KSKE 6 Co 294/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/294/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203281 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203281.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X. A., Z.. X.XX.XXXX, B. V. A., K. Č..X, I.. P.. P. G., advokátkou, so sídlom v A., Š. Č.. XX, proti odporkyni: P. A., Z.. XX.XX.XXXX, B. V. A., K. Č..X, zast. P.. P. K., advokátom, so sídlom v A., H. Č..XX, v konaní o zaplatenie 30.850 € a určenie, že právo na bytovú náhradu nezaniklo, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice II. č.k. 17C/16/2011-56 zo dňa 19.10.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o povinnosti odporkyne zaplatiť súdny poplatok.

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o priznaní odmeny a hotových výdavkov za zastupovanie ustanovenej právnej zástupkyni navrhovateľa P.. P. G. a vo výroku o povinnosti odporkyne nahradiť trovy štátu a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa schválil zmier účastníkov v tomto znení: Odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi 29.789,19 eur do 15 dní od právoplatnosti uznesenia na účet sestry navrhovateľa P. O., Z.. XX.X.XXXX, B. V. A., V. Č.. X, vedený v ČSOB a.s., pob. Košice, č. účtu: XXXXXXXXXX/ XXXX, a to s výslovným súhlasom navrhovateľa i odporkyne . Konanie v časti o zaplatenie sumy prevyšujúcej sumu 29.789,19 eur zastavil. Konanie v časti o určenie, že právo na bytovú náhradu priznané navrhovateľovi rozsudkom Okresného súdu Košice II, č. k. 31C/166/2007-31 zo dňa 11.9.2008 nezaniklo, zastavil. Konanie o nariadenie predbežného opatrenia zastavil. Priznal ustanovenej právnej zástupkyni navrhovateľa P.. P. G., advokátke so sídlom v A., Š. Č.. XX, odmenu a hotové výdavky za zastupovanie navrhovateľa v konaní vo výške 1.759,73 eur, ktoré uložil vyplatiť prostredníctvom Okresného súdu Košice II z finančných prostriedkov štátu do 15 dní od právoplatnosti uznesenia. Odporkyni uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za návrh v sume 178,50 eur na účet Okresného súdu Košice II a nahradiť trovy štátu v sume 1.759,73 eur na účet Okresného súdu Košice II, to všetko do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodol tak o návrhu navrhovateľa, doručenému súdu prvého stupňa dňa 7.2.2011, doplnenému dňa 16.6.2011, ktorým sa domáhal, aby súd zaviazal odporkyňu zaplatiť mu 30.850 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a súčasne určenia, že právo na bytovú náhradu priznané navrhovateľovi rozsudkom Okresného súdu Košice II. č.k. 31C/166/2007 zo dňa 11.9.2008 nezaniklo. Žiadal priznať aj náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa v zmysle ust. § 99 ods.1, 2, 3 O.s.p., § 143, § 148 ods.1, § 149 ods.4 a § 150 OSP schválil zmier v znení vyplývajúcom z výrokovej časti uznesenia, nakoľko účastníci konania navrhli súdu schváliť zmier, ktorý bol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami.

Konanie v časti o zaplatenie sumy prevyšujúcej 29.789,19 €, v časti o určenie, že právo na bytovú náhradu priznané navrhovateľovi rozsudkom Okresného súdu Košice II. č.k. 31C/166/2007-31 zo dňa 11.9.2008 nezaniklo a konanie o nariadenie predbežného opatrenia zastavil z dôvodu späťvzatia návrhu v tejto časti navrhovateľom.

O odmene a náhrade hotových výdavkov právneho zástupcu navrhovateľa P.. P. G. rozhodol v zmysle ust. § 140 ods.2 O.s.p. v spojení s vyhl. č. 655/2004 Z.z. a takto priznal ustanovenej právnej zástupkyni navrhovateľa odmenu a náhradu hotových výdavkov celkovo vo výške 1.759,57 €.

