KSKE 6 Co 48/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/48/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610207722 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610207722.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov Mgr. Dany Ferkovej a JUDr. Miroslava Sogu v právnej veci žalobcu: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 24, IČO: 35 848 863, zast. Mgr. Ľudovítom Pavelom, usadeným euroadvokátom so sídlom v Košiciach, Mlynská 2 proti žalovanej: F. Š. nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. A. Q. s hláseným pobytom bezdomovca, toho času na neznámom mieste, zast. opatrovníkom Mesto Spišská Nová Ves, v konaní o zaplatenie 1.181,14 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 6C 178/2010-75 zo dňa 29.11.2010

r o z h o d o l :

M e n í výrok rozsudku, ktorým bola v prevyšujúcej časti žaloba zamietnutá tak, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 1,99 € od 13.5.2008 do zaplatenia a zo sumy 142,66€ od 29.4.2008 do 12.5.2008, to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V prevyšujúcej zamietavej časti a vo výroku o trovách konania rozsudok potvrdzuje.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 446,73 € s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 280,17 € od 18.12.2007 do zaplatenia, zo sumy 1,99 € od 12.2.2008 do zaplatenia, zo sumy 19,92 € od 18.3.2008 do zaplatenia a zo sumy 142,66 € od 13.5.2008 do zaplatenia, to všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 81,29 €, úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 18,52 € od 18.12.2007 do zaplatenia, zo sumy 1,99 € od 12.2.2008 do zaplatenia, zo sumy 19,92 € od 18.3.2008 do zaplatenia a zo sumy 40,86 € od 29.5.2008 do zaplatenia a trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia vo výške 116,85 €, to všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

Rozhodol tak o žalobe, ktorou sa žalobca domáhal zaplatenia 732,06 € a 449,08 € s príslušenstvom titulom nedoplatkov a zmluvnej pokuty za služby poskytnuté žalovanej na základe dvoch zmlúv o pripojení a dodatkov k týmto zmluvám, uzavretých dňa 25.10.2007.

Podľa ust. § 29 ods. 2 O.s.p. ustanovil žalovanej opatrovníka Mesto Spišská Nová Ves, keďže žalovaná je v evidencii obyvateľstva vedená s trvalým pobytom v meste Spišská Nová Ves ako bezdomovkyňa. Súdu sa nepodarilo zistiť iný známy pobyt žalovanej.

Vykonaným dokazovaním vzal za preukázané, že účastníci konania uzavreli dňa 25.10.2007 dve zmluvy o pripojení a dodatky k týmto zmluvám, na základe ktorých sa žalobca zaviazal žalovanej poskytovať elektronické komunikačné služby a žalovaná sa zaviazala za poskytnuté služby platiť odplatu podľa stanoveného cenníka. V bode 2.3 dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ak žalovaná poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností, uhradí žalobcovi zmluvnú pokutu, v prípade prvej zmluvy vo výške 12.893,50 Sk a v prípade druhej zmluvy vo výške 12.311,- Sk. Žalovaná si neplnila povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, v dôsledku čoho vznikla žalobcovi pohľadávka vo výške 304,07 € a z titulu zmluvnej pokuty vo výške 427,99 € z prvej zmluvy o pripojení a z druhej zmluvy o pripojení vznikla žalobcovi pohľadávka vo výške 40,43 € a z titulu zmluvnej pokuty vo výške 408,65 € za neuhradené faktúry. Právne posudzoval vec podľa ust. § 43 ods. 1 zák. č. 610/2003 Z.z., § 544 ods. 1 a § 545a Občianskeho zákonníka. Výšku žalovanej istiny vzal za preukázanú, avšak pokiaľ ide o zmluvnú pokutu, v súlade s ust. § 545a Občianskeho zákonníka, pri prvej zmluve túto krátil o dve tretiny a priznal žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 142,66 € (427,99 € : 3 = 142,66 €) , teda vo výške jednej tretiny dohodnutej zmluvnej pokuty a pri druhej zmluve o pripojení zmluvnú pokutu krátil o deväť desatín a priznal žalobcovi zmluvnú pokutu 40,86 €, teda vo výške jednej desatiny dohodnutej zmluvnej pokuty, a to vzhľadom na výšku dlhu žalovanej v súvislosti s neuhradenými službami. Celkovo takto priznal žalobcovi 446,73 € pri prvej zmluve a 81,29 € pri druhej zmluve, ako aj úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. o splatnosti jednotlivých faktúr do zaplatenia. Celkovo uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 528,02 € (446,73 € + 81,29 € ) s príslušnými úrokmi z omeškania a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 2 O.s.p. a vzhľadom na to, že žalobca mal vo veci približne polovičný úspech, zaviazal žalovanú zaplatiť mu polovicu uplatnených trov konania, pozostávajúcich z uhradeného súdneho poplatku vo výške 70,50 € a z trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. za dva úkony právnej pomoci po 73,08 € a 2x režijný paušál 8,58 €, z čoho polovica predstavuje 116,85 €.

