KSKE 6 Co 26/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611208380 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611208380.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov Mgr. Dany Ferkovej a JUDr. Alexandra Husivargu v právnej veci žalobcu: T. V., W.. X.X.XXXX, F. U. L. W. U., Y. XXX/X, zastúpený JUDr. Jurajom Berčom, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Zimná 59, proti žalovanej K. V., W.. X.X.XXXX, F. U. J., T. XXXX/X, zastúpená JUDr. Petrom Baláškom, advokátom so sídlom v Poprade, Hviezdoslavova 48, v konaní o určenie vlastníckeho práva, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 11C/91/2011-65 zo dňa 24.11.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby.

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanej trovy konania vo výške 279,30 € a tieto zaplatiť k rukám jej právneho zástupcu JUDr. Petra Balášku do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. XXX v kat.úz. J., a to dom, súp.č. 356, parcela č. 740- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 276 m2, parcela č. 741/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 72 m2, parcela č. 743/1-zastavané plochy a nádvoria s výmerou 106 m2, parcela č. 743/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2 a parcela č. 743/4 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2. Zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanej k rukám jej právneho zástupcu trovy konania vo výške 2.249,30 € do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Vykonaným dokazovaním vzal za preukázané, že žalobca predal nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území J. na LV č. XXX žalovanej za dohodnutú kúpnu cenu 800.000,-Sk, ktorá mala byť uhradená na jeho bankový účet v lehote do 31.8.2008. V článku 6 kúpnej zmluvy bola dohodnutá rozväzovacia podmienka, na základe ktorej, ak kupujúca neuhradí kúpnu cenu v plnej výške najneskôr do 31.8.2008, platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy zaniká a zanikajú aj práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Kúpna zmluva bola uzavretá vo forme notárskej zápisnice, napísanej na Notárskom úrade R.. Ľ. I., notára so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Čestným vyhlásením zo dňa 16.11.2011 vyhlásil R. U., nar. XX.XX.XXXX, že na požiadanie žalovanej v mesiaci apríl 2008 zaslal na účet žalobcu Pavla V. ako preddavok na kúpu nehnuteľností v kat. území Gelnica sumu 100.000,-Sk. Dňa 9.5.2008 boli žalobcovi pripísané na účet finančné prostriedky vo výške 100.000,-Sk od Ing. R. U., čo súd vzal za preukázané z výpisu podnikateľského účtu žalobcu, vedeného v Tatra banke, a.s.. Z dohody uzavretej medzi žalobcom,

