KSKE 6 CoE 122/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/122/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209219176 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209219176.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: O. M. O. O. A. Bratislave, M. I., R. C.. X, Y.: XX 807 484, proti povinnému: M. O., O..U..L.. v likvidácii, so sídlom v I., M. XX, Y.: XX XXX 410, pre vymoženie 1.244,90 € s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II., č.k. 39Er/2490/2009-7 zo dňa 16.2.2011

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zastavení exekúcie.

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi W.. W. S., so sídlom v B., I.. C. X trovy exekúcie vo výške 37,30 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávnenej a žiadosti súdneho exekútora súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora W.. W. S. na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného dňa 3.9.2009 č. 5803/086287. Dňa 9.2.2011 súdny exekútor doručil súdu podnet na zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku, z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Zároveň si uplatnil trovy exekučného konania vo výške 37,30 €. Súd prvého stupňa exekúciu zastavil podľa ust. § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku, vzhľadom na tú skutočnosť, že šetrením k osobe povinného súdny exekútor zistil, že povinný už nevykonáva podnikateľskú činnosť, nevlastní exekučne postihnuteľný majetok, z ktorého by bolo možné pohľadávku oprávnenej uspokojiť, a bol vymazaný z obchodného registra. O trovách exekúcie rozhodol podľa ust. § 203 ods.2 Exekučného poriadku a vzhľadom na to, že zastavil exekúciu z dôvodu nemajetnosti povinného, na úhradu priznaných trov exekúcie súdnemu exekútorovi zaviazal oprávnenú. Výšku trov exekúcie vyvodil z ust. § 3, § 15 ods.1 a § 22 ods.1 vyhl.č. MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení a súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie vo výške 37,30 €. Exekútorovi priznal paušálnu odmenu za získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie exekučného príkazu, každé zisťovanie účtu povinného, každé ďalšie zisťovanie majetku povinného 6x3,32 € a poštovné vo výške 13,40 €, spolu 33,32 €, 20% DPH v sume 3,98 €, spolu trovy exekúcie 37,30 €.

Proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote podala odvolanie oprávnená a navrhla odvolaciemu súdu zmeniť uznesenie vo výroku o zastavení exekúcie tak, že odvolací súd vyhlási exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastaví a vo výroku o trovách exekúcie neprizná súdnemu exekútorovi W.. W. S. náhradu trov

exekúcie, alternatívne, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na nové konanie. V odôvodnení uznesenia uviedla, že súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní o zastavení exekúcie podľa ust. § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku nezobral do úvahy skutočnosť, že povinný bol dňom 8.12.2010 vymazaný z obchodného registra, teda k tomuto dňu stratil právnu subjektivitu, na čo má súd prihliadať kedykoľvek v priebehu konania a to aj bez návrhu. Preto súd mal vyhlásiť exekúciu za neprípustnú a zastaviť ju podľa ust. § 57 ods.1 písm.g/ Exekučného poriadku. Súd takto nedostatočne zistil skutkový stav veci a nepoužil správny právny predpis, v dôsledku čoho je jeho rozhodnutie nesprávne. Vo výroku o náhrade trov exekúcie oprávnená uviedla, že žiadnym spôsobom nezavinila zastavenie exekúcie a nemohla predvídať, že podnikateľská činnosť povinného dospeje až k jeho výmazu z obchodného registra. Účelom Exekučného poriadku je predovšetkým zabezpečiť oprávnenej možnosť núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a zmyslom a účelom rozhodnutia o náhrade trov konania je poskytnúť úspešnému účastníkovi alebo účastníkovi, ktorému to priamo priznáva zákon, nárok na náhradu trov potrebných na vymáhanie nároku. Exekútorovi preto nevznikol nárok na náhradu trov exekúcie. Súdnych exekútorov je potrebné považovať za príslušníkov slobodného povolania vykonávajúcich činnosť v podnikateľskom režime a skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky exekútora pri výkone exekúcie je potrebné považovať za riziko, ktoré exekútor nesie.

Exekútor zostal v odvolacom konaní nečinný.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods.2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods.1,3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie oprávnenej proti výroku o zastavení exekúcie nie je prípustné a jej odvolanie voči výroku o trovách exekúcie nie je dôvodné.

V zmysle ust. § 202 ods.4 O.s.p. odvolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

V zmysle ust. § 218 ods.1 písm. c/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

V zmysle ust. § 58 ods.4 Exekučného poriadku, proti rozhodnutiam podľa § 57 ods.1 písm.a/, b/, f/ až h/ je prípustné odvolanie.

V danom prípade oprávnená v odvolaní nenamieta samotné zastavenie exekúcie, namieta však dôvod, pre ktorý k zastaveniu exekúcie došlo, t.j. podľa ust. § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku. Aj keď proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie v zmysle ust. § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku je odvolanie prípustné v zmysle vyššie citovaného ust. § 58 ods.4 Exekučného poriadku, zároveň platí ust. § 202 ods.4 O.s.p., že len proti dôvodom rozhodnutia odvolanie prípustné nie je.

Keďže oprávnená podáva odvolanie iba proti dôvodom rozhodnutia o zastavení exekúcie, keď namieta dôvod zastavenia exekúcie podľa ust. § 57 ods.1 písm. h/ Exekučného poriadku, ak v odvolaní namieta, že exekúcia mala byť vyhlásená za neprípustnú a zastavená v zmysle ust. § 57 ods.1 písm. g/ Exekučného poriadku, nemal odvolací súd inú možnosť, ako odvolanie oprávnenej v tejto časti odmietnuť v zmysle ust. § 218 ods.1 písm. c/ O.s.p., pretože smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Pokiaľ ide o rozhodovanie o trovách exekúcie v súvislosti so zastavením exekúcie, pre rozhodnutie o trovách exekúcie je rozhodujúce, z akého dôvodu došlo k zastaveniu exekúcie.

Súd prvého stupňa v danom prípade zastavil exekúciu podľa ust. § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku. Správne teda pri rozhodovaní o trovách exekúcie aplikoval ust. § 203 ods.2 Exekučného

poriadku, podľa ktorého, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Z vyššie uvedených dôvodov sú odvolacie námietky oprávnenej nedôvodné a odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods.1 O.s.p. potvrdil uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 224 ods.1 O.s.p., v spojení s ust. § 142 ods.1 O.s.p. Oprávnená bola v odvolacom konaní neúspešná, nemá preto právo na náhradu trov odvolacieho konania, súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli, preto súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods.9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.