KSKE 6 Co 300/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/300/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209224918 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209224918.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexandra Husivargu a sudkýň Mgr. Dany Ferkovej a JUDr. Viktórie Midovej v právnej veci navrhovateľa M. C., narodeného XX. B. XXXX, bývajúceho A. Ni I. XXX, okres I.-L., zastúpeného Mgr. Richardom Petrovom, advokátom so sídlom v Košiciach, Františkánska 3, proti odporcovi KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štefanovičova 4, IČO: 00 585 441, o zaplatenie 691,50 € s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 24. septembra 2010 č.k. 15C/2/2010-102 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým bol návrh v prevyšujúcej časti zamietnutý a vo výroku o náhrade trov prvostupňového konania.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len okresný súd) rozsudkom zo dňa 24. septembra 2010 č.k. 15C/2/2010-102 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi istinu v sume 691,50 € s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 409,36 € od 24. júna 2009 do zaplatenia do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol. Odporcovi uložil povinnosť nahradiť navrhovateľovi na účet jeho právneho zástupcu Mgr. Petrova trovy konania vo výške 275,12 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že dňa 22. mája 2007 na ul. Požiarnickej v Košiciach došlo k dopravnej nehode, pri ktorej bolo poškodené motorové vozidlo navrhovateľa Chevrolet Aveo 1.2.S Direct 4-dverový sedan (ďalej len Chevrolet Aveo) EVČ: I. XXXEO. Vodič, ktorý dopravnú nehodu spôsobil Y.. I. mal uzavretú zmluvu o povinnom zmluvnou poistení u odporcu, ktorý na základe hlásenia poistnej udalosti pristúpil k jej likvidácii a v prospech poisťovateľa navrhovateľa Generáli poisťovne, a.s. uhradil 25. júla 2007 sumu 47.527,- Sk, a v ten istý deň v prospech navrhovateľa (po odpočítaní 2.501,- Sk spoluúčasti) . Na základe šetrenia poistnej udalosti a predložených dokladov uzavrel, že vykonaná oprava nemala vplyv na hodnotu poškodeného motorového vozidla. Po oprave vozidla sa navrhovateľ obrátil na znaleckú organizáciu SERVISEXPERTA s.r.o., Čajakova 1, Košice a dal si vyhotoviť znalecký posudok na výpočet skutočnej výšky škody na motorovom vozidle. V znaleckom posudku bola výška skutočnej škody na vozidle Chevrolet Aveo vyčíslená k 22. máju 2007 v sume 2.070 € (62.360,82,- Sk) . Navrhovateľ požiadal odporcu (ako poisťovňu škodcu) o doplatenie sumy 409,36 € (rozdiel do skutočnej škody) , ktorá mu nebola uhradená poisťovňou Generáli Slovensko, a.s., a zaslal odporcovi znalecký posudok listom zo dňa 11. júna 2009. Odporca vrátil navrhovateľovi uhradenú spoluúčasť vo výške 83,02 € (2.501,- Sk) . V odpovedi zo dňa 2. júla 2009 odporca zotrval na svojom stanovisku o likvidácii poistnej udalosti. Na pojednávaní bol vypočutý ako svedok Y.. W. U., ktorý vypracoval znalecký posudok č. 57/2009 dňa 11. júna 2009. Podrobne, zrozumiteľne a jasne zdôvodnil svoj postup pri vypracovaní