Proti tomuto rozsudku, a to proti jeho zamietavej časti, v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca, ktoré doplnil podaním zo dňa 17.1.2011 na základe výzvy súdu prvého stupňa a navrhol rozsudok v zamietavej časti zmeniť a priznať mu zmluvnú pokutu v plnej výške zo zmluvy č. 1 a zo zmluvy č. 2 s uplatneným príslušenstvom. Z obsahu odvolania ďalej vyplýva, že navrhol zmeniť zamietavý výrok v časti úrokov z omeškania zo sumy 142,66 € za dobu od 29.4.2008 do 12.5.2008 a úrokov z omeškania zo sumy 1,99 € za dobu od 13.5.2008 do zaplatenia, vrátane výroku o trovách prvostupňového konania tak, že súd prizná žalobcovi tento nárok a trovy konania v plnej výške. Uplatnil aj trovy odvolacieho konania. Namietal odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/ v spojení s ust. § 221 ods. 1 písm. f/, h/ a podľa ust. § 205 ods. 2 písm. b/, d/, f/ O.s.p.. Vytýkal súdu prvého stupňa, že pri znížení zmluvnej pokuty nevzal do úvahy žalovanej poskytnuté benefity zo strany žalobcu vo forme zvýhodnenej ceny mobilných telefónov a zvýhodnené ceny volaní, ktoré pre žalovanú vyplynuli z uzavretých zmlúv. Žalovaná na základe týchto zmlúv kúpila mobilný telefón Nokia 6300 za kúpnu cenu 1,- Sk s DPH a mobilný telefón Samsung L 760 taktiež za kúpnu cenu 1,- Sk s DPH, čím jej boli poskytnuté hospodárske benefity vo forme zvýhodnenej ceny mobilných telefónov a v dodatku 1.3 uzavretých zmlúv o pripojení sa žalobca zaviazal, že jej budú po prevolaní voľných minút v rámci jedného mesačného programu O2 prémia 250 podľa platného cenníka volaní na účastnícke čísla do národných sietí, v rámci Slovenskej republiky, do prevolania 1000 minút v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, spoplatnené hovory sumou 1,- Sk/minúta s DPH, a to po dobu 18 zúčtovacích období, čím jej bol poskytnutý benefit zo strany žalobcu vo forme zvýhodnených cien volaní. Žalobcom poskytnuté benefity mali byť kompenzované predpokladaným ekonomickým výnosom, ktorý by žalobca dosiahol pri riadnom plnení povinností zo strany žalovanej počas celej dohodnutej doby viazanosti. V takom prípade by sa dosiahol hospodársky účel uzavretia zmluvy. Zmluvná pokuta bola dojednaná v obidvoch zmluvách ako sankcia za porušenie zmluvných povinností, ako zabezpečovací prostriedok, za účelom dosiahnutia väčšej istoty, že žalovaná zotrvá v zmluvných vzťahoch, a že si bude svoje zmluvné povinnosti plniť, a súčasne plnila preventívnu funkciu, nakoľko žalovanú nútila k plneniu si svojich zmluvných povinností, ako aj nahradzovaciu funkciu, nakoľko žalobcovi mala zmierniť škodu, ktorú žalovaná spôsobí porušením svojich povinností. Súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní o primeranosti výšky dohodnutej zmluvnej pokuty v zmluvách č. 1 a č. 2 nevzal do úvahy to, že dojednaná výška zmluvných pokút bola primeraná vzhľadom na význam a hodnotu výhod poskytnutých žalovanej. Žalovanej boli poskytnuté výhody za predpokladu viazanosti 24 mesiacov, čím sa mala kompenzovať strata žalobcu na nižšej cene telefónu a hovorov.

V dôsledku porušenia povinností žalovanou musel žalobca od zmluvy odstúpiť, čím sa porušila aj 24- mesačná viazanosť, a došlo na strane žalobcu ku škode (nezaplatením plnej ceny telefónov a cien hovorov žalovanou) . Tým súd spôsobil nepomerne výhodnejšie postavenie žalovanej, ktorá porušila svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv o pripojení. Súd prvého stupňa dostatočne neodôvodnil, prečo považoval zmluvnú pokutu za neprimeranú a neurčil kritéria, na základe ktorých moderoval zmluvnú pokutu. Navyše vôbec neodôvodnil, prečo zamietol návrh v časti zaplatenia úrokov z omeškania zo sumy 142,66 € za dobu od 29.4.2008 do 12.5.2008 a úrokov z o omeškania zo sumy 1,99 € za dobu od 13.5.2008 do zaplatenia, čím odňal možnosť žalobcovi konať pred súdom.

