KSKE 6 Co 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 27/2012

KS v Košiciach, dátum 02.07.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511211720 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511211720.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: L. X. F. A., T..Q.., Q. Q. V. A., B. X, D.: XX XXX XXX, zast. JR.. X. G., advokátom so sídlom v Košiciach, U. X, proti žalovanému: E. E., B. V. I. P., C. XX/X, v konaní o 55,55 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie č.k. 18C/194/2011-39 zo dňa 25.11.2011

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o trovách konania a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 55,55 € s úrokom z omeškania vo výške 9,5% ročne z dlžnej istiny od 17.9.2011 do zaplatenia do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti úrokov z omeškania návrh zamietol. Zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 49,72 € na účet jeho právneho zást. P.. X. G. do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 55,55 € s prísl. titulom cestovného a úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom.

O trovách konania účastníkov súd rozhodol v zmysle ust. § 142 ods.3 O.s.p. a keďže žalobca mal vo veci neúspech iba v pomerne nepatrnej časti, priznal mu náhradu trov konania v plnej výške.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku o povinnosti nahradiť žalobcovi trovy konania, v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný a navrhol rozsudok v napadnutom výroku zmeniť tak, že súd náhradu trov konania účastníkom neprizná s poukazom na ust. § 150 O.s.p. Žiadal zohľadniť jednak okolnosti danej veci ako dôvody hodné osobitného zreteľa a jednak svoje osobné a majetkové pomery, keďže je študentom prvého ročníka vysokej školy, v starostlivosti rodičov a nemá žiaden príjem, z ktorého by mohol trovy konania zaplatiť, pričom aj na zaplatenie istiny si musí požičať od rodičov. Pokiaľ ide o okolnosti danej veci, poukázal na to, že vinou žalobcu došlo k tomu, že sa musel domáhať svojho nároku na súde. Poukázal na svoje písomné vyjadrenie zo dňa 30.9.2011, v ktorom podrobne popísal okolnosti vykonanej kontroly ako aj návštevu žalobcu v nasledujúci deň po vykonaní kontroly s úmyslom uhradiť udelenú pokutu, čo bolo zmarené výslovne zamestnancom žalobcu a napriek tomu, že nahlásil pri tejto návšteve adresu trvalého pobytu, boli mu žalobcom doručované všetky výzvy a písomnosti na inú adresu. Takto žalobca zavinil, že nemohol mimosúdne uspokojiť žalobou uplatnenú pohľadávku.

Žalobca sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods.2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods.1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že rozsudok je potrebné v napadnutom výroku zrušiť v zmysle ust. § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p.

Súd prvého stupňa v danom prípade rozhodol o náhrade trov konania účastníkov v zmysle ust. § 142 ods.3 O.s.p., teda podľa zásady úspechu v konaní, kedy je rozhodujúci vždy procesný výsledok konania a tento v danom prípade je taký, že žalobca bol neúspešný iba v pomerne nepatrnej časti, z ktorého dôvodu mu priznal náhradu trov celého konania.

Avšak aj za tejto situácie bolo povinnosťou súdu zvážiť, a to aj bez návrhu žalovaného, či nie sú splnené podmienky v zmysle ust. § 150 ods.1 O.s.p. pre nepriznanie náhrady trov konania žalobcovi, a to jednak vzhľadom na okolnosti daného prípadu, ktoré predchádzali podaniu žaloby vo veci samej a aj vzhľadom na osobné a majetkové pomery žalovaného, ktorý je študentom a nemá žiadne príjmy, ktoré by mohol použiť zaplatenie trov konania.

V zmysle ust. § 150 ods. 1 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Aplikácia vyššie citovaného ustanovenia prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady pre priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje k záveru, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí ísť o prípad hodný osobitného zreteľa, pričom výnimočnosť tohto prípadu môže spočívať jednak v okolnostiach danej veci, ale aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Vždy je pritom potrebné zvážiť okolnosti konkrétneho prípadu tak na strane toho, v čí prospech má byť toto ustanovenie použité, ako aj na strane toho, komu inak prislúchajúci nárok nie je priznaný. Aplikácia tohto ustanovenia prichádza do úvahy vo výnimočných prípadoch a má slúžiť k odstráneniu neprimeranej tvrdosti. Úvaha súdu, že ide o výnimočný prípad a či sú dané dôvody hodné osobitného zreteľa, musí vychádzať z posúdenia všetkých okolností konkrétnej veci. Výnimočnosť prípadu musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnená. Pri skúmaní existencie podmienok hodných osobitného zreteľa treba prihliadnuť v prvom rade k majetkovým, sociálnym, osobným a ďalším pomerom všetkých účastníkov konania, pričom treba zohľadniť aj pomery toho účastníka, ktorému by inak patrila náhrada trov konania z toho hľadiska, aký bude dopad rozhodnutia v zmysle ust. § 150 O.s.p. na majetkové pomery tohto oprávneného účastníka. Významnými z hľadiska aplikácie ust. § 150 O.s.p. sú tiež okolnosti, ktoré viedli k uplatneniu nároku na súde, postoj účastníkov v priebehu konania a podobne.

Súd prvého stupňa sa pri svojom rozhodovaní nezaoberal možnosťou rozhodovania podľa ust. § 150 O.s.p., preto úlohou súdu v ďalšom konaní bude skúmať, či v danom prípade sú splnené podmienky v zmysle ust. § 150 O.s.p. pre nepriznanie náhrady trov účastníkom konania a v závislosti od výsledkov týchto zistení opätovne rozhodnúť o trovách konania účastníkov.

Za tým účelom zistí osobné, majetkové a zárobkové pomery žalovaného, zohľadní pomery žalobcu, ktorému inak patrí náhrada trov konania z toho hľadiska, aký bude prípadný dopad rozhodnutia v zmysle ust. § 150 O.s.p. na jeho majetkové pomery, prihliadne na okolnosti, ktoré predchádzali podaniu žaloby a ktoré viedli k uplatneniu nároku na súde, na postoj žalovaného v samotnom konaní, keď tak pred podaním žaloby ako ani počas súdneho konania nebránil sa zaplateniu žalovanej sumy a tiež na okolnosť, či žalobca, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patrí a na základe týchto zistení opätovne rozhodne o trovách konania účastníkov.

Ak budú preukázané tvrdenia žalovaného o jeho osobných a majetkových pomerov tak, ako ich uvádza v odvolaní, samotná táto skutočnosť so zohľadnením jeho postoja v súdnom konania, je dôvodom hodným osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov konania žalobcovi, pretože aj keď rodičia žalovaného

majú voči nemu vyživovaciu povinnosť, zaplatenie trov súdneho konania je nad rámec ich zákonnej vyživovacej povinnosti voči žalovanému. Zároveň žalobca je akciovou spoločnosťou, teda podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods.2 písm.a/ Obch.zák., a teda vykonáva sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku a nedeklaroval také majetkové pomery, ktoré by odôvodňovali záver, že nepriznaním náhrady trov konania by došlo k nepriaznivému zásahu do týchto jeho majetkových pomerov.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok vo výroku o trovách konania účastníkov a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, v ktorom súd rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.