KSKE 6 Co 234/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 234/2011

KS v Košiciach, dátum 13.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 234/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/234/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109217476 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109217476.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: ARTON, s.r.o., so sídlom v Žiline, Národná 34, IČO: 31 595 154, proti žalovanému: M. B., M., M. X, I., IČO: 34 741 861, v konaní o 1.848,62 € s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 40C/109/2010-64 zo dňa 28. apríla 2011

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o povolení plnenia v splátkach a vo výroku o trovách konania a v zrušenom rozsahu v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.848,60 € a úrok z omeškania zo sumy 154,05 € vo výške 14,25 % od 31.3.2008 do zaplatenia, od 12.4.2008 do zaplatenia, od 13.5.2008 do zaplatenia, od 13.6.2008 do zaplatenia, od 18.7.2008 do zaplatenia, od 12.8.2008 do zaplatenia, od 13.9.2008 do zaplatenia, od 12.10.2008 do zaplatenia, od 14.11.2008 do zaplatenia, od 15.12.2008 do zaplatenia, úrok z omeškania zo sumy 154,05 € vo výške 10,5 % od 24.1.2009 do zaplatenia, ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a je to pre žalobcu výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného polroka, v ktorom trvá omeškanie a použije sa počas celého polroka a 10,5 % úrok z omeškania zo sumy 154,05 € od 13.12.2009 do zaplatenia, ak počas trvania omeškania sa zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a je to pre žalobcu výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie, základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka, všetko v 50 € mesačných splátkach splatných do 15. dňa každého mesiaca počínajúc právoplatnosťou rozsudku s tým, že nezaplatením čo len jednej splátky v lehote splatnosti sa stáva splatným celý dlh. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 110,50 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak po zistení, že účastníci konania uzavreli zmluvu, na základe ktorej žalobca prenajal žalovanému reklamnú plochu v lokalite Košice - Prešovská cesta na dobu určitú od 1.3.2008 do 28.2.2009 a nájomné bolo dohodnuté vo výške 154,05 € a splatné v lehote splatnosti určenej vo faktúre doručenej žalobcom žalovanému. Žalovaný nezaplatil nájomné za celú dobu nájmu, t.j. 12 mesiacov po 154,05 €, čo predstavuje 1.848,60 €, na zaplatenie ktorého súd zaviazal žalovaného. V prevyšujúcej časti, t.j. o zaplatenie 0,02 € návrh zamietol. O úrokoch z omeškania rozhodol v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.

V súlade s ust. § 160 ods. 2 O.s.p. s poukazom na majetkové pomery žalovaného povolil mu splácať dlh v 50 € mesačných splátkach pod hrozbou straty výhody splátok.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 3 O.s.p. a zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi, ktorý mal v konaní neúspech iba v pomerne nepatrnej časti, trovy konania, pozostávajúceho zo zaplateného súdneho poplatku 110,50 €.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku do určení splátok vo výške 50 € mesačne a čo do výroku o povinnosti nahradiť trovy konania, v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný a navrhol rozsudok v tejto časti zmeniť tak, že súd mu umožní splácať priznanú pohľadávku v mesačných splátkach po 10 € a oslobodí ho od platenia trov konania. V dôvodoch odvolania uviedol, že už v konaní pred súdom prvého stupňa navrhoval povolenie splátok vo výške 15 € mesačne s poukazom na platobnú neschopnosť a finančnú tieseň, pričom požiadal aj o oslobodenie od súdnych poplatkov. K odvolaniu priložil ako dôkaz o svojej platobnej neschopnosti dôkazy prebiehajúcich exekučných konaniach. Uviedol, že situácia je pre neho veľmi kritická, manželka zarába mesačne iba 500 € a z jej zárobku musia žiť 4-členná rodina, majú dve maloleté deti, ktoré navštevujú stredné školy. Žalovaný je živnostníkom a s príchodom hospodárskej krízy zákazníci prestali objednávať tovar (kúpeľného štúdia) , čím sa prechodne dostal do platobnej neschopnosti. A to má zvlášť nepriaznivé dôsledky na postavenie členov celej rodiny. Z týchto dôvodov podáva uvedené odvolanie.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril.

Uznesením zo dňa 23.9.2011 č.k. 40C/109/2010-103 súd prvého stupňa priznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., t.j. vo výroku o povolení plnenia v splátkach a vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Rozsudok súdu prvého stupňa je vo výroku o povolení plnenia v splátkach nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov, čím došlo v konaní pred súdom prvého stupňa k takej vade konania, na ktorú odvolací súd v zmysle ust. § 212 ods. 3 O.s.p. prihliada z úradnej povinnosti.

