KSKE 6 CoE 57/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208217121 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208217121.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: R. J., R. R. Y. L., J. F., O. X. X, A.: XX XXX XXX, proti povinnej: Š. E., X.. XX.XX.XXXX (B.. XX.X.XXXX) , naposledy bytom v Košiciach, V. X, pre vymoženie 625,57 € s prísl., o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. 49Er/2083/2008-12 zo dňa 12.3.2012

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v zrušenom rozsahu v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a oprávnenú zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi E.. E. R. trovy exekúcie vo výške 63,46 € do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

O zastavení exekúcie rozhodol podľa ust. § 57 ods.1 písm.h/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok ) , z dôvodu nemajetnosti povinnej (majetok povinnej nestačí ani na úhradu trov exekúcie) , ktorá dňa 14.8.2011 zomrela a dedičské konanie po nebohej povinnej bolo zastavené pre nemajetnosť.

O trovách exekúcie rozhodol v zmysle ust. § 203 ods.2 Exekučného poriadku a vzhľadom na zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, zaviazal na ich náhradu oprávnenú.

Súdnemu exekútorovi priznal odmenu podľa vyhlášky č. 288/1995 Z.z., a to podľa § 14 ods.1 paušálnu odmenu vo výške 33,19 €, a v zmysle ust. § 22 cit vyhl. náhradu hotových výdavkov pozostávajúcich z poštovného vo výške 16,80 € a administratívneho materiálu vo výške 2,90 €. Spolu priznal exekútorovi odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 52,89 € (33,19 € + 19,70 €) a zároveň priznal aj DPH vo výške 10,57 € (20% z 52,89 €) . Spolu takto priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 63,46 € (33,19 € + 19,70 € + 10,57 €) .

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku o trovách exekúcie, v zákonnej lehote podala odvolanie oprávnená a navrhla napadnuté uznesenie zmeniť a priznať súdnemu exekútorovi len opodstatnené trovy, alternatívne trovy exekúcie súdnemu exekútorovi nepriznať. Namietala dĺžku trvania exekúcie. Uviedla, že súdny exekútor mal dostatok času na vymoženie pohľadávky a trov exekučného konania počas života povinnej, keďže exekúcia trvala 3 roky do úmrtia povinnej. Poukázala, že skutočným dôvodom zastavenia exekúcie bola strata spôsobilosti povinnej byť účastníkom konania, ktorá do svojho úmrtia podnikala, poberala dôchodok, teda nebola nemajetná. Uviedla, že v žiadnom prípade nezavinila zastavenie exekúcie, pretože v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie nemohla predpokladať smrť povinnej počas exekúcie a zastavenie dedičského konania pre nemajetnosť. Namietala ďalej,

že exekútorskú činnosť vykonávajú súdni exekútori za účelom dosiahnutia zisku a skutočnosť, že v konečnom dôsledku môže nastať stav, keď nebudú uspokojené všetky nároky exekútora pri výkone exekúcie, je potrené považovať za riziko, ktoré exekútor nesie. Je dôvodné a do značnej miery kompenzované jeho monopolným postavením pri výkone exekúcie. Poukázala aj na to, že napadnutý výrok je nepreskúmateľný. Exekútorovi bola priznaná odmena v zmysle ust. § 14 ods.1 vyhl. č. 288/1995 Z.z. vo výške 33,19 € a DPH, pričom poštovné je oslobodené od DPH. Namietala nesprávne priznanú náhradu za administratívny materiál vo výške 2,90 € a DPH, ktoré je nákladom exekútorského úradu a je odpočítateľným výdavkom pre daňové účely. V odôvodnení rozhodnutia chýba presná špecifikácia poštových výdavkov, za aký počet úkonov a v akej hodnote súdny exekútor vynaložil oprávnené poštovné výdavky, ktoré súviseli s exekučnou činnosťou a smerovali k vymoženiu pohľadávky.

Súdny exekútor vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnuté uznesenie potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd prejednal odvolanie oprávnenej bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods.2 O.s.p. v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods.1, 3 O.s.p. a dospel k záveru, že uznesenie je potrebné v napadnutom výroku o trovách exekúcie v zmysle ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p. zrušiť.

Uznesenie súdu prvého stupňa je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, čím došlo v konaní k tzv. inej vade konania, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a na ktorú odvolací súd v zmysle ust. § 214 ods.3 O.s.p. prihliada z úradnej povinnosti.

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia patrí medzi vady konania v zmysle ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p., pretože takýmto postupom súdu je účastníkovi konania odňatá možnosť konať pred súdom, konkrétne realizácia jeho procesného práva účinne sa brániť proti rozhodnutiu súdu. Táto vada konania je dôvodom zrušenia rozhodnutia podľa ust. § 221 ods.1 písm.f/ O.s.p.

Odôvodnenie rozhodnutia súdu musí podávať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku. Účelom odôvodnenia rozhodnutia je preukázať správnosť výroku, ako aj odôvodnenia rozhodnutia a musí byť prostriedkom kontroly správnosti postupu pri preskúmaní rozhodnutia tak účastníkmi konania, ako aj odvolacím súdom v odvolacom konaní.

Ak došlo k zastaveniu exekučného konania, pretože majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie podľa § 57 ods.1 písm.h/ Exekučného poriadku, znáša trovy exekúcie oprávnený (§ 203 ods.2 prvá veta Exekučného poriadku) .

Aj keď z odôvodnenia uznesenia je zrejmé, že súd rozhodol o trovách exekúcie v zmysle ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, riadiac sa vyhl. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, a na ich náhradu zaviazal oprávnenú, nie je zrejmé, ako dospel k výške priznanej odmeny v sume 33,19 €, náhrady poštovného vo výške 16,80 € a administratívneho materiálu vo výške 2,90 €, keďže odmena a náhrada hotových výdavkov nie sú konkretizované.

Pokiaľ ide o výšku priznanej odmeny a náhrady hotových výdavkov, je uznesenie súdu prvého stupňa nepreskúmateľné, pretože súd prvého stupňa nekonkretizoval ani priznanú odmenu a ani náhradu hotových výdavkov spôsobom, aby bolo možné určiť, v súvislosti s akými úkonmi súdneho exekútora boli vynaložené a posúdiť, či išlo o skutočne a účelne vynaložené výdavky. Výška odmeny (33,19 €) a náhrada hotových výdavkov (poštovné vo výške 16,80 € a administratívny materiál vo výške 2,90 €) preto nemohli byť predmetom odvolacieho prieskumu.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že v zmysle § 25 citovanej vyhlášky, náhrada za administratívne práce je zahrnutá v odmene súdneho exekútora.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd v zmysle ust. § 221 písm.f/ O.s.p. zrušil uznesenie v napadnutej časti o trovách exekúcie a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu v ďalšom konaní bude opätovne rozhodnúť o trovách exekúcie v zmysle vyššie vysloveného právneho názoru, z exekučného spisu zistiť, v súvislosti s akými úkonmi súdneho exekútora bola uplatnená odmena, v akej súvislosti boli vynaložené poštové výdavky a administratívne výdavky, v akej výške a následne posúdiť ich účelnosť. V odôvodnení uznesenia špecifikovať priznanú odmenu a náhradu hotových výdavkov tak, aby bolo možné posúdiť, či boli účelne vynaložené a aby boli preskúmateľné. Odvolací súd dodáva, že v prípade predloženia spisu odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní, je potrebné zo strany súdu prvého stupňa predložiť aj spisy (exekučný spis) , z ktorého obsahu vyvodil skutkové závery.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods.9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.