O povinnosti odporkyne zaplatiť súdny poplatok rozhodol v zmysle ust. § 2 ods.2 veta prvá zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v spojení s ust. § 11 ods.7 veta prvá citovaného zákona a nakoľko navrhovateľ bol v konaní oslobodený od súdnych poplatkov, konštatoval, že prešla poplatková povinnosť na odporkyňu, ktorú zaviazal zaplatiť súdny poplatok vo výške 10% z celej sumy poplatku, t.j. zo sumy 1.787 €, teda vo výške 178,50 €.

O povinnosti odporkyne nahradiť trovy štátu rozhodol v zmysle ust. § 140 ods.2, v spojení s § 148 ods.1 O.s.p. a nakoľko odporkyňa nebola v konaní oslobodená od súdnych poplatkov, zaviazal ju na náhradu trov štátu vzniknutých titulom trov právneho zastúpenia navrhovateľa.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podala odvolanie odporkyňa. Podľa obsahu odvolania napadla výrok o priznaní odmeny a hotových výdavkov za zastupovanie ustanovenej právnej zástupkyni navrhovateľa P.. P. G., výrok o povinnosti zaplatiť súdny poplatok a výrok o trovách štátu. V dôvodoch odvolania uviedla, že pokiaľ bol v konaní v zmysle ust. § 30 ods.1 O.s.p. ustanovený navrhovateľovi zástupca (advokát) na ochranu jeho záujmov, v zmysle ust. § 149 ods.2 O.s.p. bolo potrebné pri náhrade trov konania postupovať podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 15 zák.č. 327/2005 Z.z. a § 14a až 14c vyhl.č. 655/2004 Z.z., ktoré mal súd aplikovať pri určení výšky náhrady trov konania, a ktoré ustanovujú paušálnu odmenu advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi. Preto súd prvého stupňa vo vzťahu k trovám konania aplikoval nesprávne ustanovenia zákona a vyhlášky, a odporkyni tak uložil povinnosť na náhradu trov konania spôsobom a vo výške rozpornej so zákonom. Z týchto dôvodov navrhla odvolaciemu súdu zmeniť uznesenie vo výrokoch o trovách konania.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu navrhol odmietnuť odvolanie odporkyne alebo napadnuté uznesenie potvrdiť. Podľa názoru navrhovateľa, z obsahu odvolania vyplýva, že odporkyňa ním napáda uznesenie v rozsahu uloženej povinnosti odporkyne na náhradu trov konania a na zaplatenie súdneho poplatku. Odôvodnenie odvolania sa venuje otázke výšky odmeny advokáta v prípade, že bol účastníkovi oslobodenému od súdnych poplatkov ustanovený zástupca. Odvolanie sa preto týka len napadnutého výroku uznesenia o určení výšky odmeny advokátky navrhovateľa, nijako sa však nevenuje otázke, prečo by na náhradu trov nemala byť zaviazaná odporkyňa a rovnako ani otázke, prečo by odporkyňa nemala byť zaviazaná na zaplatenie súdneho poplatku. Nenamieta ani výšku súdneho poplatku. Odvolaním je teda (v zmysle odôvodnenia odvolania, avšak v rozpore s odporkyňou vymedzeným rozsahom, v akom sa rozhodnutie napáda) napadnutá len výška odmeny právnej zástupkyne navrhovateľa. Súčasne absentuje akékoľvek odôvodnenie odvolania ohľadom výroku o povinnosti odporkyne nahradiť trovy konania a zaplatiť súdny poplatok. Ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť s poukazom na ust. § 205 ods.3 O.s.p. V prípade výroku o určení výšky odmeny advokátky navrhovateľa, ktorú má nahradiť štát, je síce odvolanie odôvodnené, avšak tento výrok odvolaním napadnutý nie je (odporkyňa nie je ani oprávnená tento výrok napadnúť) , a je preto nevyhnutné považovať ho za právoplatný. Nad rámec vyššie uvedeného k argumentácii odporkyne uviedol, že tretia hlava vyhl. č. 655/2004 Z.z. vrátane odporkyňou uvádzaného § 14a sa týka odmeny advokáta za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vyplácanej centrom právnej pomoci. V danom prípade advokátka bola ustanovená navrhovateľovi súdom, ktorý ju aj bude vyplácať. V prípade, pokiaľ by sa aj malo postupovať pri výpočte odmeny podľa tretej hlavy vyhl. č. 655/2004 Z.z. , je potrebné vzhľadom na spojenie viacerých vecí prihliadnuť aj na ust. § 14b ods.4 vyhlášky, v zmysle ktorého pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, najvyššia odmena sa zvyšuje o polovicu; odmena za ostatné veci sa neprizná. Súčasne poukázal na poučenie napadnutého uznesenia, podľa ktorého odvolanie prípustné nie je. Uplatnil si trovy odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie odporkyne bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods.2 O.s.p., v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods.1,3 O.s.p. (výrok o priznaní odmeny a hotových výdavkov ustanovenej zástupkyni P.. P. G., výrok o povinnosti odporkyne zaplatiť súdny poplatok a nahradiť trovy štátu) a dospel k záveru, že odvolanie odporkyne je čiastočne dôvodné.

