KSKE 6 Co 65/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 65/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 65/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612200178 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612200178.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. O., W. Q. X. A. Q., C. O. X/XX, zastúpeného U.. P. S., advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, X. XX, proti odporcovi P.. N. Q., W. Q. O., N. X, zastúpenému U.. P. L., Y. X. X. Q. P., U. XX, o súdnom poplatku za odvolanie, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 7.februára 2012, č.k. 2C/3/2012-35 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie zo dňa 7.februára 2012.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves uznesením zo dňa 7.februára 2012, č.k. 2C/3/2012-35 uložil odporcovi v lehote 10 dní od doručenia výzvy zaplatiť súdny poplatok za odvolanie v sume 33 €. Súd poučil odporcu, že ak poplatok v určenej lehote nezaplatí, bude ho súd vymáhať.

Proti tomuto uzneseniu podal odporca v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol zrušiť napadnuté uznesenie, lebo rozhodnutie vydal miestne nepríslušný súd.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods.1 O.s.p.) na základe odvolania odporcu preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je dôvodné.

Zo spisu Okresného súdu Spišská Nová Ves zn. 2C/3/2012 vyplýva, že odporca podal odvolanie voči uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 5.januára 2012, č.k. 2C/3/2012-15, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie.

Súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona (§ 1 ods.1 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov v znení platnom v čase podania odvolania, ďalej len zák.č. 71/1992 Zb. ) .

Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu (§ 2 ods.1 písm.a/ zák.č. 71/1992 Zb.) .

V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie (§ 2 ods.4 zák.č. 71/1992 Zb.) .

Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ (§ 5 ods.1 písm.a/ zák.č. 71/1992 Zb.) .

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku alebo pevnou sumou (§ 6 ods.1 zák.č. 71/1992 Zb.) .

Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej (§ 6 ods.2 zák.č. 71/1992 Zb.) .

Podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992 Zb., poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní podľa položky 1/ písm.c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia je súdny poplatok reprezentovaný sumou 33 €.

Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia (viď spoločné poznámky k položke 1/ sadzobníka súdnych poplatkov pod bodom 3/) .

Vzhľadom na to, že odporca podal odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 5.janára 2012 č.k. 2C/3/2012-15, je povinný zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, ktorý je reprezentovaný sumou 33 € podľa položky 1/ písm.c) Sadzobníka súdnych poplatkov.

Výhrady odporcu, že rozhodnutie vydal miestne nepríslušný súd, sú nepatričné s poukazom na § 88 ods.1 písm.h/ O.s.p.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods.9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1.mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.