KSKE 6 Co 224/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 224/2012

KS v Košiciach, dátum 17.09.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 224/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/224/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7602899636 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7602899636.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov: 1/. V. C., F.. G., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v B., A. Č..X, 2/ O. Š., F.. F., D.. X.X.XXXX, bývajúcej v C. XXX, 3/ L.. R. F., D.. X.XX.XXXX, bývajúcej v N., D. Č..X, 4/ C. F., D.. X.XX.XXXX, N. S. C. Č.. XXX, 5/ W. F., D.. XX.X.XXXX, bývajúcej v C. XXX, proti žalovaným: 1/ H. M., nar. X.X.XXXX, N.S. S. G. D. C., Ž. Č..XX/X, 2/ W. M., D.. XX.X.XXXX, bývajúcemu v G., C. XX, 3/ Š. M., D.. XX.X.XXXX, bývajúcemu v G.-Z. Ť., I. H. XXXX/XX, 4/ S. M., D.. XX.X.XXXX, bývajúcemu v G.- Z. Ť., I. H. XXXX/XX, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o odvolaní žalovanej v 1.rade H. M. proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 13.apríla 2012, č.k. 3C/31/2002-325 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie žalovanej v 1.rade H. M..

Nepriznáva žalobcom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves rozsudkom zo dňa 13.apríla 2012, č.k. 3C/31/2002-325 konanie voči žalovaným N.. Š. M. V. S. M. zastavil. Náhradu trov konania vo vzťahu medzi žalobcami a žalovanými N.. Š. M. V. S. M.m nepriznal. Zároveň určil, že žalovaní nespĺňajú podmienky oprávnenej držby a nie sú teda oprávnenými držiteľmi nehnuteľností zapísaných na LV č. XXX, obec C., G..Ú.. C. a to nehnuteľností parc.č. XXX o výmere 286 m2 - záhrady, parc.č. XXX o výmere 470 m2 - zastavané plochy a nádvoria, dom súp.č. 136 na parcele 193 a parc.č. XXX o výmere 1190 m2 - záhrady. V prevyšujúcej časti súd návrh (správne malo byť žalobu - poznámka odvolacieho súdu) zamietol. Nepriznal účastníkom náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná v 1.rade H. M. odvolanie. Z obsahu odvolania vyplýva, že nesúhlasí s rozsudkom okresného súdu a navrhla napadnutý rozsudok zmeniť a žalobu žalobcov zamietnuť.

Žalobkyňa v 3.rade (L.. R. F.) v písomnom vyjadrení na odvolanie žalovanej navrhla odvolanie žalovanej zamietnuť a potvrdiť napadnutý rozsudok.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd skôr, než pristúpil k vecnému preskúmaniu rozhodnutia, zaoberal sa otázkou, či odvolanie žalovanou v 1.rade bolo podané včas a zistil, že odvolanie podané žalovanou H. M. bolo podané oneskorene.

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods.1 prvá veta O.s.p.) .

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods.1 O.s.p.) .

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 ods.2 O.s.p.) .

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods.3 O.s.p.) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že odvolanie sa podáva do 15 dní od jeho doručenia, pričom deň doručenia sa do tejto lehoty nezapočítava (§ 57 ods.1 O.s.p.) a lehota je zachovaná , ak sa posledný deň lehoty odvolanie odovzdá na poštovú prepravu.

V predmetnom prípade bol rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 13.apríla 2012, č.k. 3C/31/2012-325 doručený žalovanej v 1.rade H.É. M. dňa 27.apríla 2012. Svedčí o tom doručenka pripojená k č.l. 329 p.v. spisu. Žalovanej v 1.rade H. M. začala odvolacia lehota plynúť dňom 28.apríla 2012 a uplynula 12.mája 2012 (v sobotu) . Pretože posledný deň lehoty pripadol na sobotu, v súlade s § 57 ods.2 O.s.p., posledný deň lehoty na podanie odvolania bol najbližší pracovný deň pondelok, t.j. 14.mája 2012.

Zo spisu je zrejmé, že žalovaná v 1.rade H. M. odvolanie napísala dňa 16.mája 2012 (svedčí o tom dátum na odvolaní, ktoré sa nachádza na č.l. 336 spisu) a odvolanie odovzdala na poštovú prepravu na Pošte Košice 13 dňa 17.mája 2012, o čom svedčí poštová obálka pripojená k odvolaniu. Pošta Košice 13 prevzala odvolanie na prepravu dňa 17.mája 2012. Odvolanie bolo doručené Okresnému súdu Spišská Nová Ves dňa 21.mája 2012.

Z uvedeného je jednoznačne preukázané, že žalovaná (H. M.) podala odvolanie až po uplynutí 15 dňovej zákonnej lehoty.

Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene (§ 218 ods.1 písm.a/ O.s.p.) .

Pretože odvolanie žalovanej v 1.rade H. M. bolo podané oneskorene, odvolaciemu súdu neostala iná možnosť, len odvolanie žalovanej H. M. ako oneskorene podané odmietnuť podľa (vyššie citovaného) ustanovenia § 218 ods.1 písm.a/ O.s.p. Odvolací súd sa už nemohol zaoberať vecou samou.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s § 142 ods.1 O.s.p. V odvolacom konaní procesne úspešným žalobcom vzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania proti žalovaným, ktorí úspech nemali. Odvolací súd nepriznal žalobcom náhradu trov odvolacieho konania, lebo v odvolacom konaní nepodali návrh na uloženie povinnosti nahradiť trovy odvolacieho konania (§ 151 ods.1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1.mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.