KSKE 6 Co 254/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/254/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210221662 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210221662.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Alexandra Husivargu a Mgr. Dany Ferkovej v právnej veci navrhovateľa : Dopravný podnik mesta Košice, a.s., so sídlom v Košiciach, Bardejovská 6, IČO: 31 701 914, zast. JUDr. Petrom Frajtom, advokátom so sídlom v Košiciach, Garbiarska 5, proti odporkyni : T.. I. U. W., nar. XX.X.XXXX, bytom P. W., P. XA, zast. JUDr. Jozefom Urbánekom, advokátom so sídlom v Košiciach, Mlynárska 19, v konaní o 55,55 € s prísl., o odvolaní odporkyni proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 22C/14/2011-104 zo dňa 23.8.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo veci samej.

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 67,82 € k rukám jeho právneho zástupcu JUDr. Petra Frajta do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal odporkyňu zaplatiť navrhovateľovi 55,55 € s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne od 3.11.2009 do zaplatenia a trovy konania vo výške 135,63 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o návrhu, ktorým sa navrhovateľ domáhal zaplatenia vyššie uvedenej sumy s príslušenstvom titulom cestovného a úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom.

Vykonaným dokazovaním vzal za preukázané, že odporkyňa dňa 2.11.2009 cestovala spojom MHD č. 55, do ktorého nastúpila na zastávke Poliklinika Východ a počas cestovania bola kontrolovaná prepravným kontrolórom N.. L. Š. a následne N. C.. Podľa hlásenia o porušení tarifných a prepravných podmienok zo dňa 2.11.2009 mala byť odporkyňa kontrolovaná o 14.18 hod., pritom v tom čase mala označený cestovný lístok na 4 zastávky z predchádzajúceho spoja a ďalšie cestovné uhradila až po kontrole o 14.21 hod., pričom pokutu odmietla na mieste zaplatiť. Z prehľadu zo strojčekov navrhovateľa súd zistil, že autobus linky č. 55 mal príchod na zastávku Poliklinika Východ o 14:19:58 hod., odchod z tejto zastávky o 14:20:29 hod. a príchod na zastávku Zupkova o 14:21:17 hod.. Z tohto prehľadu súd zistil, že revízor N..L. Š. sa prihlásil do systému tohto dopravného prostriedku o 14:20:31 a odhlásil sa o 14:21:05 hodine. Z prehľadu čipovej karty č. 3352374342 súd zistil, že odporkyňa dňa 2.11.2009 o

14:10:52 hod. označila základný cestovný lístok na cestu do 4 zastávok a o 14:21:10 hod. označila lístok na 30 minút. Podľa opisu lístka č. 6115 mala odporkyňa dňa 2.11.2009 nástupnú stanicu na Poliklinike Východ, o 14:21:09 hod. uhradila o 0,53 € kartou č. 51104 (30 minútový základný cestovný lístok) a vystúpila na zastávke Lingov so zostatkom na karte 3,19 €. Podľa prehľadu kontrolného revízora L. Š. mal odporkyňu kontrolovať o 14:18:13 hod. s tým záznamom, že odporkyňa mala cestovný lístok po skončení platnosti. Podľa prehľadu kontrolnej revízorky N. C. odporkyňa bola kontrolovaná o 14:22:15 hod. s tým, že u nej nebol žiaden záznam o neplatnom cestovnom lístku, prípadne o cestovaní bez cestovného lístka. Z výpovede odporkyne zistil, že táto dňa 2.11.2009 cestovala autobusom č. 55, bola kontrolovaná Petrom Šefčíkom, pričom podľa jej tvrdenia po preukázaní sa cestovným lístkom jej ho prepravný kontrolór vrátil s tým, že je všetko v poriadku a až následne ju vyzval, aby mu opätovne lístok dala, lebo sa mu lístok nenačítal. Napriek jej žiadosti o opakované priloženie k čítačke kontrolór tak neurobil. Následne k nej pristúpila druhá kontrolórka a po odovzdaní cestovného lístka čítačka ho riadne načítala. Následne nebola nikým kontaktovaná v prejednávanej veci. Namietala predovšetkým skutočnosť, že v čase kontroly o 14:18:13 hod. sa v autobuse nenachádzala vzhľadom na skutočnosť, že nastúpila až na zastávke Poliklinika Východ, kde čas príchodu autobusu bol o 14:19:58 hodine. Namietala tak pravdivosť údajov uvedených v hlásení, ktorý má byť dôkazom o dôvodnosti uplatnenej pohľadávky. Z výpovede svedka L. Š. vzal súd za preukázané, že dňa 2.11.2009 kontroloval odporkyňu, kontrolu začali s kolegyňou N. C. na zastávke Fábryho, kde v autobuse zablokovali čítacie zariadenie, pričom keď pristúpil k odporkyni na čítačke si overil, že nemá označený cestovný lístok a odporkyňa nebola ochotná predložiť občiansky preukaz. Cestovný lístok si označila až po odblokovaní čítačky. Potvrdil, že po zablokovaní čítačiek v autobuse nie je možné označenie cestovného lístka. Z výpovede svedkyne N. C. vzal súd za preukázané vykonanie kontroly odporkyne, na ktorú si svedkyňa pamätala. Videla, ako kolega odporkyňu kontroloval a zistil, že má neplatnú čipovú kartu. Odporkyňa si následne po odblokovaní oznamovačov zakúpila cestovný lístok a jej predložila na kontrolu už platnú kartu. Odporkyňu kontroloval až potom, ako si cestovný lístok zakúpila a ako prvý ju kontroloval kolega. Z výpovede svedkyne N.. O. J. vzal súd za preukázané, že odporkyňa nastúpila na autobus č. 55 na zastávke Poliklinika Východ.

