KSKE 6 Co 267/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 267/2011

KS v Košiciach, dátum 22.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 267/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/267/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810201353 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810201353.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: V. N., D.. XX.X.XXXX, N. S. Ro, O..F..Š. XXX/X, zast. JUDr. Alexandrom Milkom, advokátom so sídlom v Rožňave, ul. Cyrila a Metoda 4, proti žalovanému: Z. N., D.. XX.X.XXXX, N. S. Ro, O..F..Š. XXX/X, v konaní o vrátenie daru, o odvolaní žalobcu a žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie, č.k. 17C/42/2011-70 zo dňa 11.7.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

O d m i e t a odvolanie žalovaného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením pripustil vstup vedľajšej účastníčky JUDr. Hedvigy Gallovej, bytom v Rožňave, J. Brocku č. 1, do konania na strane žalovaného.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že pred súdom prvého stupňa sa vedie súdne konanie o vrátenie daru - spoluvlastníckeho podielu v pomere 1/2 k nehnuteľnostiam vedeným na LV č. 2945 k.ú. Rožňava ako parcela KN 1674/1 - zast.plocha o výmere 568 m2, parcela KN 1674/2 - záhrada o výmere 683 m2 a rodinný dom č.s. 957 na parcele 1674/1. Konanie sa pôvodne viedlo pred Okresným súdom v Rožňave pod sp.zn. 4C/35/2010 a po prikázaní veci Okresnému súdu Košice-okolie sa vedie pod sp.zn. 17C/42/2011. Uznesením rozhodol o návrhu JUDr. Hedvigy Gallovej, ktorá navrhla svoj vstup do konania ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného z dôvodu vedenia exekučných konaní EX/11/09 a EX/772/09, v ktorých je oprávnenou osobou a povinným je žalovaný, v rámci ktorých boli na listoch vlastníctva, týkajúcich sa predmetných nehnuteľností vo vlastníctve žalovaného, vyznačené ťarchy v podobe zákazu nakladania s týmito nehnuteľnosťami. Súčasne na Okresnom súde v Rožňave sa vedie konanie pod sp.zn. 5C/41/2010 vo veci žalobcu (v tomto konaní žalovaného) proti nej ako žalovanej o vylúčenie veci z exekúcie ohľadom predmetných nehnuteľností. Toto konanie vyvolal Szabolcs Bogdan iba preto, že jeho otec odstúpil od darovacích zmlúv a on ako obdarovaný s postupom otca súhlasí. Žalobca so vstupom JUDr. Hedvigy Gallovej ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného nesúhlasil, nakoľko nie je u nej daný právny záujem na výsledku sporu. Súd prvého stupňa podľa ust. § 93 ods. 1 až 4 O.s.p. pripustil vstup vedľajšej účastníčky JUDr. Hedvigy Gallovej do konania na strane žalovaného aj napriek jeho nesúhlasu, pretože boli splnené zákonné podmienky pre pripustenie vedľajšej účastníčky do konania, ktorou je jej právny záujem na výsledku konania. Účasť vedľajšej účastníčky nemôže ovplyvniť priebeh konania ako takého a teda, ak sú úmysly a konanie osoby, popri ktorej takýto účastník vystupuje čestné, nemá sa čoho obávať. Vedľajší účastník pritom nemôže zvrátiť výsledok konania, aký na základe vykonaného dokazovania vyjde najavo. Keďže JUDr. Gallová preukázala svoj právny záujem na výsledku konania, čím bola splnená zákonná podmienka jej prípustnosti ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného, jej návrhu vyhovel.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. a navrhol napadnuté uznesenie zmeniť tak, že odvolací súd nepripustí vstup vedľajšej účastníčky JUDr. Hedvigy Gallovej, bytom v Rožňave, J. Brocku č. 1 do konania na strane žalovaného. V prejednávanom prípade sa žalobca domáha vrátenia daru a žalovaný v podstate súhlasí s návrhom, pričom účastníci prejavili svoju snahu uzavrieť aj súdny zmier. Napriek tomu súd prvého stupňa pojednávanie vo veci odročil, hoci podľa názoru žalobcu nebol na to dôvod. Súd prvého stupňa pripustil vstup vedľajšej účastníčky na strane žalovaného aj napriek tomu, že účastníci s jej vstupom do konania nesúhlasili. Rozhodol tak proti vôli účastníkov s odôvodnením, že vedľajšia účastníčka preukázala svoj právny záujem na výsledku konania. V tejto časti je však rozhodnutie súdu prvého stupňa nepreskúmateľné a náležite neodôvodnené. Z výsledkov doterajšieho konania vo veci samej vyplýva, že žalovaný so žalobou súhlasí, pričom vedľajšia účastníčka nemá záujem na tom, aby bolo žalobe vyhovené. Súd prvého stupňa neozrejmil, v čom je záujem vedľajšej účastníčky na konaní, pričom otázku, kedy pôjde o právny záujem tretej osoby, je treba riešiť vždy podľa práva hmotného. Rozhodnutím súdu vo veci samej nebudú dotknuté práva a povinnosti vedľajšej účastníčky, vyplývajúce z hmotného práva, keďže predmetom konania je vydanie daru žalobcovi a súčasne nebudú dotknuté práva vedľajšej účastníčky v exekučnom konaní.

Proti uzneseniu podal odvolanie aj žalovaný z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. a podľa obsahu odvolania navrhol napadnuté uznesenie zmeniť a vstup vedľajšej účastníčky na strane žalovaného nepripustiť.

