KSKE 6 CoE 174/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/174/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805206637 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805206637.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej : POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej JUDr. Martinom Mačajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému B. A., narodenému XX. X. XXXX, bývajúcemu A. Slavo Č.. XX1, t.č. ÚVTOS Košice-Šaca, o vymoženie 597,49 € (18.000,- Sk) s príslušenstvom, vedenej pred súdnym exekútorom JUDr.Ing. Karolom Mihalom, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34, pod sp. zn. EX 1881/05, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo. dňa 4. apríla 2011 č.k. 11Er/224/2005-17 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú, o zastavení exekúcie a o trovách exekúcie.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len exekučný súd ) uznesením zo dňa 4. apríla 2011 č.k. 11Er/224/2005-17 návrh na zmenu exekútora zamietol. Exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Oprávnenú zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr.Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie v sume 26,62 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávnenej a žiadosti súdneho exekútora, exekučný súd vydal dňa 24. októbra 2005 poverenie č. 5808 004183* pre súdneho exekútora Ing.Bc. Karola Mihala na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 18.000,- Sk s príslušenstvom a trov predchádzajúceho konania v sume 3.913,- Sk. Exekučným titulom je notárska zápisnica zo dňa 22. mája 2005 sp. zn. N 2366/2005, Nz 22740/2005, (NcRls 22449/2005) napísaná (v Bratislave na Flöglovej ul. č. 8) notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom so sídlom v Partizánskom, ul. generála Svobodu 1069/4. Oprávnená podaním zo dňa 18. novembra 2010 (ktoré bolo doručené exekučnému súdu 22. novembra 2010) navrhla zmenu súdneho exekútora. Vykonaním exekúcie navrhla poveriť Exekútorsky úrad JUDr. Rudolfa Krutého so sídlom v Bratislave, Záhradnícka 60. V súvislosti s týmto návrhom súd skúmal, či sú splnené podmienky na zmenu exekútora, s prihliadnutím na ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách. Zo zmluvy o úvere č. 7330141 zo dňa 29. septembra 2004 uzavretej medzi oprávnenou a povinným súd zistil, že povinnému bol oprávnenou poskytnutý úver vo výške 10.000,- Sk, ktorý sa povinný zaviazal zaplatiť veriteľovi túto sumu zvýšenú o príslušný poplatok 8.000,- Sk, t.j. v celkovej sume 18.000,- Sk v 10 mesačných splátkach po 1.800,- Sk, počnúc dňom 15. októbra 2004. Zmluvu uzatvoril povinný ako fyzická osoba - občan, lebo v zmluve je uvedené jeho meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu. Účel úveru v zmluve o úvere nie je uvedený. V tejto zmluve o úvere povinný splnomocnil advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j. aby v jeho mene uznal jeho záväzok z úveru (vyššie