Právne súd posudzoval vec podľa § 9,11,12,14 zák. č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v spojení s ust. § 517 ods. 1,2 Obč. zák. a v spojení s prepravným poriadkom navrhovateľa, platným od 1.1.2009 a dospel k záveru, že návrh na začatie konania je dôvodný. Za nespornú považoval skutočnosť, že odporkyňa dňa 2.11.2009 cestovala autobusom MHD na linke č. 55 v smere Lingov, nastúpila na zastávke Poliklinika Východ a o 14:21:10 hod. si označila 30 minútový základný cestovný lístok. Keďže v priebehu dokazovania vznikol rozpor týkajúci sa rozdielnych časov, ktoré boli vykazované z palubného počítača a osobnej čítačky revízora, pričom tieto časy nie sú navzájom zosynchronizované, súd vychádzal výlučne z časov zaznamenaných na palubnom počítači dopravného prostriedku navrhovateľa. Z prehľadu zo strojčekov autobusu č. 55 dňa 2.11.2009 vzal za preukázané, že autobus prišiel na zastávku Poliklinika Východ o 14:19:58 hod., odišiel z nej o 14:20:29 hod., o14:20:31 hod. sa na označovači prihlásil revízor, ktorý sa odhlásil o 14:21:05 hod.. Na zastávku Zupkova mal autobus príchod o 14:21:17 hod.. Odporkyňa potvrdila, že bola kontrolovaná revízormi v úseku zastávok Poliklinika Východ - Zupkova. Z opisu lístka 6115 jednoznačne vyplynulo, že cestovný lístok si zakúpila až o 14:21:09 hod., teda po ukončení kontroly revízorom o 14:21:05 hod. jeho odhlásením. Súd ustálil, že rozdielnosť časov v Hlásení o porušení tarifných a prepravných podmienok a v prehľade strojčekov a čipových kariet bola spôsobená nezjednotením času na čítačkách kontrolórov a na palubnom počítači autobusu. Z výpovedí kontrolných revízorov navrhovateľa a aj listinných dôkazov (podrobných prehľadov kontrolných revízorov) však jednoznačne vzal za preukázané, že odporkyňa bola kontrolovaná najskôr L. Š.Í. o 14:21:05 hod. podľa palubného počítača a o 14:18:13 hod. podľa čítačky revízora, pričom išlo o totožnú kontrolu a následne bola kontrolovaná N. C. o 14:22:15 hod. v čase, keď už mala zakúpený lístok a keď jej čipová karta už bola v poriadku. Takto tvrdenie odporkyne, že hneď po nastúpení do autobusu na zastávke Poliklinika Východ si riadne označila 30 - minútový základný cestovný lístok, považoval za účelové a nepreukázané. Taktiež v konaní nebolo preukázané tvrdenie odporkyne, že po prihlásení revízora v čítačke o 14:20:31 hod. priložila svoju čipovú kartu k čítačke, ktorá už lístok nenačítala a k jej prihláseniu došlo až po odhlásení revízora, t.j. 14:21:10 hod., a to z dôvodu, že v prípade zablokovania čítačky a priloženia karty sa z karty neodpíše žiadna suma. Takto uzavrel, že odporkyňa neuniesla dôkazné bremeno na preukázanie svojej obrany, a preto návrhu navrhovateľa vyhovel a zaviazal odporkyňu na zaplatenie cestovného 0,55 € a 100 násobku základného cestovného, spolu 55,55 €. Zároveň zaviazal odporkyňu

