KSKE 6 Co 289/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 289/2011

KS v Košiciach, dátum 16.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 289/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/289/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107232160 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107232160.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa : Lawyer Partners a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, IČO 35 944 471, zast. Advokátskou kanceláriou Chabadová s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pri starej prachárni 13, IČO: 36 866 733, proti odporcom : 1. G. L.G.N.W., nar. XX.X.XXXX, bytom P. W., T. XXX/XX, 2. Ľ. L.W., nar. X.X.XXXX, bytom P. W., T.W. XXX/XX, právni nástupcovia po pôvodnej odporkyni T. L.L.G., rod. T., B.. X.XX.XXXX, zomrelej 17.2.2011, naposledy bytom v Košiciach, Mäsiarska 45, v konaní o zaplatenie 2,66 €, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 20C/63/2010-36 zo dňa 20.4.2011

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa uložil povinnosť pôvodnej odporkyni zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 2,66 € a nahradiť navrhovateľovi trovy konania, a to zaplatený súdny poplatok vo výške 16,50 € a trovy právneho zastúpenia vo výške 21,73 € na účet právneho zástupcu navrhovateľa, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Po rozhodnutí súdu prvého stupňa a predtým, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, navrhovateľ podaním zo dňa 8.11.2011, doplneným podaním zo dňa 3.4.2012, zobral návrh na začatie konania späť v celom rozsahu z dôvodu úmrtia odporkyne.

Odporcovia v 1. a 2. rade ako právni nástupcovia po pôvodnej odporkyni T. L.T.G. prejavili svoj súhlas s pripustením späťvzatia žaloby a zastavením konania, pričom G. L.G. tak urobil písomným podaním zo dňa 21.2.2012 a Ľ. L.G. tým, že zostal nečinný a nereagoval na prípis súdu zo dňa 1.2.2012 (§ 101 ods. 3 O.s.p.) .

Podľa ust. § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym úkonom, na ktorý je oprávnený iba navrhovateľ. K späťvzatiu návrhu na začatie konania môže dôjsť nielen počas konania na súde prvého stupňa, ale aj po vydaní rozhodnutia súdu prvého stupňa, najneskôr však do momentu, kým jeho rozhodnutie

nenadobudne právoplatnosť. Žalobu možno vziať späť počas odvolacej lehoty bez toho, aby odvolanie bolo podané, teda kedykoľvek počas odvolacieho konania, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Vzhľadom na späťvzatie návrhu na začatie konania navrhovateľom predtým, ako rozsudok súdu prvého stupňa nadobudol právoplatnosť a súhlas odporcovi so späťvzatím návrhu, odvolací súd v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania, zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.