Podľa obsahu odvolania, odporkyňa okrem výroku o povinnosti zaplatiť súdny poplatok a nahradiť trovy štátu, napadla aj výrok o priznaní odmeny a hotových výdavkov ustanovenej zástupkyni P.. P. G., preto uznesenie bolo predmetom odvolacieho prieskumu v týchto napadnutých výrokoch. Odporkyňa je oprávnenou osobou aj na podanie odvolania proti výroku o priznaní odmeny a hotových výdavkov ustanovenej zástupkyni, lebo od tohto výroku sa následne odvíja jej povinnosť na náhradu trov štátu. Výrok o priznaní odmeny a hotových výdavkov ustanovenej zástupkyni navrhovateľa, je takým rozhodnutím, ktorým je spôsobená odporkyni ujma, keďže od výšky odmeny a hotových výdavkov priznaných ustanovenej právnej zástupkyni navrhovateľa závisí náhrada trov konania. Súčasne ide o výroky, voči ktorým je prípustné odvolanie, pretože odvolanie nie je prípustné v zmysle ust. § 202 ods.3 písm.h/ O.s.p. iba voči tej časti uznesenia, ktorým bol schválený zmier. Preto aj napriek nesprávnemu poučeniu súdu o neprípustnosti odvolania, keďže zákon odvolanie voči týmto výrokom nevylučuje, odvolanie je prípustné.

Uznesenie súdu prvého stupňa je v napadnutom výroku o povinnosti odporkyne zaplatiť súdny poplatok vecne správne, preto odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods.1 O.s.p. tento výrok potvrdil.

Podľa ust. § 2 ods.2 veta prvá zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený.

V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia vznikla odporkyni povinnosť zaplatiť súdny poplatok, pretože nie je od poplatku oslobodená a podľa výsledku konania bola neúspešná, keďže toto sa skončilo uzavretím zmieru, na základe ktorého odporkyni vznikla povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 29.789,19 €. Odporkyni z týchto dôvodov vznikla povinnosť z tejto časti nároku zaplatiť súdny poplatok. Súčasne bola správne ustálená aj výška tohto súdneho poplatku, preto odvolací súd uznesenie vo výroku o povinnosti odporkyne zaplatiť súdny poplatok podľa ust. § 219 ods.1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

V prevyšujúcej napadnutej časti uznesenia však súd prvého stupňa rozhodol predčasne a zároveň vec nesprávne právne posúdil, pretože neaplikoval nesprávne ustanovenie.

Súd prvého stupňa predovšetkým pochybil v tom, že nerozhodol o trovách konania účastníkov, od ktorého rozhodnutia závisí rozhodnutie o trovách ustanoveného zástupcu.

