KSKE 6 Co 32/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710214261 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710214261.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : Telefónica Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 24, IČO: 35 848 863, zast. Mgr. Ľudovítom Pavelom, advokátom so sídlom v Košiciach, Mlynská 2, proti žalovanému : B. H., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom vo Y. XXX, zast. opatrovníkom JUDr. Martinom Irchom, zamestnancom Okresného súdu Trebišov, v konaní o 1.036,67 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce, č.k. 11C 78/2011-42 zo dňa 6. septembra 2011

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok, okrem vyhovujúcej časti (výrok I.) a v zrušenom rozsahu v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 608,68 €, úroky z omeškania vo výške 8,5% ročne zo sumy 306,78 € od 31.1.2008 do zaplatenia, 8,5% ročne zo sumy 301,90 € od 1.3.2008 do zaplatenia, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.) . V časti o zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 427,99 € s úrokmi z omeškania vo výške 8,5% ročne zo sumy 427,99 € od 29.4.2008 do zaplatenia žalobu zamietol (výrok II.) . Vyslovil, že zmluvná podmienka uvedená v článku II., bod 2.3, veta prvá dodatku k zmluve o pripojení, uzavretej 11.12.2007 medzi účastníkmi konania, týkajúca sa povinnosti žalovaného uhradiť zmluvnú pokutu v sume 427,99 € (12.893,50 Sk) v prípade, ak tento poruší niektorú z povinností podľa tohto dodatku, je neprijateľná (výrok III.) . Vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo (výrok IV.) .

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 1.036,67 € s prísl. titulom nedoplatkov za služby poskytované žalovanému na základe zmluvy o pripojení zo dňa 11.12.2007 a dodatku k tejto zmluve z toho istého dňa za obdobie od 8.12.2007 do 7.2.2008 (608,68 €) a titulom zmluvnej pokuty (427,99 €) .

Vykonaným dokazovaním vzal za preukázané, že účastníci konania uzavreli dňa 11.12.2007 zmluvu o pripojení, na základe ktorej sa žalobca zaviazal poskytovať žalovanému služby vo verejnej telefónnej sieti žalobcu prostredníctvom SIM karty. Dodatkom k zmluve z toho istého dňa sa žalovaný zaviazal užívať mesačný program Pre mňa 250 po dobu 24 mesiacov v súlade s podmienkami dodatku. Pre prípad porušenia niektorej z povinností podľa dodatku účastníci dojednali v dodatku k zmluve o pripojení zmluvnú pokutu vo výške 12.893,28 Sk. Žalovaný neuhradil žalobcovi náklady za poskytnuté služby fakturované faktúrami č. 1000236356 v sume 306,78 € a č. 1000347341 v sume 301,90 €, spolu 608,68 €. Faktúry boli splatné dňa 30.1.2008 a 29.2.2008. Neuhradením vyššie uvedených faktúr žalovaný porušil zmluvné podmienky, z ktorého dôvodu žalobca mu vyúčtoval faktúrou č. 5100172896 aj zmluvnú pokutu vo výške 427,99 € a upomienkou zo dňa 5.5.2008 vyzval žalovaného na úhradu zmluvnej pokuty. Keďže výšku ceny neuhradených služieb mal súd za preukázanú z vyššie uvedených faktúr, zaviazal žalovaného na zaplatenie 608,68 €, ktorá suma predstavuje cenu za poskytnuté služby žalovanému zo

