KSKE 6 Co 38/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 38/2012

KS v Košiciach, dátum 22.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 38/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214315 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214315.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Y. J., nar. X.X.XXXX, bytom v F., R. X/XX, zast. JUDr. Štefanom Kamenickým, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Hviezdoslavova 7, proti odporcovi: Bytové družstvo Spišská Nová Ves, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Kamenárska 5, IČO: 17 45 05, v konaní o vyslovenie povinnosti osvedčiť pravosť podpisu, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová, č.k. 9C/152/2011-41 zo dňa 23.11.2011

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e odvolacie konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zamietol návrh navrhovateľky, ktorým žiadala, aby súd určil povinnosť odporcovi osvedčiť pravosť podpisu na zmluve o prevode vlastníctva bytu č. 23, na 4. poschodí bytového domu v F. X. N.. R. Č.. X, vchod 3, súp.č. 1127, uzatvorenej dňa 3.8.2011 medzi navrhovateľkou a Z. J. ako kupujúcimi a odporcom ako predávajúcim. Navrhovateľke náhradu trov konania nepriznal.

Proti rozsudku v zákonnej lehote podala odvolanie navrhovateľka a navrhla, aby odvolací súd zmenil rozsudok tak, že jej návrhu vyhovie.

Navrhovateľka písomným podaním zo dňa 1.2.2012 oznámila, že podané odvolanie berie späť.

Podľa ust. § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

V prípade späťvzatia odvolania odvolací súd je oprávnený skúmať len to, či skutočne došlo k späťvzatiu odvolania a či tento právny úkon urobil účastník, ktorý odvolanie podal.

Vzhľadom na tú skutočnosť, že navrhovateľka účinne vzala späť svoje odvolanie, odvolací súd odvolacie konanie podľa vyššie citovaného ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. zastavil.

Späťvzatím odvolania právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastala, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania (§ 222 ods. 1 O.s.p.) .

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.