KSKE 6 CoE 38/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012899024 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012899024.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., so sídlom v Bratislave, Mamateyova 17, IČO : 35 937 874, proti povinnému: Tibor Szántó, narodenému 17. februára 1976, bývajúcemu v Čučme 139, pre vymoženie 39,67 EUR s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Petra Hodermarského, so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 3, pod sp. zn. Ex 45/2006, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č. k. 12Er/11/2006-10 zo dňa 10. januára 2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie vo výroku o trovách exekúcie tak, že oprávnený je povinný nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Petrovi Hodermarskému trovy exekúcie vo výške 88,21 Eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len exekučný súd) uznesením zo dňa 10. januára 2012, č.k. 12Er 11/2006-10 exekúciu zastavil, oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 81,48 Eur do pätnástich dní od právoplatnosti uznesenia a v prevyšujúcej časti návrh exekútora na priznanie trov exekúcie zamietol.

O zastavení exekúcie rozhodol v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) , podľa ktorého exekúciu súd zastaví, ak zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, v spojení s ustanovením § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku v zmysle ktorého exekúciu súd zastaví, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhl. č. 288/1995 Z.z. v znení účinnom do 30.4.2008, a na ich náhradu zaviazal oprávnenú. Súdnemu exekútorovi priznal trovy exekúcie pozostávajúce :

1. z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. za spísanie výzvy k úhrade (20 min.) , spísanie správy pre oprávneného (20 min.) a spísanie záznamu o vykonaní služobnej cesty (20 min.) , spolu za jednu začatú účelne vynaloženú hodinu (20min. + 20 min. + 20 min.) á 200,- Sk;

2. z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/, ods. 3, § 15 ods. 1 vyhl. č. 288/1995 Z.z. za získanie poverenia, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie exekučného príkazu, doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, zisťovanie platiteľa mzdy povinného 3x cez sociálnu poisťovňu, zisťovanie majetku

povinného - Správa katastra Rožňava, OO PZ SR Rožňava a osobne v mieste pobytu povinného á 100,- Sk (3,32 Eur) za jeden úkon, t. j. 10 x 100,- Sk, t.j. 1000 Sk,- odmena spolu 200 + 1.000 = 1.200,- Sk (39,83 Eur) ;

3. z náhrady hotových výdavkov podľa § 22 vyhl. č. 288/1995 Z.z., a to poštovného 32, 65 Eur a cestovných náhrad vo výške 1,03 Eur;

4. z DPH 20% z odmeny 1.200,- Sk (39,83 Eur) vo výške 7,97 Eur (20% z 39,83 Eur) .

Spolu takto priznal trovy exekúcie vo výške 81,48 Eur (39,83 Eur + 33,68 Eur + 7,97Eur) .

Proti tomuto uzneseniu, čo do výroku o trovách exekúcie, súdny exekútor podal v zákonnej lehote odvolanie. Navrhol uznesenie v napadnutom výroku zmeniť a priznať mu náhradu trov exekúcie vo výške 88,21 Eur. Namietal, že súd prvého stupňa mu v rozpore so zákonom nepriznal DPH v správnej výške. V tomto smere poukázal na rozhodnutie KS v Košiciach č. k. 4 CoE 133/2007-112 zo dňa 30.1.2008, ako aj na nález Ústavného súdu SR č. k. II.ÚS 31/04-30. Uviedol, že aj keď zákonný text § 196 EP hovorí priamo len o odmene, súd je povinný zohľadniť zmysel a účel náhrady trov konania. Zákon neupravuje výnimku pre nepriznanie DPH len z dôvodu chýbajúceho ustanovenia, a preto je súd povinný použiť taký výklad zákona, ktorý neobmedzuje ani nepostihuje účastníka konania na jeho právach. Paušálna náhrada za úkony, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času podlieha u exekútora DPH, ak nejde o úkony, ktoré neuplatnil vo svojom mene. Konštatoval, že dôkazom opodstatnenosti jeho tvrdenia je aj zákon č. 348/2011 Z.z., ktorý v čl. 3 upravil ustanovenie § 196 Exekučného poriadku, ktorý doplnil o druhú vetu a tá znie : Ak je exekútor platiteľom DPH podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o DPH . Z týchto dôvodov žiadal zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Oprávnená vo vyjadrení k odvolaniu súdneho exekútora súhlasila s napadnutým uznesením súdu prvého stupňa.

Povinný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie súdneho exekútora bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 O. s. p. v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1, 3 O. s. p., preskúmal uznesenie v napadnutom výroku o trovách exekúcie a dospel k záveru, že odvolanie súdneho exekútora je dôvodné.

Výrok uznesenia, ktorým bola exekúcia zastavená napadnutý odvolaním nebol, a tak nadobudol právoplatnosť podľa § 206 ods. 3 O. s. p..

Súdny exekútor v odvolaní namieta výlučne nepriznanie dane z pridanej hodnoty aj z náhrady hotových výdavkov.

Podľa § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom od 1.1.2012, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku, trovami exekúcie sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonávaní exekúcie (§ 196) . Oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.

Vzhľadom na znenie § 196 Exekučného poriadku (platné a) účinné v čase rozhodovania odvolacieho súdu, teda od 1.1.2012 a vzhľadom na nedostatok inej právnej úpravy (prechodných a záverečných ustanovení) , patrí súdnemu exekútorovi daň z pridanej hodnoty aj z hotových výdavkov (a z náhrady za stratu času) bez ohľadu na to, kedy sa začalo exekučné konanie.

V prejednávanej veci daň z pridanej hodnoty vo výške 20%, t.j. 7,97 Eur bola priznaná iba z odmeny 39,83 Eur (20% z 39,83 Eur) .

Náhrada hotových výdavkov, pozostávajúcich z poštovného 32,65 Eur a cestovných náhrad 1,03 Eur, činila spolu sumu 33,68 Eur. Aj z týchto náhrad prislúcha súdnemu exekútorovi daň z pridanej hodnoty vo výške 20%. Správne mal teda exekučný priznať náhradu 20% DPH z odmeny 39,83 Eur + náhrady hotových výdavkov 33,68, spolu 73,51 Eur, t.j. 14, 70 Eur (20% z 73,51 Eur) . Spolu mal takto priznať trovy exekúcie v sume 88,21 Eur (39,83 Eur + 33,68 Eur + 14,70 Eur) .

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 220 O. s. p. zmenil uznesenie v napadnutom výroku o trovách exekútora tak, že priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 88,21 Eur.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O. s. p.. Súdny exekútor bol v odvolacom konaní úspešný, ale trovy odvolacieho konania si však neuplatnil. Neúspešná oprávnená nemá právo na ich náhradu. Preto súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.