KSKE 6 Co 96/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/96/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811208466 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811208466.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov : 1. D. L., bývajúceho v T. Č.. XX, 2. D. L., bývajúceho v T. Č.. XX, 3. R. L., bývajúcej v I., T. Č.. XX, 4. Q. P., bývajúceho v I., P. Č.. X, 5. A. R., bývajúceho v Y., K. Č.. XXX, zastúpených JUDr. Ladislavom Törökom, advokátom, so sídlom v Rožňave, Šafárikova 8, proti žalovanému : Družstvo Silická Planina, so sídlom Silica č. 83, IČO: 30 726 933, zastúpenému JUDr. Jurajom Dubovským, advokátom, so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca č. 9, o neplatnosť právneho úkonu s príslušenstvom, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 1. februára 2012 č.k. 12C/144/2011-58 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách konania.

Žalobcovia v 1. až 5. rade sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania v sume 78,46 €, ktorú sú povinní zaplatiť advokátovi žalovaného JUDr. Jurajovi Dubovskému do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava uznesením zo dňa 1. februára 2012 č.k. 12C/144/2011-58 konanie vo veci zastavil [po späťvzatí žaloby žalobcami o určenie neplatnosti nájomných zmlúv označených v žalobe zo dňa 28. augusta 2011 (§ 96 ods. 1,2 O.s.p.) ]. Žalobcom v 1. až 5. rade uložil povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne žalovanému náhradu trov konania v sume 238,75 € na účet právneho zástupcu žalovaného (JUDr. Juraja Dubovského - poznámka odvolacieho súdu) v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Na samostatné konanie vylúčil vec o zaplatenie majetkových podielov.

Výrok o náhrade trov konania odôvodnil súd aplikáciou § 146 ods. 2 prvej vety O.s.p., podľa ktorého ak niektorý z účastníkov konania zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Konanie bolo zastavené po späťvzatí žaloby žalobcami, a tak sú povinní nahradiť trovy konania žalovanému. Žalovaný si uplatnil náhradu trov konania, a to za 3 úkony právnej služby, a to :

- za prevzatie zastúpenia zo dňa 27. januára 2012,

- za písomné vyjadrenie k žalobe zo dňa 31. januára 2012

- za zastupovanie na pojednávaní dňa 1. februára 2012.

Hodnota 1 úkonu podľa § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za právne služby (ďalej len citovaná vyhláška ) bola reprezentovaná sumou 58,69 €, ku ktorému súd pripočítal režijný paušál v sume 7,63 €. Tarifná odmena a režijný paušál tak predstavovali sumu 198,96 € (176,07 € + 22,89 €) . Pretože zástupca žalobcu preukázal, že je platiteľom DPH, priznal mu súd aj daň z pridanej hodnoty 20 % z odmeny a režijného

paušálu vo výške 39,79 €. Z tohto dôvodu boli žalovanému priznané trovy konania v sume 238,75 € (176,07 € + 22,89 € + 39,79 €) .

Proti výroku uznesenia o náhrade trov prvostupňového konania podali žalobcovia v zákonnej lehote odvolanie. Navrhli zmeniť napadnutý výrok a nepriznať žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., prípadne vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (správne malo byť zrušiť uznesenie vo výroku o náhrade trov konania a v rozsahu zrušenia vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie - poznámka odvolacieho súdu) . Uviedli, že napadnuté uznesenie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poukázali na skutočnosť, že práve pre správanie sa žalovaného, ktorý žalobcom neoznámil skutočnosti o zániku nájomných zmlúv, došlo k späťvzatiu žaloby. Žalovaný na súdnom pojednávaní dňa 1. februára 2012 tvrdil, že rozhodnutie obvodného pozemkového úradu, z ktorého vyplýva zánik nájomných vzťahov, bolo doručené všetkým žalobcom. Táto okolnosť sa nezakladá na pravde.

Žalovaný v písomnom vyjadrení navrhol napadnutý výrok o trovách konania potvrdiť. Uviedol, že tvrdenia žalobcov v odvolaní, že žalovaný neoznámil žalobcom skutočnosti o zániku nájomných zmlúv, nie sú pravdivé. Rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu Rožňava zo dňa 16. februára 2011 č.j. 2011/00041-4, ktorým bolo schválené vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Silica, nadobudlo právoplatnosť dňom 1. apríla 2011. Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že bolo doručené všetkým účastníkom, teda aj žalobcom, a to verejnou vyhláškou prostredníctvom Obecného úradu v Silici.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie žalobcov bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., preskúmal uznesenie v napadnutej časti, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov nie je dôvodné.

Výroky uznesenia Okresného súdu Rožňava zo dňa 1. februára 2012 č.k. 12C/144/2011-58 o zastavení konania (o určenie neplatnosti nájomných zmlúv) a vylúčení veci na samostatné konanie (o vyplatenie majetkových podielov) , odvolaním napadnuté neboli, a tak nadobudli právoplatnosť (viď § 206 ods. 3 O.s.p.) .

Predmetom odvolacieho prieskumu zostal len výrok uznesenia o náhrade trov prvostupňového konania.