Opatrovník žalovanej vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť. Stotožnil sa s dôvodmi napadnutého rozsudku a navyše mal za to, že v prípade oboch zmlúv sa jedná o spotrebiteľské zmluvy v zmysle ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, preto zmluvnú pokutu je potrebné posudzovať aj podľa týchto ustanovení. Výška zmluvnej pokuty musí byť úmerná výške pohľadávky, pretože inak je v rozpore s dobrými mravmi. Preto správne súd prvého stupňa vyhodnotil značný nepomer medzi uvedenou pohľadávkou žalobcu a ním požadovanou zmluvnou pokutou.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. a z hľadísk uplatnených v odvolacích dôvodov (§ 205 ods. 2 písm. a/, b/, d/, f/ O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je len čiastočne dôvodné.

Rozsudok v napadnutom zamietavom výroku týkajúcom sa zmluvnej pokuty a v súvisiacom výroku o trovách konania účastníkov je vecne správny, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. v tejto časti potvrdil.

Súd prvého stupňa však pochybil, pokiaľ nepriznal žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 1,99 € od 13.5.2008 do zaplatenia a zo sumy 142,66 € od 29.4.2008 do 12.5.2008, preto odvolací súd v tejto časti zmenil výrok rozsudku podľa ust. § 220 O.s.p.

Rozsudok bol verejne vyhlásený na Krajskom súde v Košiciach dňa 27.3.2012 o 9.50 hod. v pojednávacej miestnosti číslo dverí 202/II. poschodie, pričom miesto a čas verejného vyhlásenia rozhodnutia boli zverejnené dňa 13.3.2012 na úradnej tabuli Krajského súdu v Košiciach v zmysle ust. § 156 ods. 1, 3 O.s.p..

Žalobca uplatňuje odvolacie dôvody podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p. v spojení s ust. § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p., podľa ust. § 205 ods. 2 písm. b/,d/ a f/ O.s.p., t.j. v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/ je daný vtedy, ak v konaní došlo k niektorej z vád uvedených v § 221 ods. 1 O.s.p..

Odvolací dôvod v zmysle ust. § 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p. je daný vtedy, ak konanie má inú vadu (než uvedenú v § 221 ods. 1 O.s.p.) , ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Odvolací dôvod podľa ust. § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že musí ísť o také skutkové zistenia, na základe ktorých súd prvého stupňa vec posúdil po právnej stránke a ktoré nemajú v podstatnej časti oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenia nezodpovedajú vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s ust. § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že súd vzal do úvahy len skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo z prednesov účastníkov

nevyplynuli, ani inak nevyšli počas konania najavo alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo.

Nesprávne sú aj také skutkové zistenia, ktoré súd prvého stupňa založil na chybnom hodnotení dôkazov. Typovo ide o situáciu, kde je logický rozpor v hodnotení dôkazov, prípadne poznatkov, ktoré vyplynuli z prednesov účastníkov alebo ktoré vyšli najavo inak z hľadiska závažnosti (dôležitosti) , zákonnosti, pravdivosti, eventuálne vierohodnosti alebo ak výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až 135 O.s.p..

K odvolaciemu dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť alebo ak použil síce správny právny predpis, ale nesprávne ho interpretoval na daný prípad.

Odvolací súd v prejednávanej veci dospel k záveru, že tieto odvolacie dôvody sú čiastočne naplnené, len pokiaľ ide o výrok rozsudku, ktorým bola v prevyšujúcej časti žaloba zamietnutá ohľadom úrokov z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 1,99 € od 13.5.2008 do zaplatenia a zo sumy 142,66 € od 29.4.2008 do 12.5.2008.

V prevyšujúcej zamietavej časti rozhodnutiu súdu nemožno vytknúť nedostatočné zistenie skutkového stavu, ani že by vzal do úvahy skutočnosti, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli a ani nevyšli za konania najavo, že by opomenul niektoré rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo že by v jeho hodnotení dôkazov bol logický rozpor, prípadne, že by výsledok jeho hodnotenia dôkazov nezodpovedal tomu, čo malo byť zistené spôsobom vyplývajúcim z ust. § 133 až § 135 O.s.p., alebo že by na zistený skutkový stav aplikoval nesprávne zákonné ustanovenia alebo použité zákonné ustanovenia nesprávne vyložil. Rozsudok vo veci nie je ani nepreskúmateľný a nebola zistená ani iná vada, ktorá by mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci.

Súd prvého stupňa vykonal ohľadne nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty dokazovanie v potrebnom rozsahu a náležite zistil skutkový stav, vykonané dôkazy vyhodnotil podľa ust. § 132 O.s.p., z týchto dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, na ktorých aj založil svoje rozhodnutie, zo zisteného skutkového stavu vyvodil aj správny právny záver, preto odvolací súd jeho rozsudok v prevyšujúcej zamietavej časti týkajúcej sa zmluvnej pokuty ako vecne správny podľa ust. § 219 O.s.p. potvrdil.

