KSKE 6 CoE 59/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6CoE/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606204614 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606204614.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej : Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Moyzesova 8, IČO: 36 864 421, proti povinnému: I. F., nar. XX.X.XXXX, bytom v R., W. XXX/X, o vymoženie 955,98 € s príslušenstvom, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č. k 2Er/234/2006-25 zo dňa 5.3.2012

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením súd prvého stupňa (ďalej len exekučný súd ) vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil. Súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie nepriznal.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávnenej a žiadosti súdneho exekútora exekučný súd vydal poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora Ing. Bc. Radoslava Kešeľáka na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného 28.800- Sk s príslušenstvom na základe vykonateľnej notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača so sídlom v Patrizánskom, ulica generála Svobodu 1069/4 sp. zn. N 6390/2005, NZ 57 455/2005, NCRLs 56 739/2005 zo dňa 27.11.2005. Exekučný súd z exekučného titulu, ktorým je predmetná notárska zápisnica zistil, že na jej spísanie bol povinným v zmluve o úvere zo dňa 11.7.2005 č. 7151759 splnomocnený Y.. M. V., advokát, ktorý bol zároveň takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, prípadne exekúciu. Po citácii § 2 písm. b/, § 3 ods. 1, 2, § 4 ods. 2 písm. g / zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch (platného v čase uzavretia zmluvy) , exekučný súd predmetnú zmluvu o úvere posúdil ako spotrebiteľskú, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov a podľa výpisu z obchodného registra o zápise oprávnenej vyplýva, že tak konala v rámci predmetu svojej činnosti. Na strane druhej, povinným je fyzická osoba, ktorej úver nebol poskytnutý na výkon zamestnania alebo podnikania a obsah zmluvy o úvere nemohol reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrel zmluvu na vopred predtlačenom tlačive predloženom oprávnenou. Exekučný súd tiež uviedol, že povinný sa zmluvne zaviazal zaplatiť odplatu za poskytnutie úveru uvedenú v zmluve o úvere vo výške 12.800 - Sk, čo považoval za neprijateľnú zmluvnú podmienku vzhľadom k výške poskytnutého úveru, pričom odplata je neprimerane vysoká a prevyšuje 50% poskytnutého úveru a tým spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech povinného ako spotrebiteľa a preto považoval podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka túto podmienku v zmluve za neprijateľnú a neplatnú. S poukazom na ust. § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku konštatoval, že možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Keďže predmetná notárska zápisnica bola spísaná len s povinným zastúpeným splnomocneným

zástupcom, a teda v nej absentuje právny záväzok - dohoda oboch strán záväzkového právneho vzťahu, uvedená notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, čo je neodstrániteľným nedostatkom (podmienky) konania, v exekučnom konaní nie je možné ďalej pokračovať, a preto súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 200 ods. 2, §196, § 197 ods. 1 Exekučného poriadku s tým, že súdny exekútor si trovy exekučného konania neuplatnil, nakoľko boli počas exekúcie vymožené.

