KSKE 6 Co 8/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 8/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 6 Co 8/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/8/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7804105750 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7804105750.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne K. A., K. Z. P., L. XX, proti žalovaným 1/ Š. P., K. Z. P., C. XX, 2/ Ing. T. P., K. Z. K.-M., C. XX, o vyporiadanie majetku v združení, o súdnom poplatku za odvolanie, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 1. decembra 2010, č. k. 5C 95/2004-336 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len okresný súd) uznesením zo dňa 1.12.2010 č.k. 5C/95/2004-336 uložil žalobkyni, aby v lehote 15 dní zaplatila súdny poplatok za odvolanie v sume 8.118 €, t.j. z hodnoty podielu žiadaného žalobkyňou v sume 135.368 € podľa položky č. 1 písm. a/ Sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti tomuto uzneseniu podala žalobkyňa v zákonnej lehote odvolanie. Navrhla zrušiť napadnuté uznesenie a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedla, že vedie konanie proti žalovaným o vyporiadanie majetku získaného spoločnou činnosťou účastníkov združenia ku dňu 18.10.2001. Podľa stanovísk súdov upravila žalobu, presnejšie žalobný petit na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k majetku združenia. Podrobne rozviedla priebeh súdnych konaní, ako aj dedičského konania po poručiteľovi O.. Š.E. P.. Konštatovala, že súd jej návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva a vyporiadanie zamietol z dôvodu, že žalovaní v 1. a 2.rade nie sú pasívne legitimovaní, lebo majetok, ktorý bol určený ku dňu 18.10.2011 v medzitýmnom rozsudku nebol prejednaný v dedičskom konaní po poručiteľovi. Zároveň požiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie žalobkyne bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne je dôvodné.

Na odvolanie žalobkyne bol rozsudok Okresného súdu Rožňava, ktorým bol zamietnutý žalobný návrh žalobkyne na zrušenie podielového spoluvlastníctva a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k majetku získaného spoločnou činnosťou účastníkov združenia (ku dňu 18.10.2001) bol uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.4.2012 zrušený a vec vrátená na ďalšie konanie.

Podľa § 7 ods. 8 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení základom súdneho poplatku v konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je cena podielu žiadaného navrhovateľom.

Cenou podielu žiadaného navrhovateľom treba pre určenie základu súdneho poplatku rozumieť cenu spoluvlastníckeho podielu, o ktorom navrhovateľ v návrhu uvádza, že mu patrí.

V tomto prípade žalobkyňa (celý) svoj nárok na zrušenie podielového spoluvlastníctva a následné vyporiadanie vyvodzuje zo svojho spoluvlastníckeho podielu k majetku získanému spoločnou činnosťou účastníkov združenia ku dňu 18.10.2001. Ten predstavuje hodnotu, z ktorej jej návrh vyviera, a to z hodnoty hnuteľných vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré boli určené medzitýmnym rozsudkom, ako aj v spojení s dopĺňacím medzitýmnym rozsudkom ku dňu 18.10.2001.

Celé konanie na okresnom súde sa rieši otázka, či hodnota predstavujúca jej podiel bude jej poskytnutá vo forme peňažnej výplaty, alebo v kombinácii prikázaním jednotlivých hnuteľných vecí, ktoré jej z masy vecí patriacich do zaniknutého združenia patria. Nevedno, či čistá hodnota toho, čoby mala žalobkyňa dostať, bude zhodná s cenou pôvodného spoluvlastníckeho podielu , lebo v konaní podľa § 841 OZ v spojení s § 142 OZ môže dôjsť k zrušeniu podielového spoluvlastníctva a následnému vyporiadaniu nie vo vzťahu k všetkým veciam a právam a záväzkom, ale predmetom zrušenia a vyporiadania môže byť len časť týchto vecí.

Odvolací súd zrušil rozsudok, ktorým bola zamietnutá žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva a o vyporiadaní tohto podielového spoluvlastníctva, a tak odvolaciemu súdu neostala iná možnosť, len zrušiť aj uznesenie o uložení súdneho poplatku za odvolanie, lebo v čase rozhodovania nie je možné presne stanoviť čistú hodnotu podielu, ktorú žalobkyňa získa.

Z týchto dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Do pozornosti okresného súdu odvolací súd dáva aj žiadosť žalobkyne o oslobodení od súdnych poplatkov, ktorá je obsiahnutá v odvolaní proti uzneseniu z 1.12.2010.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1.5.2011.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.