KSKE 6 Co 34/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211231919 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211231919.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľov : 1. Y.. E. Š., bývajúceho U. V., U. XX, 2. Y.. A. Š., bývajúcej U. V., U. 10, zastúpených JUDr. Petrom Molitorisom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti V. F., bývajúcej U. V.Š., V. X, o predbežnom opatrení, o odvolaní navrhovateľky v 2. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 9. decembra 2011, č.k. 36C/140/2011-33 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II uznesením zo dňa 9. decembra 2011 č.k. 36C/140/2011-33 zamietol návrh navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhali zakázať odporkyni nakladať s bytom č. 1, nachádzajúcim sa na prízemí bytového domu na G.. U. XX, súpisné č. III/962, postaveného na parcele 6141 v katastrálnom území V. L., vedenom na LV č. XXXXX Katastrálneho úradu v Košiciach, Správy katastra Košice a s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 2500/10000, t.j. predať ho, darovať a zriadiť záložné právo, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že zo spisu Okresného súdu Košice I zn. 14C/901/2002 zistil, že Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 19. februára 2009 č.k. 14C/901/2002-146 určil, že kúpna zmluva uzavretá medzi pôvodným navrhovateľom v 1. rade (Y.. E. Š.) a navrhovateľkou v 2. rade (Y.. A. Š.) ako kupujúcimi a odporkyňou V. F. ako predávajúcou o prevode vlastníckeho práva k označenému bytu je neplatná. Kúpna cena uvedená v kúpnej zmluve bola 19.423,53 €, ktorá nezodpovedala dohode zmluvných strán, v zmysle ktorej kúpna cena bola stanovená vo výške 49.790,88 €. Uvedený rozsudok bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21. októbra 2010 č.k. 4Co/50/2009-169, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13. decembra 2010.

Zo spisu Okresného súdu Košice II zn. 20C/181/2010 súd zistil, že návrh navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhali zakázať odporkyni prevod vlastníckeho práva k predmetnému bytu na tretiu osobu, okresný súd uznesením zo dňa 17. januára 2011, č.k. 20C/181/2010-16 zamietol. Na odvolanie navrhovateľov uznesenie Okresného súdu Košice II bolo zmenené a Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 7. marca 2011 č.k. 5Co/45/2011-57 nariadil predbežné opatrenie a zakázal odporkyni s predmetným bytom nakladať a zároveň uložil navrhovateľom povinnosť podať návrh vo veci samej, t.j. vo veci vydania bezdôvodného obohatenia do 30 dní odo dňa doručenia predbežného opatrenia navrhovateľom. Uvedené uznesenie o nariadení predbežného opatrenia bolo doručené právnemu zástupcovi navrhovateľov dňa 24. marca 2011, a keďže návrh na vydanie bezdôvodného obohatenia bol doručený súdu dňa 28. apríla 2011, t.j. po uplynutí lehoty stanovenej v uznesení o nariadení predbežného opatrenia, došlo podľa § 77 ods. 1 písm. a/ O.s.p.

k zániku tohto predbežného opatrenia. Po citácii § 74 ods. 1 O.s.p., § 76 ods. 1 písm. e/ O.s.p., § 47 ods. 1 písm. b/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) a § 134 ods. 2 Exekučného poriadku, okresný súd konštatoval, že predpokladom nariadenia predbežného opatrenia je existencia podmienok dôvodnosti nároku vo veci samej, ktorému sa má predbežným opatrením poskytnúť ochrana ako aj nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, ktorá odôvodňuje dočasnú úpravu pomerov účastníkov konania do rozhodnutia vo veci samej, a ktorej sa má nariadením predbežného opatrenia zabrániť. Navrhovatelia v danom štádiu konania preukázali podmienky dôvodnosti svojho nároku, keď v konaní vedenom pod sp. zn. 14C/409/2002 Okresný súd Košice I konštatoval, že na základe neplatnej kúpnej zmluvy navrhovatelia poskytli odporkyni peňažné plnenie vo výške 49.790,88 €, ktoré je odporkyňa povinná vrátiť podľa § 457 OZ. Navrhovatelia tiež preukázali nebezpečenstvo hroziacej ujmy, ktorá spočíva v prevode vlastníckeho práva bytu z odporkyne na tretiu osobu, čo by mohlo mať za následok ohrozenie výkonu súdneho rozhodnutia v prípade úspechu navrhovateľov v konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam však nie sú dané dôvody pre nariadenie navrhovaného predbežného opatrenia, lebo predbežné opatrenie nemôže zabrániť hroziacej ujme, t.j. prevodu vlastníckeho práva z odporkyne na tretiu osobu. V súčasnosti prebieha exekúcia predajom predmetných nehnuteľností, pričom navrhovaným predbežným opatrením nie je možné zabrániť predaju bytu a prevodu vlastníckeho práva z odporkyne na tretiu osobu v rámci exekučného konania. Táto skutočnosť totiž vyplýva z ustanovenia § 134 ods. 2 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého predbežné opatrenie, ktorým bola povinnému uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva, bráni exekúcii predajom nehnuteľnosti len vtedy, ak je nariadené v konaní o určenie vlastníckeho práva. V predmetnej veci sa však navrhovatelia domáhajú vydania bezdôvodného obohatenia, a teda predbežné opatrenie by predaju predmetného bytu v exekučnom konaní nemohlo zabrániť. Zároveň súd prvého stupňa poznamenal, že z dôvodu prebiehajúceho exekučného konania odporkyňa má zo zákona obmedzené právo na nakladanie s predmetnou nehnuteľnosťou, s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 1 písm. b/ Exekučného poriadku. Súd tiež poukázal na skutočnosť, že pochybnosti o naliehavosti potreby upraviť pomery účastníkov konania vzbudzuje nečinnosť navrhovateľov, ktorý návrh na začatie konania vo veci samej, podali až po uplynutí lehoty stanovenej uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 7. marca 2011 č.k. 5Co/45/2011-57, čím sami spôsobili zánik predbežného opatrenia, ktorým bol odporkyni uložený zákaz nakladať s jej bytom v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20C/181/2010.

