KSKE 6 CoE 42/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/42/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606204023 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606204023.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, IČO: 31 335 004, proti povinnému: L.. A. B., nar. X.X.XXXX, bývajúcemu v Z. D. S., N. XXXX/XX, pre vymoženie 3938,77 Eur s prísl., vedenej u súdnej exekútorky Mgr. Márie Hlaváčovej, so sídlom v Kežmarku, Hlavné námestie 34, pod sp. zn. EX 353/2006, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 23.novembra 2011, č.k. 4Er/200/06-34 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinného.

N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len exekučný súd ) uznesením zo dňa 23.novembra 2011, č. k. 4Er/200/06-34 pripustil zmenu na strane oprávneného tak, že oprávneným namiesto Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004 sa stal EOS KSI Slovensko, s. r. o., Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803.

Rozhodnutie odôvodnil s poukazom na ust. § 37 ods. 3, 4 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútorov a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) , keďže zo zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 1.5.2008, uzavretej medzi oprávneným ako postupcom a EOS KSI Slovensko, s. r. o., Bratislava ako postupníkom mal za preukázané, že postúpením prešla pohľadávka oprávneného na spoločnosť EOS KSI Slovensko s.r.o. voči povinnému.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie povinný. Navrhol uznesenie zrušiť a zamietnuť zmenu na strane oprávneného (správne malo byť zmeniť a nepripustiť zmenu na strane oprávneného - poznámka odvolacieho súdu) . V dôvodoch odvolania poukázal na § 37 ods. 3 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútorov a exekučnej činnosti, ako aj na § 100 ods. 1 Obč. z. (Občianskeho zákonníka- poznámka odvolacieho súdu) a § 101 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ ) Zmluva o postúpení pohľadávky uzavretá medzi oprávnenou Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s., ako postupcom a EOS KSI Slovensko, s. r. o ako postupníkom bola uzavretá dňa 1.5.2008 a návrh na zmenu postupcu na postupníka bol doručený súdnej exekútorke dňa 14.9.2011, a následne na Okresný súd Spišská Nová Ves dňa 5.10.2011, čo činí viac ako tri roky, a tak vzniesol námietku premlčania právneho úkonu - (vyššie cit. zmluvy o postúpení pohľadávky) s poukazom na §100 ods. 1 OZ a § 101 OZ, pretože nemožno premlčané právo veriteľovi priznať. Poukázal aj na § 526 ods. 1 OZ, v zmysle ktorého postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Pokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Do dnešného dňa (t.j. 29.2.2012, deň napísania odvolania - poznámka odvolacieho súdu) ako dlžníkovi mu nebolo oznámené postúpenie

pohľadávky, a na základe spisu 4Er 200/06 nebolo doručenie postúpenia pohľadávky voči nemá ako dlžníkovi preukázané ani súdu.

Oprávnená vo vyjadrení k odvolaniu povinného ponechala na rozhodnutie súdu, či pripustí zmenu na strane oprávneného.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie povinného bez nariadenia odvolacieho pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie je potrebné v zmysle § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odmietnuť, pretože bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné.

Podľa § 37 ods. 3 Exekučného poriadku v znení účinnom do 30.11.2006 (exekučné konanie sa začalo 22.3.2006) , proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu podľa § 41. Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv alebo povinností. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní odo dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť prešla.

Podľa § 37 ods. 4 Exekučného poriadku, ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny alebo odpis rozhodnutia.

Vo vzťahu k výroku exekučného súdu, ktorým pripustil zmenu účastníka na strane oprávneného, odvolací súd uvádza, že podľa § 202 ods. 2 O. s. p. odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa § 233/1995 Z.z. o súdnych exekútorov a exekučnej činnosti, ak tento Exekučný poriadok neustanovuje inak.

Z citovaného zákonného ustanovenia (§ 202 ods. 2 O.s.p.) vyplýva zásada, podľa ktorej proti rozhodnutiam vydaným v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku odvolanie nie je prípustné. Je prípustné iba voči tým rozhodnutiam, kde to výslovne Exekučný poriadok pripúšťa.

V prejednávanej veci ustanovenie § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, ale ani iné ustanovenie Exekučného poriadku v znení platnom v čase rozhodovania exekučného súdu (a tiež aj odvolacieho súdu) sa výslovne neuvádzala prípustnosť odvolania proti rozhodnutiu súdu o pripustení zmeny účastníka na strane oprávneného. Z uvedeného vyplýva, že poučenie exekučného súdu, v zmysle ktorého proti uzneseniu (ktorým rozhodol o pripustení zmeny účastníka na strane oprávneného) odvolanie je prípustné, nie je správne.

Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné (§ 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p.) . Z tohto dôvodu odvolací súd sa nemohol ani meritórne zaoberať predmetným odvolaním a tak odvolanie povinného proti uzneseniu o prípustnosti zmeny účastníka na strane oprávneného odmietol podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p..

Pre úplnosť odvolací súd poznamenáva, že exekučný súd v ďalšom konaní bude povinný vyzvať povinného na bližšiu konkretizáciu svojich tvrdení v podaní označenom ako odvolanie, ohľadom tvrdeného (ne) oznámenia postúpenia pohľadávky a namietaného premlčania práva.

Výrok o náhrade trov odvolacieho konania sa zakladá na ustanovení § 224 ods. 1 O. s. p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. Odvolací súd v tomto prípade aplikoval ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., pretože ide o ustanovenie, ktoré sa aplikuje v prípadoch, pokiaľ súd meritórne nerozhodoval, a ktoré je svojou povahou najbližšie uzneseniu, ktorým sa odmieta odvolanie.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. 757/2004 Z.z o súdoch v znení účinnom od 1. mája 2011.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.