V súvislosti s rozhodovaním o trovách konania ustanoveného zástupcu bolo potrebné aplikovať ust. § 149 ods.2 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011, podľa ktorého ak bol účastníkovi súdom ustanovený zástupca alebo ak ide o zastupovanie na základe rozhodnutia Centra právnej pomoci, pri náhrade trov konania sa postupuje podľa osobitného predpisu.

Ide o zákonné ustanovenie, účinné v čase rozhodovania súdu prvého stupňa (19.10.2011) a ktoré ustanovenie sa aplikuje aj po 1.1.2012, potom ako novelou č. 332/2011 Z.z. bolo zmenené, pretože v zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1.1.2012 (§ 372t O.s.p.) neskončené konania, v ktorých súd ustanovil advokáta, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

V čase rozhodovania odvolacieho súdu po 1.1.2012 sa preto aplikuje doterajšia právna úprava ust. § 149 ods.2 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011, teda právna úprava, ktorú na daný prípad mal aplikovať aj súd prvého stupňa.

Osobitným predpisom, na ktorý odkazuje citované ustanovenie § 149 ods. 2 O.s.p., je § 15 ods.1 zák. č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011, v zmysle ktorého, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom na priznanie náhrady trov konania, súd prizná náhradu trov konania namiesto oprávnenej osobe advokátovi, ktorý je oprávnený vo vlastnom mene a na svoj účet náhradu trov konania aj vymáhať.

Podľa ust. § 15 ods. 2 citovaného zákona Centrum rozhodnutím podľa osobitného predpisu prizná advokátovi náhradu trov konania po skončení zastupovania na základe jeho vyčíslenia podľa osobitného predpisu; to neplatí v rozsahu v ktorom súd priznal náhradu trov konania podľa ods. 1. Ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, môže Centrum priznať advokátovi čiastočnú alebo úplnú náhradu trov právneho zastúpenia bez ohľadu na to, či súd tomuto advokátovi priznal náhradu trov konania podľa ods. 1.

Z vyššie cit. zákonných ustanovení vyplýva, že v danom prípade pokiaľ by navrhovateľovi vzniklo právo na priznanie náhrady trov konania voči odporkyni podľa Občianskeho súdneho poriadku, súd ich prizná jeho ustanovenému zástupcovi. Ak však navrhovateľovi toto právo nevznikne, súd nemôže ani ustanovenému zástupcovi priznať právo na náhradu trov konania voči odporkyni. Tieto je povinný uplatniť si ustanovený zástupca voči Centru právnej pomoci v zmysle citovaného ust. § 15 ods.2 zák.č. 327/2005 Z.z.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že rozhodovanie o trovách ustanoveného zástupcu je závislé od rozhodnutia o trovách konania účastníkov (o ktorých doposiaľ nebolo rozhodnuté) , lebo v zmysle ust. § 149 ods.2 O.s.p. v znení účinnom do 31.12.2011 v spojení s ust. § 15 zák.č. 327/2005 Z.z. aj trovy ustanoveného zástupcu hradí neúspešný účastník konania, na rozdiel od úpravy účinnej do 31.12.2009, keď trovy ustanoveného právneho zástupcu hradil štát.

Úlohou súdu prvého stupňa preto bude rozhodnúť o trovách konania účastníkov a v závislosti od toho rozhodnúť o trovách ustanoveného zástupcu, pričom sa bude riadiť právnym názorom vysloveným v tomto uznesení. Pokiaľ súd prvého stupňa bude rozhodovať o trovách štátu, jeho úlohou je doručiť uznesenie aj predsedovi súdu, ktorý koná v mene súdu.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok vo výroku o priznaní odmeny a hotových výdavkov ustanovenej právnej zástupkyni navrhovateľa P.. P. G. a vo výroku o trovách štátu v zmysle ust. § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p. a v rozsahu zrušenia vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, v ktorom súd rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.