aj na zaplatenie úrokov z omeškania odo dňa nasledujúceho po vykonaní kontroly, keďže povinnosť plniť jej vznikla už dňa 2.11.2009, takže nasledujúcim dňom sa dostala do omeškania s plnením.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov konania proti neúspešnej odporkyni v celkovej výške 135,63 €, pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku 16,50 € a z trov právneho zastúpenia za 5 úkonov právnej pomoci po 16,60 €, režijného paušálu za 2 úkony po 6,95 € a za 3 úkony po 7,41 €.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie odporkyňa a navrhla napadnutý rozsudok zmeniť, návrh navrhovateľa zamietnuť a priznať jej náhradu trov konania v celkovej výške 48,02 €, alternatívne navrhla napadnutý rozsudok zrušiť v celom rozsahu a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietala odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p.. V dôvodoch odvolania uviedla, že súd mal vychádzať hlavne z Hlásenia o porušení tarifných a prepravných podmienok z 2.10.2009, na základe ktorého si navrhovateľ uplatnil zaplatenie žalovanej sumy. Už tento dôkaz nasvedčoval mnohým nezrovnalostiam, ktoré mal súd vyhodnotiť v prospech odporkyne. Uvedené hlásenie bolo vypisované dodatočne, pričom ako podklad pre vypísanie hlásenia nemal k dispozícii občiansky preukaz, ako sa uvádza v tomto hlásení. Pri tomto dodatočnom vyplňovaní hlásenia sa svedok už nepamätal na skutočnosti vykonanej kontroly, o čom svedčí zaškrtnutie okienka, že odporkyňa cestovala bez cestovného lístka a tiež okienka, že cestovala s neplatným cestovným lístkom. Vyvrátená bola aj skutočnosť v tomto hlásení, že pri nástupe kontrolórov sedela, keďže obaja sa prihlásili na zastávke Fábryho a ona nastúpila až na zastávke Poliklinika Východ. Dôkazom o vykonaní kontroly odporkyne mal byť záznam z čítačky revízora Ing. Šefčíka, podľa ktorého kontrola sa vykonávala o 14:18 hod. v úseku zastávok Zupková a Postupimská, smer Lingov. Odporkyňa v tom čase nemohla byť vo vozidle, keďže nastúpila až na zastávke Poliklinika Východ o 14:19:58 hod.. Na základe toho následne navrhovateľ účelovo uviedol, že časy čítačky svedka N.. Š. a palubného počítača navzájom nie sú zosynchronizované, pričom čas čítačky druhej revízorky bol zosynchronizovaný. Namietala ďalej rozpory vo výpovediach svedkov N.. L. Š. a N. C. ohľadne okolností vykonanej kontroly, ktoré súd nevzal do úvahy. Namietala, že záznam palubného počítača autobusu nepreukazuje rozhodný čas kontroly, ktorá mala byť vykonaná s odporkyňou medzi zastávkami Zupková a Postupimská a obsahuje údaje len po príchod autobusu na zastávku Zupková o 14:21:17 hod.. Takto súd jednostranne vyhodnotil vykonané dôkazy, pričom vôbec nevzal do úvahy výpoveď odporkyne. Z týchto dôvodov navrhla rozsudok zmeniť.

Navrhovateľ sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie odporkyne bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolaniu odporkyne vo veci samej nie je možné vyhovieť.