Proti tomuto uzneseniu podala oprávnená v zákonnej lehote odvolanie. Navrhla uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť exekučnému súdu na ďalšie konanie. Namietala, že sa exekučný súd postavil do pozície orgánu vykonávajúceho komplexné preskúmanie exekučného titulu, čím prekročil mieru možného rozhodovania o zákonom vymedzenom okruhu spoločenských vzťahov a porušil tak fundamentálnu zásadu právneho štátu - zásadu legality. Uviedla, že exekučný súd nie je legitímne schopný vykonávať úkony smerujúce k opätovnému komplexnému rozhodovaniu o veci, ak výsledkom takéhoto rozhodovania je vmanévrovanie veriteľa do situácie, ako keby bol exekučný titul zrušený. Poukázala na to, že k takémuto revíznemu postupu došlo v situácii, keď už exekučný súd preskúmal súlad exekučného titulu so zákonom s výsledkom absolútnej nerozpornosti (ust. § 44 ods. 2 EP) . Ďalej namietala postup konštituovaný exekučným súdom, ktorý umožňuje bez časového obmedzenia zasahovať do platných notárskych listín, ktoré zakladajú, rušia alebo menia práva alebo povinnosti individuálne určeným adresátom (fyzickým alebo právnickým osobám) , čo je v materiálnom právnom štáte neakceptovateľné, pretože to je v rozpore s princípom právnej istoty a ochrany dôvery všetkých subjektov práva v právny poriadok, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť princípov právneho štátu zaručených prvou vetou čl. 1 ods. 1 Ústavy SR (mutatis mutandis Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL ÚS 21/08 z 23.9.2009) . Uviedla, že platná notárska zápisnica (§ 41ods. 2 písm. c/ EP) má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, účinky notárskej zápisnice majú ten dôsledok, že exekučný súd musí s takýmto titulom nakladať rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu, v opačnom prípade by porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne by uplatnil rozdielny procesný postup. Ďalej namietala odlišné zaobchádzanie s účastníkmi konania exekučným súdom, keď poukázala na to, že žalobca mal v konaní pred exekučným súdom výrazne nevýhodné postavenie a bolo s ním zaobchádzané odlišne. Z okolností daného prípadu nemožno vyšpecifikovať také skutočnosti, ktoré by mohli objektívne a rozumne ospravedlniť odlišné zaobchádzanie so žalobcom, a to ani jeho iným postavením (oprávneného - obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti krátkodobých úverov) , pretože takýto dôvod je priamo Ústavou SR a Dohovorom špecifikovaný ako dôvod zakázaného odlišného zaobchádzania. Poukázal tiež na princíp rovnosti zbraní, ktorého porušením bol žalobca uvedený exekučný súdom do takého postavenia, ktoré bolo podstatne nevýhodnejšie ako postavenie iných strán konania a iných osôb v porovnateľnom postavení. Ďalej namietala, že plnomocenstvo nie je vôbec možné právne považovať za neprijateľnú podmienku v zmysle ust. § 53 ods. 1 OZ, keďže plnomocenstvo je podľa ust. § 31 OZ jednostranný právny úkon adresovaný tretím osobám, ktorým sa osvedčuje existencia a rozsah oprávnenia zástupcu konať v mene a na účet zastúpeného a nie je zmluvným ustanovením, preto naň nemožno aplikovať právnu úpravu neprijateľných zmluvných podmienok obsiahnutú v ust. § 53 OZ. Na záver uviedla, že z týchto dôvodov je napadnuté uznesenie predčasné, v rozpore so zákonom, čím nevyhnutne dochádza k zásahu do princípu legality a ústavne neakceptovateľnému obmedzeniu práv účastníkov exekučného konania na súdnu ochranu a spravodlivý proces.

Súdny exekútor a povinný sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrili.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie oprávnenej v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O. s. p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Uznesenie je vo výroku vecne správne, preto ho odvolací súd v zmysle ust. § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Správne a zákonu zodpovedajúce sú aj dôvody napadnutého uznesenia, s ktorými sa odvolací súd stotožňuje a na tieto odkazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na zdôraznenie správnosti (dôvodov) napadnutého rozhodnutia v uvedených výrokoch, odvolací súd považuje za potrebné uviesť toto :

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je označená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice zo dňa 27.11.2005, napísanej notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, so sídlom v Patrizánskom, ul. Generála Svobodu 1069/4 pod sp. zn. N 6390/2005, NZ 57 455/2005, NCRLs 56 739/2005 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Y.. M. V., advokát Advokátskej kancelárie, so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu, vykonaného inou osobou v mene povinného.

Z obsah zmluvy o úvere zo dňa 11.7.2005 vyplýva, že do obsahu tejto zmluvy bolo pojaté aj splnomocnenie, v zmysle ktorého dlžník splnomocňuje Y.. M. V. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j. aby v jeho mene uznal jeho záväzok z úveru vyššie uvedeného tak, aby notárska zápisnica sa stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky a jej príslušenstva.

Podľa § 23 Obč. zák. zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného (§ 22 Obč. zák.) .

Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za tým účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 Obč. zák.) .

V zmysle ust. § 39 Obč. zák. neplatný je právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve) podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Obč. zák.) . Takáto zmluva je potom v zmysle ust. § 39 Obč. zák. absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti.

V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Y.. M. V., ktorého určila oprávnená, a v ktorom povinný splnomocnil Y.. M. V. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázaný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Y.. M. V. a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve. Výber splnomocnenca oprávnenou nedáva dostatočnú záruku, že tento bude zastupovať záujmy povinného. Oprávnená si zjavne určila tohto zástupcu za tým účelom, aby presadzoval a obhajoval jej záujmy a tie sú v protiklade so záujmami povinného. Povinný teda platne nesplnomocnil Y.. M. V. svojim zastupovaním, tento teda nebol oprávnený v jeho mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru, z ktorého dôvodu nie je notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom v zmysle ust. § 41 Exekučného poriadku. Exekúcia vedená na jej základe je preto neprípustná, čo je dôvodom zastavenia exekúcie.

Z vyššie uvedených dôvodov preto súd rozhodol vecne správne, ak exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Odvolací súd z týchto dôvodov uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O. s. p., vrátane výroku o trovách exekúcie.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. 224 ods. 1 O. s. p. v spojení s ust. § 142 O. s. p. Oprávnená bola v odvolacom konaní neúspešná, nemá preto právo na náhradu trov odvolacieho konania, ostatným účastníkom trovy odvolacieho konania nevznikli, preto odvolací súd účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.