žalovanou a R.. Š. M. súd zistil, že žalobca udelil súhlas na prevod nehnuteľností zapísaných v kat.území J. na LV č. XXX zo žalovanej na R.. Š. M.. V dohode žalobca uviedol, že ťarchu vo výške 800.000,- Sk považuje za splatenú a celá nehnuteľnosť je z jeho strany pre kataster čistá a bez tiarch. Dohoda obsahuje podpis všetkých zúčastnených strán, pričom podpis žalobcu je overený Mestom Spišská Nová Ves dňa 8.8.2008, t.j. v čase pred uplynutím lehoty na plnenie. Z listu vlastníctva č. XXX kat.úz. J. zo dňa 6.6.2008 súd zistil, že vlastníčkou domu súp.č. 356, parciel 740, 741/2, 743 a 744 sa stala žalovaná na základe vkladu V 539/2008 a časť C: Ťarchy ostala bez zápisu. Z aktuálneho listu vlastníctva č. XXX kat.úz. J. súd zistil, že žalovaná je vedená ako vlastníčka domu súp.č. 356, parcely 740 s výmerou 276 m2, parcely 741/1 s výmerou 89 m2, parcely 741/2 s výmerou 72 m2, parcely 742/1 s výmerou 25 m2, parcely 742/2 s výmerou 20 m2, parcely 743/1 s výmerou 106 m2, parcely 743/2 s výmerou 20 m2 a parcely 743/4 s výmerou 20 m2. Z listu vlastníctva č. XXXX kat.úz. J. súd zistil, že parcela 743/3 s výmerou 119 m2 je vlastníctvom K.. T. V.. Zo správy Katastrálneho úradu v Košiciach, Správa katastra Gelnica zo dňa 30.6.2011 súd zistil, že parcela č. 740 s výmerou 275 m2 zodpovedá pôvodnej parcele z roku 2008, parcela 741 s výmerou 72 m2 taktiež, avšak parcela 743 s výmerou 265 m2 sa rozdelila na základe geometrického plánu na parcelu 743/1 s výmerou 106 m2, 743/2 s výmerou 20 m2, 743/3 s výmerou 119 m2 a 743/4 s výmerou 20 m2. Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I súd zistil, že Pekáreň Gelnica s.r.o., Gelnica bola zapísaná do Obchodného registra 1.6.2005 a predmetom jej činnosti bola okrem iného výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov. Zakladajúcimi spoločníkmi boli Pavol Kováč, ktorý figuruje vo výpise z obchodného registra ako spoločník doposiaľ a Y.. I. L., konateľmi spoločnosti boli Y.. I. L. do 19.6.2008 a počas celého obdobia Y.. N. Š.. Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.k. 31K/68/2010-55 zo dňa 16.2.2011 bol vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený R.. J.. Z výpovede svedkov vypočutých v konaní vedenom na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 11C/76/2011, predovšetkým z výpovede Y.. I. L. vzal súd za preukázané, že Pekáreň Gelnica s.r.o., Gelnica začala vyrábať dlhy a snažili sa tieto vyrovnať odpredaním jej majetku. Do jednania za tým účelom vstúpil spoločník T. V., ktorý bol ochotný za účelom úhrady záväzkov spoločnosti odpredať nehnuteľnosti, v ktorých bola pekáreň a ktoré boli jeho výlučným vlastníctvom. Svedok L. konštatoval, že nehnuteľnosti boli odpredané žalovanej a kúpna cena za ne bola riadne uhradená. Pri likvidácii majetku sa postupovalo podľa pokynov R.. M., ktorý celý postup riadil a s odpredajom hnuteľných vecí sa začalo až potom, čo boli odpredané a riadne zaplatené nehnuteľnosti žalobcu - T. V.. Túto skutočnosť svedkovi potvrdil aj samotný žalobca. Z výpovede svedkyne Y. W., účtovníčky firmy Perspektíva Nádej Gelnica s.r.o. súd zistil, že bola osobne prítomná pri spisovaní kúpnej zmluvy u notára R.. I.. Tu sa žalobca rozhodol predať budovu pekárne s príslušenstvom žalovanej, ktorá ju kupovala ako fyzická osoba. Pri podpise zmluvy boli aj Y.. L., Y.. Š., R.. M., jeho syn Y.. M. a účastníci zmluvy. Potvrdila vedomosť, že kúpna cena zo strany žalovanej bola riadne vyplatená, nebola síce pri odovzdávaní peňazí, avšak R.. M. jej ukazoval doklad o úhrade kúpnej ceny žalovanou v prospech žalobcu, ktorý do účtovníctva založený nebol, pretože išlo o doklad fyzickej osoby. Svedok Y.. N. Š. vo svojej výpovedi potvrdil svoju osobnú prítomnosť pri predmetnej zmluve, pričom mal informáciu od pána V., že kúpna cena mu vyplatená nebola. Žalobca sa mu sťažoval, že predmetné nehnuteľnosti sú prepísané na inú osobu a pokúšal sa uplatniť na ne záložné právo, avšak záložná zmluva nebola zapísaná do katastra, lebo žalovanej spolu s T. V. dôverovali a čakali, že kúpna cena bude riadne vyplatená. S poukazom na ustanovenia §§ 80 a 120 ods. 1 O.s.p., 36 ods. 2 a 588 Obč.zákonníka súd uzavrel, že žalobca ohľadom svojho tvrdenia, že kúpna cena mu ani len čiastočne nebola uhradená, neuniesol dôkazné bremeno. Žalovaná v konaní produkovala dôkazy vyvracajúce jeho tvrdenia. Predložila čestné vyhlásenie K.. U. o poskytnutí časti kúpnej ceny 100.000,- Sk priamo na jeho účet, výpis z účtu žalobcu zo dňa 9.5.2008, kedy došlo k pripísaniu predmetnej čiastky ešte pred uzavretím zmluvy tak, ako to tvrdila žalovaná a dohodu uzavretú medzi žalobcom, žalovanou a R.. Š. M. zo dňa 8.8.2008, ktorou žalobca udelil súhlas na prevod nehnuteľností zo žalovanej na R.. Š. M. a potvrdil zaplatenie sumy vo výške 800.000,-Sk. Skutočnosť, že kúpna cena bola riadne uhradená, potvrdila vo svojej výpovedi i svedkyňa Y. W.X. a táto vyplynula aj z obsahu spisu 11C/76/2011, kde vypočutí svedkovia potvrdili, že dlhy spoločnosti, ktorej spoločníkom bol aj žalobca, boli prioritne uhrádzané z peňazí získaných odpredajom nehnuteľností a až potom sa pristúpilo k ich vyrovnávaniu z odpredaja ďalšieho majetku. Svedok Y.. L. disponoval informáciou o zaplatení kúpnej ceny priamo od žalobcu. Ohľadne dohody zo dňa 8.8.2008 žalobca tvrdil, že táto nesvedčí o zaplatení kúpnej ceny a bola vystavená za iným účelom, a to v súvislosti s prevodom predmetných nehnuteľností na R.. Š. M.. Za tým účelom navrhol vyžiadať spis V 794/2008 Správy katastra Gelnica, kde bol tento doklad doložený, avšak súd tento dôkaz ako irelevantný zamietol, pretože mal za to, že iba predloženie predmetného dokladu k registrácii ďalšej zmluvy nesvedčí o nezaplatení kúpnej ceny žalovanou. Okrem tohto návrhu žalobca do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, neprodukoval, ani nenavrhol vykonanie iných