strany žalobcu. V súlade s ust. § 517 ods. 1, 2 Obč. zákonníka zaviazal žalovaného aj na zaplatenie úrokov z omeškania z jednotlivých fakturovaných súm odo dňa nasledujúceho po splatnosti jednotlivých faktúr. V časti o zaplatenie zmluvnej pokuty 427,99 € a úrokov z omeškania vo výške 8,5% ročne od 29.4.2008 do zaplatenia žalobu zamietol s poukazom na ust. § 53 ods. 1, 4 a 5 Obč. zákonníka. Konštatoval, že v danom prípade zmluvná pokuta predstavovala 427,99 €, avšak zo zmluvy ani z dodatkov k zmluve nevyplýva, že by žalobca poskytol žalovanému mobilný telefón, resp. z dodatku nie je zrejmé, či mu bol poskytnutý, vzhľadom na uvedenie jeho typu a výrobného čísla, avšak bez uvedenia ceny. Za podstatnú považoval skutočnosť, že takto dojednaná zmluvná pokuta zaväzovala žalovaného k jej zaplateniu v prípade porušenia zmluvy počas celej doby viazanosti, teda 24 mesiacov, a to aj v prípade, ak si účastník zmluvy plnil svoju povinnosť odoberať služby poskytované žalobcom, riadne platil ich úhradu až do doby krátko pred uplynutím doby viazanosti, pričom v prípade nezaplatenia poslednej úhrady mal povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu stále v plnej výške. V tomto smere žalobca nerozlišoval medzi prípadmi, kedy spotrebiteľ ukončí zmluvu jeden mesiac pred uplynutím doby viazanosti alebo keď sa tak stane na začiatku doby viazanosti. Spotrebiteľ, teda žalovaný bol viazaný rovnakou výškou zmluvnej pokuty, čo považoval súd za neprijateľné. Zmluvná pokuta za nezaplatenie splatnej ceny služby, ktorá je vo výške 427,99 € a ktorá nezahrňuje intenzitu porušenia povinností, je podľa záveru súdu prvého stupňa neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Nie je pritom právne významné, či aj dôjde reálne k porušeniu povinnosti zo strany spotrebiteľa, s ktorou je spájaná neprijateľná zmluvná pokuta, ale dôležité je, či objektívne zmluvná podmienka vyvoláva značný nepomer v právach a povinnostiach zúčastnených strán. Z týchto dôvodov považoval dojednanú zmluvnú podmienku uvedenú v článku II., bod 2.3, veta prvá dodatku k zmluve o pripojení, uzavretej dňa 10.1.2008 (správne 11.12.2007 - poznámka odvolacieho súdu) medzi účastníkmi konania, týkajúcu sa povinnosti žalovaného uhradiť zmluvnú pokutu v sume 427,99 € v prípade, ak tento poruší niektorú z povinností podľa tohto dodatku za neprijateľnú, čo aj vyslovil vo výrokovej časti rozsudku a zároveň v tejto časti žalobu zamietol, keďže považoval zmluvnú podmienku za neplatnú. Z dôvodu zamietnutia žaloby v tejto časti nepriznal ani úroky z omeškania.

O trovách konania rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 2 O.s.p. a vzhľadom na čiastočný úspech žalobcu vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku, okrem vyhovujúcej časti (výrok I.) , v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/, b/, d/, f/ O.s.p. a navrhol rozsudok zmeniť a zaviazať žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 427,99 € spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne od 29.4.2008 do zaplatenia a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania. Nesúhlasil so záverom súdu o neprijateľnosti dohodnutej zmluvnej pokuty. Uviedol, že dohodnutú zmluvnú pokutu považoval súd prvého stupňa za neprimerane vysokú, spôsobujúcu značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, v dôsledku čoho ju vyhodnotil ako neprijateľné podmienku upravenú v spotrebiteľskej zmluve. Neuviedol však, z čoho vychádzal pri posudzovaní hodnoty a významu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti, a teda neurčil kritériá, na základe ktorých je možné určiť, že zmluvná pokuta je neprimerane vysoká a neprijateľná podmienka. Namietal tiež záver súdu, že žalobca neposkytol žalovanému mobilný telefón. Poukázal na dodatok k zmluve o pripojení, podľa ktorého žalovaný požiadal o kúpu presne identifikovaného mobilného telefónu zn. Nokia N6300 s konkrétnym výrobným číslom a žalobca sa zaviazal mu tento konkrétny mobilný telefón v hodnote 248,59 € predať vo forme zvýhodnenej ceny za 1,-Sk. Na základe uzavretej zmluvy bol žalovanému poskytnutý mesačný program 02 Pre mňa 250 , za ktorý sa zaviazal platiť podľa platného cenníka 37,50 € mesačne, pričom v rámci mesačného poplatku získal 250 voľný minút na volania na účastnícke čísla v sieti O2 Slovensko, do iných mobilných sietí v SR a sprístupnených pevných sietí SR. Okrem toho sa žalobca zaviazal, že žalovanému bude každý druhý mesačný poplatok za mesačný program účtovaný vo výške 1,-Sk s DPH, a to po dobu 12 mesiacov a že po prevolaní voľných minút v rámci zvoleného mesačného programu každá druhá minúta bude spoplatnená sumou 1,-Sk s DPH, čím bol žalovanému poskytnutý benefit zo strany žalobcu vo forme zvýhodnených cien volaní. Žalobcom poskytnuté benefity mali byť kompenzované predpokladaným ekonomickým výnosom, ktorý by žalobca dosiahol pri riadnom plnení povinnosti zo strany žalovaného počas celej dohodnutej doby viazanosti. V takom prípade by sa dosiahol hospodársky účel uzavretia zmluvy. Zmluvná pokuta bola dojednaná ako sankcia za porušenie zmluvných povinností, ako zabezpečovací prostriedok, za účelom dosiahnutia väčšej istoty, že žalovaný zotrvá v zmluvnom vzťahu a že si svoje zmluvné povinnosti bude plniť. Zároveň plnila aj preventívnu funkciu, nakoľko žalovaného nútila k plneniu svojich zmluvných povinností