uvedeného) tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia, alebo pre exekúciu podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku na celý jeho majetok, do výšky vzniknutej pohľadávky a jej príslušenstva. V závere splnomocnenia povinný súhlasil s tým, že pri jednotlivých vyššie uvedených úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo iný zamestnanec advokáta v zmysle zákona o advokácii. Exekučný súd posúdil uvedenú zmluvu o úvere ako spotrebiteľskú, lebo z výpisu z obchodného registra oprávnenej vyplýva, že predmetom činnosti oprávnenej je okrem iného aj poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným bol občan - (fyzická osoba) , ktorý obsah zmluvy o úvere nemohol reálnym spôsobom ovplyvniť, lebo uzavrel zmluvu na formulári predloženom oprávnenou. Po zohľadnení § 497 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodného zákonníka ) , ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k § 1 ods. 2 zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (ďalej len zák. č. 258/2001 Z.z. ) je ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka (lex generalis) a ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. (lex specialis) . Keďže Obchodný zákonník neobsahuje osobitnú úpravu o právach a povinnostiach zo spotrebiteľských vzťahov, je potrebné na prípady spotrebiteľských úverov podporne použiť ustanovenia V. hlavy Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ ) ,a to § 52 a nasl. OZ ako predpisu pôsobiaceho ako lex generalis k Obchodnému zákonníku a k zákonu č. 258/2001 Z.z.. Po citácii § 53 ods. 1,3,4 OZ, § 54 ods. 1,2 OZ a § 1 ods. 1,2 zák. č. 586/2003 o advokácii, súd konštatoval, že exekučný titul v danom prípade notárska zápisnica zo dňa 25. mája 2005 sp. zn. N 2366/2005, NZ 22740/2005 (NCRls 22449/2005) bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi (advokátovi) v predtlači zmluvy o úvere, a teda povinný ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol súčasne povinný podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia, alebo pre exekúciu, na celý jeho majetok, až do výšky vzniknutej pohľadávky (resp. jej zostatku v prípade čiastočného splatenia jeho dlhu) a jej príslušenstva. Mgr. Tomáš Kušnír uznal dlh voči oprávnenej v celkovej výške 21.913,- Sk, z čoho úver a poplatok predstavoval sumu 18.000,- Sk, pričom táto suma sa mala úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25 % denne od 13. marca 2005 do zaplatenia. (Celý dlh pozostával z istiny nesplateného úveru, poplatku z úveru, trov právneho zastúpenia, trov spísania notárskej zápisnice) . Naviac povinná osoba zastúpená Mgr. Tomášom Kušnírom vyhlásila, že dlh opísaný v bode 1,2,3 notárskej zápisnice vo výške 21.913,- Sk vrátane úroku z omeškania 0,25 % denne od 13. marca 2005 do zaplatenia splatí v lehote do 16. júna 2005. Exekučný súd konštatoval, že podmieňovanie poskytnutia spotrebiteľského úveru uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 OZ takúto podmienku výslovne nespomína. Po citácii § 22 ods. 2 OZ súd dospel k záveru, že splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone č. 258/2001 Z.z. uznal v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a navyše sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, a konal tak v rozpore s dobrými mravmi, ako to vyplýva z § 3 ods. 1 OZ. Právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom ako splnomocnencom povinného, je podľa § 39 OZ neplatný, lebo odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Na základe uvedeného dospel exekučný súd k záveru, že nie je možné vyhovieť ani návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora, lebo samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia v pokračovaní exekúcie. Po citácii § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, § 57 ods. 2 Exekučného poriadku a § 58 ods. 1 Exekučného poriadku vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil, lebo exekučný titul je nevykonateľný, (čo je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania) a v exekučnom konaní nie je možné pokračovať. Z dôvodu zastavenia exekúcie, zamietol aj návrh na zmenu súdneho exekútora. O trovách exekúcie rozhodol exekučný súd podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku a zaviazal oprávnenú na ich náhradu súdnemu exekútorovi, lebo táto zavinila zastavenie exekúcie, pretože podala návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpel takými (právnymi) vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať. Súdnemu exekútorovi priznal náhradu trov exekúcie podľa vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení účinnom do 1. mája 2008 (ďalej len citovaná vyhláška ) v sume 26,62 €. Odmenu, ktorú si uplatnil exekútor za prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, jeho preštudovanie a zaevidovanie súd nepriznal, pretože túto činnosť považoval za administratívnu prácu vykonávanú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorá je v súlade s § 25 citovanej vyhlášky zahrnutá v odmene súdneho exekútora. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi ani odmenu za spracovanie žiadosti o udelenie poverenia , spracovanie upovedomenia

o začatí exekúcie , spracovanie žiadosti o súčinnosť , pretože nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony exekučnej činnosti, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu v exekučnej činnosti. Aj keď exekútor v návrhu na priznanie trov exekúcie žiadal priznať podľa § 14 ods. 3 a § 15 citovanej vyhlášky odmenu určenú paušálnou sumou za úkon doručenie upovedomenia o začatí exekúcie vo výške 2 x 3,32 €, vzhľadom na to, že odmena určená paušálnou sumou za tento úkon je 3,32 € zahŕňa doručenie predmetného upovedomenia tak oprávnenému, povinnému, ako aj iným osobám, priznal súd súdnemu exekútorovi za tento úkon odmenu len vo vyhláškou stanovenej sume 3,32 €.

Proti tomuto uzneseniu podala oprávnená v zákonnej lehote odvolanie. Navrhla zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a vrátiť vec exekučnému súdu na ďalšie konanie. Namietala predovšetkým to, že súd v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany exekučného súdu (už) pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný, a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Uviedla, že (predmetné) plnomocenstvo preskúmal notár JUDr. Ondrej Ďuriač pri spísaní notárskej zápisnice a rovnako sa s ním zaoberal aj Okresný súd Rožňava pri posudzovaní exekučného titulu so zákonom pre účely vydania poverenia súdnemu exekútorovi. Ani v jednom prípade nebol zistený rozpor so zákonom a už vôbec nie v takej miere, ktorá by spôsobila neplatnosť celého úkonu. Zároveň poukazovala na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzavretí zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b OZ v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. Ďalej uviedla, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti a následne zastavenia exekúcie situácia, kedy si oprávnená už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, lebo pohľadávka oprávnenej už bude premlčaná, a stane sa nevymožiteľnou. Z uvedených dôvodov oprávnená je toho názoru, že exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi, a preto žiadala, aby konajúci súd vyhovel návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora. Z tohto dôvodu sa nestotožnila ani s priznanými trovami exekúcie súdnemu exekútorovi.