dôkazov na preukázanie svojich tvrdení, neuniesol tak dôkazné bremeno, z ktorého dôvodu súd žalobu zamietol. Zároveň konštatoval, že sa javí veľmi nepravdepodobné, že by žalobca čakal s podaním žaloby takmer 3 roky od uplynutia lehoty splatnosti kúpnej zmluvy, najmä v situácii, keď vedel o opakovaných prevodoch predmetných nehnuteľností, ktoré komplikovali jeho situáciu a sťažovali možnosť dovolať sa svojho práva, resp. na jeden z nich dokonca udelil súhlas.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal žalovanej ich náhradu za 5 úkonov právnej pomoci po 419,97 € v zmysle vyhlášky 655/2004 Z.z., a to za prípravu a prevzatie zastúpenia, písomné podanie na súd, žiadosť o vstup prokuratúra do konania, účasť na pojednávaní dňa 14.9.2011 a 24.11.2011, za účasť na pojednávaní dňa 13.7.2011, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, priznal odmenu vo výške 1/4-iny, t.j. 104,99 € a priznal aj režijný paušál za 6 úkonov po 7,41 €, spolu 2.249,30 €.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p. žalobca a navrhol rozsudok zmeniť a jeho žalobe vyhovieť. V dôvodoch odvolania uviedol, že žalovaná nepreukázala úhradu celej kúpnej ceny. Listina s názvom Dohoda podľa OZ nie je dokladom o úhrade časti alebo celej kúpnej ceny. Žalobcu navštívil R.. M., ktorý od neho žiadal podpis takejto listiny. Dôvodom bola skutočnosť, že žalovaná na to, aby získala prostriedky na úhradu kúpnej ceny, potrebovala dané nehnuteľnosti ďalej predať. Predaj však nebol možný, keďže na Správe katastra Gelnica bol podaný návrh na vklad záložného práva, ktorým by bol zabezpečený záväzok žalovanej. Jediným zmyslom danej listiny bolo umožniť následný predaj tretej osobe a získanie finančných prostriedkov. Namietal aj priznanie náhrady trov právneho zastúpenia vychádzajúc z tarifnej hodnoty sporu 800.000,-Sk, a to z dôvodu, že predmetom konania nebola vec, ktorej tarifnú hodnotu možno určiť. O odmene mal súd rozhodnúť v zmysle ust. § 11 ods. 1 písm. a/ vyhl. 655/2004 Z.z. v zmysle ustálenej právnej praxe. Namietal aj priznanie náhrady trov konania za úkon Žiadosť o vstup prokurátora do konania , keďže sa jednalo o neúčelný úkon.