Žalobcovia v odvolaní namietali rozhodnutie súdu prvého stupňa o povinnosti nahradiť trovy konania žalovanému podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. argumentujúc, že súd prvého stupňa nemal priznať náhradu trov konania, lebo žalobu vzali späť pre správanie sa žalovaného, ktorý im neoznámil skutočnosti o zániku nájomných zmlúv.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie žalovaného vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania žalovaný.

Otázka zavinenia zastavenia konania má pri rozhodovaní o náhrade trov konania osobitný význam. Pokiaľ totiž účastník konania zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, súd prizná ostatným účastníkom konania (druhej procesnej strane) náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložili na uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri riešení otázky, či účastník konania zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, treba vychádzať výlučne z procesného hľadiska a so zreteľom na procesný výsledok. Pre prípad zavinenia zastavenia konania, ako ho má na mysli § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. nejde vtedy, ak dôvodom pre zastavenie konania bolo späťvzatie takého návrhu, ktorý bol podaný dôvodne a žalobca ho vzal späť len so zreteľom na správanie sa žalovaného (spočívajúceho napríklad v tom, že žalovaný až na základe proti nemu smerujúcemu návrhu pristúpil k splneniu povinnosti požadovanej v návrhu) ; v takom prípade sa neuplatní § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ale ustanovenie § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p..

V danom prípade došlo k zastaveniu konania z dôvodu účinného späťvzatia žaloby na pojednávaní dňa 1. februára 2012 podľa § 96 ods. 1 ,2 O.s.p., a preto správne súd prvého stupňa rozhodol o náhrade trov konania podľa § 146 ods. 2 prvej vety O.s.p..

Nepatričné je odvolávanie sa žalobcov na to, že k späťvzatiu žaloby došlo preto, lebo im žalovaný neoznámil zánik nájomných zmlúv. Predmetom tohto konania bolo určenie neplatnosti nájomných zmlúv (označených v žalobe zo dňa 28. augusta 2011) a v takomto konaní nemá (a nemal) žalovaný povinnosť oznamovať žalobcom zánik nájomných zmlúv.

Pri rozhodovaní o náhrade trov prvostupňového konania súd vychádzal z vyúčtovania právneho zástupcu žalovaného, ktorý požadoval náhradu trov konania za 3 úkony právnej služby, a to :

- prevzatie a prípravu zastúpenia v sume 58,69 € (podľa § 11 ods. 1 písm. a/ citovanej vyhlášky v spojení s § 14 ods. 1 písm. a/ citovanej vyhlášky) ,

- za písomné vyjadrenie k žalobe zo dňa 31. januára 2012 v sume 58,69 € (podľa § 11 ods. 1 písm. a/ citovanej vyhlášky v spojení s § 14 ods. 1 písm. b/ citovanej vyhlášky) ,

- a za účasť na pojednávaní dňa 1.2.2012 v sume 58,69 € (podľa § 11 ods. 1 písm. a/ citovanej vyhlášky v spojení s § 14 ods. 1 písm. c/ citovanej vyhlášky) .

Správne súd prvého stupňa priznal aj režijný paušál , t.j. náhradu výdavkov za miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné vo výške 1/100 výpočtového základu, t.j. 7,63 € (za 3 úkony právnej služby) , spolu 22,89 €. Taktiež správne rozhodol, keď priznal aj daň z pridanej hodnoty, lebo právny zástupca žalovaného preukázal, že je platiteľom DPH, a tak odmena a režijný paušál boli navýšené o daň z pridanej hodnoty vo výške 20 %, t.j. o sumu 39,79 €.

Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov, ktoré obsahuje uznesenie súdu prvého stupňa, s ktorými sa odvolací súd stotožňuje, odvolací súd potvrdil uznesenie vo výroku o náhrade trov prvostupňového konania ako vecne správne podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p..

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ustanovení § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p..

Žalovaný mal úspech v odvolacom konaní, a preto mu súd priznal trovy odvolacieho konania, ktoré v danom prípade spočívali v odmene advokáta za právnu službu, ktorú poskytol žalovanému, a to za vypracovanie vyjadrenia na odvolanie žalobcov podľa § 14 ods. 1 písm. c/ citovanej vyhlášky v spojení s § 11 ods. 1 písm. a/ citovanej vyhlášky v sume 58 €. Taktiež priznal aj náhradu výdavkov za miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné vo výške 1/100-iny výpočtového základu (ktorý za I. polrok 2011 činil 763 €) , bola reprezentovaná sumou 7,63 € (§ 1 ods. 3 citovanej vyhlášky a § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky) .

Odvolací súd priznal aj 20 % daň z pridanej hodnoty, lebo advokát žalovaného preukázal, že je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a preto sa odmena a náhrady výdavkov za miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné zvýši o 20 %, t.j. o sumu 13,12 €. Trovy odvolacieho konania tak predstavovali sumu 78,75 € (58 € + 7,63€ + 13,12 €) . Žalovaný si uplatnil trovy len vo výške 78,46 €, a tak odvolaciemu súdu neostala iná možnosť len priznať sumu, ktorú si uplatnil žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcov.

Z týchto dôvodov odvolací súd uložil žalobcom v 1. až 5. rade povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania v sume 78,46 €, ktorú sú povinní zaplatiť advokátovi žalovaného JUDr. Jurajovi Dubovskému podľa § 149 ods. 1 O.s.p..

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.