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia patrí medzi vady konania v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., pretože takýmto postupom súdu je účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, konkrétne realizácia jeho procesného práva účinne sa brániť proti rozhodnutiu súdu. Táto vada konania je dôvodom zrušenia rozhodnutia podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p.

V zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie , čoho sa navrhovateľ domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Rozsudok musí obsahovať odôvodnenie v súlade s cit. ust. § 157 ods. 2 O.s.p., t. zn., že súd rozhodujúci o uplatnenom nároku sa musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho závery musia byť dostatočne vysvetlené. Súdne rozhodnutie musí preto obsahovať stručný a jasný výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku. Odôvodnenie má byť prostriedkom kontroly správnosti rozhodnutia nielen pre súd, ktorý ho vydal, ale aj pre súd, ktorý ho bude preskúmavať v dôsledku opravného prostriedku.

Rozsudok v napadnutej časti uvedené náležitosti nemá, preto nemohol byť predmetom odvolacieho prieskumu.

V zmysle ust. § 160 ods. 1 O.s.p., ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Súd môže určiť dlhšiu lehotu, súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Pri úvahe súdu o povolení splátok na splnenie rozsudkom uloženej povinnosti je potrebné vychádzať z okolností konkrétneho prípadu, z povahy prejednávanej veci a priznaného nároku, z osobných a majetkových pomerov účastníkov, ale zároveň aj zo zásady úmernosti určených splátok výške priznanej pohľadávky. Je potrebné zohľadniť nielen dopad na situáciu dlžníka, ale aj veriteľa v tom zmysle, či určením splátok nedôjde k neúmernému zvýhodneniu dlžníka na úkor veriteľa.

Z odôvodnenia rozsudku v napadnutej časti nie je zrejmé, aké sú osobné, majetkové a zárobkové pomery žalovaného, ako aj majetkové pomery žalobcu a ani ostatné kritériá, ktoré viedli súd prvého stupňa k úvahe o povolení plnenia v splátkach vo výške 50 €. Z tohto dôvodu nebolo možné v odvolacom konaní preskúmať primeranosť výšky určených splátok vo vzťahu práve k týmto osobným, majetkovým a zárobkovým pomerom tak žalovaného, ako aj žalobcu.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude zisťovať splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok pre povolenie splátok na splnenie rozsudkom uloženej povinnosti tak, ako sú tieto vyššie uvedené a pri určení výšky splátok posúdiť, či je objektívne v možnostiach žalovaného splniť rozsudkom uloženú povinnosť v splátkach po 50 €, resp. aké splátky je objektívne schopný uhrádzať bez toho, aby tým došlo k ohrozeniu uspokojovania jeho základných potrieb a výživy, ako aj uspokojovania základných potrieb a výživy ostatných členov spoločnej domácnosti s prihliadnutím na skutočnosť, či určením týchto splátok nedôjde k negatívnemu zásahu do majetkových pomerov žalobcu a so zohľadnením zásady úmernosti určených splátok k výške priznanej pohľadávky v tom zmysle, aby rozsudkom uložená povinnosť bola splnená v primeranej lehote.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok vo výroku o povolení plnenia v splátkach v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Keďže v tomto ďalšom konaní po zrušení rozsudku vzniknú ďalšie trovy, odvolací súd zrušil aj výrok o trovách konania účastníkov, preto povinnosťou súdu prvého stupňa bude opätovne rozhodnúť o trovách celého konania, vrátane trov tohto odvolacieho konania, pričom súd zváži, či nie sú splnené podmienky v zmysle ust. § 150 ods. 1 O.s.p. pre nepriznanie náhrady konania žalobcovi, resp. iba pre priznanie čiastočnej náhrady trov, a to vzhľadom na zistené osobné, majetkové a zárobkové pomery žalovaného, pre ktoré mu súd prvého stupňa priznal aj oslobodenie od súdnych poplatkov.

Uvedené pomery však nie sú jediným kritériom pri rozhodovaní o náhrade trov konania v zmysle ust. § 150 O.s.p., pretože súd musí prihliadnuť aj na to, aký bude prípadný dopad rozhodnutia v zmysle ust. § 150 O.s.p. na majetkové pomery žalobcu, musí prihliadnuť na okolnosti, ktoré viedli k uplatneniu nároku na súde, na postoj žalovaného v samotnom konaní a tiež na okolnosť, či žalobca, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patrí.

V prípade záveru, že nie sú splnené podmienky pre nepriznanie náhrady trov konania žalobcovi, resp. iba pre priznanie čiastočnej náhrady trov v zmysle ust. § 150 ods. 1 O.s.p., zváži súd uloženie povinnosti zaplatiť trovy konania žalobcovi v splátkach rovnako, ako aj v prípade splnenia rozsudkom uloženej povinnosti.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.