Žalovaná vo vyjadrení k odvolaniu navrhla napadnutý rozsudok potvrdiť. Poukázala na to, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno a do skončenia dokazovania nepredložil dôkazy, ktoré by preukazovali opodstatnenosť jeho návrhu. Nepreukázal naliehavý právny záujem na určovacej žalobe, rozdiel takmer 3 rokov medzi podpísanou kúpnou zmluvou a podaným návrhom je nepresvedčivý. Sama pritom preukázala úhradu kúpnej ceny v celej výške a ohľadne tvrdenia žalobcu, že na získanie prostriedkov na úhradu kúpnej ceny potrebovala dané nehnuteľnosti predať, uviedla, že je to zavádzanie súdu, pretože predmetné nehnuteľnosti boli základom na podnikanie novozaloženej spoločnosti Perspektíva Nádej Gelnica s.r.o., ktorá bola založená práve za účelom podnikania v oblasti pekárenstva. Za nedôvodné považovala aj odvolanie voči výroku o trovách konania, pretože tieto boli určené v súlade s vyhláškou 655/2004 Z.z., vychádzajúc z hodnoty predmetu sporu 26.525,19 € (800.000,-Sk) . Pokiaľ ide o žiadosť o vstup prokurátora do konania, tento úkon je v súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. b/ citovanej vyhlášky. Z týchto dôvodov navrhla rozsudok v celom rozsahu potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu vo veci samej nie je dôvodné.

Rozsudok súdu prvého stupňa je vo výroku o zamietnutí žaloby (vo výroku vo veci samej) vecne správny, preto ho odvolací súd v tomto výroku v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Rozsudok bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach dňa 17.4.2012 o 9.20 hod. v pojednávacej miestnosti číslo dverí 202, II. poschodie, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia rozhodnutia boli zverejnené dňa 10.4.2012 na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach v zmysle ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p. a oznámené aj právnym zástupcom účastníkov elektronickými prostriedkami na ich mailovú adresu jurajberco@gmail.com a ak.balaska@centrum.sk v zmysle § 214 ods. 3 O.s.p..

Žalobca namietal odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p., t.j. súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s ust. § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo.

Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p..

K odvolaciemu dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť alebo ak použil síce správny právny predpis, ale nesprávne ho interpretoval na daný prípad.

Odvolací súd v prejednávanej veci dospel k záveru, že tieto odvolacie dôvody nie sú naplnené.

Rozhodnutiu súdu nemožno vytknúť nedostatočné zistenie skutkového stavu, ani že by vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli a ani nevyšli za konania najavo, že by opomenul niektoré rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo že by v jeho hodnotení dôkazov bol logický rozpor, prípadne, že by výsledok jeho hodnotenia dôkazov nezodpovedal tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až § 135 O.s.p., alebo že by na zistený skutkový stav aplikoval nesprávne zákonné ustanovenia alebo použité zákonné ustanovenia nesprávne vyložil.

