KSKE 6 Co 46/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 46/2012

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 46/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510201032 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510201032.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu T. U., nar. X.X.XXXX, bytom C. XXXX, t.č. na neznámom mieste, adresa na doručovanie S..X.. C. XX, Q., proti žalovanej Z. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXXX, o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o späťvzatí žaloby takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice-okolie rozsudkom zo dňa 9.1.2012 č.k. 7C/18/2010-66 zamietol žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov konania, ktoré vzniklo uzavretím manželstva dňa 7.6.1997.

Podaním zo dňa 5.1.2012, (ktoré bolo doručené Okresnému súdu Košice-okolie dňa 10.1.2012) žalobca vzal žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (za trvania manželstva) v celom rozsahu späť, dôvodiac, že jeho manželstvo so žalovanou bolo právoplatne rozvedené.

Ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví (§ 208 O.s.p.) .

V citovanom ustanovení § 208 O.s.p., ktoré upravuje postup súdu pri späťvzatí návrhu na začatie konania, ak k nemu došlo potom, čo už rozhodol súd prvého stupňa, nie je výslovne uvedené, či a v akom rozsahu ma tento procesný úkon vedľa devolutívneho účinku tiež účinok suspenzívny.

Z povahy tohto procesného úkonu a jeho možných následkov (zrušenie rozhodnutia súdu prvého stupňa a zastavenie konania) podľa názoru odvolacieho súdu treba vyvodiť suspenzívny účinok, i keď len za predpokladu, že návrh na začatie konania je vzatý späť do právoplatnosti rozhodnutia (rozsudku) a že účastník ako navrhovateľ bol oprávnený tento úkon vykonať.

Z obsahu spisu Okresného súdu Košice - okolie zn. 7C/18/2010 vysvitá, že navrhovateľ vzal späť návrh na začatie konania ešte pred doručením písomného vyhotovenia rozsudku.

Podaním zo dňa 12.1.2012 bola žalovaná okresným súdom vyzvaná, či súhlasí so späťvzatím žaloby a pre prípad, že sa v lehote 10 dní od doručenia výzvy písomne nevyjadrí, bude súd predpokladať, že voči späťvzatiu žaloby nemá námietky (§ 101 ods. 3 O.s.p.) . Predmetnú výzvu žalovaná prevzala dňa 25.1.2012 a v lehote 10 dní (ani v ďalšej lehote do rozhodnutia odvolacieho súdu) neoznámila, či so späťvzatím žaloby súhlasí.

Odvolací súd podľa § 211 ods. 2 O.s.p. za použitia § 101 ods. 3 O.s.p. vychádzal z predpokladu, že žalovaná nemá námietok voči späťvzatiu žaloby a so späťvzatím žaloby v plnom rozsahu súhlasí.

Krajský súd ako súd odvolací bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. (pojednávanie nie je treba nariaďovať ak sa zastavuje konanie) , dospel k záveru, že došlo k účinnému späťvzatiu žaloby, a preto podľa § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Výrok o trovách konania sa zakladá na ustanovení § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.. Podľa týchto ustanovení žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak došlo k jeho zastaveniu.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 :0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.