znaleckého posudku č. 57/2009 (znaleckej organizácie SERVISEXPERTA s.r.o., Čajakova 1, Košice - poznámka odvolacieho súdu) a všetky okolnosti, na ktoré pri výpočte skutočnej škody na vozidle navrhovateľa prihliadol ku dňu 22. máju 2007. Súd nemal dôvod pochybovať o hodnovernosti uvedeného listinného dôkazu (znaleckého posudku č. 57/2009) . Stotožnil sa s ním a priznal navrhovateľovi rozdiel v sume 409,36 € (medzi skutočnou škodou na motorovom vozidle v sume 2.070 € a sumou 1.660,64 €, ktorá bola navrhovateľovi refundovaná z povinného zmluvného postenia) . Navrhovateľ výzvou zo dňa 11. júna 2009 vyzval odporcu na doplatok poistného plnenia v sume 409,36 €. Uvedená výzva bola odporcovi doručená dňa 18. júna 2009. Vo výzve bola stanovená lehota 5 dní na plnenie. Pretože odporca v tejto lehote nezaplatil uvedenú sumu, dostal sa do omeškania s plnením sumy 409,36 €, t.j. 24. júna 2009 (nasledujúcim dňom po uplynutí lehoty na plnenie) . Súd priznal navrhovateľovi z uplatnenej istiny aj zákonný úrok z omeškania vo výške 8,5 % od 24. júna 2009 do zaplatenia. V prevyšujúcej časti návrh navrhovateľa ohľadom úroku z omeškania od 21. júla 2007 do 23. júna 2009 z prisúdenej istiny 409,36 € zamietol ako právne nedôvodný.

Sám navrhovateľ sa o výške škody dozvedel zo znaleckého posudku č. 57/2009 znaleckej organizácie SERVISEXPERTA s.r.o., Čajakova 1, Košice zo dňa 11. júna 2009. Svedok Y.. U. vypovedal pred súdom, že odporca v rámci likvidácie poistnej udalosti v rámci jeho programu Abacus nie je schopný posúdiť skutočnú výšku škody, lebo uvedený program nezohľadňuje okolnosti, na ktoré prihliadajú znalci v rámci programu Autotax . Teda odporca sa nemohol dostať do omeškania dňom 21. júla 2007, ale až uplynutím lehoty 5 dní, ktorú mu navrhovateľ poskytol na doplatok poistného plnenia . Pretože navrhovateľ si uplatnil aj nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatneným nárokom a vyúčtoval si sumu 282,14 € za vypracovaný znalecký posudok, súd navrhovateľovi priznal aj túto sumu (ktorá odporcom nebola rozporovaná) , a tak zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi sumu 691,50 € (409,36 € + 282,14 €) . Vznesenú námietku premlčania uplatneného nároku zo strany odporcu považoval súd za nedôvodnú, lebo navrhovateľ sa dozvedel o skutočnej výške škody zo znaleckého posudku č. 57/2009 zo dňa 11. júna 2009, a objektívna premlčacia lehota začala plynúť 22. júla 2007 a uplynula (by) až 22. júla 2010. Návrh bol podaný dňa 27. októbra 2009, teda v priebehu premlčacej lehoty. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil súd aplikáciou § 142 ods. 3 O.s.p..

Proti výroku rozsudku, ktorým bol návrh v prevyšujúcej časti zamietnutý, t.j. ohľadom úrokov z omeškania vo výške 8,5 % ročne z prisúdenej istiny 409,36 € od 21. júla 2007 do 23. júna 2009 podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol zmeniť napadnutú časť rozsudku tak, že odporca je povinný nahradiť aj úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 409,36 € od 24. júna 2009 do 21. júla 2007 (správne malo byť od 21. júla 2007 do 23. júna 2009 - poznámka odvolacieho súdu) . Svoje odvolanie odôvodnil dôvodmi, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p.) a že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p.) .

