KSKE 6 Co 76/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 76/2012

KS v Košiciach, dátum 13.08.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 76/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/76/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609206071 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609206071.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: D. T., T. R. H. XXX, zast. JUDr. Martinom Okálym, advokátom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Hviezdoslavova 7, proti odporkyni: L. T., T. R. A., U. XX, zast. Mgr. Pavlom Dlugolinským, advokátom so sídlom v Starej Ľubovni, Nám. gen. Štefánika 5, v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 10C/51/2009-65 zo dňa 9.februára 2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd zastavil konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

O zastavení konania rozhodol v zmysle ust. § 96 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku na základe späťvzatia návrhu na začatie konania navrhovateľom z dôvodu mimosúdnej dohody, uzavretej medzi účastníkmi konania a na základe súhlasu odporkyne s týmto späťvzatím.

O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. a ich náhradu účastníkom nepriznal.

Vychádzal z obsahu písomnej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 8.4.2011, konkrétne z článku III, v zmysle ktorého účastníci dohody vyhlásili, že jej podpísaním a pripísaním finančnej sumy 22.000 € v prospech účtu, uvedeného v citovanom článku uvedenej dohody, majú voči sebe vyporiadané všetky práva a povinnosti, vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ku dňu podpísania uvedenej dohody nemajú voči sebe žiadne ďalšie nároky. Za takého stavu veci mal súd za to, že za situácie, kedy sa pod obsah takejto dohody, neriešiacej otázku nákladov konania, podpísal aj samotný navrhovateľ, nebolo možné počínanie odporkyne, ktorá pristúpila na túto dohodu, považovať za také jej kvalifikované správanie, ktoré by odôvodňovalo zaviazať odporkyňu na náhradu trov konania v zmysle ust. § 146 ods. 2 O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu, čo do výroku o trovách konania, v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ a navrhol uznesenie v napadnutom výroku zmeniť tak, že súd zaviaže odporkyňu zaplatiť mu trovy prvostupňového konania vo výške 5.614,94 € a trovy odvolacieho konania vo výške 29,08 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia. V dôvodoch odvolania uviedol, že v čase uzatvárania dohody jeho nárok na priznanie trov ešte neexistoval, vznikol až rozhodnutím súdu o zastavení konania, kedy zároveň súd

rozhodoval aj o trovách konania. Nemohol sa preto vopred vzdať práva, ktoré ešte nenadobudol. Trovy si uplatnil podaním zo dňa 18.5.2011 a tieto aj vyčíslil a uviedol aj dôvody na ich priznanie. Z týchto dôvodov trval na zmene napadnutého výroku uznesenia.

Odporkyňa sa k podanému odvolaniu nevyjadrila.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie navrhovateľa bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., teda preskúmal uznesenie v napadnutom výroku o trovách konania účastníkov ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolaniu navrhovateľa nie je možné vyhovieť.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa je v napadnutom výroku o trovách prvostupňového konania vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

V prípade zastavenia konania súd rozhoduje o trovách konania v zmysle ust. § 146 Občianskeho súdneho poriadku.

V zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

V zmysle ust. § 146 ods. 2 O.s.p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný nahradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Ustanovenie § 146 ods. 1 O.s.p. uvádza prípady, kedy výsledok konania nie je rozhodujúci pre náhradu trov a keď ani účastníci na ich náhradu nemajú nárok. Ide o prípady, keď neplatí zásada zodpovednosti za výsledok konania.

Ak došlo k zastaveniu konania, nemá zásadne žiadny z účastníkov právo na náhradu trov podľa jeho výsledku. Iba výnimočne možno uložiť niektorému z účastníkov povinnosť nahradiť druhému účastníkovi trovy zastaveného konania.

Citované ustanovenie § 146 ods. 2 O.s.p. vyjadruje zásadu zodpovednosti za zastavenie konania, pričom otázka zavinenia sa hodnotí podľa procesného výsledku a zavinenie možno posudzovať len z procesného hľadiska, nie podľa hmotného práva. Ak vzal navrhovateľ návrh späť, z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť trovy konania odporcovi. Ak však návrh je podaný dôvodne a k jeho späťvzatiu došlo pre správanie sa odporcu, je povinný uhradiť trovy konania odporcu.

V danom prípade súd rozhodol vecne správne, pokiaľ v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Z obsahu spisu je totiž zrejmé, že návrh navrhovateľa bol podaný dôvodne, keďže k dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov medzi účastníkmi konania nedošlo a k jeho späťvzatiu došlo potom, čo účastníci počas súdneho konania uzavreli mimosúdnu dohodu.

Za tohto stavu je možné konštatovať, že obaja účastníci rovnakou mierou zavinili zastavenie konanie vzhľadom na uzavretie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a nie je možné uzavrieť, že zastavenie konania zavinila výlučne odporkyňa. Za tejto situácie by bolo v rozpore so zásadou spravodlivosti, ak by niektorý z účastníkov mal znášať trovy konania druhého účastníka.

Keďže obaja účastníci procesne zavinili zastavenie konania rovnakou mierou, žiaden z nich nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie v napadnutom výroku ako vecne správne podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. Navrhovateľ bol v odvolacom konaní neúspešný, úspešnej odporkyni trovy odvolacieho konania nevznikli, preto súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.