KSKE 6 Co 82/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 82/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/82/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811200167 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811200167.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : Telefónica Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 24, IČO: 35 848 863, zast. Mgr. Ľudovítom Pavelom, advokátom so sídlom v Košiciach, Mlynská 2, proti žalovanej : W. D.á, nar. XX.X.XXXX, bytom v Rožňave, O. XX, zastúpená opatrovníčkou C.. S. T., zamestnankyňou Okresného súdu T. W., v konaní o 528,73 € s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. 12C/123/2011-68 zo dňa 28.10.2011

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 286,93 € s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 38,06 € za dobu od 19.11.2007 do zaplatenia, vo výške 8,5 % ročne zo sumy 25,01 € za dobu od 18.12.2007 do zaplatenia, vo výške 8,5 % ročne zo sumy 25,01 € za dobu od 18.1.2008 do zaplatenia, vo výške 8,5 % ročne zo sumy 36,05 € za dobu od 12.2.2008 do zaplatenia, vo výške 8,5 % ročne zo sumy 162,80 € za dobu od 25.4.2008 do zaplatenia, všetko v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšujúcej časti súd žalobu zamietol. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Proti tomuto rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca bez vymedzenia rozsahu, v akom rozsudok napáda, bez uvedenia odvolacích dôvodov a bez uvedenia návrhu, ako žiada, aby súd v odvolacom konaní rozhodol s tým, že odvolanie doplní na výzvu súdu v zmysle ust. § 209 ods. 1 O.s.p..

Odvolací súd výzvou zo dňa 27.3.2012 v zmysle ust. § 211 a 209 O.s.p. vyzval žalobcu prostredníctvom jeho právneho zástupcu na doplnenie náležitostí odvolania zo dňa 20.12.2011 podľa ust. § 205 O.s.p. o uvedenie rozsahu, v akom napáda rozsudok, v čom považuje rozhodnutie alebo postup súdu za nesprávny, ktoré odvolacie dôvody uplatňuje a čoho sa v odvolacom konaní domáha, a to v lehote 15 dní od doručenia tejto výzvy. Vo výzve zároveň žalobcu použil, že v zmysle ust. § 218 ods. 1 O.s.p. odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa ust. § 205 ods. 1 a 2 O.s.p..

Výzva bola právnemu zástupcovi žalobcu Mgr. Ľudovítovi Pavelovi doručená dňa 2.4.2012 (č.l. 87 spisu) .

V určenej lehote a až do rozhodnutia odvolacieho súdu žalobca náležitosti odvolania v zmysle vyššie uvedenej výzvy nedoplnil.

V zmysle ust. § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V zmysle ust. § 42 ods. 3 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal 1 rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Podľa ust. § 205 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedených v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

Podľa ust. § 205 ods. 3 O.s.p. rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Podľa ust. § 209 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa uznesením vyzve toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d/. Ak sa aj napriek výzve súdu odvolanie nedoplní alebo ak ide o oneskorené odvolanie alebo podané tým, kto naň nie je oprávnený, predloží súd prvého stupňa odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Podľa ust. § 211 ods. 1 O.s.p. ak súd prvého stupňa nesprávne postupoval podľa § 209 ods. 1, odvolací súd sám vyzve toho, kto podal odvolanie, aby doplnil chýbajúce náležitosti a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d/.

Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2, ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a 211 ods. 1.

V prejednávanej veci z odvolania žalobcu nie je možné zistiť, ktoré z výrokov rozsudku napáda, v čom považuje rozhodnutie alebo postup súdu za nesprávny, ktoré odvolacie dôvody uplatňuje a čoho sa odvolaním domáha.

Bez vyššie uvedených náležitosti nie je možné pokračovať v odvolacom konaní, lebo nie je zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov je napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a čo je teda predmetom odvolacieho prieskumu a nie je zrejmé ani ako žalobca žiada, aby odvolací súd rozhodol, teda čoho sa odvolaním domáha.

Keďže žalobca vady odvolania neodstránil napriek tomu, že bol na nich odstránenie vyzvaný odvolacím súdom a zároveň bol poučený o následkoch neodstránenia vád odvolania, t.j. o odmietnutí odvolania v prípade, že tieto vady neodstráni, odvolací súd nemal inú možnosť, ako odvolanie v zmysle ust. § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. odmietnuť, lebo nemá všetky náležitosti podľa ust. § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. a boli dodržané podmienky podľa ust. § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 2 prvej vety O.s.p., ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania z dôvodu, že konanie v tomto prípade končí bez toho, aby odvolací súd rozhodol vo veci samej, a to v dôsledku procesného zavinenia žalobcu, ktorý podal neúplné odvolanie a napriek výzve súdu na odstránenie vád toto nedoplnil tak, aby bolo možné odvolanie prejednať. Z týchto dôvodov vznikla žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanej trovy odvolacieho konania, tejto však trovy nevznikli, preto odvolací súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.