 4.rade dňa 10.5.2011, od ktorého obdobia mal dostatočný časový priestor, aby zabezpečil deklarovanie týchto pomerov žalovanou v 4.rade a dôkaz o týchto pomeroch zaslal, či už súdu prvého stupňa alebo pripojil k podanému odvolaniu, aby bolo možné dôvodnosť jeho odvolania posúdiť.

Právny zástupca žalovanej v 4.rade teda ani k odvolaniu nepriložil žiaden súhrnný doklad o jej majetkových pomeroch, resp. pomeroch odôvodňujúcich priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, nepriložil tlačivo o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch žalovanej v 4.rade, ani iný doklad o týchto pomeroch, teda ani v odvolacom konaní nepreukázal splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov, preto ani odvolací súd nemohol dospieť k inému zámeru, čo do nesplnenia predpokladov pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p.

Neúspešná žalovaná v 4.rade nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, úspešnému štátu ako účastníkovi konania trovy odvolacieho konania nevznikli, preto súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senátu jednohlasne ( § 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.