Povinný v liste zo dňa 26. júla 2011 na odvolanie oprávnenej uviedol, že oprávnenej splatil sumu 18.000,- Sk.

Súdny exekútor sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadril.

Napadnuté uznesenie vydala vyššia súdna úradníčka Mgr. Adriana Pečeňáková.

Exekučný súd (Okresný súd Rožňava) po obdŕžaní odvolania oprávnenej uznesením zo dňa 20. októbra 2011 č.k. 11Er/224/2005-51 zamietol návrh oprávnenej na zmenu exekútora. Uvedené rozhodnutie odôvodnil tým, že proti uzneseniu, ktorým bol zamietnutý návrh na zmenu exekútora, nie je prípustné odvolanie. Podaním odvolania proti uzneseniu vydanému vyšším súdnym úradníkom, sa v tejto časti uznesenie ruší a opätovne má rozhodnúť sudca. Z tohto dôvodu o návrhu na zmenu exekútora rozhodol sudca (exekučného súdu) tak, že návrh zamietol podľa § 44 ods. 8 Exekučného poriadku v znení účinnom v čase začatia exekúcie. Uvedené uznesenie zo dňa 20. októbra 2011 č.k. 11Er/224/2005-51 nadobudlo právoplatnosť dňa 2. novembra 2011.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie oprávnenej okrem výroku, ktorým bol návrh na zmenu exekútora zamietnutý podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že exekučný súd vecne správne rozhodol, ak vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil a tiež aj vo výroku o náhrade trov exekúcie, a preto v tejto časti napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Podrobné, presvedčivé a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje a v podrobnostiach na ne odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) . Na zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia v uvedených výrokoch odvolací súd považuje za potrebné uviesť toto:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z citovaného ustanovenia teda vysvitá, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice zo dňa 22. mája 2005 napísanej notárom JUDr. Ondrejom Duriačom so sídlom v Partizánskom, ul. gen. Svobodu 1069/4, pod sp. zn. N 2366/2005, Nz 22740/2005, NCRls 22449/2005 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, so sídlom v Bratislave, Za Kasárňou 1. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné sa vyporiadať s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Pri právnom úkone sa môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom uvedie rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve) podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu teda o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá i zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov. V predmetnom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila práve oprávnená, a v ktorom ho splnomocnila na spísanie (predmetnej) notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu jednoznačne preukázaný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a samotná táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne exekučný súd uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, a to pre rozpor záujmu zástupcu a zastúpeného.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie exekučného súdu vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, ako aj o zastavení exekúcie potvrdil ako vecne.

Po takýchto záveroch sú už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých exekučný súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ exekučný súd dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi exekučného konania nadbytočné.

K odvolacím námietkam oprávnenej odvolací súd uvádza, že nemožno odvolateľke prisvedčiť ani pokiaľ ide o jej námietku, že v danom prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, lebo exekučný súd je oprávnený preskúmavať podmienky na vykonanie exekúcie, nielen pri začatí exekúcie, ale počas celého jej trvania, a ak v ktoromkoľvek štádiu, teda aj po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie zistí, že tieto nie sú dané, je oprávnený exekúciu zastaviť.

Za nepatričnú odvolací súd považuje aj námietku oprávnenej, že povinný mohol kedykoľvek takéto udelené plnomocenstvo odvolať, pričom tak neurobil, lebo tá skutočnosť, že to povinný neurobil, nemá žiaden vplyv na výsledok tohto konania.

K ďalším námietkam oprávnenej odvolací súd už len poznamenáva, že vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci. Nespôsobilosť notárskej zápisnice ako exekučného titulu nie je prekážkou uplatnenia práva oprávnenej na všeobecnom súde.

Odvolaním oprávnená napadla tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že aj v tejto časti je odvolanie oprávnenej nedôvodné, lebo exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávnenú, ktorá exekúciu zavinila (§ 203 Exekučného poriadku) tým, že predložila exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnou v čase začatia exekučného konania.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p.. Oprávnená nemala úspech v odvolacom konaní a tak jej náhrada trov nepatrí. Ostatným účastníkom trovy odvolacieho konania preukázateľne nevznikli, a preto odvolací súd nepriznal účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.