KSKE 6 Co 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 4/2012

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711212322 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711212322.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: O. N., D. C. R. R. XXX, proti odporcovi: C. G., R. R. XXX, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako bezdôvodne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Krajskému súdu v Košiciach bol dňa 9. januára 2012 predložený spis s opravným prostriedkom , ktorý podala navrhovateľka proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 21. novembra 2011 sp. zn. 16C/137/2011.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd k tomu, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci.

Z obsahu spisu Okresného súdu Michalovce sp. zn. 16C/137/2011 vysvitá, že Okresný súd Michalovce uznesením zo dňa 19.októbra 2011 č.k. 16C/137/2011-22 vyzval navrhovateľku, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia doplnila svoje písomné podanie zo dňa 30.augusta 2011 a odstránila nedostatky podania . Uvedenú výzvu prevzala mama Adriany Pružinovej, o čom svedčí doručenka, ktorá je pripojená na č.l. 23 p.v. spisu.

Okresný súd Michalovce uznesením zo dňa 21.novembra 2011 č.k. 16C/137/2011-24 odmietol návrh na začatie konania.

Uvedené uznesenie bolo doručené O. N. dňa 29.novembra 2011, o čom svedčí doručenka pripojená k č.l. 26 p.v. spisu.

Na č.l. 27-28 spisu sa nachádza podanie navrhovateľky označené ako žaloba na vysporiadanie spoluvlastníctva manželov , prílohou ktorého je aj výzva Okresného súdu Michalovce uskutočnená uznesením zo dňa 19.októbra 2011 č.k. 16C/137/2011-22, a obálka, ktorá svedčí o tom, že uvedené písomnosti boli doručené na poštu v Sobranciach dňa 28.novembra 2011 (viď odtlačok okrúhlej pečiatky Pošty v Sobranciach na obálke č.l. 31 spisu) .

Aj naďalej platí ust. § 41 ods. 2 O.s.p., t.j. že každý úkon sa posudzuje podľa jeho obsahu aj keď je úkon nesprávne označený.

Vzhľadom na to, že podanie navrhovateľky z č.l. 27-28 nie je odvolaním, ale reakciou navrhovateľky na výzvu súdu, na odstránenie vád podania, odvolací súd vracia vec Okresnému súdu Michalovce ako bezdôvodne predloženú.

V spise Okresného súdu Michalovce sa nenachádza odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 21.novembra 2011 č.k. 16C/137/2011-24 a tak odvolací súd nemá o čom rozhodovať.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu Košice pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1.mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 202 ods. 3 písm. a) O.s.p.) .