a nahradzovaciu funkciu, nakoľko žalobcovi mala zmierniť škodu, ktorú žalovaný spôsobil porušením svojich povinností. Mal za to, že pri rozhodovaní o primeranosti, resp. neprimeranosti výšky dohodnutej zmluvnej pokuty musí súd brať do úvahy aj to, že výška dohodnutej zmluvnej pokuty bola primeraná vzhľadom na význam a hodnotu výhod poskytnutých žalovanému. Tieto boli poskytnuté za predpokladu viazanosti 24 mesiacov, čím sa mala kompenzovať strata žalobcu na nižšej cene telefónu a hovorov. V dôsledku porušenia povinností žalovaným žalobca musel od zmluvy odstúpiť, čím sa porušila 24 mesačná viazanosť a došlo na strane žalobcu ku škode. Nakoniec namietal, že súd mal možnosť v zmysle ust. § 545a Obč. zákonníka neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť. Z týchto dôvodov navrhol rozsudok zmeniť a jeho žalobe v celom rozsahu vyhovieť.

Opatrovník sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1,3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených odvolacích dôvodov a dospel k záveru, že rozsudok je potrebné v napadnutej časti zrušiť v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.

Predmetom odvolacieho konanie nie je výrok rozsudku, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi 608,68 €, úroky z omeškania vo výške 8,5% ročne zo sumy 306,78 € od 31.1.2008 do zaplatenia a zo sumy 301,90 € od 1.3.2008 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku (výrok I.) , lebo proti tomuto výroku účastníci konania nepodali odvolanie a v tejto časti rozsudok nadobudol právoplatnosť.

V ostatnej časti (výroky II., III., IV.) bol rozsudok predmetom odvolacieho prieskumu na základe odvolania podaného žalobcom, ktorý je oprávnenou osobou na jeho podanie, keďže v tejto časti sa rozhodlo rozsudkom v jeho neprospech.

Rozsudok je v napadnutej časti nepreskúmateľný pre nedostatok dôvodov, čím došlo v konaní pred súdom prvého stupňa k takej vade konania, na ktorú odvolací súd v zmysle ust. § 212 ods. 3 O.s.p. prihliada z úradnej povinnosti, keďže mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Zároveň je rozhodnutie súdu prvého stupňa aj predčasné, lebo nedostatočne zistil skutkový stav veci.

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia patrí medzi vady konania v zmysle ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p., pretože takýmto postupom súdu je účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, konkrétne realizácia jeho procesného práva účinne sa brániť proti rozhodnutiu súdu. Táto vada konania je dôvodom zrušenia rozhodnutia podľa ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p.

V zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie , čoho sa navrhovateľ domáha a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Rozsudok musí obsahovať odôvodnenie v súlade s cit. ust. § 157 ods. 2 O.s.p., t. zn., že súd rozhodujúci o uplatnenom nároku sa musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho závery musia byť dostatočne vysvetlené. Súdne rozhodnutie musí preto obsahovať stručný a jasný výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku. Odôvodnenie má byť prostriedkom kontroly správnosti rozhodnutia nielen pre súd, ktorý ho vydal, ale aj pre súd, ktorý ho bude preskúmavať v dôsledku opravného prostriedku.

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument.

Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takémuto uplatneniu.

Odvolaním napadnutý rozsudok nemá všetky uvedené náležitosti, preto nemohol byť predmetom odvolacieho prieskumu.

Z odôvodnenia rozsudku je zrejmé, že súd vyhodnotil zmluvnú podmienku, týkajúcu sa dohody o zmluvnej pokute vo výške 427,99 €, ako neprijateľnú z dôvodu, že žalovaný je stále viazaný rovnakou výškou zmluvnej pokuty a táto zmluvná pokuta nezahrňuje intenzitu porušovania povinností.

Vyššie uvedený záver však nemožno prijať bez toho, aby súd skúmal, či (rovnaká) výška dohodnutej zmluvnej pokuty je primeranou sankciou spojenou s nesplnením záväzku spotrebiteľa (§ 53 ods. 4 písm. k/ Obč. zákonníka) .

Ak by totiž výška tejto sankcie bola primeraná vo vzťahu k porušeniu všetkých zmluvnou pokutou zabezpečených povinností, samotná skutočnosť, že je stanovená paušálne pre všetky prípady porušenia, by nemala bez ďalšieho za následok jej neprijateľnosť.

Ako vyplýva z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa, právne posudzoval vec aj podľa ust. § 53 ods. 4 písm. k/ Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého za neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, v odôvodnení rozsudku sa však s otázkou, či v prejednávanej veci dohodnutá zmluvná pokuta predstavovala neprimerane vysokú sumu, nevyporiadal a pre vyriešenie tejto otázky si nezabezpečil ani dostatočný skutkový základ.

Pri posudzovaní primeranosti dohodnutej sankcie musí súd jasne stanoviť kritériá (aspekty) , na základe ktorých túto otázku rieši a tieto v odôvodnení rozsudku aj uviesť, aby jeho úvahy, ktoré ho viedli k rozhodnutiu o tejto otázke (či ide o primeranú sankciu) boli preskúmateľné tak účastníkmi, ako aj odvolacím (dovolacím) súdom. Týmto aspektom môže byť napr. časové hľadisko (v ktorom štádiu zmluvného vzťahu dôjde k porušeniu povinností) , cena nezaplatených poskytnutých služieb (výška dlhu) , predmet zmluvy (hodnota poskytnutých služieb a dodaných mobilných telefónov a iných zariadení) , charakter povinností, porušenie ktorých je zmluvnou pokutou zabezpečené, prípadne iné kritériá, umožňujúce posúdenie primeranosti dohodnutej sankcie.

Úlohou súdu v ďalšom konaní bude preto skúmať primeranosť dohodnutej zmluvnej pokuty zo všetkých vyššie uvedených hľadísk. Za tým účelom súd doplní dokazovanie na určenie rozsahu služieb, aké sa žalobca zaviazal žalovanému poskytovať na základe uzavretej zmluvy a jej dodatku, zistí, či žalovanému bol poskytnutý mobilný telefón a za akú cenu, zistí porušenie akých povinností bolo sankcionované zmluvnou pokutou vzhľadom na všeobecné vymedzenie v bode 2.3 dodatku, že má ísť o povinnosti podľa tohto dodatku a prípadne vykoná dokazovanie aj na preukázanie ďalších, pre rozhodnutie vo veci relevantných skutočností.

Až po takto doplnenom dokazovaní bude možné opätovne posúdiť, či dojednaná zmluvná pokuta je neprijateľnou podmienkou a v tej súvislosti aj dôvodnosť žaloby ohľadne jej zaplatenia.

V novom rozhodnutí rozhodne súd aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.