V tejto časti sú správne a zákonu zodpovedajúce aj dôvody napadnutého rozsudku, s ktorými sa odvolací súd stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa ust. § 545a Občianskeho zákonníka neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

Citované ustanovenie zakotvuje možnosť súdu znížiť neprimeranú zmluvnú pokutu, a to aj bez návrhu dotknutého účastníka. Túto možnosť by teda mal skúmať v každom prípade podľa zákonom stanovených kritérií. Predovšetkým musí prihliadnuť na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, treba však prihliadnuť aj na dôsledky, resp. ujmy, aké nastali porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta viaže.

Určenie výšky zmluvnej pokuty, ktorá je primeraná, je výsledkom úvahy súdu a keďže v prejednávanej veci táto úvaha nevybočila z medzí a hľadísk určených zákonom, nemožno postupu súdu, ktorý znížil zmluvnú pokutu pri prvej zmluve na jednu tretinu, t.j. na sumu 142,66 € a pri druhej zmluve na jednu desatinu, t.j. na sumu 40,86 € vytknúť vecnú nesprávnosť. Takéto zníženie zmluvnej pokuty v prípade prvej zmluvy na úroveň okolo jednej polovice uplatňovanej istiny a pri druhej zmluve na úroveň žalovanej istiny je primerané vzhľadom na hodnotu zabezpečovanej povinnosti a jej význam.

Nesprávne však postupoval súd prvého stupňa, pokiaľ nepriznal žalobcovi zákonný úrok z omeškania z nedoplatku za služby poskytnuté žalovanej, vyúčtované faktúrou č. 1000532875 splatné dňa 12.5.2008 na sumu 60,- Sk (1,99 €) , preto odvolací súd zmenil výrok rozsudku, ktorým bola v prevyšujúcej časti žaloba zamietnutá tak, že zo sumy 1,99 € priznal žalobcovi zákonný úrok z omeškania vo výške 8,5 % od 13.5.2008, teda odo dňa nasledujúceho po splatnosti tejto faktúry, do zaplatenia. Súčasne pochybil súd prvého stupňa pokiaľ nepriznal žalobcovi zákonný úrok z omeškania zo sumy 142,66 €, teda priznanej zmluvnej pokuty z prvej zmluvy od 29.4.2008 do 12.5.2008, a priznal tento úrok z omeškania až od 13.5.2008, pretože žalovaná sa dostala do omeškania s úhradou faktúry č. 5100152882 splatnej dňa 28.4.2008 na sumu 12.893,50 Sk (427,99 €) , od 29.4.2008. Z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa nie je zrejmé, prečo z priznanej zmluvnej pokuty z prvej zmluvy vo výške 142,66 € priznal úrok z omeškania až od 13.5.2008, keď splatnosť faktúry nastala dňa 28.4.2008. Odvolací súd z vyššie uvedených dôvodov priznal žalobcovi zákonný úrok z omeškania zo sumy 142,66 € od 29.4.2008 do 12.5.2008, teda od začiatku omeškania.

Z vyššie uvedených dôvodov podľa ust. § 220 O.s.p. preto v tejto časti výrok rozsudku, ktorým bola v prevyšujúcej časti zamietnutá, zmenil.

Z dôvodov uvedených vyššie odvolací súd v prevyšujúcej zamietavej časti zmluvnej pokuty s príslušenstvom podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok potvrdil.

Pokiaľ ide o výrok o trovách konania účastníkov, aj keď súd nesprávne rozhodol, ak priznal žalobcovi polovicu náhrady trov konania, aplikujúc ust. § 142 ods. 2 O.s.p., hoci úspech žalobcu a úspech žalovanej sa vyrovnali, a preto žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, vzhľadom na skutočnosť, že žalovaná nepodala odvolanie, a vzhľadom na zásadu reformatio in peius platnú v odvolacom konaní, t.j. zákaz zmeny procesného postavenia určitého účastníka k horšiemu, kedy nemožno rozhodnúť v neprospech odvolateľa a v prospech účastníka, ktorý odvolanie nepodal, odvolací súd potvrdil rozsudok aj vo výroku o trovách konania účastníkov. Aplikácia ust. § 142 ods. 3 O.s.p. v tomto prípade neprichádza do úvahy, pretože rozhodnutie o výške celého uplatneného plnenia nezávisí len od úvahy súdu, a zároveň v tomto prípade žalobca nemal úspech iba v nepatrnej časti, lebo jeho neúspech sa vyrovnal jeho úspechu.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 2 O.s.p.. Žalobca bol v odvolacom konaní čiastočne úspešný, preto odvolací súd rozhodol, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.