KSKE 6 Co 282/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/282/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809205702 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809205702.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov Mgr. Dany Ferkovej a JUDr. Alexandra Husivargu v právnej veci žalobcu : Eurobus, a.s., so sídlom v Košiciach, Staničné námestie č. 9, IČO: 36 211 079, zast. JUDr. Hedvigou Gallovou, advokátkou so sídlom v Rožňave, Čučmianska dlhá č. 2, proti žalovanému : N. U., nar. XX.X.XXXX, bytom D. D., G. Č.. XXX, zast. JUDr. Máriou Ďurajovou, advokátkou so sídlom v Rožňave, Šafárikova č. 71, v konaní o zaplatenie 1.355,67 € s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. 9C/133/2009-101 zo dňa 17.9.2010

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom vyhovujúcom výroku tak, že žalobu z a m i e t a .

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania 893,55 € na účet jeho právnej zástupkyne JUDr. Márie Ďurajovej do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.355,67 € s 9 % úrokom z omeškania ročne od 26.9.2009 do zaplatenia v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku a vo zvyšnej časti ohľadom úrokov z omeškania za obdobie od 11.8.2009 do 25.9.2009 žalobu zamietol. Žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 495,67 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 1.355,67 € s 9 % ročným úrokom z omeškania od 11.8.2009 do zaplatenia na tom skutkovom základe, že žalovanému vyplatil dňa 11.7.2008 sumu 214.952,- Sk titulom náhrady mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru, a to na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Rožňave č.k. 4C/96/2005-221 zo dňa 10.6.2008, ktorý v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 4.2.2009 sa stal právoplatným, a ktorým bol žalobca zaviazaný zaplatiť žalovanému sumu 214.952,- Sk s 13 % ročným úrokom z omeškania od 6.6.2005 do zaplatenia. Žalobca v čase výplaty náhrady mzdy vo výške priznanej súdom neodviedol daň zo mzdy vo výške 1.355,67 € (40.841,- Sk) daňovému úradu a túto sumu zaplatil Daňovému úradu v Rožňave dodatočne. Preto vyzval žalovaného na vrátenie predmetnej sumy, ktorú mu žalobca omylom vyplatil dňa 11.7.2008. Suma 1.355,67 € teda predstavuje 19 % preddavkovú daň z náhrady mzdy priznanej súdom zo sumy 214.952,- Sk, t.j. 7.135,10 €, ktorá je vymeriavacím základom na daň v zmysle ust. § 15 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní a po právnom posúdení veci podľa ust. § 222 ods. 1,2,3 prvej vety a ods. 6 zák. č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce uzavrel, že žalovaný vedel alebo musel z okolností prípadu predpokladať, že náhrada mzdy vyplatená v sume 214.952,- Sk nie je vyplatená žalobcom v správnej výške, keďže bola vyplatená vrátane 19 % preddavkovej dane z náhrady mzdy, ktorá činí sumu 1.355,67 € (40.841,- Sk) , preto na výzvu žalobcu alebo najneskôr po doručení žaloby

bol povinný túto sumu žalobcovi vrátiť. V konaní teda mal súd za preukázané, že žalobca vyplatil žalovanému sumu 214.952,- Sk dňa 11.7.2008 titulom náhrady mzdy bez zrazenia preddavkovej dane z tejto sumy, a takto žalovaný získal v sume 1.355,67 € (40.841,- Sk) bezdôvodné obohatenie v dôsledku plnenia bez právneho dôvodu, ktoré je povinný žalobcovi vydať, pretože vychádzajúc z okolností prípadu musel predpokladať, že suma 1.3,55,67 € mu nepatrí. Úrok z omeškania priznal odo dňa nasledujúceho po doručení žaloby žalovanému, od 26.9.2009 podľa ust. § 517 ods. 2 Obč. zák. v spojení s nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. vo výške 9 % ročne. Za obdobie od 11.8.2009 do 26.9.2009 žalobu ohľadne úrokov z omeškania zamietol, keďže nemal za preukázané doručenie výzvy žalovanému pred doručením žaloby.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania voči neúspešnému žalovanému v sume 495,67 €.