Súd prvého stupňa vykonal vo veci dokazovanie v potrebnom rozsahu, náležite zistil skutkový stav, vykonané dôkazy vyhodnotil podľa ust. § 132 O.s.p., z týchto dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, na ktorých aj založil svoje rozhodnutie, zo zisteného skutkového stavu vyvodil aj správny právny záver, preto odvolací súd rozsudok v napadnutej časti ako vecne správny potvrdil podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p.

Správne a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého rozsudku, s ktorými sa odvolací súd stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Žalobca v odvolaní argumentuje tvrdeniami uvádzanými už v konaní pred súdom prvého stupňa, ktoré boli predmetom dokazovania na súde prvého stupňa a s ktorými sa súd náležite a správne vyporiadal pri rozhodovaní vo veci samej.

Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa dáva odpoveď na všetky argumenty žalobcu uvádzané v odvolaní, ktoré sú právne významné pre rozhodnutie vo veci a jeho odvolacie námietky nie sú spôsobilé spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku. Ani v odvolacom konaní nevyšli najavo také skutočnosti, ktoré by mali za následok nesprávnosť rozhodnutia vo veci samej.

Vykonaným dokazovaním v prejednávanej veci neboli preukázané tvrdenia žalobcu o nezaplatení kúpnej ceny žalovanou v zmysle jej záväzku z kúpnej zmluvy z 15.5.2008, keďže žalovaná zaplatenie kúpnej ceny v celom rozsahu preukázala, a tým nebolo preukázané ani splnenie rozväzovacej podmienky v zmysle článku 6 vyššie uvedenej kúpnej zmluvy. Vlastnícke právo žalovanej k nehnuteľnostiam, vo vzťahu ku ktorým sa žalobca domáha určenia vlastníckeho práva (ďalej len nehnuteľnosti) , teda nezaniklo a žalobca sa nestal vlastníkom nehnuteľností, v dôsledku čoho nebolo možné jeho žalobe vyhovieť.

Obrana žalovanej o zaplatení kúpnej ceny v zmysle vyššie uvedenej kúpnej zmluvy bola preukázaná listinným dôkazmi a výpoveďami svedkov tak, ako na nich poukazuje súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia a keďže pri hodnotení dôkazov bol dodržaný postup v zmysle ust. § 132 O.s.p., teda súd hodnotil každý dôkaz jednotlivo, ako aj všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, ani odvolací súd nemá dôvod spochybňovať vierohodnosť týchto dôkazov.

Pokiaľ žalobca v odvolaní popiera, že suma 100.000,-Sk nebola vložená na jeho účet titulom úhrady (budúcej) kúpnej ceny, k tomu odvolací súd dopĺňa, že žalobca nepreukázal žiaden iný titul plnenia zo strany žalovanej, pričom je bez právneho významu, na aký účel tieto finančné prostriedky použil (výplata Sociálnej poisťovni alebo iný účel) a vzhľadom na časovú následnosť tohto plnenia (9.mája 2008) a uzavretie vyššie uvedenej kúpnej zmluvy (15.5.2008) , niet dôvodu pochybovať o tvrdeniach žalovanej, že išlo o preddavok kúpnej ceny, zloženej za účelom uzavretia vyššie uvedenej kúpnej zmluvy.

Rovnako je bez právneho významu, na aký účel bola vyhotovená dohoda žalobcu, žalovanej a R.. Š. M. z 8.8.2008 (ďalej len dohoda) , preto ak dôvod uzavretia tejto dohody nebol predmetom dokazovania, postupoval súd v súlade so zásadou hospodárnosti konania.

Podstatný je obsah tejto dohody, v ktorej žalobca potvrdil zaplatenie kúpnej ceny 800.000,-Sk slovami beriem ťarchu vo výške 800.000,-Sk splatenú a obsah tejto dohody potvrdzuje tvrdenia žalovanej, že zvyšok kúpnej ceny vyplatila žalobcovi v hotovosti pred týmto dátumom (8.8.2008) , podľa jej tvrdení v júli 2008.