Rozsudok bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach dňa 14. februára 2012 o 9.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. dv. 202, II. poschodie, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku boli oznámené na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach dňa 7. februára 2012 v zmysle ust. § 156 ods. 1,3 O.s.p..

Rozsudok súdu prvého stupňa je vo výroku vo veci samej vecne správny, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Odporkyňa uplatňuje odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ a f/. O.s.p., t.j. súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s ust. § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo.

Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p..

K odvolaciemu dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť alebo ak použil síce správny právny predpis, ale nesprávne ho interpretoval na daný prípad.

Odvolací súd v prejednávanej veci dospel k záveru, že tieto odvolacie dôvody nie sú naplnené.

Rozhodnutiu súdu nemožno vytknúť nedostatočné zistenie skutkového stavu, ani že by vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli a ani nevyšli za konania najavo, že by opomenul niektoré rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo že by v jeho hodnotení dôkazov bol logický rozpor, prípadne, že by výsledok jeho hodnotenia dôkazov nezodpovedal tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až § 135 O.s.p., alebo že by na zistený skutkový stav aplikoval nesprávne zákonné ustanovenia alebo použité zákonné ustanovenia nesprávne vyložil.

Súd prvého stupňa vo veci náležite zistil skutkový stav, vykonané dôkazy vyhodnotil podľa ust. § 132 O.s.p., z týchto dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, na ktorých aj založil svoje rozhodnutie, zo zisteného skutkového stavu vyvodil aj správny právny záver, preto odvolací súd rozsudok vo veci samej ako vecne správny podľa ust. § 219 O.s.p. potvrdil.

Správne, podrobné, presvedčivé a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého rozsudku vo veci samej, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Odporkyňa v odvolaní opakovane poukazuje na skutočnosti, ktoré boli predmetom dokazovania pred súdom prvého stupňa a s ktorými sa súd pri svojom rozhodovaní náležite a správne vysporiadal.

Odvolacie námietky odporkyne preto nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku vo veci samej.

Navrhovateľ na preukázanie svojho tvrdenia o tom, že odporkyňa dňa 2.11.2009 cestovala dopravným prostriedkom MHD navrhovateľa na linke č. 55 bez platného cestovného lístka, čo bolo zistené pri kontrole tohto dňa o 14:18 hod., predložil Hlásenie o porušení tarifných a prepravných podmienok z 2.11.2009, vyhotovené prepravným kontrolórom N.. L.om Š.. Vzhľadom na spochybnenie údajov tohto hlásenia o čase a mieste vykonania kontroly následne navrhovateľ predložil aj ďalšie listinné dôkazy, a to opis lístka 6115, prehľad z čipovej karty č. 51104, účet karty č. 51104, prehľad kontrol revízora N.. L. Š. a N. C., ako aj prehľad zo strojčekov za obdobie 2.11.2009, ktorými listinnými dôkazmi v spojení so svedeckými výpoveďami N.. L. Š. a N. C. a v spojení s výpoveďou odporkyne bolo nepochybne preukázané, že odporkyňa dňa 2.11.2009 cestovala autobusom č. 55 v smere Lingov, na ktorý nastúpila na zastávke Poliklinika Východ a medzi zastávkou Poliklinika Východ a Zupková bola podrobená prepravnej kontrole, ktorú vykonával N.. L. Š.. Táto kontrola sa však neuskutočnila o 14:18 hod. na úseku zastávok Zupková a Postupimská, ale ako vyplynulo z údajov palubného počítača daného dopravného prostriedku, kontrola sa uskutočnila v čase medzi 14:20:31 hod. až 14:21:05 hod. (čas prihlásenia a odhlásenia N.. L. Š.) v úseku zastávok Poliklinika Východ - Zupková. Preukázateľne v čase tejto kontroly odporkyňa nemala platný cestovný lístok, pretože k jeho označeniu došlo až o 14:21:09 hod., teda ešte pred príchodom autobusu na zastávku Zupková o 14:21:17 hod.. Takto došlo k upresneniu údajov o čase a mieste vykonanej kontroly odporkyne inými dôkaznými prostriedkami a tým došlo aj k odstráneniu nezrovnalostí v údajoch v Hlásení o porušení tarifných a prepravných podmienok. Takto navrhovateľ jednoznačne uniesol svoje dôkazné bremeno na preukázanie dôvodnosti uplatnenej pohľadávky. Na druhej strane obrana odporkyne, že v čase vykonania kontroly mala platný cestovný lístok, preukázaná nebola, preto súd prvého stupňa rozhodol vecne správne, ak návrhu navrhovateľa vo veci samej vyhovel.