Proti tomuto rozsudku voči výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené a voči výroku o trovách konania v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/,c/,d/,e/,f/ O.s.p. a navrhol zmeniť rozsudok v napadnutých výrokoch tak, že odvolací súd žalobu zamietne a uloží žalobcovi nahradiť žalovanému trovy konania, alebo zruší rozsudok a vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uplatnil aj trovy celého konania. V dôvodoch odvolania uviedol, že súd prvého stupňa na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a vec nesprávne právne posúdil. Žalovaný sa nemohol bezdôvodne obohatiť na úkor žalobcu, pretože od žalobcu prijal plnenie podľa výroku rozsudku vo výške priznanej súdom, teda podľa rozsudku, ktorý je právoplatný. Pokiaľ žalobca následne plnil na účet tretej osoby, nie platbou na účet žalovaného, nejde o prípad bezdôvodného obohatenia. Pokiaľ žalobca zaplatil z vlastných finančných prostriedkov finančnú čiastku v prospech daňového úradu, mal si uplatňovať nárok voči tomuto subjektu. Pokiaľ si nesplnil zákonnú povinnosť a nezrazil daň, mal by za to niesť zodpovednosť. Poukázal na ust. § 40 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, podľa ktorého žalobca mal postupovať tak, že všetky potrebné podklady mal zaslať daňovému úradu do 30 dní, keď táto skutočnosť nastala a správca dane by vybral nedoplatok sám. Žalobca porušil aj ďalšiu svoju povinnosť vyplývajúcu z ust. § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov doručiť žalovanému potvrdenie - doklad o súhrnných údajoch na mzdovom liste, a to v lehotách stanovených zákonom. Súd prvého stupňa rozhodol bez toho, aby mal doklad od správcu dane, že konkrétna platba je platbou za žalovaného, a že žalovaný vykazuje nedoplatky voči daňovému úradu. Žalovaný nemôže niesť zodpovednosť za chyby žalobcu. Súd prvého stupňa navyše mal určiť audítora - znalca, ktorý by odborne posúdil správnosť postupu žalobcu.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozsudok v napadnutých výrokoch potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania. Žiaden z odvolacích dôvodov namietaný žalovaným nie je dôvodný. Súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav na základe vykonaného dokazovania, svoje rozhodnutie založil na skutkových zisteniach, ktoré z vykonaného dokazovania vyplynuli a prihliadol na všetky skutočnosti, ktoré boli zistené. Žalobca vyplatil žalovanému sumu 214.952,- Sk dňa 11.7.2008 titulom náhrady mzdy bez toho, aby zrazil preddavkovú daň z tejto sumy (19 %) , preto žalovaný získal bezdôvodné obohatenie v dôsledku plnenia žalobcu bez právneho dôvodu, ktoré je povinný vydať, pretože vzhľadom na všetky okolnosti prípadu musel predpokladať, že suma 1.355,67 € mu nepatrí. Žalovaný v konaní vedenom pod sp. zn. 4C/96/2005 žaloval náhradu mzdy, pričom pri výpočte celkovej sumy uviedol svoj priemerný zárobok v hrubom. Predmetnú sumu žalobca vyplatil žalovanému omylom a svoje pochybenie napravil tak, že preddavkovú daň zaplatil daňovému úradu.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 2 písm. a/,c/,d/,e/,f/ O.s.p.) na pojednávaní v zmysle ust. § 214 ods. 1 O.s.p., zopakoval dokazovanie oboznámením pripojeného spisu Okresného súdu Rožňava sp. zn. 4C/96/2005, osobitne oboznámením rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. 4C/96/2005-221 zo dňa 10.6.2008 na č.l. 221 pripojeného spisu a rozsudku Krajského súdu v Košiciach č.k. 5C/276/2008-241 zo dňa 4.2.2009 na č.l. 241 pripojeného spisu a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné.

Žalovaný namieta odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/,.c/,d/,e/,f/ O.s.p., t.j. že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

K odvolaciemu dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak použil síce správny právny predpis, ale nesprávne ho interpretoval na daný prípad.

Odvolací súd v prejednávanej veci dospel k záveru, že odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. je naplnený. Ostatné odvolacie dôvody naplnené nie sú.

Súd prvého stupňa vykonaným dokazovaním dostatočne zistil skutkový stav, ktorý sa nezmenil ani v odvolacom konaní, avšak z tohto skutkového stavu vyvodil nesprávny právny záver. Súd prvého stupňa použitú právnu normu nesprávne interpretoval na daný prípad, ak vyvodil, že na strane žalovaného vzniklo bezdôvodné obohatenie prijatím sumy 1.355,67 € od žalobcu, a to prijatím plnenia bez právneho dôvodu.

Podľa ust. § 222 ods. 1,2,3 prvá veta, ods. 6 Zák. práce, ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať. Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný. Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

V konaní vedenom pred Okresným súdom v Rožňave sp. zn. 4C/96/2005 bolo právoplatným rozsudkom uložené žalobcovi zaplatiť žalovanému sumu 214.952,- Sk, pričom vo výroku rozsudku súd nevyslovil, že žalobca môže príslušnú sumu znižovať o odvody a zároveň tam nie je ani uvedené, že suma je priznaná v hrubom brutto vyjadrení.

Toto právoplatné rozhodnutie tak podľa ust. § 159 ods. 2 O.s.p. zaväzuje účastníkov a všetky orgány, teda aj súd. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu je preto záväzné, nezmeniteľné a vynútiteľné. Takéto rozhodnutie už nie je možné preskúmať, meniť ani zrušovať, nakoľko tieto úkony prislúchajú len súdu, ktorý rozhoduje o opravných (riadnych alebo mimoriadnych) prostriedkoch proti nemu. Žalobca mal možnosť využiť zákonné právo domáhať sa nápravy rozhodnutia príslušným opravným prostriedkom uvedeným v zákone.

Prijatie plnenia na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku teda nemôže byť bezdôvodným obohatením v zmysle ust. § 222 Zák. práce, pretože nejde o prijatie plnenia bez právneho dôvodu, a ani o žiaden iný prípad v tomto zák. ustanovení uvedený (žiadnu skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia) .