Ako vyplýva z vyššie uvedenej dohody, touto žalobca udelil súhlas žalovanej na prevod nehnuteľností na R.. Š. M., a teda aj tento úkon svedčí v prospech tvrdenia žalovanej, že kúpnu cenu uhradila v celom rozsahu. V opačnom prípade by totiž taký súhlas nedával, lebo dňom 31.8.2008 by sa naplnila rozväzovacia podmienka, v dôsledku toho by sa stal vlastníkom nehnuteľností a tieto by mohol sám previesť na tretiu osobu. Nemožno predpokladať, že by sa žalobca v prípade nezaplatenia kúpnej ceny žalovanou vzdal svojho vlastníctva, ktoré opäť mohol nadobudnúť dňom 31.8.2008, a to bez náhrady.

Tvrdenia žalobcu v odvolaní, že dohoda bola podpísaná za účelom získania finančných prostriedkov žalovanou na úhradu kúpnej ceny, hodnotí odvolací súd ako účelové, lebo odporkyňa tieto nehnuteľnosti potrebovala za účelom podnikania novozaloženej spoločnosti Perspektíva Nádej Gelnica, s.r.o., a teda nekupovala ich s úmyslom ďalej tieto predať. Naviac žalovaná mala finančné prostriedky na kúpu uvedených nehnuteľností a ich predajom R.. Š. M. žiadne finančné prostriedky nezískala. Toto tvrdenie žalobcu tiež vyznieva nehodnoverne vo svetle okolností daného prípadu, ako vyplynuli aj z konania pod sp.zn. 11C/76/2011. Cieľom predaja nehnuteľností bolo podľa tvrdenia svedka I. L., ktorý bol jedným zo spoločníkov Pekárne Gelnica s.r.o., Gelnica, získať finančné prostriedky na vyrovnanie dlhov tejto spoločnosti, preto je ťažko uveriť, že nehnuteľnosti by žalobca predával osobe, ktorá nemala finančné prostriedky (žalovanej) a nepredal by ich priamo R.. Š. M. alebo inej osobe, disponujúcej sumou potrebnou na uhradenie kúpnej ceny.

Nevysvetliteľným tiež ostáva, za akým účelom by žalovaná uvedené nehnuteľnosti kupovala, ak by ich musela ihneď pre svoju insolventnosť predať.

Z vyššie uvedených dôvodov sú odvolacie námietky žalobcu vo veci samej nedôvodné, sú v rozpore s výsledkami vykonaného dokazovania, a teda nie sú spôsobilé privodiť priaznivejšie rozhodnutie v jeho prospech.

Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov uvedených v rozsudku prvého stupňa odvolací súd rozsudok vo veci samej ako vecne správny podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Dôvodné je však odvolanie žalobcu proti výroku o trovách konania účastníkov, pretože aj keď súd prvého stupňa správne postupoval pri rozhodovaní o trovách konania v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a správne rozhodol o povinnosti neúspešného žalobcu nahradiť úspešnej žalovanej trovy konania, nesprávne určil výšku týchto trov, ak priznal odmenu za úkony právnej služby v zmysle ust. § 10 vyhl. 655/2004 Z.z. a priznal odmenu aj za úkon Žiadosť o vstup prokurátora do začatého konania .

Účastníkovi, ktorý má vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemá (§ 142 ods. 1 O.s.p.) .

Z citovaného ustanovenia vyplýva možnosť priznať účastníkovi iba tie trovy konania, ktoré boli účelne vynaložené, teda boli potrebné na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, pričom existencia týchto trov musí byť aj preukázaná.