V návrhu na vydanie platobného rozkazu zo dňa 26. októbra 2009 navrhovateľ uplatnil úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 409,36 € od 21. júla 2007 do zaplatenia. Začiatok omeškania určil navrhovateľ odo dňa nasledujúceho po dní, kedy odporca v zmysle oznámenia o poskytnutí poistného plnenia ukončil šetrenie poistnej udalosti. V oznámení odporcu zo dňa 20. júla 2007 je uvedené, že k ukončeniu šetrenia poistnej udalosti došlo 19. júla 2007. Podľa názoru navrhovateľa, ak by odporca správne a úplne šetril poistnú udalosť, mal najneskôr 20. júla 2007 poukázať plnenie v správnej výške navrhovateľovi ako poškodenému. Po citácii § 4 ods. 1,2 zák. č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len citovaného zákona ) a § 11 ods. 6 písm. a/ citovaného zákona a § 8 citovaného zákona navrhovateľ konštatoval, že odporca ako poisťovateľ sa dostal do omeškania nasledujúcim dňom po ukončení šetrenia poistnej udalosti. Poisťovateľ má pri výkone svojej činnosti disponovať takým materiálnym, prípadne personálnym vybavením, aby v súlade s vyššie citovanými predpismi poskytol poškodenému poistné plnenie v správnej výške. Navrhovateľ nepovažoval za správne skutkové zistenie súdu, že odporca nemal objektívnu možnosť samostatne bez znaleckého dokazovania určiť správnu výšku škody. Zodpovednosť odporcu ako poistiteľa za úplné a správne závery šetrenia poistnej udalosti vyvodzoval z § 11 ods. 6 písm. a/ citovaného zákona, v zmysle ktorého je povinný vykonať šetrenie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie.

Odporca zostal v odvolacom konaní nečinný.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľa proti rozsudku okresného súdu bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., preskúmal rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým bol návrh v prevyšujúcej časti ohľadom úroku z omeškania vo výške 8,5 % z istiny 409,36 € od 21. júla 2007 do 23. júna 2009 zamietnutý podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné.

Výrok rozsudku, ktorým bola odporcovi uložená povinnosť zaplatiť navrhovateľovi istinu 691,50 € s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 409,36 € od 24. júna 2009 do zaplatenia do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, odvolaním napadnutý nebol, a tak nadobudol právoplatnosť podľa § 206 ods. 2 O.s.p..

Rozsudok súdu v napadnutej časti, t.j. v zamietavom výroku v prevyšujúcej časti ohľadom úroku z omeškania vo výške 8,5 % ročne z istiny 409,36 € od 21. júla 2007 do 23. júna 2009 je vecne správny, a preto ho odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Rozsudok odvolacieho súdu bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach dňa 31. januára 2012 o 10.08 hod. v pojednávacej miestnosti č. dv. 202, II. poschodie, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku boli zverejnené minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach podľa § 156 ods. 1,3 O.s.p. v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p..

Navrhovateľ namietal odvolacie dôvody uvedené v § 205 ods. 2 písm. d/, písm. f/ O.s.p..

Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov, alebo z prednesov účastníkov nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo, alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo.

Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodností, alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až § 135 O.s.p..

K odvolaciemu dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak použil síce správny právny predpis, ale nesprávne ho interpretoval na daný prípad.

Odvolací súd v predmetnej veci dospel k záveru, že tieto odvolacie dôvody nie sú naplnené.

Rozhodnutiu súdu nemožno vytknúť nedostatočne zistenie skutkového stavu, ani že by vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli a ani nevyšli za konania najavo, alebo že by opomenul niektoré rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi

preukázané, alebo že by v jeho hodnotení dôkazov bol logický rozpor, prípadne, že by výsledok jeho hodnotenia dôkazov nezodpovedal tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p., alebo že by na zistený skutkový stav aplikoval nesprávne zákonné ustanovenia, alebo použité zákonné ustanovenia nesprávne vyložil.

Podrobné, zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého rozsudku, s ktorými sa odvolací súd v podstate stotožňuje a na tieto aj odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

K odvolacím námietkam odvolateľa odvolací súd uvádza toto :

Z obsahu spisu je zrejmé, že navrhovateľ si uplatnil voči odporcovi doplatenie sumy 409,36 €, t.j. rozdielu medzi skutočnou škodou na osobnom motorovom vozidle Chevrolet Aveo a poistným plnením zo strany odporcu.

