KSKE 6 Co 89/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 6 Co 89/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/89/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210215897 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210215897.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : P.. P. R., bytom v E., D. X, zast. Mgr. Richardom Petrovom, advokátom so sídlom v Košiciach, Františkánska 3, proti žalovanému : Generali Slovensko poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta 3/A, IČO: 35 709 332, zast. Pavlom Horovčákom, advokátom so sídlom v Košiciach, Hroncova 3, v konaní o 919,14 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. 13C 102/2010-72 zo dňa 1.12.2011

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

Žalobca je povinný zaplatiť žalovanému trovy odvolacieho konania vo výške 16,76 € k rukám jeho právneho zástupcu Pavla Horovčáka do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd zastavil konanie o zaplatenie 919,14 € s prísl. a zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu trovy konania vo výške 196,85 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

O zastavení konania rozhodol s poukazom na ust. § 96 O.s.p. na základe späťvzatia žaloby žalobcom a súhlasu žalovaného so späťvzatím.

O trovách konania rozhodol v zmysle ust. § 146 ods. 2 prvej vety O.s.p. a zaviazal na ich náhradu žalobcu, ktorý z procesného hľadiska zavinil zastavenie konania, keď netvrdil a ani nepreukázal, že k späťvzatiu návrhu na začatie konania došlo pre správanie sa žalovaného a že tento návrh bol podaný dôvodne.

Proti tomuto uzneseniu, čo do výroku o trovách konania, v zákonnej lehote podal odvolanie žalobca z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. Bližšie dôvody tohto odvolania a ani odvolací návrh neuviedol, vychádzajúc však z obsahu odvolania namietal uloženie povinnosti zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 196,85 €.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol uznesenie v napadnutom výroku potvrdiť a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z odmeny 1 úkon právnej služby, t.j. vyjadrenie k podanému odvolaniu vo výške 9,13 € vychádzajúc z tarifnej hodnoty veci 196,85 € v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. c/ vyhl. č. 655/2004 Z.z., keďže ide o vyjadrenie k odvolaniu, ktoré nesmerovalo proti rozhodnutiu vo veci samej a z režijného paušálu 7,63 €. Podľa jeho názoru súd správne aplikoval pri rozhodovaní o trovách konania ust. § 146 ods. 2 prvej vety O.s.p., ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z., pokiaľ ide o výšku priznanej sumy náhrady trov konania. Z týchto dôvodov navrhol napadnutý výrok uznesenia potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., teda preskúmal napadnutý výrok o trovách konania účastníkov a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nie je možné vyhovieť.

Uznesenie je v napadnutom výroku o trovách konania vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Správne, zákonu zodpovedajúce a presvedčivé sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že procesne zavinil zastavenie konania žalobca späťvzatím žaloby, pričom z obsahu spisu jednoznačne vyplýva, že k späťvzatiu žaloby nedošlo pre správanie sa žalovaného a tomuto preto nemohla vzniknúť povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvod späťvzatia žaloby žalobca neuviedol a z obsahu spisu je zrejmé, že žalovaný žiadnym svojím správaním po podaní žaloby nezapríčinil stav, kedy žalobca bol nútený zobrať návrh na začatie konania späť a teda zastavenie konania nezavinil. K späťvzatiu žaloby došlo výlučne na základe rozhodnutia žalobcu a z obsahu spisu nie je preukázané, že by na toto rozhodnutie malo vplyv správanie sa žalovaného. Žalovaný totiž dobrovoľne nárok žalobcu po podaní žaloby neuspokojil. Za týchto okolností nemožno konštatovať zavinenie žalovaného na zastavení konania, a preto je potrebné vychádzať zo zásady, že ak navrhovateľ vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 druhej vety O.s.p., z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť odporcovi trovy konania.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že zastavenie konania zavinil žalobca, preto súd prvého stupňa rozhodol vecne správne, ak ho zaviazal na náhradu trov konania žalovanému.

Správne vyčíslil súd prvého stupňa aj výšku náhrady trov konania, ktoré vznikli žalovanému, preto zo všetkých vyššie uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie v napadnutom výroku o trovách konania ako vecne správne v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. V odvolacom konaní bol žalobca neúspešný, preto mu vznikla povinnosť nahradiť trovy konania úspešnému žalovanému. Tieto pozostávajú z odmeny za jeden úkon právnej služby, t.j. vyjadrenie k odvolaniu vo výške 9,13 €, vychádzajúc z tarifnej hodnoty veci 196,85 € v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. c/ vyhl. č. 655/2004 Z.z., keďže ide o vyjadrenie k odvolaniu, ktoré nesmerovalo proti rozhodnutiu vo veci samej a z režijného paušálu vo výške 7,63 €, spolu 16,76 €. V zmysle ust. § 149 ods. 1 O.s.p. žalobca je povinný tieto trovy zaplatiť k rukám právneho zástupcu žalovaného Pavla Horovčáka do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.