Ohľadne rozdielu časových údajov palubného počítača motorového vozidla a čítačky revízora N.. L. Š. odvolací súd dopĺňa, že táto rozdielnosť časov vyplýva aj z porovnania údaju o začatí kontroly týmto revízorom na linke č. 55, spoj 1359 v rozhodnom čase, kedy podľa prehľadu zo strojčekov, teda palubného počítača autobusu v uvedenom spoji, sa prihlásil na kontrolu o 14:16:09 hod. a odhlásil sa o 14:21:05 hod., pričom podľa záznamov vlastnej čítačky prvú kontrolu v tomto spoji vykonával o 14:14:03 hod. a poslednú kontrolu - práve kontrolu odporkyne o 14:18:13 hod.. Porovnanie týchto údajov teda svedčí o cca 2 minútovom rozdiele všetkých údajov o vykonanej kontrole, nielen ohľadne údaju týkajúceho sa odporkyne.

Keďže časy na čítacích zariadeniach v motorových vozidlách sú evidované cez GPS satelitnú navigáciu a v týchto nie je možné robiť manuálne zmeny, súd prvého stupňa správne považoval za hodnoverné práve údaje zistené z palubného počítača príslušného dopravného prostriedku navrhovateľa.

Zo všetkých vyššie uvedených dôvodov, ako aj z dôvodov uvedených v odôvodnení rozhodnutia súdu prvého stupňa, odvolací súd rozsudok vo veci samej v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Vzhľadom na skutočnosť, že v prejednávanej veci ide o drobný spor v zmysle ust. § 200ea O.s.p. a navrhovateľom požadované trovy konania vo výške 135,63 € sú neprimerané voči pohľadávke 55,55 €, keďže predstavujú viac ako jej dvojnásobok, boli splnené zákonné podmienky pre aplikáciu ust. § 150 ods. 2 O.s.p..

V zmysle ust. § 150 ods. 2 O.s.p. v znení novely zák. č. 384/2008 Z.z. účinnej od 15.10.2008, ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Určenie rozsahu trov, ktoré sú primerané voči pohľadávke, je výsledkom úvahy súdu, pričom úvaha súdu nesmie vybočiť z medzí a hľadísk určených zákonom.

Súd posudzuje primeranosť výšky trov vo vzťahu k výške žalobcom uplatnenej a súdom priznanej pohľadávky, pričom neprimeranosť trov konania v podstate znamená, že ich výška prekračuje hodnotu pohľadávky (viď rozhodnutie Ústavného súdu SR III.ÚS 125/2010) .

Touto zásadou sa riadil aj odvolací súd pri určení primeranosti trov a vzhľadom na vyššie vyslovenú zásadu zmenil rozsudok vo výroku o trovách konania v zmysle ust. § 220 O.s.p. tak, že priznal navrhovateľovi náhradu trov konania vo výške 1/2. V prevyšujúcej časti uplatnených trov ide o trovy neprimerané voči pohľadávke, keďže tieto viac ako dvojnásobne prevýšili pohľadávku uplatnenú v tomto konaní a priznaním trov konania nad sumu 67,82 € by ich výška nebola úmerná výške pohľadávky uplatnenej a priznanej v tomto konaní.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zmenil rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že priznal navrhovateľovi náhradu trov vo výške 1/2 celkove jemu prislúchajúcich trov konania, t.j. 1/2 zo sumy 135,63 €, čo predstavuje 67,82 € a v zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. zaviazal odporkyňu zaplatiť tieto k rukám právneho zástupcu navrhovateľa JUDr. Petra Frajta.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Odporkyňa bola v odvolacom konaní vo veci samej neúspešná, nemá preto právo na náhradu trov odvolacieho konania, úspešnému navrhovateľovi trovy odvolacieho konania nevznikli, preto odvolací súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.