Proti tomuto uzneseniu podala navrhovateľka v 2. rade v zákonnej lehote odvolanie. Navrhla zrušiť (správne malo byť zmeniť - poznámka odvolacieho súdu) napadnuté uznesenie a nariadiť predbežné opatrenie. Uviedla, že v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia upozornila na skutočnosti, že prebiehajúce exekučné konanie je účelové. Exekučné konanie bolo začaté práve z dôvodu, že uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 7. marca 2011 sp. zn. 5Co/45/2011 bolo nariadené predbežné opatrenie, ktorým súd zakázal odporkyni nakladať s predmetným bytom. Cieľom exekučného konania je obídenie predbežného opatrenia exekúciou, ktorá je vedená v prospech pôvodného kupujúceho. Odporkyňa aj keď vedela o nimi uplatnenom nároku, neuhradila im ani len časť svojho dlhu, napriek tomu, že údajne prijala zálohu z kúpnej ceny bytu v sume 120.000 €. Dňa 4. mája 2011 došlo zo strany Ing. Valušku ako kupujúceho k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo dňa 3. januára 2011, a zároveň došlo zo strany odporkyne k uznaniu dlhu voči K.. U. vo výške 120.000 € titulom nevrátenia zálohy kúpnej ceny. V notárskej zápisnici pod sp. zn. N 44/2011 a Nz 19422/2011 spísanej na Notárskom úrade JUDr. Pavla Semjana z 27. mája 2011 dala odporkyňa súhlas na vedenie exekúcie na všetok jej hnuteľný a nehnuteľný majetok. V krátkom čase po začatí exekučného konania predajom nehnuteľností, ktoré sa vedie u súdneho exekútora JUDr. Michala Mazúra pod sp. zn. EX 1686/2011 je na liste vlastníctva stále evidovaná plomba z vkladového konania V 190/2011 aj napriek tomu, že správa katastra vyzvala odporkyňu aj kupujúceho na predloženie listín preukazujúcich odstúpenie od zmluvy. Vyslovila názor, že odporkyňa a kupujúci neinformovali správu katastra, že došlo k platnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy, čo by malo byť dôvodom na zastavenie konania o vklade.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení na odvolanie navrhovateľky navrhla napadnuté uznesenie potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie navrhovateľky v 2. rade bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľky v 2. rade nie je dôvodné.

Pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený (§ 74 ods. 1 O.s.p.) .

Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz (§ 102 ods. 1 O.s.p.) .

Z citovaných ustanovení, ako aj zo samotnej podstaty predbežných opatrení vyplýva, že tieto upravujú pomery účastníkov konania iba dočasne, prípadne zaisťujú nároky doposiaľ právoplatne (im) nepriznané. Účelom predbežných opatrení je dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov, a to do času definitívnej súdnej ochrany. Predpokladom nariadenia predbežných opatrení je :

1. osvedčenie nároku, ktorému sa má navrhovaným predbežným opatrením poskytnúť ochrana,

2. osvedčenie naliehavosti potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov alebo osvedčenie obavy z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, t.j. osvedčenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy,

3. preukázanie vzťahu navrhovaného predbežného opatrenia k predmetu konania vo veci samej.

Všetky tieto zákonné predpoklady musia byť splnené kumulatívne. Povinnosťou súdu je dôsledne skúmať ich splnenie, a to každý predpoklad jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti.

Pred nariadením predbežného opatrenia musí súd zvážiť, či v dôsledku predbežného opatrenia sa nevytvorí nezvratný (nenapraviteľný) stav v právnych vzťahoch medzi účastníkmi, a či zásah do práv dotknutého účastníka je primeraný navrhovateľom osvedčenému porušenia jeho práv a právom chránených záujmov.

Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že aj keď navrhovatelia osvedčili dôvodnosť nároku vo veci samej, ako aj to, že môže byť ohrozený prípadný výkon rozhodnutia (pre prípad ich úspechu v konaní vo veci samej) , nebolo možné nariadiť predbežné opatrenie z dôvodu § 134 ods. 2 Exekučného poriadku.

Podľa § 134 ods. 2 Exekučného poriadku exekúciu predajom nehnuteľností nemožno vykonať, ak je povinnému v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu (§ 80 písm. c/ O.s.p.) vykonateľným predbežným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva k nej.

V súdenom prípade sa nejedna o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o určenie vlastníckeho práva, ale v konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia.

Aj odvolaciemu súdu sa žiada poznamenať, že je ťažko pochopiteľná a ničím neodôvodnená nečinnosť navrhovateľov, ktorý návrh na začatie konania nepodali v lehote určenej v uznesení Krajského súdu v Košiciach zo dňa 7. marca 2011 č.k. 5Co/45/2011-57, čím sami spôsobili zánik predchádzajúceho predbežného opatrenia, ktorým bol odporkyni uložený zákaz nakladania s predmetným bytom v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20C/181/2010.

Z týchto dôvodov a osobitne z dôvodov, ktoré sú obsiahnuté v uznesení súdu prvého stupňa, s ktorými sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil.

O trovách predbežného opatrenia (včítane trov odvolacieho konania v súvislosti s predbežným opatrením) bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí vo veci podľa § 145 O.s.p..

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.