KSKE 6 Co 73/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 73/2012

KS v Košiciach, dátum 26.03.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 73/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110215158 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110215158.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom v Bratislave, Einsteinova 24, zast. Mgr. Ľudovítom Pavelom, usadeným euroadvokátom, so sídlom v Košiciach, Mlynská 2, proti žalovanej : K. D., nar. X.X.XXXX, naposledy bytom Y. F., P. XX, t.č. na neznámom mieste, zast. opatrovníkom JUDr. Petrom Dudičom, zamestnancom Okresného súdu Košice- okolie, v konaní o zaplatenie 1.176,50 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 15C/285/2010-79 zo dňa 26.4.2011

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e odvolacie konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 580,98 € s príslušenstvom. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 233,82 € na účet jeho právneho zástupcu do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca, ktoré však písomným podaním zo dňa 1.3.2012 zobral späť.

Žalovaná, zastúpená opatrovníkom, neuplatnila trovy odvolacieho konania.

V zmysle ust. § 207 ods. 2 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

V zmysle ust. § 207 ods. 3 O.s.p., ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

V zmysle vyššie cit. zák. ustanovení odvolací súd zastavil odvolacie konanie, keďže žalobca vzal odvolanie späť.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

O trovách odvolacieho konania bolo preto rozhodnuté tak, že žiaden z účastníkom nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, keďže odvolacie konanie bolo zastavené.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.