Navrhovateľ zo znaleckého posudku č. 57/2009 SERVISEXPERTY s.r.o., Čajakova 1, Košice, ktorý súd vyhodnotil ako listinný dôkaz, a z výsluchu svedka Y.. W. U., ktorého súd vypočul na pojednávaní zistil, že skutočná škoda na osobnom motorovom vozidle Chevrolet Aveo ku dňu 22. máju 2007 bola reprezentovaná sumou 2.070 € (62.360,82 Sk) , a odporca refundoval navrhovateľovi sumu 1.670,64 € (50.028,40 Sk) .

Navrhovateľ prostredníctvom (predchádzajúcej) právnej zástupkyne vyzval odporcu listom zo dňa 11. júna 2009, prílohou ktorého bol aj znalecký posudok č. 57/2009 zo dňa 11. júna 2009 SERVISEXPERTA s.r.o., Čajakova 1, Košice na zaplatenie sumy 475,74 €, ktorú označil ako poistný nárok príkazcu voči odporkyni , v ktorej bola obsiahnutá aj suma 409,36 € reprezentujúca znehodnotenie vozidla podľa znaleckého posudku.

V tejto výzve bol odporca vyzvaný uhradiť uvedenú sumu do 5 dní od doručenia tejto výzvy. Predmetná výzva (spolu so znaleckým posudkom) bola odporcovi doručená dňa 18. júna 2009, o čom svedčí doručenka (na č.l. 32 spisu) . Lehota na plnenie odporcovi uplynula dňa 23. júna 2009. Dňom 24. júna 2009 sa odporca dostal do omeškania s plnením (prisúdenej) istiny 409,36 €.

Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní (§ 517 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka) .

Základným predpokladom vzniku nároku na úroky z omeškania je teda existencia omeškania s plnením peňažného dlhu a základným predpokladom takéhoto omeškania je existencia pohľadávky, t.j. práva na peňažné plnenie a zročnosť pohľadávky.

Odvolací súd dospel k zhodnému názoru ako okresný súd, že pohľadávka navrhovateľa bola známa odporcovi až doručením výzvy (navrhovateľa) obsahujúcej listinný dôkaz - znalecký posudok č. 57/2009, t.j. dňa 18. júna 2009 a zročnosť (uvedenej) pohľadávky nastala až uplynutím lehoty na plnenie dňa 23. júna 2009.

Názor navrhovateľa, že právo na peňažné plnenie, resp. že jeho pohľadávka existuje už od 21. júla 2007 je neopodstatnený, lebo ako sám navrhovateľ uviedol, o výške svojej pohľadávky sa dozvedel až zo znaleckého posudku SERVISEXPERTY s.r.o., Čajakova 1, Košice dňa 11. júna 2009. Zročnosť pohľadávky nemožno posúvať ku dňu 21. júlu 2007, lebo ako z obsahu spisu vysvitá, navrhovateľ vyzval odporcu na plnenie až 18. júna 2009, a stanovil lehotu na plnenie 5 dní od doručenia uvedenej výzvy.

Z tohto je nepochybná tá skutočnosť, že zročnosť predmetnej pohľadávky nastala až dňom 24. júna 2009, t.j. až týmto dňom sa odporca dostal do omeškania.

Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov, ktoré obsahuje rozsudok súdu prvého stupňa správne, súd prvého stupňa postupoval, pokiaľ návrh navrhovateľa v prevyšujúcej časti, t.j. ohľadom úrokov z omeškania vo výške 8,5 % z prisúdenej istiny 409,36 € od 21. júla 2007 do 23. júna 2009 zamietol ako neopodstatnený.

Vecne správny bol aj výrok o náhrade trov prvostupňového konania.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p.. Odvolateľ v odvolacom konaní úspech nemal, a tak mu náhrada trov odvolacieho konania nepatrí. Odporcovi trovy odvolacieho konania nevznikli, a preto odvolací súd rozhodol tak, že nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.