V danom prípade z obsahu spisu je zrejmé, že účelne vynaloženými trovami nie sú odmena právneho zástupcu žalovanej za úkon - žiadosť o vstup prokuratúra do začatého konania zo dňa 2.7.2011, pretože takýto návrh na vstup prokuratúra do začatého konania nebol dôvodný. Z obsahu spisu totiž vyplýva, že k vstupu prokuratúra do tohto konania nedošlo. Takýto úkon teda nebol potrebný na účelné bránenie práva žalovanej. Z týchto dôvodov odmena a režijný paušál za tento úkon nepatrí. Odvolacia námietka žalobcu v tejto časti je dôvodná.

Dôvodná je aj odvolacia námietka žalobcu, v zmysle ktorej na stanovenie základnej sadzby tarifnej odmeny bolo potrebné aplikovať ust. § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky 655/2004 Z.z.

V danom prípade predmet konania, ktorým je určenie vlastníckeho práva, nemožno oceniť, lebo hodnotu vlastníckeho práva, ktorého určenia sa žalobca domáha, nie je možné vyjadriť v peniazoch a kúpna cena nehnuteľností, ku ktorým určenia vlastníckeho práva sa žalobca domáha, nepredstavuje cenu vlastníckeho práva.

Z ustálenej súdnej praxe všeobecných súdov a Ústavného súdu SR vyplýva, že pre základ výpočtu náhrady trov právneho zastúpenia sa primerane použijú kritéria na výpočet súdneho poplatku podľa ustanovení zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Spoločné poznámky k položkám 1/ a 2/, bod 1 určujú, že pri návrhu na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je sa poplatok vyrubí podľa písm. b/ týchto položiek, t.zn. ak predmet konania nemožno oceniť peniazmi. Niet totiž dôvodu pre účely vyrubovania súdneho poplatku považovať určenie vlastníckeho práva za predmet konania ako neoceniteľný a na účely priznania odmeny za právne služby za oceniteľný predmet konania. Keďže v prejednávanej veci ide o určenie vlastníckeho práva, nejde o žalobu o peňažné plnenie, a preto predmet sporu nemožno vyjadriť v peniazoch. Predmet konania (určenie vlastníckeho práva) nemožno zamieňať s predmetom kúpnej zmluvy (nehnuteľnosti) , hoci hodnota predmetu takéhoto právneho úkonu - kúpnej zmluvy je peňažne vyjadriteľná.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v zmysle ust. § 220 O.s.p. zmenil výrok rozsudku o trovách konania účastníkov tak, že priznal žalovanej náhradu trov v celkovej výške 279,30 €, ktoré pozostávajú:

1/ z odmeny za 4 úkony právnej služby po 57 € v zmysle ust. § 11 ods. 1 vyhl. 655/2004 Z.z., a to za prípravu a prevzatie zastúpenia 2.7.2011, za písomné podanie na súd z 2.7.2011, za účasť na pojednávaniach dňa 14.9.2011 a 24.11.2011,

2/ z odmeny za 1 úkon právnej právnej služby vo výške 14,25 € v zmysle ust. § 11 ods. 1 v spojení s ust. § 14 ods. 5 citovanej vyhlášky, teda vo výške 1/4 základnej sadzby tarifnej odmeny, keďže pojednávanie dňa 13.7.2011 bolo odročené bez prejednania veci,

3/ z režijného paušálu za 5 úkonov právnej služby po 7,41 €,

spolu 279,30 € (57 x 4 +14,25 + 5 x 7,41 €) , ktoré je v zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. žalobca povinný zaplatiť k rukám právneho zástupcu žalovanej JUDr. Petra Balášku v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Keďže v odvolacom konaní vo veci samej bol žalobca neúspešný, nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania (ani si ich náhradu neuplatnil) , úspešná žalovaná náhradu trov odvolacieho konania nežiadala priznať, a keďže súd rozhoduje o náhrade trov konania iba na návrh v zmysle ust. § 151 ods. 1 O.s.p., odvolací súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.