Vedľajšia účastníčka vo vyjadrení k odvolaniu navrhla napadnuté uznesenie potvrdiť. Uviedla, že v súčasnosti na návrh povinného (v tomto konaní žalovaný) súd povolil odklad exekúcie predajom predmetných nehnuteľností, a to do právoplatného skončenia tohto súdneho konania o vrátenie daru. Pôvodné dôvody pre svoj vstup do konania ako vedľajšej účastníčky na strane žalovaného rozšírila o to, že žalovaný (povinný) sa od začatia exekučného konania pokúša zmariť úspešnosť exekúcie nepreberaním poštových zásielok, rôznymi podaniami v súlade s Exekučným poriadkom, pričom na všetky tieto právne úkony splnomocnil žalobcu, t.j. svojho otca. Už samotné splnomocnenie žalovaného pre žalobcu prináša do tohto súdneho sporu (o vrátenie daru) pochybnosť o právnom zámere účastníkov konania. Dňa 9.3.2009 žalobca na základe tohto splnomocnenia vykonával právne úkony v mene svojho syna u súdnej exekútorky JUDr. Judity Jakobejovej v Rožňave, pričom v návrhu o vrátenie daru uvádza, že dňa 20.12.2008 zrušil darovaciu zmluvu voči žalovanému z dôvodu jeho nevhodného správania sa. Dňa 9.3.2009 žalobca pred súdnou exekútorkou vyhlásil, že syn sa dlhodobo zdržuje v zahraničí, že je spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti a že vlastní aj hnuteľné veci zlikvidovanej predajne v Dobšinej, ktorých hodnota presahuje výšku pohľadávky s príslušenstvom a navrhol vykonať exekúciu predajom hnuteľných vecí. Tieto veci však boli u povinného v komisionálnom predaji, preto bol výkon exekúcie nariadený predajom spoluvlastníckeho podielu povinného k predmetnej nehnuteľnosti. Účelovosť v konaní účastníkov konania je preukázaná aj opakovanými prevodmi vlastníckeho práva predmetnej nehnuteľnosti od roku 2000 do 20.12.2008, kedy bol uskutočnený posledný prevod. V prípade úspešnosti žalobcu v tomto konaní, žalovaný už nebude spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností v k.ú. Rožňava, a pretože žalovaný už v súčasnosti nevlastní žiaden iný majetok, je možné predpokladať, že exekúcia v prospech jeho osoby nebude úspešná, a pre nemajetnosť povinného bude aj zastavená, preto je daný jej právny záujem na výsledku sporu.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolania žalobcu a žalovaného bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné a odvolanie žalovaného je podané oneskorene.

Napadnuté uznesenie je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Odvolací súd sa stotožňuje aj s dôvodmi uznesenia a na tieto odkazuje (ust. § 219 ods. 2 O.s.p.) .

K dôvodom uvedeným v odôvodnení rozhodnutia odvolací súd dopĺňa:

Podľa ust. § 93 ods. 1 O.s.p. ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Pre skupinu subjektov, ktoré v konaní môžu vystupovať ako vedľajší účastníci v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia zákon vyžaduje, že musí ísť o osoby, ktoré majú právny záujem na výsledku konania. Právny záujem na výsledku konania možno definovať buď tým, že prípadné víťazstvo účastníka, na ktorého strane vystupuje, môže ovplyvniť jeho hmotnoprávne postavenie, alebo pokiaľ vedľajší účastník má regresný nárok alebo regresnú povinnosť voči účastníkovi, na ktorého strane vystupuje. Typickými prípadmi takéhoto vedľajšieho účastníctva sú napr. spory, v ktorých ako vedľajší účastník vystupuje ručiteľ, za istých okolností veriteľ, alebo dlžník na konkrétnej procesnej strane a podobne.

V prejednávanom prípade správne súd prvého stupňa ustálil, že vedľajšia účastníčka JUDr. Hedviga Gallová, ktorá navrhla svoj vstup do konania na strane žalovaného, má právny záujem na výsledku tohto konania.

Existujúcim relevantným dôvodom pre takýto záver je skutočnosť, že vo viacerých exekučných konaniach vedených voči žalovanému ako povinnému je vedľajšia účastníčka oprávnenou osobou, na predmetné nehnuteľnosti je vedená exekúcia, a na týchto nehnuteľnostiach sú vyznačené ťarchy v podobe zákazu nakladania s týmito nehnuteľnosťami. Keďže podľa tvrdení vedľajšej účastníčky žalovaný nemá žiaden iný majetok, ktorý by mohol byť postihnutý exekúciou ( okrem predmetnej nehnuteľnosti, ktorej je podielovým spoluvlastníkom ) , tým je daný právny záujem vedľajšej účastníčky vystupovať na strane žalovaného a hájiť tak aj svoje záujmy ako oprávnenej vo vzťahu k povinnému (žalovaný) v exekučnom konaní. Od výsledku tohto konania totiž bude závisieť, či vedľajšia účastníčka uspokojí svoj nárok voči žalovanému v exekučnom konaní.

Vedľajšia účastníčka preto preukázala, že má právny záujem na výsledku sporu, pretože samotným výrokom rozhodnutia, ale aj zisťovaním skutkového a právneho vzťahu sa rozhodnutie dotkne jej právneho postavenie oprávnenej v exekučnom konaní vo vzťahu k žalovanému ako povinnému.

O odmietnutí odvolania žalovaného rozhodol odvolací súd v zmysle ust. § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., keďže odvolanie bolo podané oneskorene. Žalovanému bolo napadnuté uznesenie doručené dňa 27.9.2011, posledným dňom pre podanie odvolania bol preto deň 12.10.2011. Žalovaný podal odvolanie na poštovú prepravu dňa 28.10.2011, urobil tak preto po lehote danej na podanie odvolania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.