Navyše plnenie daňovej povinnosti je inštitútom verejného práva, je upravené daňovými predpismi, a teda súd ani nie je oprávnený vstupovať do kompetencie daňových úradov a ukladať daňovým subjektom

povinnosti. Pokiaľ teda žalobca plnil určitú sumu daňovému úradu a hodlá sa domáhať vrátenia tejto sumy, mal by postupovať v zmysle daňových predpisov.

Súd prvého stupňa preto pochybil, ak v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia právne uzavrel, že na strane žalovaného došlo prijatím sumy 1.355,67 € od žalobcu k vzniku bezdôvodného obohatenia, a to prijatím sumy bez právneho dôvodu. Pokiaľ žalobca vyplatil žalovanému sumu 214.952,- Sk dňa 11.7.2008, vrátane sumy, ktorú požaduje týmto žalobným návrhom vo výške 40.841,- Sk (1.355,67 €) na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku, na strane žalovaného nemohlo prijatím tejto sumy vzniknúť bezdôvodné obohatenie v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 222 Zák. práce, pretože nejde o prijatie plnenia bez právneho dôvodu a ani o iný prípad vzniku bezdôvodného obohatenia uvedený v tomto zákonnom ustanovení.

Z vyššie uvedených dôvodov, keďže na strane žalovaného nedošlo prijatím predmetnej sumy k bezdôvodnému obohateniu na úkor žalobcu, odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku zmysle ust. § 220 O.s.p. tak, že žalobu zamietol.

O trovách konania (prvostupňového a odvolacieho) rozhodol odvolací súd v zmysle ust. § 224 ods. 1,2 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a neúspešného žalobcu zaviazal nahradiť úspešnému žalovanému trovy konania vo výške 972,13 €. Žalovaný vyčíslil trovy konania opravným vyúčtovaním trov konania, doručeným odvolaciemu súdu dňa 1.2.2012, teda v lehote ustanovenej v § 151 ods. 1 O.s.p..

Trovy konania žalovaného predstavujú :

1. náhrada za zaplatený súdny poplatok za odpor vo výške 81 € a za zaplatený súdny poplatok za odvolanie vo výške 81 €, spolu 162 €,

2. trovy právneho zastúpenia za zastupovanie advokátom JUDr. Ladislavom Korfantom a JUDr. Máriou Ďurajovou, pričom tarifná odmena v zmysle ust. § 10 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb z tarifnej hodnoty 1.355,67 € činí 71,37 €. Podľa ust. § 14 ods. 1 vyššie citovanej vyhlášky súd priznal odmenu za 8 úkonov právnej pomoci vykonaných v roku 2009 až 2012 á 71,37 € za 1 úkon (príprava a prevzatie zastúpenia v roku 2009, odpor proti platobnému rozkazu, vyjadrenie zo dňa 12.7.2010 a zo dňa 16.8.2010, účasť na pojednávaniach dňa 16.7.2010, 17.9.2010, odvolanie proti rozsudku zo dňa 27.10.2010 a účasť na odvolacom pojednávaní dňa 31.1.2012) , t.j. 71,37 € x 8, teda 570,96 €,

3. režijný paušál podľa § 16 ods. 3 vyššie cit. vyhl. za 2 úkony právnej služby v roku 2009 2 x 6,95 €, v roku 2010 5 x 7,21 € a v roku 2012 1 x 7,63 €, čo spolu činí 57,58 €,

4. 20 % DPH z odmeny 71,31 € za účasť na pojednávaní dňa 31.1.2012, čo činí 14.27 €,

5. cestovné podľa § 15 ods. 1 vyššie cit. vyhl. a podľa zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách za použitie osobného motorového vozidla zn. BMW ŠPZ: RV-070BH právnou zástupkyňou JUDr. Máriou Ďurajovou dňa 31.1.2012 na ceste z Rožňavy do Košíc a späť : 6,3 l x 140 km x 1,44 €/100 + 0,18 € x 140, čo činí 37,90 €,

6. náhradu za stratu času podľa § 15 ods. 2 vyššie citovanej vyhlášky za 4 polhodiny x 12,71 €/polhodina, čo činí 50,84 €,

spolu trovy konania 893,55 €.

Odvolací súd nepriznal odmenu a režijný paušál za úkon právnej služby - príprava a prevzatie zastúpenia JUDr. Máriou Ďurajovou dňa 6.7.2010, lebo nejde o účelne vynaložené trovy konania. Žalovaný neuviedol žiadne dôvody zmeny právneho zastúpenia, ktoré by nasvedčovali, že zmena právneho zastúpenia bola účelná a pokiaľ sa teda rozhodol pre zmenu, musí si trovy s tým spojené znášať sám.

Tieto trovy konania je žalobca povinný zaplatiť právnej zástupkyni žalovaného JUDr. Márii Ďurajovej na ňou uvedený účet vedený v G. G., Z..G.., C.. M., Č..Ú.. : XXXXXXXXXX/XXXX D.: XXXXXX podľa ust. § 149 ods. 1 O.s.p..

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.